Quyết định 345/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định 345/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 345/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thanh tra Nhà nước về văn hóa-thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 345/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  345/TTg N G µ Y  27 T H¸ N G  5 N¨ M   1996  Ò  T æ  C H ø C  T H A N H  T R A  N H µ  N í C V V Ò  V¨ N  H O¸  ­ T H « N G  TIN THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l thanh    µy  th¸ng04  trang 01    n¨m  1990; C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 15/CP  µy  th¸ng 03  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô  Òn  ¹n  µ  nhi v quy h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é   µ  B v NghÞ   nh   è  ®Þ s 81/CP  µy  11­ ng 08­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  Òn  ¹n  µ  chøc  é    v quy h v tæ  b m¸y  ña  é   c B V¨n      ho¸ ­ Th«ng   tin;  Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng    é  ëng   ëng  tin, tr B ­Tr Ban   Tæ  chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ  µ  b Ch ph v Tæng  Thanh    µ   íc, traNh n QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u    1.­Thanh    µ   ícvÒ         traNh n   v¨n ho¸ ­ th«ng    ã  tinc chøc n¨ng thanh  traNhµ   íc vµ    n   thanh   trachuyªn  µnh  ng v¨n ho¸    ­ th«ng    Ò   Êt b¶n, b¸o  tinv xu     chÝ,    in,ph¸t hµnh    s¸ch, ®iÖn    ¶nh, nhiÕp    ¶nh, nghÖ   Ët biÓu  Ôn, m ü     thu   di   thuËt,   Ön,b¶o  ån b¶o  µng,qu¶ng    µ    Ünh  ùc    vi   th t  t   c¸o v c¸cl v kh¸cthuéc quyÒn       qu¶n  ýnhµ  íccña  µnh  l  n  ng V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin. §i Ò u 2.­H Ö   èng  chøc    th tæ  thanh    µ   íc vÒ   ho¸ ­ th«ng    traNh n   v¨n      tin gå m   ã: c  1. Thanh    é     traB V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ c¬  tinl   quan  ùcthuéc  é   tr   B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    óp Bé   ëng  ùc hiÖn  tin,gi   tr th   chøc n¨ng thanh    µ   ícvµ  traNh n   thanh    tra chuyªn ngµnh         v¨n ho¸ ­th«ng      ¹m    níc. tintrªnph vic¶  2. Thanh    ë     tra S v¨n  ho¸    ­ th«ng    µ c¬  tinl   quan  ùc thuéc  ë   tr   S v¨n  ho¸    ­ th«ng    óp Gi¸m  c  ë        tin,gi   ®è S v¨n ho¸ ­ th«ng    ùc hiÖn  tinth   chøc n¨ng  thanh    tra Nhµ   íc vµ  n   thanh    tra chuyªn  µnh  ng v¨n ho¸  th«ng      a   µn  ­  tintrªn®Þ b tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. ph tr     ¬ 3. Thanh    é     traB V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin,thanh    ë         traS v¨n ho¸ ­ th«ng    ã  tinc Ch¸nh  thanh      ã  tra, Ph ch¸nh thanh    µ  c¸c   trav thanh    traviªn. Thanh    é   traB V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  tinv thanh    ë         traS v¨n ho¸ ­ th«ng    ã  tinc con  Êu  µ  µi d v t  kho¶n  riªng. §i Ò u    é  ëng  é  ho¸ ­ Th«ng    3.­B tr B V¨n      tinquy  nh  Ö m   ô,quyÒn  ®Þ nhi v  h¹n cô  Ó  ña    th c thanh    é  traB V¨n     ho¸ ­Th«ng    µ  íng dÉn  Ö m  ô  Òn  tinv h   nhi v quy h¹n  ña  c Thanh    ë         traS v¨n ho¸ ­ th«ng    tinsau    èng  Êt ý  Õn  íiTæng   khith nh   ki v   thanh    µ   ícvµ  é  ëng,Trëng  traNh n   B tr   Ban    Tæ chøc  ­C¸n  é  Ýnh  ñ. b Ch ph
  2. 2 §i Ò u 4.­ Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc tõ  µy  ý    ®Þ n c hi l   ng k ban  µnh. Nh÷ng  h   quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b Bé  ëng  é   tr B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    é  ëng,Trëng  tin, tr B   Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  b ChÝnh  ñ,Tæng  ph   thanh    µ   íc,c¸c Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬  traNh n     tr   tr c quan  ngang  Bé, Thñ  ëng  ¬    tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu  ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản