Quyết định 349/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định 349/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 349/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về xây dựng, cấp phát, quản lý và sử dụng Mã khoá bảo mật trong hệ thống thanh toán điện tử ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 349/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n S è  349/2002/Q§­N H N N  n g µ y 17  th¸ng 4 n¨ m  2002  V Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ® Þ n h  v Ò  x © y  d ù n g, c Ê p   h¸t, vi h p   q u ¶ n   ý v µ  s ö  d ô n g  M∙ k h o¸ b¶ o   Ë t  trong h Ö  th è ng  l m thanh to¸n  i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g ®  N  Th è ng ® è c   g © n  h µ ng N h µ  n íc  N ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l B¶o  Ö   Ý  Ët  µ   ícngµy  v b m Nh n   28/12/2000; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 03  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 135/1999/Q§­TTg  µy  th¸ng 06  ng 02    n¨m  1999   cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Th t Ch ph v danh  ôc  Ý   Ët  µ   íc trong ngµnh  ©n   m bm Nh n     Ng hµng; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 44/2002/Q§­ TTg  µy  ng 21/03/2002  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ông    ph v vi s d chøng  õ ®iÖn  ö lµm  t  t  chøng  õ kÕ       t   to¸n®Ó h¹ch to¸nvµ      thanh    èn  ña    chøc  to¸nv c c¸ctæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n. ­Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C C«ng  Ö     äc  ©n  µng, ngh Tin h Ng h Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  quy  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh  Ò   Öc  ©y  ®Þ v vi x dùng, cÊp    ph¸t,qu¶n  ý vµ  ö  ông  ho¸    l  s d M∙  b¶o  Ët  m trong  Ö   èng  h th Thanh  to¸n®iÖn  öli   ©n  µng".   t   ªnNg h §i Ò u    2. Quy  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  15  µy  Ó   õ ngµy  ®Þ n c hi l     sau  ng k t   kú. §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Côc  ëng  ôc  V¨n    tr C C«ng  Ö     äc  ©n   ngh Tin h Ng hµng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,    tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n     Gi¸m  c  ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng  µ  ¬ v Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  ®è c¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    Þu  to¸nch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih quy  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Þ nh   ® v Ò   Ö c x © y  d ù n g,  Ê p  p h¸t, u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g   vi c  q m ∙  kh ã a  ¶ o  m Ë t  trong h Ö  th è ng thanh to¸n  b ® i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g  N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 349/Q§­NHNN   ngµy  17/4/2002 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u  1. M∙    kho¸  b¶o  Ët  m trong  Ö   èng  h th thanh to¸n ®iÖn  ö  ªn   t li   Ng ©n   µng  äit¾t lµ M∙  h (g       kho¸ b¶o  Ët) lµ m ét    m    øng  ông  ü  Ët Tin  äc  d k thu   h nh»m   ¶m   ® b¶o  Ý   Ët  µ  toµn  ÷  Öu ®iÖn  ö trong giao dÞch  µ  Óm   b m v an  d li   t      v ki so¸tthanh    to¸n, iÖn  öli   ©n  µng    ¹ng    ® t   ªnNg h trªnm m¸y  Ýnh, t   kho¸b¶o  Ët  å m   lo¹ : M∙    mg 2  i 1. M∙    kho¸ b¶o  Ët  Èm  Òn    m th quy phª  Öt  äit¾t lµ M∙  duy (g       kho¸ b¶o  Ët    m phª duyÖt).   2. M∙    kho¸ b¶o  Ët    m cho  Öc  Ëp  Önh  vi l l thanh to¸n vµ  Óm     éi bé    ki so¸tn   (gäit¾tlµM∙        kho¸b¶o  Ët  éibé).   m n  §i Ò u  2. M∙  kho¸ b¶o  Ët  éc  m thu danh  ôc   Ý   Ët  µ   íc trong m bm Nh n     ngµnh  ©n  µng,cÊp    èim Ët".Ng êicung  Êp  µ  µi® Æt  ¬ng  ×nh Ng h   ®é "T       c vc  ch tr   phÇn  Ò m   m m¸y  Ýnh  ôc  ô  Öc  ©y  ùng, cÊp, qu¶n  ý vµ  ö  ông    t ph v vi x d     l  s d M∙ kho¸b¶o  Ët    m ph¶ib¶o  Ö   Ý  Ët  µ   íctheo    v b m Nh n   quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 135/1999/Q§­ TTg  µy  ng 02/06/1999  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v danh  ôc   m bÝ  Ët  µ   íctrong ngµnh  ©n  µng. m Nh n     Ng h §i Ò u    kho¸ b¶o  Ët  Êp  3. M∙    m c cho  çi    ©n    ùc hiÖn  Ö m   m c¸ nh ®Ó th   nhi vô theo  Èm   Òn  ña    ©n    th quy c c¸ nh ®ã trong  Öc  Ëp,kiÓm   vi l   so¸t,phª  Öt    duy chøng  õ®iÖn  ötrongh Ö   èng  t  t    th thanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnNg h II. © y  d ù n g, c Ê p  p h¸t µ  q u ¶ n  l ý m ∙  k h o¸ b ¶ o  m Ë t  X  v §i Ò u    È m   Òn  Êp  µ  4. Th quy c v qu¶n  ýM∙  l   kho¸b¶o  Ët   m 1. Côc  ëng  ôc    tr C c«ng  Ö     äc  ©n   µng  Þu  ngh tinh Ng h ch tr¸chnhiÖ m   ©y    x dùng,cÊp  µ    v qu¶n  ýM∙  l   kho¸b¶o  Ët    Öt.   m phª duy 2. Thñ  ëng    µnh    µ  n  Þ  µnh    Þu    tr c¸c th viªnv ®¬ v th viªnch tr¸chnhiÖm   ©y    x dùng,cÊp  µ    v qu¶n  ýM∙  l   kho¸b¶o  Ët  éibé.   m n 
  3. 3 §i Ò u    èit ng ® îccÊp  kho¸b¶o  Ët 5. §  î     M∙    m 1.§èivíi kho¸b¶o  Ët    Öt      M∙    m phª duy a) Gi¸m  c,  ã   ®è Ph gi¸m  c  ô  ®è ph tr¸ch kÕ     to¸n,Trëng    phßng  Õ   K to¸n  thanh  to¸n hoÆc   ÷ng  êi ® îc uû     nh ng     quyÒn   ùc  Ön  th hi c«ng    Óm     t¸c ki so¸t chøng  õ®iÖn  öt¹ Së  t  t     giao dÞch  ©n  µng  µ   íc,Chi nh¸nh  ©n  µng  i   Ng h Nh n     Ng h Nhµ   íctham    Ö   èng  n  giah th Thanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnNg h b) Tæng    Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) hoÆc   êi® îcuû  Òn  ùc hiÖn  ®è   ng     quy th   c«ng  t¸ckiÓm         so¸tc¸c chøng  õ ®iÖn  ö trong  Ö   èng  t  t  h th Thanh to¸n ®iÖn  ö li     t   ªn Ng ©n  µng  ¹ c¸cthµnh    µ  n  Þ  µnh    µih Ö   èng  h t    i viªnv ®¬ v th viªnngo   th NHNN. 2.§èivíi kho¸b¶o  Ët  éibé      M∙    m n  C¸c    ©n  îc ph©n  c¸ nh ®  c«ng  ùc hiÖn  Ëp  Önh  th   ll thanh    to¸nhoÆc   Óm   ki so¸tnéibé.    §i Ò u    Êp  µ  6. C v qu¶n  ýM∙  l   kho¸b¶o  Ët   m 1.  Öc  Êp  µ  Vi c v qu¶n  ý M∙  l   kho¸  b¶o  Ët  îc thùc  Ön  m ®  hi b»ng  ¬ng  ch tr×nh    äc  Ng ©n   µng  µ   íc cµi ® Æt   tinh do  h Nh n     trong m¸y  Ýnh  t riªng ® Æt   ¹    ti ®¬n  Þ  Êp  µ  v c v qu¶n  ýM∙ l   kho¸ b¶o  Ët.ViÖc  Ën  µnh  ¬ng  ×nh tinhäc    m  vh ch tr     nµy  ph¶i tu©n  ñ    th quy  nh  ®Þ trong Quy  ×nh  ü  Ët vËn  µnh  Ö   èng  tr k thu   h h th Thanh    iÖn  ö li   ©n  µng  Côc  to¸n® t   ªnng h do  C«ng  Ö     äc  ©n  µng  ­ ngh tinh Ng h h íng dÉn.   2.  ôc  ëng  ôc  C tr C C«ng nghÖ  Tin  äc  h hoÆc   êi ® îc Côc  ëng  ôc  ng     tr C C«ng  nghÖ  Tin  äc  û  Òn  ùc  Ön  ñ  ôc cÊp  kho¸ b¶o  Ët    h u quy th hi th t   M∙    m phª duyÖt cho      ©n  éc  i îng  îc cÊp  theo  c¸c c¸ nh thu ®è t ®   m∙  danh s¸ch    µnh  c¸c th viªnvµ  n  Þ  µnh      Þ.   ®¬ v th viªn®Ò ngh 3. Thñ  ëng    µnh    µ  n  Þ  µnh      tr c¸c th viªnv ®¬ v th viªnhoÆc   êi® îcThñ  ­ ng     tr ëng    µnh    µ  n  Þ  µnh    û  Òn, thùc hiÖn  ñ tôc cÊp    c¸c th viªnv ®¬ v th viªnu quy     th     M∙ kho¸ b¶o  Ët  éibé    m n   cho      é  îcph©n  c¸c c¸n b ®   c«ng  ¶m   Ën  ® nh c«ng  Öc  Ëp vi l   lÖnh thanh    µ  Óm    éibé. to¸nv ki so¸tn   §i Ò u 7. ViÖc  ©y  ùng  kho¸  x d m∙  b¶o  Êt  m ph¶i thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸c quy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1. C¸c    m¸y  Ýnh,m¸y    µ    t   inv c¸ctrang thiÕtbÞ  ü  Ëtkh¸cphôc  ô  Öc      k thu     v vi x©y  ùng  kho¸ b¶o  Ët  d M∙    m ph¶i® îc l¾p  Æt   ¬i an  µn,qu¶n  ýchÆt  Ï    ® n   to   l  ch   vµ  ö  ông  sd riªngbiÖt®Ó   ¶m      ® b¶o  ×nh  ¹ngkü  Ëttètvµ  toµn; t tr   thu     an  2. TuyÖt  i tu©n  ñ quy  ×nh x©y  ùng  kho¸ b¶o  Ët  ∙  îcquy    ®è   th   tr   d M∙    m ®®  ®Þnh  trong Quy  ×nh  ü  Ët vËn  µnh  Ö   èng  tr k thu   h h th thanh to¸n ®iÖn  ö li     t   ªn Ng ©n  µng  Côc  h do  C«ng  Ö     äc  ©n  µng  íng dÉn; ngh tinh Ng h h  3. M∙    kho¸ b¶o  Ët    m ph¶i® îc®¨ng  ý  µo       k v sæ theo  âiM∙  d   kho¸ b¶o  Ët.   m  Sæ  theo  âi M∙  d   kho¸  b¶o  Ët  Thñ   ëng  m do  tr hoÆc   êi ® îc Thñ   ëng  û  ng     tr u quyÒn  ña  n  Þ  Êp  kho¸ b¶o  Ët  ùc tiÕp u  ÷ vµ  c ®¬ v c M∙    m tr   l gi   b¶o  qu¶n theo  chÕ     µiliÖu m Ët.Sæ   ®é t       theo dâiph¶i® îcghichÐp  y    Êtc¶    Õu  è        ®Ç ®ñ t   c¸cy t  li   ªnquan  í  kho¸ b¶o  Ët  : m∙  n   Þ,  ngêi sö  ông, tªn ngêi sö  tiM∙    m nh   ®¬ v m∙   d      dông,ngµy  Êp,ngµy  ù  Õn  Õt  ¹n,ngµy  ã  Öu  ùc.   c  d ki h h   c hi l  
  4. 4 4. Khi sö  ông  µ u  ÷,M∙    d v l gi   kho¸ b¶o  Ët  îc®Ó     a   Ò m     m ®  trªn®Ü m hoÆc   ®Ü a  CDRO M.   Öc  Vi qu¶n  ýc¸c ph¬ng  Ön  l    ti mang    µy  tinn ph¶i tu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 9  Quy  nh  µy. ®Þ n  5.Kh«ng  îcx©y  ùng  µ  ©n    ®  d v nh b¶n  îtqu¸ sè îng M∙  v     l   kho¸b¶o  Ët      m quy ®Þnh. III.Giao n h Ë n, v Ë n  c h u y Ó n, b ¶ o  q u ¶ n     m ∙  k h o¸ b ¶ o  m Ë t §i Ò u    Öc    Ën,vËn  8. Vi giao nh   chuyÓn  kho¸b¶o  Ët  ÷a c¸ckh©u  M∙    m gi     x©y  ùng,cÊp,thay ® æi  îcthùc hiÖn  d       ®    theo quy  nh    ®Þ sau: 1.C¸c  ¬ng    ph thøc giao nhËn,vËn        chuyÓn  kho¸b¶o  Ët M∙    m ­Giao  Ën    nh qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  t theo h×nh    thøc b¶o  Ët;   m ­Giao  Ën  ùctiÕp;   nh tr   ­Giao  Ën    nh qua  êng  ® c«ng    Ët. v¨n m 2. Giao  Ën  kho¸ b¶o  Ët    nh M∙    m qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  t theo  ×nh  h thøc    b¶o m Ët ph¶i thùc  Ön    hi theo  quy  nh  ®Þ trong Quy  ×nh  ü  Ët vËn  µnh  Ö   tr k thu   h h thèng thanh  to¸n ®iÖn  ö li   ©n  µng  Côc    t   ªnng h do  C«ng nghÖ     äc  ©n   tinh Ng hµng  íng dÉn. h  3.  äi  êng  îp  M tr h giao  Ën  ùc tiÕp  kho¸  nh tr   M∙  b¶o  Ët  ÷a  êi x©y  m gi ng   dùng, v¨n  , ngêi ® îc cÊp  µ    i  îng    th      v c¸c ®è t kh¸c,®Ò u     ph¶i ® îc ®¨ng  ý  µo     kv sæ,  ý  Ën  ÷a haibªn  µ  ùc hiÖn  ¹ phßng  µm  Öc  k nh gi     v th   t  i l vi theo quy  nh.   ®Þ 4.Khigiao nhËn  kho¸b¶o  Ët       M∙    m qua  êng      Ët:Côc  ® v¨n thm   c«ng  Ö   ngh Tin  äc  ©n   µng, c¸c thµnh    µ  n  Þ   µnh    h Ng h    viªn v ®¬ v th viªn ph¶i ghi sæ   M∙     "  kho¸ b¶o  Ët  öi ®i" ®Ó     m g    theo  âi vµ  i  Õu, ®ång  êilµm    ñ  ôc d   ®è chi   th   c¸c th t   sau: a) Trêng  îp giao M∙    h    kho¸b¶o  Ët   m ­ LËp  Êy  m∙    Gi b¸o  kho¸ b¶o  Ët: Ghi    â  è  µ  ý  Öu  kho¸ b¶o    m  (in)r s v k hi M∙    m Ët, tªn ngêi nhËn. GiÊy         b¸o  kho¸ b¶o  Ët  m∙    m ph¶i ®ãng  Êu    Ët, ®é     d ®é m   khÈn  theo   ng   ®ó quy  nh  i víi µiliÖu m Ët. ®Þ ®è         t ­ LËp  Õu  öi:Ghi  â  µy, giê,tªnngêi nhËn  Êy    Phi g   r ng         Gi b¸o  kho¸ b¶o  m∙    m Ët. ­ Qu¶n  ýphong  ×  ×  ):Khi göiGiÊy  M∙    l  b (b th       b¸o  kho¸ b¶o  Ët, ph¶i®Ó     m    trong b×      th riªng,  kh«ng  öichung  íi ×    µiliÖu th ng,giÊy lµm  ×    g  v   th t     ê   b   b th ph¶i   lµlo¹ giÊy dai,  i      kh«ng  Êm  íc,kh«ng  ×n  Êu  th n  nh th qua  îc,gÊp  ×    ®  b thqua  ét  m m èi  Ðo, hå  ch   d¸n  ph¶idÝnh, khã  ãc.GiÊy      b  b¸o  kho¸ b¶o  Ët  öi®i  M∙    m g   ph¶i   ®Ó  trong2  Çn  ×  :   l b th B×     th trong:ChØ   ng  Êy    ®ù Gi b¸o  kho¸ b¶o  Ët; sau    M∙    m  ®ã d¸n  Ýn  µ  kv niªm phong. Ngoµi b×    ghi râ,tªn ngêi nhËn,  ng  Êu  èim Ët"  µ  ã      th       ®ã d "T   vc dßng  ÷  ch "ChØ  êicã    íi® îcbãc  ×  ". ng   tªnm     b th B×     µi:§ùng  ×    th ngo   b th trong vµ  Õu  öi.Ngoµi b×        öi tµi   Phi g     th ghi nh g     liÖu th ng  µ    ê v ph¶i®ãng  Êu  ã  ÷  "B" in hoa  Ðt  m,    d c ch       n ®Ë kh«ng  ng  Êu  ®ã d "Tèim Ët".  
  5. 5 Côc C«ng nghÖ  Tin  äc  ©n   µng, c¸c thµnh    µ  n  Þ   µnh  h Ng h    viªn v ®¬ v th viªncã    tr¸chnhiÖ m     theo  âi,kiÓm     i  Õu  íi®¬n  Þ  d  tra,®è chi v   v hoÆc     ©n   c¸ nh nhËn  kho¸b¶o  Ët    M∙    m ®Ó tr¸nhthÊtl¹c,   ãt.     s sai b) Trêng  îp nhËn  Êy    kho¸b¶o  Ët   h  Gi b¸o m∙    m GiÊy    kho¸b¶o  Ët  öi®Õ n   b¸o m∙    m g  ph¶iqua      Ët  µo    µiliÖu   v¨n thm v sæ "T     tèim Ët  öi®Õ n"      g  ®Ó theo  âivµ  c¸o ngay  d   b¸o    cho  ñ  ëng  n  Þ  íckhi Th tr ®¬ v tr     chuyÓn  cho    ©n  îc cÊp  Ën).Ng êi nhËn  îc GiÊy  c¸ nh ®  (nh     ®  b¸o  kho¸ b¶o  m∙    m Ët ph¶iký    Ën  µo  Õu  öivµ    x¸cnh v Phi g   giao l¹cho      µm  ñ tôchoµn       i v¨n thl th     tr¶ PhiÕu  öicho  ôc  g  C C«ng  Ö     äc  ngh tinh ngay  trong ngµy  µm  Öc.   l vi §i Ò u    Öc u  ÷vµ  9. Vi l gi   b¶o  qu¶n  kho¸b¶o  Ët  îcthùc hiÖn  M∙    m ®    theo  c¸cquy  nh    ®Þ sau: 1.M∙    kho¸b¶o  Ët  íi® îcx©y  ùng,M∙    m m    d   kho¸b¶o  Ët  ∙  Êp  ng  a    m ® c nh ch sö  ông  d hoÆc   ang  ö  ông  u   ® sd ®Ò ph¶i® îcc¸c ®¬n  Þ, c¸ nh©n  ã  ªnquan      v    c li   m ë     theo  âi,cÊt gi÷ vµ  sæ   d       b¶o  qu¶n chÆt  Ïtheo  ch   quy  nh    i víitµi ®Þ nh ®è       liÖu tèi Ët.    m 2. Khi kh«ng  ö  ông     sd hoÆc   a  ö  ông, M∙  ch s d   kho¸ b¶o  Ët    m ph¶i® îc l      u gi÷,b¶o    qu¶n  Èn  Ën  c th trong hßm,  ñ cã    t   kho¸ ch ¾c  ¾n,  Æt  ¹ trôsë  µm    ch ® ti   l   viÖc  ¬i b¶o  ¶m   toµn  Ò   µnh  Ýnh  µ  iÒu  Ön  n  ® an  vh ch v® ki m«i  êng  ü  Ët tr k thu   (nhiÖt®é,    n... .   ®é È ) IV. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a n g ê i c Ê p  m ∙  k h o¸ b ¶ o  m Ë t §i Ò u    10. Tr¸chnhiÖm  ña  ôc    c C C«ng  Ö     äc  ©n  µng ngh Tin h Ng h Nh Ën  îcyªu  Çu  nh  ®  c ®× chØ, thay ® æi    hoÆc   c¸o   Ò   ×nh  ¹ngsö  b¸o   v t tr   dông  kho¸ b¶o  Ët  M∙    m kh«ng  toµn, Côc  ëng  ôc  an    tr C C«ng  nghÖ  Tin  äc  h hoÆc   êi ® îc uû  Òn,  ú  ng     quy tu theo  õng  êng  îp  t tr h ph¶i thùc  Ön    hi ngay   c¸c c«ng  Öc  vi sau: 1.Sö  ông    Ön   d c¸cbi ph¸p kü  Ëttinhäc  :   thu     ®Ó a) §×nh    chØ  Öu  ùcsö  ông  µ  û  kho¸b¶o  Ët    Öt. hi l   d v hu M∙    m phª duy b) C Êp  ¹M∙    l   kho¸b¶o  Ët    Öt míi(nÕu  ã    Çu). i   m phª duy     c yªu c 2. Th«ng    b¸o cho    n  Þ  µ    ©n  ªnquan  Õt ®Ó   ùc hiÖn, c¸c ®¬ v v c¸ nh li   bi   th     m çi khicã  ù      s thay ® æi,®×nh      chØ  hoÆc   Êp  íiM∙  c m   kho¸b¶o  Ët.   m §i Ò u    11. Tr¸chnhiÖm  ña    µnh    µ  n  Þ  µnh    c c¸cth viªnv ®¬ v th viªn Nh Ën  îcyªu  Çu  nh  ®  c ®× chØ, thay ® æi, hoÆc   c¸o vÒ   ×nh  ¹ngsö      b¸o    t tr   dông  kho¸ b¶o  Ët  M∙    m kh«ng  toµn,Thñ  ëng    µnh    µ  n  Þ  an    tr c¸c th viªn v ®¬ v thµnh    viªnhoÆc   êi ® îc uû  Òn,  ú  ng     quy tu theo  õng  êng  îp  t tr h ph¶ithùc hiÖn      ngay    c¸cc«ng  Öc  vi sau  y: ®© 1.§èivíi kho¸b¶o  Ët    Öt.      M∙    m phª duy a) Sö  ông    Ön   d c¸cbi ph¸p kü  Ëttinhäc  :   thu     ®Ó
  6. 6 ­§×nh    chØ  µ    åiM∙  v thu h   kho¸b¶o  Ët.   m b) Th«ng      b¸o ngay  Ò   ôc  v C C«ng  Ö     äc  ©n  µng. ngh Tin h Ng h c)Huû  á  Òn  ö  ông  Çn  Ò m   ña  êikiÓm    µy  ¹ ®¬n  Þ    b quy sd ph m c ng   so¸tn t  i v vµ      b¸o c¸o b»ng    v¨n b¶n  Ò   ôc  v C C«ng  Ö     äc  ©n  µng. ngh Tin h Ng h 2.§èivíi kho¸b¶o  Ët  éibé      M∙    m n  Sö  ông    Ön  d c¸cbi ph¸p kü  Ëttinhäc  :   thu     ®Ó a) §×nh    chØ  ö  ông  µ  û  á  Òn  ö  ông  Çn  Ò m   sd v hu b quy sd ph m thanh    to¸n ®iÖn  öli   ©n  µng  ña  êiqu¶n  ýsö  ông  kho¸b¶o  Ët. t   ªnNg h c ng   l  d M∙    m b) Huû  kho¸b¶o  Ët  ò,cÊp  ¹M∙    m∙    m c  l   kho¸b¶o  Ët  íi. i   mm V. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a n g ê i s ö  d ô n g  M∙ k h o¸ b ¶ o  m Ë t §i Ò u    kho¸b¶o  Ët  12. M∙    m chØ  îcsö  ông  ® d cho  Öc  Ëp,kiÓm  vi l   so¸t,   phª  Öt  duy chøng  õ ®iÖn  ö trong  Ö   èng  t  t  h th Thanh  to¸n ®iÖn  ö li   ©n     t   ªnNg hµng theo quy  nh  ¹ Quy  Õ     ®Þ t i ch Thanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnNg h §i Ò u    kho¸b¶o  Ët  Êp  c¸nh©n  µo  ×  13. M∙    m c cho    n th chØ    ©n    c¸nh ®ã ® îcphÐp  ö  ông    sd theo  ng  Èm  Òn  ®ó th quy quy  nh.  ®Þ Nghiªm  Ê m   Öc  Õt c vi ti   lé,nh©n    b¶n,giao l¹ hoÆc   íng dÊn      i h  c¸ch sö  ông  kho¸ b¶o  Ët   d M∙    m cho  êi ng   kh¸c®Ó   ö  ông    sd trongbÊt kú  êng  îp nµo.     tr h  M µn   ×nh  h m¸y  Ýnh, bµn  Ý m   µ    t   ph v c¸c trang  ÕtbÞ     ö  ông    thi   ®Ó s d M∙ kho¸ b¶o  Ët    m ph¶i® îcbè  Ý,s ¾p  Õp  ë  Þ  Ý khuÊt ®Ó   êikh¸c kh«ng      tr   x   v tr     ng     thÓ  quan    îcc¸cký  Öu  vµ    s¸t®     hi m∙  c¸cthao t¸ctrong qu¸ tr×nh sö  ông.        d §i Ò u    êisö  ông  kho¸ b¶o  Ët    Öt ®èi  ©n  ñ    14. Ng   d M∙    m p¶ituy   tu th quy ®Þnh  Ò   ö  ông  kho¸ b¶o  Ët    vsd M∙    m ®Ó b¶o  ¶m   ù  Ýnh    toµn  µ  ® s ch x¸c,an  v b¶o  Ët. m §i Ò u    êng  îp bÞ  Êt,bÞ  éhoÆc     Þ  éM∙  15. Tr h   m   l  nghib l   kho¸b¶o  Ët,   m  ngêi ® îc cÊp  kho¸ b¶o  Ët     M∙    m ph¶i b¸o    ngay cho  ñ  ëng  n  Þ  µ  ¬i Th tr ®¬ v v n   cÊp  kho¸ biÕt ®Ó   ã  Ön  m∙      c bi ph¸p  ö  ý ®×nh  x l  chØ  ngay  Öc  ö  ông    vi s d M∙ kho¸b¶o  Ët  ò  µ  µm  ñ tôccÊp  ¹M∙    m c v l th     l   kho¸b¶o  Ët  íi. i   mm Vi. × n h  c h Ø  s ö  d ô n g, thu h å i v µ  thay ® æ i    § M ∙ k h o¸ b ¶ o  m Ë t §i Ò u 16. §×nh    chØ  ö  ông, huû  á  µ  sd   b v thay ® æi  kho¸ b¶o  Ët    M∙    m trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   1.M∙    kho¸b¶o  Ët  ∙  ã    m ® c th«ng    Þ  Êt,bÞ  éhoÆc   b¸o b m   l   nghibÞ  é;  l 2.M∙    kho¸b¶o  Ët  Þ  çi yÕu  èkü  Ët.   m b l  do  t   thu
  7. 7 3.M∙    kho¸b¶o  Ët  ∙  Õt  ¹n  ö  ông    m ®h h sd (thay® æi    theo thêih¹n).    §i Ò u    17. Thu  åiM∙  h   kho¸b¶o  Ët   m M∙ kho¸b¶o  Ët  Þ    åivµ  û    m b thu h   hu trong tr ng  îp ngêi® îccÊp  kho¸  ê h      M∙    b¶o  Ët  m chuyÓn sang  µm  l c«ng    t¸ckh¸c hoÆc   Þ   éc  õng  ö  ông  Ö     b bu ng sd h thèng Thanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnNg h §i Ò u    ñ  ôc®×nh  18. Th t   chØ  ö  ông,huû  á,thay ® æi  µ    åim∙  sd   b    v thu h   kho¸ b¶o  Ët; C¸c    m   quy  nh  Ò   Öu  ùc vµ  nh  ú  ö  ông  kho¸ b¶o  ®Þ v hi l   ®Þ ksd m∙    m Ët  îcthùc hiÖn  ®    theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  ×nh kü  ËtvËn  µnh  Ö   èng  tr   thu   h h th thanh    iÖn  öli   ©n  µng  Côc  to¸n® t   ªnNg h do  C«ng  Ö     äc  ©n  µng  ­ ngh Tin h Ng h h íng dÉn    . VII. h ¹ m  vi v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  P §i Ò u    hµnh      ¹m 19. C¸c  viviph 1.Lµ m   Êt    m hoÆc     éM∙  ®Ó l   kho¸b¶o  Ët.   m 2. T× m     c¸ch gi¶im∙, chiÕm   o¹t,mua     Õtlé,nh©n      ®   b¸n,ti     b¶n  µ  û  á  v hu b tr¸phÐp  kho¸b¶o  Ët.   i M∙    m 3. Sö   ông  kho¸ b¶o  Ët     d M∙    m saiquy  nh  ®Þ hoÆc   îdông    l  i ®Ó tham  tµi «    s¶n  µ   íc. Nh n 4. Lîidông  Öc     vi b¶o  Ö   kho¸ b¶o  Ët    v M∙    m ®Ó che  Êu    µnh      d c¸c h vi vi ph¹m  ph¸p luËt.   5.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  ®Þ kh¸c® îcquy  nh     ®Þ trong b¶n    Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ö  ýviph¹m 20. X l     M äi  µnh      ¹m  h viviph quy  nh  Ò   Öc  ©y  ùng, cÊp  ®Þ v vi x d   ph¸t,  qu¶n  ývµ  l  sö  ông  kho¸ b¶o  Ët  d M∙    m trong h Ö   èng    th thanh    iÖn  ö li   ©n   µng, to¸n® t   ªnNg h   tuú theo  Ýnh  Êt,møc     µ   ã  Ó  Þ   ö  ýhµnh  Ýnh    t ch   ®é m c th b x l   ch hoÆc       truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  µ    h s v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   åith ng  Ët chÊt vÒ   ÷ng    b  ê v     nh thiÖth¹ig©y       ra theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   VIII.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u 21. Côc  ëng  ôc    tr C C«ng  Ö     äc  ©n   µng  Þu  ngh tinh Ng h ch tr¸ch   nhiÖ m: 1. Qu¶n  ýviÖc  ©y  ùng, cÊp, thay ® æi  µ  íng dÊn  ö  ông  kho¸   l  xd       vh   sd M∙    b¶o  Ët    Öt trongh Ö   èng  m phª duy     th Thanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnNg h 2. H íng  Én  µ  Óm     Öc  ùc hiÖn    d v ki travi th   Quy  nh  Ò   Öc  ©y  ùng, ®Þ v vi x d   cÊp,sö  ông  µ   d v qu¶n  ýM∙  l   kho¸ b¶o  Ët    m trong h Ö   èng    th Thanh    iÖn  ö to¸n® t  li   ©n  µng. ªnNg h
  8. 8 §i Ò u    ñ  ëng    µnh    µ  n  Þ  µnh    22. Th tr c¸cth viªnv ®¬ v th viªntham    Ö   gia h thèng  Thanh    iÖn  öli   ©n  µng  ã  to¸n® t   ªnNg h c tr¸chnhiÖ m:   1. Qu¶n  ýviÖc  ©y  ùng, cÊp, thay ® æi  µ  íng dÊn  ö  ông  kho¸   l  xd       vh   sd M∙    b¶o  Ët  éibé  m n   trong h Ö   èng    th Thanh    iÖn  öli   ©n  µng. to¸n® t   ªnng h 2. Qu¶n  ývµ    l   gi¸m    Öc  ö  ông  kho¸ b¶o  Ët  ¹  n  Þ  ×nh   s¸tvi s d M∙    m ti ®¬ v m theo ®óng    Quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Öc  öa  æi,bæ   23. Vi s ®   sung  b¶n  Quy  nh  µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản