intTypePromotion=1

Quyết định 349-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
95
lượt xem
11
download

Quyết định 349-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 349-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 349-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  349­Q §/ N H 5 ® n n g µ y  16 th¸ng 10 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c p hª ch u È n v §i Ò u  l Ö T æ  c h ø c v µ  h o ¹t  é n g  c ñ a ® N g © n  h µ n g  § Ç u  t v µ  P h¸t tri Ó n Vi Ö t N a m Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  l Ng h Nh n   Nam, Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙t d v C«ng    µichÝnh  tyt   c«ng  è  b theo  Önh  è  è  L s s 37­ LCT/H§NH8   µ  Önh  è  LCT/H§NN8   µy  5­ vL s 38­ ng 24­ 1990  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  µ   íc; Nh n C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  3­ cø  ®Þ s 15­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öm   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B C¨n  V¨n  cø  b¶n  è  s 3329­ §MDN   µy  7­ ng 11­ 1996  ña  Ýnh   ñ   û   c Ch ph u quyÒn  èng  c  ©n   µng  µ   íc ký  Õt  nh  µnh  Ëp  ¹  ©n   Th ®è Ng h Nh n   quy ®Þ th l liNg hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam;  i     C¨n  V¨n  cø  b¶n  è  s 3575­§MDN   µy  7­ ng 18­ 1997  ña  Ýnh   ñ   û   c Ch ph u quyÒn  èng  c  ©n   µng  µ   íct¹m  êiphª  Èn  Òu  Ö    Th ®è Ng h Nh n   th   chu §i l Tæ chøc  vµ  ¹t®éng  ña    ©n  µng  èc  ho   c c¸cNg h qu doanh; X Ðt    Þ   ña  ñ   Þch  éi  ng  ®Ò ngh c Ch t H ®å qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Çu   vµ  tr   h § t Ph¸ttr ÓnViÖtNam   µ  ô  ëng  ô    Þnh  Õ   µichÝnh  ©n  µng  µ    i     v V tr V c¸c§ ch t   Ng h Nh níc, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1.­Phª  Èn  Òu  Ö    chu §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n   µng  v ho   c Ng h §Çu   µ  tv Ph¸ttr Ón ViÖt Nam   å m   ch¬ng, 58  iÒu  Ìm   i     g 11   ® k theo Quy Õt  nh   ®Þ nµy. §i Ò u 2.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  Q§/NH5  µy  ®Þ s 79­ ng 21/3/1995  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc    Ën  Ng h Nh n   vi x¸c nh cho  Ðp    ông  Òu  Ö  ©n   ph ¸p d §i l Ng hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam.  i     §i Ò u    ñ   Þch  éi  ng  3.­Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n   µng  ®è Ng h §Çu   µ  t v Ph¸ttr Ón ViÖt Nam,  ô   ëng  ô     nh  Õ   µichÝnh, Ch¸nh   i     V tr V c¸c ®Þ ch t     v¨n phßng,Ch¸nh      Thanh    ñ  ëng  n  Þ  ùcthuéc Ng ©n  µng  µ   ­ tra,Th tr ®¬ v tr     h Nh n ícTrung  ng, Gi¸m  c      ¬  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 §i Ò u  Ö l v Ò   æ   h øc   µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a N g © n  h µ n g T c v  § Ç u  t v µ  P h¸t tri Ó n Vi Ö t N a m (KÌm  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 349­Q§/NH5  µy  10­ ng 16­ 1997 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ©n  µng  Çu   µ    iÓn ViÖt Nam   1.­Ng h § tv Ph¸ttr     (sau  y  äit¾t ®© g     lµ Ng ©n   µng  Çu   µ    h § tv Ph¸ttr Ón)lµ doanh   i    nghiÖp  µ  ícd¹ng  Æc   Öt, nh n   ® bi   bao  å m     n  Þ  µnh    ã  g c¸c ®¬ v th viªnc quan  Ö   ¾n   ã  íinhau  Ò   î Ých  hg b v  v l  i kinh  tÕ,tµichÝnh,c«ng  Ö,       ngh th«ng    o  ¹o,nghiªncøu,tiÕp thÞ,ho¹t®éng  tin,®µ t           trong lÜnh  ùc    v kinh doanh  Òn  Ö, tÝn  ông  µ    Þch  ô  ªnquan  n     ti t   d v c¸c d v li   ®Õ ho¹t®éng  µichÝnh,tiÒn tÖ,ng©n  µng.Ng ©n  µng  Çu   µ    t       h   h § tv Ph¸ttr Ón ® îc  i     thµnh  Ëp theo Quy Õt  nh  è  l    ®Þ s 177­ TTg  µy  4­ ng 26­ 1957  ña  ñ íng ChÝnh  c Th t   phñ  µ  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ký  v®  ®è Ng h Nh n   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 286­ Q§/NH5   ngµy  9­ 21­ 1996  µnh  Ëp  ¹ theo    ×nh  th l l  i m« h Tæng  c«ng    µ  ícquy  nh   tynh n   ®Þ t¹ Quy Õt  nh  è  TTg  µy  3­   i ®Þ s 90­ ng 7­ 1994  theo uû  Òn  ña  ñ íng ChÝnh    quy c Th t   phñ,nh»m     êng  Ých  ô,tËp    t¨ngc t t   trung,ph©n    c«ng chuyªn m«n    µ  îp t¸c   ho¸ v h     kinh doanh    ùc  Ön  Ö m   ô  µ   íc giao; n©ng  ®Ó th hi nhi v Nh n     cao kh¶  n¨ng  µ  v hiÖu  qu¶  kinh doanh  ña    n  Þ  µnh    µ  µn  ©n  µng  Çu   µ    c c¸c ®¬ v th viªnv to Ng h § tv Ph¸ttr Ón;®¸p   i   øng  nhu  Çu  ña  Òn  ccn kinhtÕ.   §i Ò u    ©n  µng  Çu   µ    iÓncã  2.­Ng h § tv Ph¸ttr   chøc  n¨ng  huy  ng  èn  ®é v dµi h¹n,trung h¹n  µ  ¾n   ¹n        v ng h trong níc vµ  µi níc ®Ó   u        ngo     ®Ç t ph¸ttr Ón,  i   kinh doanh  a   ® n¨ng  tæng  îp  Ò   µichÝnh, tiÒn  Ö, tÝn  ông  µ  Þch  ô  h v t    t  d vd v ng©n  µng; lµm  ©n  µng  ilý,ng©n  µng  ôc  ô  h   ng h ®¹     h ph v cho  u   ®Ç t ph¸ttr Ón  i  tõc¸cnguån  èn  ña  Ýnh  ñ,c¸ctæ     v c Ch ph     chøc  µichÝnh,tiÒn tÖ,c¸ctæ  t          chøc  kinh tÕ    éi,®oµn  Ó,c¸ nh©n    x∙h   th     trong vµ  µiníctheo    ngo     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtvÒ   ©n  µng.   ng h §i Ò u    ©n  µng  Çu   µ    iÓncã: 3.­Ng h § tv Ph¸ttr   1.T    c¸ch ph¸p nh©n      theo ph¸p luËtViÖtNam.        2.Tªn    riªnglµNg ©n  µng  Çu   µ     h § tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam.  i     Tªn giao  Þch  èc  Õ  d qu t b»ng  Õng  ti Anh  µ:BANK   l  FOR  INVESTMENT   AND   DEVELOP MENT     OF VIETNAM. G äi t¾tlµ:VietindeBank.      ViÕtt¾tlµ:BIDV.      Trô  ë  Ýnh  Æt  ¹ thµnh  è  µ   éi. s ch ® t  i ph H N
 3. 3 3.§iÒu  Ö      l Tæ chøc  µ  ¹t®éng, bé  v ho     m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh. l  ® h 4.Vèn  µ  µis¶n,chÞu    v t    tr¸chnhiÖm  i víi     ®è     kho¶n  îtrong ph¹m    è  c¸c n    vis vèn  µ  µis¶n  éc  ë  ÷u  ña  µ   íc do  ©n   µng  Çu   µ  v t  thu s h c Nh n   Ng h § t v Ph¸ttr Ón  i   qu¶n  ý. l 5. Con  Êu    d riªng,tµikho¶n  ë   ¹  ©n   µng  µ   íc,c¸c ng©n  µng     m ti Ng h Nh n     h trongnícvµ  ícngoµi.     n  6.B¶ng  ©n  i tµi   c ®è     s¶n,c¸cquü  Ëp     t trungtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ©n  µng  Çu   µ    iÓncã  êigian ho¹t®éng  µ99  4.­Ng h § tv Ph¸ttr   th      l  n¨m  Ó   õngµy  îcthµnh  Ëp l¹theo m«   ×nh  k t  ®  l    i  h Tæng  c«ng    µ  íc. tynh n §i Ò u 5.­ Ng ©n   µng  Çu  vµ    iÓn  îc qu¶n  ýbëi Héi  ng    h § t Ph¸ttr ®  l    ®å qu¶n  Þvµ  îc®iÒu  µnh  ëiTæng  tr   ®   h b  Gi¸m  c. ®è §i Ò u    ©n  µng  Çu   µ    iÓnchÞu  ù  6.­Ng h § tv Ph¸ttr   s qu¶n  ýnhµ  íccña  l  n  Ng ©n  µng  µ   ícvµ    é, c¬  h Nh n   c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, thu   ph   Uû  ban  ©n   ©n  Nh d tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc  v th ph tr   Trung  ng  ¬ theo  chøc n¨ng  quy  nh;  ng  êichÞu  ù  ®Þ ®å th   s qu¶n  ý cña    ¬  l  c¸c c quan  µy  íit n v    c¸ch  µ c¬  l  quan  ùc hiÖn  Òn  ña  ñ  ë  ÷u  i víi th   quy c ch s h ®è     doanh nghiÖp  µ  íctheo quy  nh n     ®Þnh  ¹ LuËt Doanh  t i   nghiÖp  µ  ícvµ    nh n   c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u      7.­Tæ chøc  §¶ng  éng  C s¶n  Öt Nam   Vi   trong Ng ©n  µng  Çu     h § t vµ Ph¸ttr Ón ho¹t®éng   i     theo  Õn  Hi ph¸p,ph¸p  Ëtcña  µ   íc Céng  µ      lu   Nh n   ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam   µ      ngh Vi   v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c §¶ng  éng  C s¶n  ÖtNam. Vi   Tæ  chøc  C«ng  oµn  µ    chøc  Ýnh  Þ­ x∙héikh¸c trong Ng ©n   ® v c¸c tæ  ch tr             hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr Ón ho¹t®éng   i     theo  Õn  Hi ph¸p,ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  ña    lu   §i l c c¸ctæ    chøc  . ®ã C h ¬ n g  II Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a N g © n  h µ n g  § Ç u  t v µ  P h¸t tri Ó n M ô c  I. u y Ò n  c ñ a N g © n  h µ ng § Ç u  t v µ   h¸t  Q P  triÓn §i Ò u    ©n   µng  Çu   µ    iÓn cã  Òn  8.­Ng h § tv Ph¸ttr   quy qu¶n  ý,sö  ông  l  d tµis¶n      nh sau: 1. Qu¶n  ý,sö  ông  èn, ®Êt  ai,tµinguyªn,c¸c nguån  ùc kh¸c cña    l  d v  ®       l    Nhµ   íc giao  µ  ån  èn  n  v ngu v huy  ng,  Õp  Ën  µ  i  ®é ti nh v ® vay  theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p  Ët®Ó   ùc  Ön    ôc  lu   th hi c¸c m tiªu,nhiÖ m   ô  îc giao    v®  hoÆc   îc uû  ®  nhiÖ m.
 4. 4 2. Giao  ¹ cho    n  Þ  µnh      l i c¸c ®¬ v th viªnqu¶n  ý,sö  ông    ån  ùcm µ   l  d c¸c ngu l   Ng ©n   µng  Çu   vµ  h § t Ph¸t tr Ón  ∙  Ën  ña  µ   íc;®iÒu    i ® nh c Nh n   chØnh  ÷ng  nh nguån  ùc ®∙  l   giao  cho    n  Þ  µnh    c¸c ®¬ v th viªn trong tr ng  îp  Çn  Õt,phï  ê h c thi     hîp víi Õ   ¹ch ph¸ttr Ónchung  ña  µn  ©n  µng  Çu   µ      ho     i   k c to Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i 3. Chuy Ón  îng,thay thÕ, cho    nh       thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è  µis¶n  éc   ch   c t  thu   quyÒn  qu¶n  ýcña  ©n  µng  Çu   µ  l  Ng h § tv Ph¸ttr Ón,trõnh÷ng  µis¶n  µ  Õt  i     t  v thi   bÞ  quan  äng theo  tr   quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph ph¶i® îc c¬      quan  µ  íc cã  nh n   thÈm   Òn  quy cho  Ðp,    ph trªnnguyªn  ¾c  t b¶o  µn  µ  to v ph¸ttr Ón vèn; ®èi  íi  i     v  ®Êt  ai  éc  Òn  ® thu quy qu¶n  ývµ  µ  ö  ông  ña  ©n   µng  Çu    µ  l  v s d c Ng h § t v Ph¸t  tr Ónth× thùc hiÖn  i      theo ph¸p luËtvÒ   t  ai.       ®Ê ® §i Ò u    9.­Trong  khu«n  khæ   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt, ©n  µng  Çu      Ng h § tvµ    Ph¸ttr Óncã  Òn  chøc  ùc hiÖn    ¹t®éng    i   quy tæ  th   c¸cho   nghiÖp  ô  v sau: 1. Huy  ng  èn:Ng ©n  µng  Çu   µ    ®é v   h § tv Ph¸ttr Ón huy  ng  èn  µih¹n,  i   ®é v d     trung h¹n,ng ¾n  ¹n     h b»ng  ng  ÖtNam   µ  ®å Vi   v b»ng  ¹itÖ  õm äi  ån  èn  ngo   t   ngu v trongníc,ngoµinícdíi   ×nh          hc¸c thøc: a. Nh Ën  Òn  öi tiÕtkiÖm,  Òn  öi kh«ng  ú  ¹n,cã  ú  ¹n,tiÒn  öi   ti g     ti g   kh   kh   g  thanh    ña  Êtc¶    chøc  µ  ©n  ; to¸nc t   c¸ctæ  vd c b. Ph¸t hµnh    ¹      c¸c lo ichøng chØ   Òn  öi,tÝn  Õu, kú  Õu, vµ    ti g   phi   phi   tr¸ i phiÕu  ©n  µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr Ón;  i c.Thùc  Ön    ×nh    hi c¸ch thøc huy  ng  èn    ®é v kh¸c. 2. TiÕp  Ën  èn  µitrî tÝn    nh v t  ,   th¸c,uû    u     õ ChÝnh  ñ, Ng ©n     th¸c®Ç t t   ph   hµng  µ   ícvµ    chøc  èc  Õ,quèc    µ    ©n  Nh n   c¸c tæ  qu t   gia v c¸ nh kh¸c cho    ­   c¸c ch ¬ng  ×nh ph¸ttr ÓnkinhtÕ          éi. tr     i     ­v¨n ho¸ ­x∙h 3. Vay  èn  ña  ©n   µng  µ   íc,c¸c tæ    v c Ng h Nh n     chøc  µichÝnh, tÝn  ông  t    d trongnícvµ  µiníc,c¸ctæ      ngo       chøc  µ    ©n  ícngoµikh¸c. v c¸nh n    4.Cho    vay: a. Cho vay  µi h¹n, trung  ¹n  u    ph¸t tr Ón  µ  d    h ®Ç t   i v cho  vay  ¾n   ¹n ng h  b»ng  ng  Öt Nam   µ  ¹itÖ  i víic¸c doanh  ®å Vi   v ngo   ®è       nghiÖp,c¸c tæ      chøc  kinh  tÕ;cho    vay  ¾n  ¹n,trung h¹n vµ  µih¹n b»ng  ng  ÖtNam   i víi     ng h      d    ®å Vi   ®è     c¸ c¸c nh©n  µ  é    nh  éc m äi  µnh  Çn  v h gia®× thu   th ph kinhtÕ;   b.§ång  µi î   ù    u      iÓn;   t     d ¸n ®Ç tph¸ttr tr c¸c c.ChiÕtkhÊu    ¹ giÊy têtrÞgi¸® îcb»ng  Òn.     c¸clo i            ti 5.Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô  v cho    µichÝnh  Ó  nhËp  Èu  µ    Êt thuªt   (k c¶  kh v t¸ xu   i c¸cthiÕtbÞ      cho thuª). 6. Thùc  Ön    hi nghiÖp  ô  v thanh    to¸n L/C, b¶o      l∙nhhoÆc   i t¸ b¶o      l∙nhvay vèn  u      iÓn,b¶o    u  Çu,vµ  ùc hiÖn    ®Ç tph¸ttr   l∙nh®Ê th   th   c¸cnghiÖp  ô  v b¶o l∙nh,   t¸ b¶o      i l∙nhkh¸ccho      c¸cdoanh nghiÖp,tæ    chøc  µichÝnh   Ýn  ông  t  ­t d trong vµ    ngoµiníc.   7. Thùc  Ön      hi c¸c nghiÖp  ô  v kinh doanh  Òn  Ö, tÝn  ông  µ  Þch  ô    ti t   d vd v ng©n  µng  i ngo¹i h ®è   . 8. §Çu   íic¸c h×nh    td     thøc mua     Çn,  ïn  èn, gãp  èn  ªndoanh, cæ ph hv  v li     mua   µis¶n  µ    ×nh  t  v c¸c h thøc  u     ®Ç t kh¸c víic¸c doanh       nghiÖp, tæ    chøc  µi t  chÝnh   Ýn  ông  ­t d kh¸c.
 5. 5 9.Thùc  Ön      hi c¸cnghiÖp  ô  Ç m   è  ng  vc c ®é s¶n. 10. Kinh doanh vµng, b¹c, kim  Ý   ý, ®¸ quý  Ó  c¶  Êt, nhËp      kh qu   (k xu   khÈu). 11.Lµ m   Þch  ô    d v thanh    ÷a c¸ckh¸ch hµng. to¸ngi       12.  Kinh doanh chøng kho¸n  µ  µm  v l m«i  í   i lý ph¸t hµnh  gi i ®¹     ,   chøng  kho¸n cho    kh¸ch hµng.   13. Thùc  Ön    hi kinh doanh, m«i  í   ilýdÞch  ô      gi i®¹     , v b¶o  Ó m   hi cho kh¸ch  hµng. 14. C Êt  ÷,b¶o    gi   qu¶n  µ  v qu¶n  ý c¸c chøng  l    kho¸n,giÊy  ê trÞ gi¸® îc   t        b»ng  Òn vµ    µi ti   c¸ct   s¶n  ý  qu kh¸ccho    kh¸ch hµng.   15.Thùc  Ön    Þch  ô   Ên  Ò   Òn tÖ,®¹ilýng©n  µng.   hi c¸cd v tv v ti         h 16. Lµ m   ©n  µng  i lý,ng©n  µng  ôc  ô    ng h ®¹     h ph v cho  u    ph¸ttr Ón, ®Ç t  i   qu¶n  ýtiÒn vèn  µ    ù    u      iÓntheo yªu cÇu  ña  l    v c¸cd ¸n ®Ç tph¸ttr      c kh¸ch hµng.   17. §Çu  , söa  ÷a, c¶i t¹o,n©ng  Êp  µis¶n  Õ  Êp, cÇ m   è  ∙    t  ch       c t  th ch   c® chuyÓn  µnh  µis¶n  éc  Òn  ë  ÷u  µ  íc do  ©n   µng  Çu   µ  th t  thu quy s h nh n   Ng h § tv Ph¸ttr Ónqu¶n  ý®Ó   ö  ông   i   l  s d hoÆc   kinhdoanh.   18.Tù    doanh  hoÆc   ªndoanh   u    ©y  ùng  ¬  ë  ËtchÊtkü  Ët li   ­®Ç tx d csv    thu   trùctiÕp phôc  ô      v kinh doanh,cho        thuªhoÆc   îng b¸n. nh   19. Kinh    doanh  ÷ng  µnh  nh ng nghÒ   µi nh÷ng  µnh  ngo   ng nghÒ   ∙  îc ®®  ®¨ng  ý,khi® îcc¬  k       quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp. ph 20.Thùc  Ön      hi c¸cnghiÖp  ô  û  Ö m  v u nhi kh¸ccña  µ   ícvµ  ©n  µng    Nh n   Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u 10.­Ng ©n   µng  Çu   µ    iÓn cã  Òn  chøc    h § t v Ph¸ttr   quy tæ  qu¶n  lý, chøc   tæ  kinh doanh      nh sau: 1.    Tæ chøc  é  b m¸y  qu¶n  ý,tæ  l   chøc kinh doanh  ï hîp  íim ôc     ph   v  tiªu, nhiÖ m  ô  Nhµ   ícgiao. v do  n  2. §Æt  ë    S giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn            ®¹   ë trong nícvµ    íc     ën   ngoµitheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   3.§æi  íic«ng  Ö,    m  ngh trang thiÕtbÞ.     4. Thùc  Ön  ÷ng  éidung  ¹t®éng    hi nh n  ho   nghiÖp  ô  v kinh doanh  ∙    ® nªu    ë §iÒu  cña  Òu  Ö  µy; m ë   éng  9  §i l n   r quy    m« kinh doanh theo kh¶ n¨ng  ña  c Ng ©n  µng  Çu   µ  h § tv Ph¸ttr Ónvµ    i   nhu  Çu  ña  Þ  êng. c c th tr 5. Lùa  än  Þ  êng  µ  èng  Êt ph©n    ch th tr v th nh   c«ng  Þ  êng  ÷a c¸c ®¬n   th tr gi     vÞ  µnh  th viªn. 6. C¨n  c¸c chÕ     Ýnh    cø    ®é ch s¸ch  Ò   Òn  Ö, tÝn  ông  µ  ¹t®éng  v ti t   d v ho   ng©n  µng  ña  µ   íc,® îcban  µnh      h c Nh n     h c¸cv¨n b¶n  Ò   v quy  Õ,  ch quy  nh  µ  ®Þ v c¸c quy  ×nh    tr nghiÖp  ô  ü  Ët,qu¶n  ý cÇn  Õt trong  ¹t®éng  v k thu   l  thi   ho   kinh  doanh  ña  ©n  µng  Çu   µ  c Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i 7. Trong khu«n khæ  quy  nh   ña  ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng  ®Þ c Ng h Nh n   h §Çu   µ  tv Ph¸ttr Ón® îc:  i   a.Quy  nh    ®Þ møc    Êtcô  Ó  ña    ¹ tiÒn göivµ  Òn vay; l∙su   th c c¸clo   i i     ti  
 6. 6 b.X¸c  nh    ®Þ møc  cho  vay  cao  Êt ®èi víi nh       kh¸ch hµng;   c.X¸c  nh    û lÖ    ®Þ c¸ct   hoa  ång,lÖ  Ý, tiÒn th ng,tiÒn ph¹tviph¹m    h   ph    ë        ¸p dông trong ho¹t®éng     kinh doanh  µ  Þch  ô  ña  ©n   µng  Çu    µ    vd v c Ng h § t v Ph¸t  tr Ón; i d.X¸c  nh  ûgi¸hèi®o¸ivÒ     ®Þ t        kinhdoanh  ¹itÖ.   ngo   8. KhëikiÖn        c¸c tranh chÊp  Ò     v kinh tÕ,d©n  ù  µ    Þ  ëitè c¸c    s v ®Ò ngh kh       vô    ×nh  ù  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ©n  µng  Çu   µ  ¸n h s li   ®Õ ho   c Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i 9. Yªu  Çu  c kh¸ch  µng  h vay  èn  v cung  Êp  µiliÖu,th«ng    Ò   ×nh  c t    tinv t h×nh s¶n  Êt,kinh doanh  µ  µichÝnh    xu     v t  ®Ó xem   Ðt cho  x  vay,kiÓm     ×nh    trat h×nh  ö  ông  èn  sd v vay  ña  ©n  µng  Çu   µ  c Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i 10. Tõ   èiquan  Ö   Ýn  ông, c¸c quan  Ö     ch   htd    h kinh doanh    kh¸c víikh¸ch      hµng  Õu  Êy    n th c¸c quan  Ö   µy    íi h n tr¸v   i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   lu   kh«ng  ®em   ¹hiÖu  l  i qu¶  kinh tÕ    hoÆc   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åivèn. thu h   11. X ©y  ùng  µ  dông    nh    d v ¸p  c¸c ®Þ møc  lao  ng,  n    Òn ¬ng  ®é ®¬ gi¸ti l trongkhu«n    khæ     nh  c¸c®Þ møc,  n    ña  µ   íc. ®¬ gi¸c Nh n 12. TuyÓn  än, thuª m ín,bè  Ý sö  ông, ®µo  ¹olao ®éng  µ  ©n     ch       tr   d   t    v ph cÊp  Öc  Ón  än, thuªm ín,bè  Ý sö  ông, ®µo  ¹olao ®éng, lùa chän  vi tuy ch       tr   d   t       c¸c h×nh    thøc   ¬ng, th ng  µ  ùc hiÖn    Òn  tr¶l   ë v th   c¸c quy kh¸c cña  êisö  ông    ng   d lao ®éng    theo quy  nh  ña  é   Ët  ®Þ c B Lu Lao  ng  µ    ®é v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  Ët; lu   Õt  nh  quy ®Þ møc ¬ng,th ng  l   ë cho  êilao ®éng    ¬  ë  n    ng     trªnc s ®¬ gi¸ tiÒn ¬ng, chiphÝ   Þch  ô  µ  Öu  l    d v v hi qu¶  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Çu   µ  ho   c Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i 13. Trùc  Õp  ý  Õt      ti k k c¸c v¨n  b¶n tho¶  Ën, hîp  ng  thu   ®å nh»m   ôc  ô  ph v cho  ôc  ch  m ®Ý kinh doanh  íic¸c tæ    v     chøc  µ    ©n  v c¸ nh trong vµ  µiníc;ký    ngo     kÕt    îp  ng  Ò   îp    c¸c h ®å v h t¸ckhoa  äc  ü  Ëtvµ  o  ¹oc¸n  é  ña  ©n   h k thu   ®µ t   b c Ng hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr Ón.M êi  µ  Õp ®èi t¸ckinh doanh  ícngoµicña  ©n    i   v ti         n    Ng hµng  Çu   µ  § t v Ph¸ttr Ón ë  Öt Nam;  Õt  nh  ö  êi cña  ©n   µng    i   Vi   quy ®Þ c ng   Ng h §Çu   µ  tv Ph¸ttr Ón ra nícngoµic«ng    äc  Ëp,tham   i        t¸c,ht  quan kh¶o    i víi s¸t;     ®è Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å Qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è ph¶i ® îc Thèng  c  ©n      ®è Ng hµng  µ   íc cho  Ðp.  Nh n   ph C¸c  µnh    th viªn kh¸c cña  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ,Ban  tr   KiÓ m     µ    so¸tv c¸c chuyªn    óp  Öc  éi  ng  viªn gi vi H ®å qu¶n  Þ ra  íc ngoµi do  tr   n     Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ quyÕt  nh.  ã  tr   ®Þ Ph Tæng   Gi¸m  c  µ    ®è v c¸c chøc  danh  kh¸c trong toµn  ©n   µng  Çu    µ      Ng h § t v Ph¸ttr Ón ra  íc ngoµi do   i   n     Tæng   Gi¸m  c  Õt ®Þnh. ®è quy   §i Ò u  11.­ ©n  hµng  Çu  t µ Ph¸t triÓn cã  Òn    Ng §  v   quy qu¶n  ý tµi l    chÝnh    nh sau: 1. Tù  ñ  µichÝnh,chñ  ng    ch t     ®é trong kinh doanh  µ  ù chÞu      v t  tr¸chnhiÖ m     vÒ   Õt  k qu¶  kinh doanh,b¶o  µn  µ    iÓnvèn        to v ph¸ttr   ®Ó b¶o  ¶m   ù    ëng  ® s t¨ngtr c¸cho¹t®éng     kinhdoanh  ña  ©n  µng  Çu   µ    c Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i 2. Sö  ông  èn  µ    ü  ña  ©n  µng  Çu   µ   d v v c¸cqu c Ng h § tv Ph¸ttr Ón ®Ó   ôc   i   ph vô  Þp  êic¸c nhu  Çu  k th     c kinh doanh    theo nguyªn t¾c    b¶o  µn,cã  Öu  to   hi qu¶,   ®óng  íic¸c quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ¶m   v    ®Þ c Ng h Nh n   ® b¶o  toµn  an  trong  ho¹t®éng    kinh doanh  Òn tÖ,tÝn  ông  µ      ti     d v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtcã  ªn     li   quan.
 7. 7 3. Víichøc     n¨ng  ¹t®éng  ho   kinh doanh  Òn  Ö, tÝn  ông, ® îc vay  èn    ti t   d    v cña  ©n   µng  µ   íctheo    Ng h Nh n   c¸c quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ®Þ c Th ®è Ng h Nh nícvµ  ù huy  ng  èn    ¹t®éng    t  ®é v ®Ó ho   kinh doanh  ng    nh kh«ng  µm  l thay ® æi    h×nh  thøc  ë  ÷u  µ  íc ®èi  íiNg ©n   µng  Çu   vµ  s h nh n   v  h § t Ph¸ttr Ón;® îc ph¸t  i       hµnh    Õu, kú  Õu, tÝn  Õu  ©n   µng  Çu    µ  tr¸ phi   phi   i phi Ng h § t v Ph¸ttr Ón vµ      i   c¸c giÊy tê trÞgi¸® îcb»ng  Òn kh¸ctheo           ti     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët; îcthÕ  Êp  lu     ® ch gi¸ trÞ    quyÒn  ö  ông  t  ¾n   Òn  íitµis¶n  éc  sd ®Ê g li v     thu quyÒn  qu¶n  ý cña  l  Ng ©n   µng  Çu   vµ  h § t Ph¸t tr Ón  ¹    chøc  Ýn  ông      i t ic¸c tæ  td ®Ó vay  èn  v kinh   doanh  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. Thµnh  Ëp,qu¶n  ývµ  ö  ông    ü  Ëp    l  l  s d c¸c qu t trung theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5.Sö  ông  Çn  înhuËn   d ph l   i cßn  ¹theo quy  nh  ña  l  i   ®Þ c ph¸p luËt.   6. H ëng    Õ     îcÊp  Ò   ån  èn, bï ®¾ p   Ò   î nhuËn    c¸c ch ®é tr  v ngu v     v l  i kinh  doanh  hoÆc     Õ     ®∙ikh¸c cña  µ   íc khithùc hiÖn    Öm   ô  c¸c ch ®é u      Nh n       c¸c nhi v theo yªu cÇu  ña  Ýnh  ñ.    c Ch ph 7. H ëng    Õ     ®∙i®Ç u      c¸cch ®é u    thoÆc   i u    t¸ ®Ç ttheo    quy  nh  ña  µ   ®Þ c Nh níc. §i Ò u 12.­Ng ©n  µng  Çu   µ    iÓncã  Òn  õchèivµ  èc¸o   h § tv Ph¸ttr   quy t    t    m äi  cÇu  yªu  cung  Êp    ån  ùc kh«ng  îc ph¸p  Ëtquy  nh  ña  Êt c c¸c ngu l   ®  lu   ®Þ c b  kú    ©n  c¸ nh hay  chøc  µo, trõnh÷ng  tæ  n    kho¶n  ù nguyÖn  ng  ãp  ×  ôc   t  ®ã g vm ®Ých  ©n  o  µ  nh ®¹ v c«ng  ch. Ý M ô c  II. g h Ü a  v ô c ñ a N g © n  h µ ng § Ç u  t v µ   h¸t  N P  triÓn §i Ò u 13.­Ng ©n   µng  Çu   µ    iÓn cã  Üa  ô    h § t v Ph¸ttr   ngh v qu¶n  ýtµi l    s¶n    nh sau: 1. NhËn  µ  ö  ông  ã  Öu    vsd c hi qu¶,b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn  µ   ícgiao   to     i   Nh n     nhËn;  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶  t  ai,tµinguyªn  µ    ån  ùc kh¸c cña  ®Ê ®     v c¸c ngu l     Nhµ   íc giao,®Ó   ùc  Ön  ôc    n    th hi m tiªukinh doanh  µ  Ö m   ô  îc Nhµ   íc   v nhi v®  n  giao. 2.Thùc  Ön      hi c¸ccam  Õt  Ò: kv a.Hoµn    ¹tiÒn cho  êigöitiÒn;   tr¶l   i  ng     b. C¸c    kho¶n  î ph¶i thu,ph¶i tr¶ ghi trong  n         b¶ng  ©n  i  µis¶n  ña  c ®è t   c Ng ©n  µng  Çu   µ  h § tv Ph¸ttr Ónt¹ thêi®iÓ m   µnh  Ëp l¹theo m«   ×nh   i      i th l   i  h Tæng   c«ng ty; c. Tr¶  Ýnh  ñ    Ch ph hoÆc   ©n   µng  µ   íc c¸c kho¶n  Ýn  ông  èc  Ng h Nh n     td qu tÕ  µ   ©n   µng  Çu   µ  m Ng h § t v Ph¸ttr Ón ® îc vay  ¹ ®Ó   ö  ông   i     li  sd cho    ôc   c¸c m ®Ých  ôc  ô  ¹t ®éng  ph v ho   kinh doanh  ña  ©n   µng  Çu   vµ  c Ng h § t Ph¸t tr Ón  i  hoÆc  cho    ôc    Ö m  ô  îcgiao; c¸cm tiªu,nhi v®  d. Tr¶      c¸c kho¶n  Ýn  ông  Ng ©n   µng  Çu    µ  td do  h § t v Ph¸ttr Ón trùctiÕp  i       vay hoÆc     c¸c kho¶n  Ýn  ông  µ   ©n   µng  Çu   µ  td m Ng h § t v Ph¸ttr Ón b¶o     i   l∙nh cho    n  Þ   µnh    µ  c¸c ®¬ v th viªn v kh¸ch  µng  h theo  îp  ng  h ®å b¶o l∙nh,n Õu       c¸c ®¬n  Þ  µy  v n kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    îkhi®Õ n   ¹n. tr¶n     h
 8. 8 §i Ò u 14.­Ng ©n   µng  Çu   µ    iÓn cã  Üa  ô    h § tv Ph¸ttr   ngh v qu¶n  ýho¹t l    ®éng  kinhdoanh      nh sau: 1. §¨ng  ý  k kinh  doanh  µ  v kinh  doanh  ng  µnh  ®ó ng nghÒ   ∙  ¨ng  ý; ®® k  chÞu  tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Õt    tr   lu   k qu¶  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Çu   ho   c Ng h § t vµ Ph¸ttr Ón,chÞu   i   tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ët®èi víic¸c cam   Õt  ÷a m ×nh     tr   lu         k gi   víikh¸ch hµng; gi÷ bÝ   Ët  Ò   è  Öu,t×nh  ×nh  ¹t®éng  ña        m v s li   h ho   c kh¸ch hµng,     trõkhicã      yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2. X ©y  ùng  Õn îc ph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch  n¨m  µ  µng    d chi l     i   ho 5  vh n¨m, phï hîp     víi Ö m  ô  µ   ícgiao vµ   nhi v Nh n     nhu  Çu  ña  Þ  êng. c c th tr 3. Ký  Õt  µ  chøc  ùc hiÖn    îp ®ång    k v tæ  th   c¸c h   kinh tÕ,hîp ®ång  ©n  ù      d s ®∙  ý  íi   i t¸c. k v   ®è   c¸c 4.G ãp  Çn  ¸p    ph ® øng   c¸cnhu  Çu  ña  Þ  êng  Òn tÖ  µ  c c th tr ti   v tham    ÷ giagi   vaitrßchñ  o     ®¹ trong ho¹t®éng     kinh doanh  Òn tÖ,b¶o  ¶m     ôc    ín   ti     ® c¸c m tiªul   trong  Öc  ùc  Ön  Ýnh  vi th hi ch s¸ch    nh   Òn  Ö  ña  µ   íc do  èng  æn ®Þ ti t c Nh n   Th ®èc  ©n  µng  µ   ícgiao. Ng h Nh n   5. §æi  íi,hiÖn  iho¸ c«ng  Ö   µ  ¬ng    m  ®¹     ngh v ph thøc qu¶n  ý;sö  ông    l  d c¸c kho¶n    õchuyÓn  îng tµis¶n      u  ,® æi  íithiÕtbÞ, c«ng  Ö   thu t   nh     ®Ó t¸ ®Ç t  i m     ngh cña  ©n  µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i 6. Thùc  Ön    Üa  ô  i víi êilao ®éng    hi c¸cngh v ®è    ng     theo quy  nh  ña  é  ®Þ cB LuËt Lao  ng,  ®é b¶o  ¶m   ® cho  êi lao ®éng  ng     tham    gia qu¶n  ý Ng ©n   µng  l  h §Çu   µ  tv Ph¸ttr Ón.  i 7. Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   ®Þ c Nh n   b¶o  Ö   µinguyªn,m«i  ­ v t    tr êng,quèc    phßng  µ  ninh quèc  v an    gia. 8. Thùc  Ön  Õ     c¸o thèng    Õ     hi ch ®é b¸o    kª,k to¸n,b¸o    nh  ú  µ  t    c¸o ®Þ k v ®é xuÊt theo  cÇu  ña  µ   íc,b¸o    Êt th ng    yªu  c Nh n   c¸o b   ê theo  cÇu  ña  idiÖn  yªu  c ®¹   chñ  ë  ÷u;chÞu  sh   tr¸chnhiÖm  Ò   Ýnh    ùc cña    c¸o.   vt x¸cth   c¸cb¸o  9. Ch Þu  ù  Óm     ña  idiÖn  ñ  ë  ÷u; tu©n  ñ      s ki trac ®¹   ch s h   th c¸c quy  nh   ®Þ vÒ   thanh    ña  ©n   µng  µ   íc,c¬  trac Ng h Nh n   quan  µichÝnh  µ  ña    ¬  t  v c c¸c c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   10. Thùc  Ön  ng  Õ     µ      hi ®ó ch ®é v c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ývèn, tµis¶n, l       c¸cquü,kÕ       to¸n,h¹ch to¸n,chÕ     Óm    µ          ®é ki to¸nv c¸cquy  nh  ®Þ kh¸c cña  µ     Nh níc;chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh    vt x¸c  ùc  ña  th c c¸c  ¹t ®éng  µichÝnh  ña  ho   t  c Ng ©n  µng  Çu   µ  h § tv Ph¸ttr Ón.  i 11. C«ng  è    b c«ng khai b¸o    c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m,    c¸c th«ng      tin®Ó ®¸nh    ng  n   µ  gi¸®ó ®¾ v kh¸ch  quan  Ò   ¹t®éng  ña  ©n   µng  Çu    µ  v ho   c Ng h § tv Ph¸ttr Óntheo quy  nh  ña   i     ®Þ c ph¸p luËt.   12. Thùc  Ön    Üa  ô  ép  Õ  µ      hi c¸c ngh v n thu v c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch nhµ    níc theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Trêng  îp  µis¶n  Ng ©n   µng  Çu   µ  lu   h t  do  h § tv Ph¸ttr Ón®iÒu  ng  ÷a c¸c ®¬n  Þ  µnh     i   ®é gi     v th viªntheo  ×nh  h thøc ghit¨ng,ghi       gi¶m  èn  × kh«ng  v th   ph¶inép  Ö  Ý  ícb¹;c¸c dÞch  ô  ©n    l ph tr       v lu chuyÓn  éibé  n  gi÷a c¸c®¬n  Þ  µnh      ôc  ô  cÇu     v th viªn®Ó ph v yªu  cung  øng  èn  µ  v v kinh doanh    th× kh«ng    ph¶inép  Õ    thu doanh  thu.
 9. 9 C h ¬ n g  III H é i ® å n g  q u ¶ n  tr Þ, a n  ki Ó m  s o¸t  B §i Ò u 15.­ 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ thùc hiÖn  tr     chøc  n¨ng  qu¶n  ýho¹t®éng  ña  ©n   l    c Ng hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr Ón;chÞu   i   tr¸chnhiÖ m   Ò   ù    iÓn cña  ©n   µng    v s ph¸ttr   Ng h §Çu   µ  tv Ph¸ttr Óntheo nhiÖ m  ô  µ   ícgiao.  i     v Nh n     2.Héi ®ång     qu¶n  Þcã    Òn  ¹n  µ  Ö m  ô  tr   c¸cquy h v nhi v sau: a. NhËn  èn  Ó  c¸c kho¶n  î ® îccoilµ vèn) ®Êt  ai,tµinguyªn  µ    v (k c¶    n          ®    v c¸cnguån  ùckh¸cdo  µ   ícgiao cho  ©n  µng  Çu   µ    l    Nh n     Ng h § tv Ph¸ttr Ón;  i b. Xem   Ðt,phª  Öt  ¬ng    Tæng    x  duy ph ¸n do  Gi¸m  c    Þ  Ò   Öc  ®è ®Ò ngh v vi giao vèn  µ    ån  ùc kh¸c cho    n  Þ  µnh    µ  ¬ng  ®iÒu    v c¸c ngu l     c¸c ®¬ v th viªnv ph ¸n  hoµ  èn, c¸c nguån  ùc kh¸c gi÷a    n  Þ   µnh  v   l    c¸c ®¬ v th viªn;kiÓm       tra,gi¸m    s¸t viÖc  ùc hiÖn    ¬ng    ; th   c¸cph ¸n ®ã c. KiÓ m       tra,gi¸m    äi  ¹t ®éng  s¸tm ho   trong  ©n   µng  Çu    vµ  Ng h § t Ph¸t   tr Ón,trong ®ã   ã  Öc  ö  ông,b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn  µ    ån  ùc® ­ i    c vi s d   to     i   v c¸c ngu l   îc giao,viÖc  ùc hiÖn    Þ   Õt  µ  Õt  nh  ña  éi  ng      th   c¸c ngh quy v quy ®Þ c H ®å qu¶n  trÞ,c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËt, Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  i víi µ   íc;    vi th   ngh v ®è     Nh n d.Th«ng    qua    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  Gi¸m  c    ×nh Thèng  c  ©n   ®è ®Ó tr   ®è Ng hµng  µ   ícphª duyÖt  Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ph¸ttr Ón dµih¹n,kÕ   Nh n     chi l   ho   ho     i       ho¹ch  n¨m  ña  ©n   µng  Çu    µ  5  c Ng h § t v Ph¸ttr Ón;quyÕt  nh  ôc    Õ    i   ®Þ m tiªu,k ho¹ch  µng  h n¨m  ña  ©n   µng  Çu   µ  c Ng h § t v Ph¸ttr Ón vµ    i   b¸o  c¸o  èng  c  Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc,®Ó   h Nh n   Tæng  Gi¸m  c  ®è giao cho    n  Þ  µnh    c¸c®¬ v th viªn; e.Tr×nh  ¬    c quan  ã  Èm  Òn    Öt  c th quy phª duy hoÆc     Öt theo thÈm   phª duy     quyÒn  Õ   ¹ch  u  ,dù    u    íi,dù    îp t¸c®Ç u    íibªn  ícngoµi k ho ®Ç t  ¸n ®Ç tm   ¸n h     tv   n    b»ng  èn  Ng ©n  µng  Çu   µ  v do  h § tv Ph¸ttr Ónqu¶n  ý;  i   l g.  ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Tr Th ®è Ng h Nh n   duyÖt hoÆc   Õu   îc n ®  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícuû  Òn  × quyÕt  nh    ù    ãp  èn  ®è Ng h Nh n   quy th   ®Þ c¸cd ¸n g v li   ªndoanh, hïn  èn, mua     Çn    v  cæ ph theo quy  nh   ña  Ýnh  ñ  µ  ña  ®Þ c Ch ph v c Ng ©n  µng  µ   íc;quyÕt ®Þnh    îp ®ång  h Nh n     c¸ch   kinhtÕ    kh¸ccã    Þlín;   gi¸tr   h. Ban  µnh  µ  h v gi¸m    ùc  Ön  s¸tth hi c¸c  møc   khung  i Êt,tû  Ö    l∙ su   l hoa   hång,lÖ  Ý, gi¸dÞch  ô  µ    ph     v v møc  Òn th ng, tiÒn ph¹tviph¹m    ông  õng ti   ë        ¸p d t  thêigian    trong  ¹t®éng  ho   kinh doanh  i  íic¸c kh¸ch  µng; ban  µnh  µ  ®è v     h   h v gi¸m    ùc hiÖn    nh  s¸tth   c¸c®Þ møc,    Èn  tiªuchu kinh tÕ   ü  Ët, Ó   ®¬n      ­k thu   c¶  k gi¸ tiÒn l ng    ông   ¬ ¸p d trong néibé  ©n  µng  Çu   µ      Ng h § tv Ph¸ttr Ón,theo    Þ   i   ®Ò ngh cña Tæng   Gi¸m  c    ¬  ë  ®è trªnc s quy  nh ®Þ chung  ña  µnh  ©n   µng  µ  c ng Ng h v cña  µ   íc; Nh n i. ©y  ùng  µ  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícphª chuÈn  Òu  Ö    X d v tr   ®è Ng h Nh n     §i l vµ  ÷ng  éi dung  öa  æi, bæ   nh n  s®   sung  Òu  Ö    §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Ng ©n   µng  Çu   µ  h § t v Ph¸ttr Ón.Phª  Èn  Òu  Ö, Quy  Õ      i   chu §i l   ch Tæ chøc  µ  v ho¹t®éng  ña    n  Þ  µnh    µ  ÷ng  éi dung  öa  æi, bæ     c c¸c ®¬ v th viªnv nh n  s®   sung  §iÒu  Ö  l hoÆc   Quy  Õ     ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña    n  Þ   µnh    v ho   c c¸c ®¬ v th viªn theo    ®Ò nghÞ   ña  c Tæng   Gi¸m  c.  ®è Quy Õt  nh   Æt   ë   ®Þ ® S giao  Þch, chi d    nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña  ©n  µng  Çu   µ     ®¹   c Ng h § tv Ph¸ttr Ón ë    i   trong nícvµ     nícngoµitheo      quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     Phª  Èn  ¬ng    chøc  chu ph ¸n tæ  qu¶n  ý, l 
 10. 10 tæ chøc  kinh doanh  ña  ©n   µng  Çu   µ    c Ng h § t v Ph¸ttr Ón do    i   Tæng  Gi¸m  c  ®è tr×nh.§ Ò   Þ   µnh  Ëp,t¸ch,nhËp,    Ó    n   Þ   µnh      ngh th l    gi¶ith c¸c ®¬ v th viªn theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   k. Th«ng    qua    c¸c v¨n b¶n  ù  d th¶o  íng  Én  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn    h d c th vi th   c¸c chÝnh s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö  ña  µ   ícvÒ   ¹t®éng  ©n  µng  µ        ®é th l c Nh n   ho   ng h v c¸cv¨n b¶n  ù  d th¶o quy  Õ,    ch quy  nh, quy  ×nh nghiÖp  ô  ü  Ët,qu¶n  ýtrong ®Þ   tr   v k thu   l    ho¹t®éng    kinh doanh  ña  ©n   µng  Çu   vµ  c Ng h § t Ph¸t tr Ón ®Ó    i   Tæng  Gi¸m  ®èc  ý  k ban  µnh; h l.X ©y  ùng  µ    d v ban  µnh  h Quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi  ng  ch ho   c H ®å qu¶n  Þ, tr   Quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ch tæ  v ho   c Ban  Ó m   Ki so¸t;   Öt quy  nh  Õ     duy   phª ®Þ ch ®é   µm  Öc  ña  é  l vi c b m¸y  Óm    éibé  ña  ©n  µng  Çu   µ  ki tran   c Ng h § tv Ph¸ttr Ón;  i m.  Phª  Öt    duy c¸c Quy  Õ   µichÝnh,Quy  Õ     ng, Quy  Õ   Òn ch t     ch lao ®é   ch ti   l ng,khen  ëng  µ  û  Ët¸p dông  ¬  th v k lu     trong Ng ©n  µng  Çu   µ    h § tv Ph¸ttr Ón;  i n.Tr×nh  èng  c  ©n  µng  µ   íc:   Th ®è Ng h Nh n ­ Bæ   Öm,  Ôn  Öm,    nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ëtvµ  th   lu   thay  Õ  µnh    th th viªn Héi ®ång    qu¶n  Þtheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ; tr     ®Þ c Ch ph ­ChuÈn  chøc    y  danh  ëng  Tr ban  Ban  Ó m   Ki so¸t; ­Bæ   Öm,  Ôn  Öm,    nhi mi nhi khen  ëng,kû  ËtPhã  th   lu   Tæng  Gi¸m  c, K Õ   ®è   to¸ntr ng  ña  ©n  µng  Çu   µ    ë c Ng h § tv Ph¸ttr Ón;  i o. Quy Õt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,    ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ëtc¸c thµnh  th   lu     viªnkh¸ccña      Ban  Ó m   Ki so¸t; Quy Õt  nh    Öm,  Ôn  Öm,  ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng,kû  ËtTrëng  th   lu   phßng  KiÓ m     éibé  ©n   µng  Çu   µ  tran   Ng h § tv Ph¸ttr Ón,Gi¸m  c    n  Þ  µnh   i   ®è c¸c ®¬ v th viªn vµ  êi trùc tiÕp    ng     qu¶n  ý phÇn  èn  ãp  ña  ©n   µng  Çu    µ  l  v g c Ng h § t v Ph¸t  tr Ónt¹ doanh  i    i nghiÖp  kh¸ctheo ®Ò   Þ  ña      ngh c Tæng  Gi¸m  c; ®è Quy Õt  nh  ®Þ tæng    Õ   é  biªn ch b m¸y  qu¶n  ý,®iÒu  µnh  µ  l  h v kinh doanh    cña  ©n   µng  Çu   µ  Ng h § t v Ph¸ttr Ón vµ  iÒu   i   ® chØnh    Çn  Õt,theo    khic thi   ®Ò nghÞ  ña  c Tæng  Gi¸m  èc; § p. Phª duyÖt  ¬ng  do  ph ¸n  Tæng   Gi¸m  c    ®è ®Ò nghÞ   Ò   Öc  ×nh  v vi h thµnh  µ  ö  ông    ü  Ëp  vsd c¸c qu t trung theo    quy  nh  Ön  µnh, t ng  ®Þ hi h  ¬ øng  íi v  kÕ   ¹ch kinhdoanh,kÕ   ¹ch tµichÝnh  ña  ©n  µng  Çu   µ  ho       ho     c Ng h § tv Ph¸ttr Ón;  i q. Xem   Ðt  Öc    èn  iÒu  Ö,b¶o        x vi t¨ng v ® l  l∙nhc¸c kho¶n  vay,thanh  ýtµi   l    s¶n  ña    n  Þ  µnh      Õt  nh;  Öc  c c¸c ®¬ v th viªn®Ó quy ®Þ vi thanh  ýnh÷ng  µis¶n  l  t  vµ  ÕtbÞ   thi   quan  äng theo  tr   quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph ph¶itr×nh Thèng  c      ®è Ng ©n   µng  µ   íc vµ  é   µi chÝnh  Õt  nh  h Nh n   B T   quy ®Þ theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt hiÖn  µnh; xem   Ðt  Õ   ¹ch    h   x k ho huy  ng  èn  µng  ®é vh n¨m  íim äi  ×nh  (d   h thøc)cña    n  Þ  µnh    ¹ch    c  Ëp    Õt  nh    c¸c ®¬ v th viªnh to¸n®é l ®Ó quy ®Þ theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   r.Th«ng    qua  b¸o c¸o  ¹t ®éng  µng  ý, 6  ho   h qu   th¸ng  µ  µng  vh n¨m  ña  c Ng ©n  µng  Çu   µ  h § tv Ph¸ttr Ón,b¸o c¸o tµichÝnh   i         tæng  îp (trong®ã   ã  h    c b¶ng  c©n  i tµis¶n) vµ  Õt    µng  ®è       quy to¸nh n¨m  ña  ©n   µng  Çu   µ  c Ng h § tv Ph¸ttr Ón  i   vµ  ña    n  Þ  µnh    Tæng  c c¸c ®¬ v th viªndo  Gi¸m  c  ×nh;yªu  Çu  ®è tr  c Tæng  Gi¸m  ®èc c«ng  è  b b¸o  tµichÝnh  µng  c¸o    h n¨m theo quy  nh  ña  é   µi chÝnh  ®Þ c BT  vµ  ©n  µng  µ   íc; Ng h Nh n
 11. 11 s. Th«ng    qua    Ên    Ò   è tông,tranh chÊp  ªnquan  n   ©n   c¸c v ®Ò v t       li   ®Õ Ng hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr Ón do    i   Tæng  Gi¸m  c    Þ; ®Ò   Þ  ©n  µng  ®è ®Ò ngh   ngh Ng h Nhµ   íc tr×nh  Ýnh  ñ  n  Ch ph cho  Ðp  Æt   ©n   µng  Çu   vµ  ph ® Ng h § t Ph¸t tr Ón  i  trongt×nh  ¹ngb¶o  ån;   tr   t t.Ban  µnh  éi quy    h N  b¶o  Ët  m trong kinh doanh,c¸c th«ng           tinkinh tÕ  éi   n  bé, b¶o  Ö   Ý   Ët  µ  íc theo    vbm nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   dông  èng  lu   ¸p  th nhÊt trongtoµn  ©n  µng  Çu   µ      Ng h § tv Ph¸ttr Ón;  i u. Quy Õt  nh     ñ  ¬ng  µ  ®Þ c¸c ch tr v nguyªn  ¾c  Ò   îp    t v h t¸c khoa  äc  ü  hk thuËt, o  ¹oc¸n bé    ®µ t     trongvµ  µiníccña  ©n  µng  Çu   µ    ngo     Ng h § tv Ph¸ttr Ón;  i v.Phª  Öt  µ  Õt  nh    Ên      duy v quy ®Þ c¸c v ®Ò kh¸c do    Tæng  Gi¸m  c  ×nh ®è tr   theo thÈm  Òn;   quy x.§îcnªu    Õn  Ò   Õt ®Þnh  ö  ýcña      ý ki v quy   x l  Thanh    ©n  µng  µ   ­ traNg h Nh n íc®èi víi Öc       vi thanh    µ  Óm    ©n  µng  Çu   µ  trav ki traNg h § tv Ph¸ttr Ón,n Õu  a   i   ch thèng  Êt th× b¸o c¸o c¬  nh         quan  ã  Èm  Òn    Õt. c th quy gi¶iquy §i Ò u 16.­ 1.Héi ®ång     qu¶n  ÞNg ©n  µng  Çu   µ  tr   h § tv Ph¸ttr Óncã  hoÆc   thµnh    i   5  7  viªn do Thèng ®èc  Ng ©n  hµng Nhµ  níc quyÕt ®Þnh  bæ  nhiÖ m, miÔn  nhiÖ m. Tiªu chuÈn  ña  µnh    éi ®ång    c th viªnH   qu¶n  Þ ® îc quy  nh  ¹  Òu  tr     ®Þ ti §i 32  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ  íc. nh n 2. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ gå m   ét  è  µnh    tr   m s th viªnchuyªn tr¸ch,trong ®ã   ã     c Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ,m ét  µnh    tr   th viªnkiªm Tæng Gi¸m  c, m ét  µnh  ®è   th viªnkiªm  ëng    Tr ban Ban  Ó m     µ  ét  è  µnh    Ki so¸tv m s th viªnkiªm  Ö m   µ c¸c nhi l    chuyªn viªncã      kinh nghiÖ m  Ò   Ünh  ùc  ©n  µng,tµichÝnh,qu¶n  Þkinh   vl v ng h      tr     doanh,ph¸p luËt.     3. Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ kh«ng  tr   kiªm  Tæng  Gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h §Çu   µ  tv Ph¸ttr Ón.  i 4. NhiÖ m   ú  ña  µnh    éi ®ång    k c th viªnH   qu¶n  Þlµ5  tr     n¨m. Thµnh    éi   viªnH   ®ång qu¶n  Þ cã  Ó  îc bæ   Ö m   ¹   µnh    éi  ng  tr   th ®   nhi l iTh . viªn H ®å qu¶n  Þ bÞ   tr   miÔn  Ö m  µ  îcthay thÕ  nhi v®    trong nh÷ng  êng  îp sau:   tr h  a.  ph¹m  Vi  ph¸p  Ët,vi ph¹m  Òu  Ö  ña  ©n   µng  Çu   vµ  lu     §i l c Ng h § t Ph¸t   tr Ón; i b. Kh«ng      ®ñ kh¶ n¨ng  ¶m   Ö m   ® nhi c«ng  Öc  µ  vi v theo    Þ  ña  t  ®Ò ngh c Ý nhÊt 2/3 sè  µnh    ¬ng  Ö m  ña  éi ®ång      th viªn® nhi c H  qu¶n  Þ; tr c.Xin tõnhiÖm,  Õu  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng;      n c l   ch ® d.Khicã  Õt ®Þnh  iÒu      quy   ® chuyÓn  hoÆc   è  Ýc«ng  Öc  b tr   vi kh¸c. 5. Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ cã  tr   tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn      tæ  th   c¸c nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña  éi ®ång  v  hc H  qu¶n  Þ quy  nh  ¹  tr   ®Þ tiKho¶n    Òu    2, §i 15 cña  Òu  Ö  µy. §i l n §i Ò u 17.­Ch Õ     µm  Öc  ña  éi ®ång    ®é l vi c H   qu¶n  Þ: tr 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ lµm  Öc  tr   vi theo  Õ     Ëp  Ó; häp  êng  ú  çi ch ®é t th   th km  th¸ngm ét  Çn      l ®Ó xem   Ðt vµ  Õt  nh  ÷ng  Ên    éc thÈm  Òn  x   quy ®Þ nh v ®Ò thu   quy
 12. 12 vµ tr¸chnhiÖ m   ña  × nh.    Çn  Õt, éi ®ång    cm Khi c thi     H qu¶n  Þ cã  Ó  äp  Êt tr   th h b   th ng      Õt  ÷ng  Ên    Êp  ê ®Ó gi¶iquy nh v ®Ò c b¸ch  ña  ©n   µng  Çu   µ  c Ng h § t v Ph¸t  tr Óndo  ñ  Þch  éi ®ång  i   Ch t H  qu¶n  Þ,hoÆc   ëng  tr   Tr ban  Ban  Ó m   Ki so¸t,  hoÆc   Tæng  Gi¸m  c,hoÆc     ®è   trªn50%   è  µnh    éi ®ång  s th viªnH   qu¶n  Þ®Ò   Þ. tr   ngh 2. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ tr Öu tËp  µ  ñ  ×tÊtc¶    éc  äp  tr   i   v ch tr     c¸c cu h cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þ;tr ng  îp v ¾ng  Æt   ×  ýdo  Ýnh  ¸ng,Chñ   Þch  tr   ê h   m v l   ch ®   t uû  Öm   nhi cho  ét  µnh    m th viªnkh¸c trong Héi ®ång       qu¶n  Þ tr Öu tËp  µ  ñ  tr   i   v ch tr×cuéc  äp.   h 3. C¸c  éc  äp  ña  éi ®ång    cu h c H   qu¶n  Þ ® îccoilµ hîp lÖ    ã  t  Êt tr           khic Ý nh   2/3 sè  µnh    ã  Æt.    th viªnc m C¸c  µiliÖu häp  éi ®ång  t    H  qu¶n  Þ th ng  ú  tr   ê k ph¶i   ® îcgöi®Õ n     µnh    éi ®ång     c¸cth viªnH   qu¶n  Þvµ    ibiÓu  îcm êi  ù  äp  tr   c¸c®¹   ®  dh tr cngµy  äp  ngµy.Néi dung  µ  Õt  Ën  ña    éc  äp  éi ®ång  í  h 5     v k lu c c¸c cu h H   qu¶n  trÞ ®Ò u     ph¶i® îc ghi thµnh        biªn b¶n  µ  v ph¶i® îc tÊtc¶  µnh    éi ®ång        th viªnH   qu¶n  Þ dù  äp  ý    tr   h k tªn.NghÞ   Õt,quyÕt  nh  ña  éi ®ång  quy   ®Þ c H  qu¶n  Þ cã  tr   hiÖu  ùc khicã    l     trªn50%   tæng  è  µnh    éi  ng  s th viªnH ®å qu¶n  Þ biÓu  Õt tr   quy   t¸nthµnh.Thµnh    éi ®ång      viªnH   qu¶n  Þcã  Òn  tr   quy b¶o u    Õn  ña  × nh. ý  l ý ki c m   kiÕn b¶o u  îclËp thµnh    l®     v¨n b¶n  ã  ÷  ý  ña  êib¶o u  µ  îcl tr÷kÌm  c ch k c ng   l v ®  u    trongnghÞ  Õt vµ  Õt ®Þnh  ã  ªnquan  ña    quy   quy   c li   c phiªnhäp.   4. Khi Héi ®ång      qu¶n  Þ häp    tr   ®Ó xem   Ðt nh÷ng  Ên    Ò   Õn îc x  v ®Ò v chi l   ph¸ttr Ón,quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch 5   i   ho   k ho   n¨m  µ  µng  vh n¨m, c¸cdù    u     ín,       ¸n ®Ç t l   c¸c dù   li   ¸n  ªndoanh  íiníc ngoµi,b¸o  v      c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m,  ban  µnh  Ö   h h thèng  nh  ®Þ møc,    Èn  tiªuchu kinh tÕ    ü  Ëtcña  ©n  µng  Çu   µ    ­ k thu   Ng h § t v Ph¸t   tr Ón th×  i  ph¶im êi  i diÖn  ã  Èm   Òn  ña    é,  µnh  ªnquan  ù    ®¹   c th quy c c¸c B ng li   d häp; tr ng  îp  ã  éidung   ê h c n   quan  äng li   tr   ªnquan  n   Ýnh  Òn  a   ­ ®Õ ch quy ®Þ ph ¬ng  ×  th ph¶im êi  idiÖn  û     ®¹   U ban  ©n   ©n  Êp  Nh d c tØnh  ù  äp; tr ng  îp cã  d h  ê h   li   ªnquan  n   Òn  î vµ  ®Õ quy l   nghÜa  ô  ña  êi lao ®éng  i v c ng     trong  ©n   µng  Ng h §Çu   µ  tv Ph¸ttr Ónth× ph¶im êi  idiÖn   i       ®¹   C«ng  oµn  µnh  ©n  µng  n   ® ng Ng h ®Õ dù. §¹idiÖn  ña    ¬     c c¸c c quan,tæ    chøc  îcm êi  ù  äp  ãitrªncã  Òn    ®  d h n     quy ph¸t biÓu  ng  nh kh«ng  tham  gia  Óu  bi quyÕt; khi ph¸t hiÖn       nghÞ   quyÕt, quyÕt    ®Þnh  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ cã  ¬ng  ¹i®Õ n   î Ých  tr   ph h  l i chung  ×  ã  Òn   th c quy kiÕn  Þ  ngh b»ng    v¨n b¶n  n   éi ®ång  ®Õ H   qu¶n  Þ,®ång  êib¸o    ñ  ëng  tr   th   c¸o Th tr c¬ quan  µ   × nh  idiÖn    mm ®¹   ®Ó xem   Ðt,gi¶iquyÕt  x   theo  Èm  Òn. Trêng  th quy   hîp cÇn  Õtth× Thñ  ëng  ¬    thi     tr c quan  µy  c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. n b¸o    t  ph 5.NghÞ   Õt vµ  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång    quy   quy   c H  qu¶n  Þcã  Ýnh  ¾t  éc  tr   t b bu thihµnh  i  íitoµn  ©n   µng  Çu   µ    ®è v   Ng h § t v Ph¸ttr Ón.Trong  êng  îp    Õn   i   tr h ý ki cña Tæng   Gi¸m  c  ®è kh¸c víinghÞ   Õt,quyÕt  nh  ña  éi  ng     quy   ®Þ c H ®å qu¶n  trÞ,Tæng    Gi¸m  c  ã  Òn  ®è c quy b¶o u    Õn  µ  Õn  Þ  íi ¬  l ý ki v ki ngh v   quan  µ  ­ c nh n íccã  Èm  Òn    ö  ý;trong thêigian cha  ã  Õt  nh  ña  ¬    th quy ®Ó x l        c quy ®Þ c c quan  nhµ  íc cã  Èm   Òn,  n   th quy Tæng  Gi¸m  c  Én  ®è v ph¶i chÊp  µnh  Þ   Õt,   h ngh quy   quyÕt ®Þnh  ña  éi ®ång    c H  qu¶n  Þ. tr Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  Çu   µ  ®è Ng h § t v Ph¸ttr Ón,Gi¸m  c    n  Þ   i   ®è c¸c ®¬ v thµnh    ã  viªnc tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  y  ,  Þp  êith«ng    Çn  Õtli   c ®Ç ®ñ k th   tinc thi   ªn quan  n   äi  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Çu    µ  ®Õ m ho   c Ng h § t v Ph¸ttr Ón theo   i   yªu  Çu  c cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þ.Trêng  îp cÇn  Õt, éi ®ång  tr   h  thi     H qu¶n  Þ cã  Ó  Óm   tr   th ki tram äi      sæ s¸ch kÕ     to¸n,tµichÝnh,c¸c chøng  õ giao dÞch,th tÝn        t       giao dÞch    cña  ©n  µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr Ónvµ    n  Þ  µnh    i   c¸c®¬ v th viªn, ng   nh kh«ng  îc ®  lµm ¶nh  ëng  n   Õn ®é   h ®Õ ti   kinhdoanh.   C¸c  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ cã  tr   tr¸ch nhiÖ m     b¶o  Ö   Ý   Ët  Ò   vbm v nh÷ng  th«ng    ∙  îccung  Êp. tin® ®   c
 13. 13 6. Chi phÝ  ¹t®éng  ña  éi ®ång     ho   c H  qu¶n  Þ,cña  tr   Ban  Ó m   Ki so¸t, Ó       c¶ k tiÒn ¬ng  µ  ô  Êp  l v ph c cho    µnh    éi  ng  c¸c th viªnH ®å qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnBan  KiÓ m  so¸tvµ    chuyªn  viªn gióp  Öc, ® îc tÝnh  µo    vi     v qu¶n  ý phÝ   ña  ©n   l  c Ng hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr Ón.Tæng   i   Gi¸m  c  ®è b¶o  ¶m     iÒu  Ön  µ  ¬ng  ® c¸c ® ki v ph tiÖn cÇn  Õtcho  éi ®ång    thi   H  qu¶n  Þ,Ban  Ó m     µm  Öc. tr   Ki so¸tl vi §i Ò u 18.­Gióp  Öc  éi ®ång    vi H   qu¶n  Þ: tr 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ sö  ông  é  tr   d b m¸y  iÒu  µnh  µ  ® h v con  Êu  ña  ©n   d c Ng hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr Ón®Ó   ùc hiÖn  Ö m  ô  ña  ×nh.   i   th   nhi vc m 2. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ cã  tr   kh«ng qu¸  chuyªn viªngióp  Öc,ho¹t®éng  5     vi     chuyªn tr¸ch.Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ quyÕt  nh  Öc  ùa chän, thay tr   ®Þ vi l       thÕ,khen  ëng,kû  Ëtc¸cchuyªn viªngióp viÖc  éi ®ång    th   lu          H  qu¶n  Þ. tr 3. Héi ®ång     qu¶n  Þ thµnh  Ëp  tr   l Ban  Ó m       óp Héi ®ång  Ki so¸t®Ó gi     qu¶n  trÞ thùc hiÖn  Öc  Óm         vi ki tra,gi¸m    s¸tTæng  Gi¸m  c, bé  ®è   m¸y  óp  Öc  µ  gi vi v c¸c ®¬n  Þ  µnh    ña  ©n   µng  Çu   µ    v th viªn c Ng h § t v Ph¸ttr Ón trong ho¹t®éng   i       ®iÒu  µnh, ho¹t®éng  µichÝnh, chÊp  µnh  Òu  Ö  ña  ©n   µng  Çu    h     t    h §i l c Ng h § t vµ Ph¸ttr Ón,nghÞ  Õt  µ  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång   i   quy v quy   c H  qu¶n  Þ,chÊp  µnh  tr   h ph¸p luËtcña  µ   íc.    Nh n §i Ò u 19.­Quy Òn   î vµ    l   tr¸chnhiÖ m   ña  µnh    éi  ng  i   c th viªn H ®å qu¶n  trÞ: 1. C¸c  µnh      th viªnchuyªn tr¸ch® îcxÕp ¬ng  ¬       l c b¶n  theo  ¹ch viªnchøc  ng     nhµ  íc,hëng ¬ng  n  l theo chÕ     ©n  èitiÒn l ng    ®é ph ph    ¬ trong doanh    nghiÖp  µ  nh níc theo    quy  nh  ña  Ýnh  ñ, ® îc hëng  Òn  ëng ¬ng  ®Þ c Ch ph     ti th t øng  íihiÖu  v  qu¶  kinh doanh  ña  ©n   µng  Çu    vµ  c Ng h § t Ph¸t tr Ón. C¸c  µnh   i   th viªn kiªm    nhiÖ m   îc hëng  ô   Êp  ®  ph c tr¸ch nhiÖm   µ  Òn  ëng    v ti th theo  quy  nh   ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph 2.Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ: tr a. Kh«ng  îc ® Æt   × nh  µo  Þ  Õ  µo  µm  ¹n  Õ   øc  Ýnh ¬ng    ®  m v v th n l h ch ® t l thiÖn,chÝ    c«ng  thoÆc   ©y  © u   Én  ÷a lîÝch  ©n   µng  Çu   µ  v«   g m thu gi     i Ng h § tv Ph¸ttr Ónvµ  îÝch    ©n;   i   l  i c¸nh b. Kh«ng  îc lî dông    ®    i chøc  ô    ôc lî hoÆc   ã  µnh  ng  Õm   v ®Ó tr    i ch ®é chi ®o¹tc¬  éikinh doanh,lµm  Öth¹ilîÝch  ©n  µng  Çu   µ    h      thi       i Ng h § tv Ph¸ttr Ón;  i c. Kh«ng  îc hµnh  ng  îtquyÒn   ¹n  ña  éi  ng    ®  ®é v  h c H ®å qu¶n  Þ    tr quy ®Þnh trong§iÒu  Ö  µy.   ln 3. Thµnh    éi  ng    viªn H ®å qu¶n  Þ lµ Chñ   Þch, Tæng   tr     t   Gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr Ón kh«ng  îcnh©n   i   ®  danh    ©n    µnh  Ëp doanh  c¸ nh ®Ó th l  nghiÖp   ©n,  tnh c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n    h h (bao  å m   doanh  g c¶  nghiÖp  ªn li   doanh),c«ng      Çn; kh«ng  îc gi÷ c¸c chøc    ty cæ ph   ®    danh  qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn; kh«ng    hh  tycæ ph   ® îc cã      c¸c quan  Ö   îp  ng  h h ®å kinh tÕ  íic¸c doanh    v    nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,c«ng      Çn  vî hoÆc   ång, bè, m Ñ,    hh  ty cæ ph do    ch    con  ÷ gi   chøc  danh qu¶n  ý®iÒu  µnh  l  h trongc¸c®¬n  Þ  µy.    vn 4. Vî    hoÆc   ång, bè, m Ñ,  ch    con, anh, chÞ, em   étcña  ñ   Þch  éi       ru   Ch t H  ®ång qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n   µng  Çu   µ  ®è Ng h § t v Ph¸ttr Ón kh«ng  îc  i   ® 
 14. 14 gi÷chøc  ô  Õ     ëng,Thñ  ü  ¹ trôsë  Ýnh  ©n  µng  Çu   µ    v K to¸ntr   qu t     ch i Ng h § tv Ph¸t   tr Ónvµ  ¹ c¸c®¬n  Þ  µnh  i   t   i v th viªn. 5. C¸c  µnh    éi  ng    th viªnH ®å qu¶n  Þ cïng  Þu  tr   ch tr¸chnhiÖm   íc Thèng    tr   ®èc  ©n  µng  µ   ícvµ  ícph¸p luËtvÒ   Þ  Õt  µ  Õt ®Þnh  ña  Ng h Nh n   tr       ngh quy v quy   c Héi ®ång    qu¶n  Þ;tr ng  îp kh«ng  µn  µnh  Ö m   ô  îc giao,viph¹m  tr   ê h   ho th nhi v®     §iÒu  Ö  ©n   µng  Çu    vµ  l Ng h § t Ph¸t tr Ón, quyÕt  nh      i   ®Þ sai hoÆc   îtthÈm   v  quyÒn,  ¹m  ông  ld chøc  Òn,  ©y  Öth¹icho  ©n   µng  Çu   vµ  quy g thi     Ng h § t Ph¸t  tr Ón vµ  µ   ícth×  i   Nh n   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   µ  åith ng  Ët chÊt ®èi víic¸c   v b  ê v          thiÖth¹ido  × nh  ©y       m g ra theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 20.­Ban  Ó m     Ki so¸t: 1.  Ban  Ó m   Ki so¸tcã  thµnh    5  viªn,trong    ét  µnh    éi  ng    ®ã m th viªn H ®å qu¶n  Þ  µm  ëng  tr l Tr ban  theo  ù  ©n   s ph c«ng  ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ  µ    tr v 4 thµnh    viªnkh¸c do  éi ®ång   H  qu¶n  Þ quyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  tr   ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët,gå m   ét  µnh    µ chuyªn    Õ   th   lu   m th viªn l   viªn k to¸n,m ét  µnh    th viªndo  ¹ihéi®¹ibiÓu    §      c«ng  ©n    nh viªnchøc  ©n   µng  Çu    µ  Ng h § t v Ph¸ttr Ón  i   gií thiÖu,m ét  µnh    Thèng  c  ©n  µng  µ   ícgií thiÖu  µ  ét    i   th viªndo  ®è Ng h Nh n     i vm thµnh    Tæng   ôc  ëng  viªndo  C tr Tæng   ôc  c Qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹ l  v t  nh n     i doanh  nghiÖp  í thiÖu.Chøc  gi i     danh  ëng  Tr ban  Ban  Ó m     Héi ®ång  Ki so¸tdo    qu¶n  Þ ph©n  tr   c«ng  ph¶i® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícchuÈn  míicã     ®è Ng h Nh n   y    hiÖu  ùc. l 2. Thµnh      viªnBan  Ó m     Ki so¸tkh«ng  îclµvîhoÆc   ång,bè,m Ñ,  ®     ch    con,   anh, chÞ, em   étcña      ru   Tæng  Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  Gi¸m  c, K Õ     ëng  ®è   to¸ntr Ng ©n   µng  Çu   µ  h § t v Ph¸ttr Ón vµ    i   kh«ng  îc kiªm  Ö m   Êt  nhiÖm   ô  ®  nhi b cø  v nµo trong bé    m¸y  iÒu  µnh  ña  ©n   µng  Çu   µ  ® h c Ng h § t v Ph¸ttr Ón hoÆc   Êt  i   b  cø  ét  m chøc  ô  µo  v n trongc¸ctæ      chøc  Ýn  ông  td kh¸c. 3.Thµnh      viªnBan  Ó m     Ki so¸tph¶icã        Èn    ®ñ c¸ctiªuchu sau: a. Lµ    chuyªn    ã  viªn c kinh nghiÖ m   Ò   ©n  µng, kÕ   v ng h   to¸n,kiÓm     to¸n,   kinhtÕ,tµichÝnh;hiÓu  Õtph¸p luËt;        bi     b.Th© m       niªnc«ng    Ò     t¸cv c¸cchuyªn ngµnh      trªnkh«ng  íi n¨m; d  5  c.Kh«ng  ã  Òn ¸n vÒ     éi   c ti     c¸ct   danh  ªnquan  n   ¹t®éng  li   ®Õ ho   kinhtÕ;   d.Cã   È m   Êtli   Õt,   ph ch   ªmkhi  trung thùc,®éc  Ëp trong c«ng  Öc.     l    vi 4. NhiÖ m   ú  ña  µnh      k c th viªn Ban  Ó m     µ 5  Ki so¸tl   n¨m.  µnh    Th viªn Ban  KiÓ m     ã  Ó  îcbæ   Ö m  ¹  so¸tc th ®   nhi l itrong qu¸ tr×nh c«ng    Õu  ;      t¸c,n kh«ng  µn  ho thµnh  îcnhiÖ m  ô  ÏbÞ  ®  v s   thay thÕ.   5.  µnh  Th viªn Ban  Ó m     Ki so¸t ® îc hëng  Òn ¬ng,  Òn  ëng  Héi    ti l ti th do    ®ång qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh  tr     theo chÕ     ña  µ   íc.   ®é c Nh n 6. Quy  Õ     ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Ban  Ó m   Ki so¸tdo  éi  ng    H ®å qu¶n  Þban  µnh. tr   h §i Ò u 21.­NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖm  ña    v  h    c Ban  Ó m   Ki so¸t: 1. Thùc  Ön  Ö m   ô  Héi  ng    hi nhi v do  ®å qu¶n  Þ giao  Ò   Öc  Óm     tr   v vi ki tra, gi¸m    ¹t®éng  iÒu  µnh  ña  s¸tho   ® h c Tæng  Gi¸m  c, bé  ®è   m¸y  óp  Öc  µ    gi vi v c¸c ®¬n  Þ  µnh    ©n  µng  Çu   µ  v th viªnNg h § tv Ph¸ttr Ón trong ho¹t®éng  µichÝnh,  i      t   
 15. 15 chÊp  µnh  h ph¸p luËt, Òu  Ö  ©n  µng  Çu   µ     §i l Ng h § tv Ph¸ttr Ón,c¸cnghÞ  Õt   i     quy vµ  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  quy   c H  qu¶n  Þ. tr 2.B¸o    éi ®ång    c¸o H   qu¶n  Þtheo ®Þnh  ú  µng  ý,hµng  tr     kh qu   n¨m  µ  v theo  vô  Öc  Ò   Õt  vi v k qu¶  Óm     ki tra,gi¸m    ña  × nh;  Þp  êiph¸thiÖn  µ    s¸tc m k th     v b¸o c¸o ngay  éi ®ång    H  qu¶n  Þ vÒ   ÷ng  ¹t®éng  tr   nh ho   kh«ng  ×nh  êng, cã  Êu  b th  d hiÖu    ¹m  viph ph¸p luËttrong Ng ©n  µng  Çu   µ       h § tv Ph¸ttr Ón.  i 3. Tham     µ    Óu    Õn    gia v ph¸tbi ý ki trong c¸c cuéc  äp  ña  éi ®ång     h c H  qu¶n  trÞ. 4. Kh«ng  îc tiÕtlé kÕt    ®      qu¶  Óm     ki tra,gi¸m      a  îc Héi  ng  s¸tkhi ch ®   ®å qu¶n  Þ cho  Ðp;  tr   ph ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ vµ  tr   ph¸p  luËtn Õu  è    á    c ý b qua  hoÆc  bao che  ÷ng  µnh      ¹m  nh h viviph ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IV T æ n g  Gi¸ m  ® è c  v µ  b é  m ¸ y  gi ó p vi Ö c §i Ò u 22.­ 1. Tæng    Gi¸m  c  ©n  µng  Çu   µ  ®è Ng h § tv Ph¸ttr Ón do  èng  c  ©n     i   Th ®è Ng hµng  µ   íc bæ   Ö m,  Ôn  Ö m,  Nh n   nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ëttheo  û  Òn  th   lu   u quy cña  ñ íng  Ýnh  ñ    ¬  ë    Þ  ña  éi ®ång  Th t Ch ph trªnc s ®Ò ngh c H   qu¶n  Þ.Tæng   tr   Gi¸m  c  µ®¹idiÖn  ®è l     theo ph¸p luËtcña  ©n  µng  Çu   µ       Ng h § tv Ph¸ttr Ón,chÞu   i   tr¸chnhiÖm   ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ,tr cThèng  c  ©n  µng  µ   ícvµ  ­ tr   í   ®è Ng h Nh n   tr íc ph¸p  ËtvÒ   iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Çu   vµ    lu   ® h ho   c Ng h § t Ph¸t tr Ón.  i   Tæng  Gi¸m  c  µngêicã  Òn  iÒu  µnh  ®è l     quy ® h cao  Êt trong Ng ©n  µng  Çu   nh     h § tvµ    Ph¸ttr Ón.  i 2.  óp  Öc  Gi vi Tæng   Gi¸m  c  ã  ét  è  ã   ®è c m s Ph Tæng   Gi¸m  c.  ã  ®è Ph Tæng  Gi¸m  c  µ ngêi gióp  ®è l     Tæng  Gi¸m  c  iÒu  µnh  ét  ®è ® h m hoÆc   ét  è  ms lÜnh  ùc  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Çu   µ  v ho   c Ng h § t v Ph¸ttr Ón theo  ©n   i   ph c«ng  ña  c Tæng  Gi¸m  c  µ  Þu  ®è v ch tr¸chnhiÖ m   íc Tæng     tr   Gi¸m  c  µ  ®è v ph¸p  ËtvÒ   lu   nhiÖ m  ô  îcTæng  v®  Gi¸m  c  ©n  ®è ph c«ng  ùc hiÖn. th   3. K Õ     to¸n tr ng  ©n   µng  Çu   µ    ë Ng h § t v Ph¸ttr Ón gióp   i   Tæng  Gi¸m  c  ®è chØ  o,tæ  ®¹   chøc  ùc hiÖn  th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng    ña  ©n  µng  Çu     kª c Ng h § t vµ  Ph¸ttr Ón,cã    Òn  µ  Ö m  ô    i   c¸cquy v nhi v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. V¨n    phßng, c¸c phßng     hoÆc  ban  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ña  ôsë  v c tr   chÝnh  ©n   µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr Ón cã    i   chøc  n¨ng tham  u, gióp  Öc  éi m  vi H   ®ång  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è trong qu¶n  ý, iÒu  µnh    l  ® h c«ng  Öc.5.Bé   vi     m¸y  Óm    éibé  óp Tæng  ki tran   gi   Gi¸m  c  Óm    ¹t®éng  ®è ki traho   kinh doanh  ña    c Ng ©n   µng  Çu    vµ  h § t Ph¸t tr Ón  µ    i v c¸c  n   Þ   µnh  ®¬ v th viªn theo  ng      ®ó quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvµ      quy  nh  éibé  ña  ©n  µng  Çu   µ  ®Þ n   c Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i §i Ò u 23.­Tæng    Gi¸m  c  ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau: ®è c nhi v v quy h  1. Cïng  ñ   Þch  éi  ng    Ch t H ®å qu¶n  Þ ký  Ën  èn, ®Êt  ai,tµinguyªn  tr   nh v  ®    vµ    ån  ùckh¸ccña  µ   íc®Ó   c¸cngu l     Nh n   qu¶n  ý, ö  ông  l  d s theo  ôc    Öm   m tiªu,nhi vô  µ   íc giao  Nh n   cho  ©n   µng  Çu   µ  Ng h § t v Ph¸ttr Ón.Giao    ån  ùc ®∙   i   c¸c ngu l   nhËn  ña  µ   íccho    n  Þ  µnh    ©n   µng  Çu   µ  c Nh n   c¸c ®¬ v th viªnNg h § t v Ph¸ttr Ón  i  
 16. 16 theo  ¬ng  ®∙  îc Héi  ng  ph ¸n  ®   ®å qu¶n  Þ phª  tr   duyÖt. KiÕn    nghÞ   éi  ng  H ®å qu¶n  Þph¬ng    iÒu  tr   ¸n ® chØnh  èn  µ  ån  ùckh¸ckhigiao l¹ cho    n   v v ngu l         i c¸c®¬ vÞ  µnh    µ  iÒu  th viªnv ® chØnh    ã  ù  khic s thay ® æi  Ö m   ô  ña    n  Þ    nhi v c c¸c ®¬ v thµnh    viªntheo h×nh    thøc t¨ng,gi¶m  èn.     v 2. Sö   ông  ã  Öu   d c hi qu¶, b¶o  µn  µ    iÓn vèn    to v ph¸ttr   theo  ¬ng  ® îc ph ¸n    Héi ®ång    qu¶n  Þ phª  Öt.X ©y  ùng  ¬ng  huy  ng  èn  µng  tr   duy   d ph ¸n  ®é vh n¨m,  tr×nh Héi ®ång     qu¶n  Þphª duyÖt vµ  chøc  ùc hiÖn  ¬ng    . tr       tæ  th   ph ¸n ®ã 3. X ©y  ùng  Õn îcph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch  µih¹n  µ  µng    d chi l     i   ho d  vh n¨m, ch¬ng    tr×nh ho¹t®éng, c¸cph¬ng    ù    u    íivµ  u    Òu  ©u, dù    îp       ¸n,d ¸n ®Ç tm   ®Ç tchi s   ¸n h   t¸c®Ç u    íi ícngoµi, ¬ng    ªndoanh,ph¬ng    èihîp kinh doanh  ña    tv     n  ph ¸n li     ¸n ph       c c¸c ®¬n  Þ  µnh    v th viªn,kÕ   ¹ch  o  ¹o,®µo  ¹ol¹ c¸n bé    ho ®µ t   t       trong Ng ©n  µng  i   h §Çu   µ  t v Ph¸ttr Ón,c¸c biÖn   i     ph¸p  ùc hiÖn  îp  ng  th   h ®å kinh tÕ  ã    Þ lín   c gi¸tr     ®Ó   ×nh  éi  ng  tr H ®å qu¶n  Þ  tr xem   Ðt, gi¶iquyÕt  x   hoÆc   ×nh  Õp  ©n   tr ti Ng hµng  µ   ícvµ    ¬  Nh n   c¸c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  Õt  nh.    nh n   th quy quy ®Þ Tæ chøc  thùc hiÖn  Õn îc,kÕ   ¹ch,ph¬ng    ù    Ön    chi l   ho   ¸n,d ¸n,bi ph¸p ®∙  îcphª duyÖt.  ®   4. §iÒu  µnh    ¹t®éng    h c¸c ho   kinh doanh  ña  ©n   µng  Çu    µ    c Ng h § t v Ph¸t   tr Ón;chÞu  i  tr¸chnhiÖm  Ò   Õt    v k qu¶  kinh doanh  ña  ©n  µng  Çu   µ    c Ng h § tv Ph¸t   tr Ón;thùc hiÖn    Ö m   ô, c¸c m ôc    íntrong viÖc  Êp  µnh  Ýnh  i    c¸c nhi v    tiªul     ch h ch s¸ch æn   nh  Òn  Ö  ña  µ   íc do  èng  c  ©n   µng  µ   íc giao   ®Þ ti t c Nh n   Th ®è Ng h Nh n     cho  ©n  µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr Ón;chÞu   i   tr¸chnhiÖ m  ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ, tr   tr cThèng  c  ©n  µng  µ   íc,tr cph¸p  ËtvÒ   Öc  ùc hiÖn    ôc   í  ®è Ng h Nh n   í   lu   vi th   c¸c m tiªuvµ  Ö m  ô  ãitrªntheo quy  nh  ña  µ   íc.   nhi vn      ®Þ c Nh n 5. X ©y  ùng  µ  ×nh Héi ®ång    d v tr     qu¶n  Þban  µnh    tr   h c¸cmøc  khung  Ò     v l∙i suÊt,tû lÖ      hoa  ång  µ  Ö  Ý, gi¸dÞch  ô,tiÒn th ng, tiÒn ph¹tviph¹m    h v l ph     v   ë        ¸p dông  õng  êigian  t th   trong  ¹t®éng  ho   kinh doanh  i  íikh¸ch  µng; quyÕt  ®è v   h   ®Þnh  dông  ¸p  møc   ô  Ó  c th trong c¸c møc      khung  ãitrªn;x©y  ùng  µ  ×nh n    d v tr   Héi  ng  ®å qu¶n  Þ ban  µnh    nh  tr   h c¸c ®Þ møc  kinh  Õ    ü  Ët,tiªuchuÈn, t ­ k thu       ®¬n    Òn l ng  ï hîp víic¸c quy  nh  gi¸ti  ¬ ph         ®Þ chung  ña  µnh  µ  ña  µ   íc. c ng v c Nh n   Tæ  chøc  ùc  Ön  µ  Óm     Öc  ùc  Ön    nh  th hi v ki tra vi th hi c¸c ®Þ møc,    Èn, tiªuchu   ®¬n    gi¸trong toµn  ©n  µng  Çu   µ    Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i 6. C¨n  c¸c chÝnh    cø    s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö  Ò   Òn tÖ,tÝn  ông  µ  ¹t   ®é th l v ti     d v ho   ®éng  ©n  µng  ña  µ   íc,x©y  ùng  µ  ×nh Héi  ng  ng h c Nh n   d v tr   ®å qu¶n  Þ th«ng  tr   qua    b¶n  ù  c¸c v¨n  d th¶o quy  Õ,  ch quy  nh,  ®Þ quy  ×nh nghiÖp  ô  ü  Ët, tr   v k thu   qu¶n  ýtrong ho¹t®éng  l     kinh doanh  ña  ©n   µng  Çu   µ    c Ng h § t v Ph¸ttr Ón ®Ó    i   ký  ban  µnh. h 7. § Ò   Þ   éi  ng    ngh H ®å qu¶n  Þ tr×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc tr   Th ®è Ng h Nh n   quyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  ËtPhã   th   lu   Tæng  Gi¸m  ®èc, K Õ     ëng  ©n  µng  Çu   µ    to¸ntr Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i § Ò   Þ  éi ®ång  ngh H   qu¶n  ÞquyÕt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  tr   ®Þ bæ nhi mi nhi khen  th ng, kû  ËtTrëng  ë   lu   phßng  Ó m     éibé  ©n   µng  Çu   µ  Ki tran   Ng h § t v Ph¸ttr Ón,  i   Gi¸m  c    n  Þ  µnh    µ  êitrùctiÕp qu¶n  ýphÇn  èn  ãp  ña  ®è c¸c ®¬ v th viªnv ng       l  vgc Ng ©n  µng  Çu   µ  h § tv Ph¸ttr Ónt¹ doanh   i    i nghiÖp  kh¸c. Quy Õt  nh     Ö m,  Ôn  Ö m,  ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët Phã   th   lu   Gi¸m  ®èc, K Õ     ëng  n  Þ  µnh    to¸n tr ®¬ v th viªn,Gi¸m  c  n  Þ  ùcthuéc  n  Þ    ®è ®¬ v tr   ®¬ v thµnh    µ    viªnv c¸c chøc danh ¬ng  ¬ng  t ® theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Gi¸m  c  n  Þ  ®è ®¬ v thµnh viªn.
 17. 17 Q uy Õt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,  ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  ËtTrëng, Phã  th   lu     c¸cphßng    hoÆc  ban,Ch¸nh,Phã      V¨n phßng,KiÓ m     ëng  µ  Ó m         tratr v Ki traviªn cña  ©n  µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i 8. X ©y  ùng  µ  ×nh Héi ®ång    d v tr     qu¶n  Þ quyÕt  nh  tr   ®Þ tæng    Õ   é  biªnch b m¸y  qu¶n  ývµ  l   kinh doanh  ña  ©n   µng  Çu   µ    c Ng h § tv Ph¸ttr Ón,kÓ   ph¬ng    i   c¶  ¸n  iÒu  ® chØnh    khi thay  æi  chøc  µ  ® tæ  v biªn chÕ   é    b m¸y  qu¶n  ý vµ  l   kinh   doanh  ña  ©n   µng  Çu   µ  c Ng h § t v Ph¸ttr Ón vµ    n  Þ  µnh    i   c¸c ®¬ v th viªn;thµnh    lËp  µ  ùctiÕp chØ  o  é  v tr     ®¹ b m¸y  óp viÖc;kiÓm    Öc  ùc hiÖn    Õ   gi     travi th   biªnch bé m¸y  qu¶n  ý vµ  l   kinh  doanh  ña    n   Þ   µnh  c c¸c ®¬ v th viªn;tr×nh  éi  ng    H ®å qu¶n  Þphª chuÈn  Òu  Ö,Quy  Õ     tr     §i l   ch Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña    n  Þ  v ho   c c¸c®¬ v thµnh  viªn do    Gi¸m  c  n   Þ   µnh  ®è ®¬ v th viªn x©y  ùng; xem   Ðt  ¬ng      d   x ph ¸n thµnh  Ëp,tæ  l   chøc  ¹     Ó    n  Þ  ùc thuéc  Gi¸m  c  n  Þ  l igi¶ith c¸c ®¬ v tr   , do  ®è ®¬ v thµnh      Þ     ×nh Héi ®ång  viªn®Ò ngh ®Ó tr     qu¶n  Þ quyÕt  nh  tr   ®Þ hoÆc   Õt  quy theo thÈm  Òn.   quy 9.  ©y   ùng  µ  ×nh  éi  ng  X d v tr H ®å qu¶n  Þ  tr phª duyÖt c¸c Quy  Õ   µi ch t   chÝnh, Quy  Õ     ng, Quy  Õ   Òn ¬ng, khen  ëng, kû  Ët¸p  ông    ch lao ®é   ch ti l   th   lu   d trongNg ©n  µng  Çu   µ    h § tv Ph¸ttr Ón.  i 10. Tæ     chøc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ©n   µng  Çu   µ  ® h ho   c Ng h § t v Ph¸ttr Ón  i   theo  Þ  Õt,quyÕt  nh  ña  éi ®ång  ngh quy   ®Þ c H  qu¶n  Þ,tr×nh Héi ®ång  tr      qu¶n  trÞth«ng    qua  c¸o kÕt  b¸o    qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  ©n  µng  Çu   µ    c Ng h § tv Ph¸t tr Ón, bao  å m:   i   g b¸o c¸o  µng  ý, 6  h qu   th¸ng  µ  µng  vh n¨m,  b¸o c¸o  µi t  chÝnh  tæng  îp (trong ®ã   ã  h    c b¶ng  ©n  i tµis¶n) vµ  Õt    µng    c ®è       quy to¸nh n¨m cña  ©n  µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr Ónvµ  ña    n  Þ  µnh    i   c c¸c®¬ v th viªn. 11. B¸o    éi ®ång    c¸o H   qu¶n  Þ,Ng ©n  µng  µ   ícvµ    ¬  tr   h Nh n   c¸c c quan  µ nh níc cã  Èm   Òn  Ò   Õt    th quy v k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  µn  ©n   µng    c to Ng h §Çu   µ  tv Ph¸ttr Ón,bao  å m   c¸o hµng  ý,6   i   g b¸o    qu   th¸ng vµ  µng   h n¨m, b¸o      c¸o tµichÝnh    tæng  îp  h (trong ®ã   ã    c b¶ng  ©n  i  µis¶n) vµ  Õt  c ®è t     quy to¸n hµng    n¨m  ña  µn  ©n  µng  Çu   µ  c to Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i B¸o    µichÝnh  c¸o t   tæng  îp ph¶inhËn  nh  â phÇn  ¹ch to¸ntËp  h    ®Þ r  h     trung   cña  ©n   µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr Ón vµ  Çn  ña    n  Þ  µnh    ¹ch    i   ph c c¸c ®¬ v th viªnh to¸n®éc  Ëp.B¶n    l  b¸o    µichÝnh  c¸o t   tæng  îp ph¶i® îcx¸c nhËn  ëic¬  h      b   quan  kiÓm  to¸n do  ¬    c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Êp  Ën  nh n   th quy ch thu theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h 12. Ký      c¸c v¨n b¶n, hîp  ng,    ®å chøng    ña  ©n   µng  Çu   µ  th c Ng h § t v Ph¸t   tr Ón vµ  Þu  i   ch tr¸ch nhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ vµ  íc ph¸p  Ët vÒ     tr   tr   lu   c¸c quyÕt ®Þnh  ña  × nh.   cm 13.§¹idiÖn     cho  ©n  µng  Çu   µ  Ng h § tv Ph¸ttr Ón trong quan  Ö   èc  Õ,  i     h qu t   tètông,tranhchÊp,gi¶i Ó  µ             th v ph¸ s¶n. 14. Thùc  Ön  Üa  ô  ép  Õ  ña  ©n   µng  Çu   µ    hi ngh v n thu c Ng h § t v Ph¸ttr Ón  i  vµ  Óm     ki tra c¸c  n   Þ   µnh  ®¬ v th viªn thùc  Ön    hi nghÜa  ô  ép  Õ   µ    vn thu v c¸c kho¶n  ép  n kh¸c theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët.LËp  ¬ng  ph©n  èi lî lu   ph ¸n  ph     i nhuËn  sau  Õ  ña  ©n  µng  Çu   µ  thu c Ng h § tv Ph¸ttr Ón tr×nh Héi ®ång   i      qu¶n  Þ tr   phª duyÖt theo quy  nh  ña  µ   íc.       ®Þ c Nh n 15. Cung  Êp  y      µiliÖu theo  cÇu  ña  éi ®ång    c ®Ç ®ñ c¸c t     yªu  c H  qu¶n  Þ tr   vµ Ban  Ó m   Ki so¸t.ChuÈn  Þ     µiliÖu    b c¸c t   cho    éc  äp  éi  ng  c¸c cu h H ®å qu¶n  trÞ.
 18. 18 16. ChÞu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  éi ®ång  s¸tc H   qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸t,   Ng ©n  µng  µ   ícvµ    ¬  h Nh n   c¸c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  i víi Öc  ùc nh n   th quy ®è    vi th   hiÖn  Ö m  ô  iÒu  µnh  ña  × nh. nhi v® h cm 17. §îc quyÕt  nh  dông    Ön     ®Þ ¸p  c¸c bi ph¸p  îtthÈm   Òn  ña  ×nh   v  quy cm trong tr ng  îp khÈn  Êp  ªntai  ch  ¹,ho¶  ¹n,sù  è) vµ  Þu   ê h   c (thi   , ®Þ ho   ho   c   ch tr¸ch   nhiÖ m   Ò   ÷ng  Õt  nh  ;  v nh quy ®Þ ®ã sau    ®ã ph¶i b¸o    c¸o ngay cho  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,Ng ©n  µng  µ   ícvµ    ¬  tr   h Nh n   c¸cc quan  µ  íccã  Èm  Òn      nh n   th quy ®Ó gi¶i quyÕt tiÕp.   §i Ò u 24.­ 1. Bé     m¸y  Óm     éi bé  ki tra n   bao  å m   ëng  g Tr phßng  Óm     éi bé, c¸c ki tran       Phã  phßng  Ó m     éi bé,  Ó m     ëng  µ  Ki tra n   Ki tra tr v c¸c  Ó m     Ki tra viªn.Trëng    phßng  Ó m     éibé  iÒu  µnh  é  Ki tran   ® h b m¸y  Óm    éibé. C¸c  Ó m       ki tran     Ki traviªn bè  Ý t¹  ôsë  Ýnh  ©n  µng  Çu   µ  tr   i   ch tr Ng h § tv Ph¸ttr Ón do  ëng    i   Tr phßng  Ó m   Ki tranéibé  ô      ph tr¸ch;c¸c KiÓ m       è  Ý t¹    n  Þ  µnh    µ       traviªnb tr   i ®¬ v th c¸c viªnv c¸c ®¬n  Þ  ùcthuéc ®¬n  Þ  µnh    KiÓ m     ëng  ô  v tr     v th viªndo  tratr ph tr¸ch.  Quy  nh   ®Þ vÒ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  é  tæ  v ho   c b m¸y  Óm     éi bé  Tæng   ki tra n   do  Gi¸m  c  ®è tr×nh Héi ®ång     qu¶n  Þphª chuÈn. tr     2. Trëng    phßng  Ó m     éibé, Phã  Ki tran     phßng  Ó m     éibé, KiÓ m     Ki tran     tra tr ng  µ    Ó m       ë v c¸cKi traviªnph¶icã        Èn    ®ñ c¸ctiªuchu quy  nh  ¹ c¸cKho¶n    ®Þ ti     2 vµ    Òu  cña  Òu  Ö  µy. 3,§i 20  §i l n 3. Trëng    phßng  Ó m     éibé  Tæng  Ki tran   do  Gi¸m  c    Þ  éi ®ång  ®è ®Ò ngh H   qu¶n  Þ bæ   Ö m,  Ôn  Ö m;  ã  tr   nhi mi nhi Ph phßng  Ó m     éi bé, KiÓ m     ­ Ki tran     tratr ëng  µ    Ó m       Tæng  v c¸cKi traviªndo  Gi¸m  c    Ö m,  Ôn  Ö m. ®è bæ nhi mi nhi 4.Bé    m¸y  Óm    éibé  ã  Ö m  ô: ki tran   c nhi v a. KiÓ m       tra c«ng    t¸cqu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  ña  ©n   µng  Çu   vµ  l  ® h c Ng h § t Ph¸ttr Ón vµ    n  Þ   µnh      i   c¸c ®¬ v th viªn theo  ng  ®ó ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  ©n   lu   §i l Ng hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr Ón;  i b.  Ó m     Ki so¸tnh»m   ôc   ch  m ®Ý b¶o  ¶m   ® quy  ×nh  ùc  Ön    ¹t tr th hi c¸c ho   ®éng nghiÖp  ô  v kinhdoanh    theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ¹t®éng      ho   ng©n  µng  µ  h v quy  nh  éibé  ña  ©n  µng  Çu   µ  ®Þ n   c Ng h § tv Ph¸ttr Ón;  i c. Gi¸m    Öc  Êp  µnh    s¸t vi ch h nghiªm chØnh c¸c quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  Çu   µ  § t v Ph¸ttr Ón vÒ     i   b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng      kinh doanh  tiÒn  Ö, tÝn  ông  ña  ©n   µng  Çu   µ  t  d c Ng h § t v Ph¸ttr Ón vµ    n  Þ  µnh    i   c¸c ®¬ v th viªn; d. §¸nh      gi¸møc    ®é b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng     kinh doanh  ©n    ng hµng  µ  Õn  Þ    Ön  v ki ngh c¸cbi ph¸p n©ng    cao  kh¶ n¨ng b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong  ho¹t ®éng    kinh doanh  ña  ©n   µng  Çu   vµ  c Ng h § t Ph¸t tr Ón  µ    i v c¸c  n   Þ  ®¬ v thµnh viªn; e. Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng  Óm     éibé  ña  ©n   µng  Çu   µ  ki to¸nn   c Ng h § tv Ph¸t   tr Ón; i g.B¸o      c¸o cho Tæng Gi¸m  c  µ  ëng  ®è v Tr ban Ban  Ó m     Ò   Õt    Ki so¸tv k qu¶ kiÓm     Óm   tra,ki to¸n;nªu  ÷ng  Õn    nh ki nghÞ   Ò   ×nh  ×nh  ¹t ®éng  ña  vt h ho   c Ng ©n  µng  Çu   µ  h § tv Ph¸ttr Ón;  i
 19. 19 h. Trong  ¹m    ph vi chøc n¨ng  µ  v quyÒn  ¹n, xem   Ðt    h  x gi¶iquyÕt hoÆc   tr×nh Tæng     Gi¸m  c    Õt    Õu  è li   ®è gi¶iquy c¸c khi t   ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   kinh  doanh  ña  ©n  µng  Çu   µ  c Ng h § tv Ph¸ttr Ón;  i i.  Kh«ng  îctiÕtlékÕt  ®      qu¶  Óm    Óm      a  îcTæng  ki tra,ki to¸nkhich ®   Gi¸m  ®èc hoÆc   ëng  Tr ban Ban  Ó m     Ki so¸tcho  Ðp; chÞu  ph   tr¸chnhiÖm   ícTæng     tr   Gi¸m  c  µ  éi ®ång  ®è v H   qu¶n  Þ vÒ   Õt  tr   k qu¶  Óm     Óm    ∙  îcthùc ki tra,ki to¸n® ®     hiÖn; k.Trong  ¹m      ph vichøc n¨ng  quy  nh, Trëng  ®Þ   phßng  Ó m     éibé  îc Ki tran   ®   tham  ù  µo    éc  äp  Tæng  d v c¸ccu h do  Gi¸m  c  ©n  µng  Çu   µ  ®è Ng h § tv Ph¸ttr Ón  i   tr ÖutËp. i  C h ¬ n g  V T Ë p  th Ó  n g ê i lao ® é n g  trong N g © n  h µ n g  § Ç u  t  v µ  P h¸t tri Ó n §i Ò u  25.­§¹ihéi®¹ibiÓu       c«ng  ©n    nh viªnchøc  ña  ©n  µng  Çu   c Ng h § t µ   v Ph¸t tr Ón  µ h×nh    i l  thøc  ùc tiÕp    êi lao  ng  tr   ®Ó ng   ®é tham gia qu¶n  ý l  Ng ©n   µng  Çu   µ  h § t v Ph¸ttr Ón.§¹ihéi®¹ibiÓu   i         c«ng  ©n    nh viªnchøc  ã    c c¸c quyÒn  sau: 1. Tham       gia th¶o  Ën  ©y  ùng  lu x d tho¶  c lao ®éng  Ëp  Ó    êi ®¹i í    t th ®Ó ng     diÖn  Ëp  Ó    ng  ¬ng îng vµ  ý  Õt  íi t th lao®é th l   k k v  Tæng  Gi¸m  c. ®è 2. Th¶o  Ën  µ    lu v th«ng  qua quy  Õ   ö  ông    ü  ã  ªnquan  ùc ch s d c¸c qu c li   tr   tiÕp ®Õ n   îÝch  ña  êilao®éng    l  i c ng     trong Ng ©n  µng  Çu   µ    h § tv Ph¸ttr Ón.  i 3. Th¶o  Ën  µ  ãp    Õn  Ò     lu v g ý ki v quy  ¹ch,kÕ   ¹ch,®¸nh    Öu    ho   ho   gi¸hi qu¶ qu¶n  ýkinh doanh,®Ò   Êt c¸c biÖn  l      xu     ph¸p  b¶o  é    ng, c¶ithiÖn  iÒu  h lao ®é     ® kiÖn  µm  Öc,®êi sèng  Ët chÊt vµ    Çn,vÖ   l vi     v    tinhth   sinh m«i  êng,®µo  ¹ovµ    tr   t  ®µo  ¹ol¹ngêilao®éng  ña  ©n  µng  Çu   µ  t   i    c Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i 4.  íithiÖu  êi tham  Gi   ng   gia  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸tNg ©n     hµng  Çu   µ  § tv Ph¸ttr Ón.  i §i Ò u 26.­§¹ihéi®¹ibiÓu       c«ng  ©n    nh viªnchøc  ña  ©n  µng  Çu   c Ng h § tvµ    Ph¸ttr Ón ® îctæ    i     chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo  íng dÉn  ña  h  c Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  ÖtNam. ®é Vi   C h ¬ n g  VI § ¬ n  v Þ  th µ n h viªn c ñ a N g © n  h µ n g  § Ç u  t  v µ  P h¸t tri Ó n §i Ò u 27.­ 1. Ng ©n   µng  Çu   vµ    h § t Ph¸t tr Ón cã    n  Þ   µnh    µ nh÷ng    i   c¸c ®¬ v th viªn l   doanh  nghiÖp  µ  ích¹ch    c  Ëp,nh÷ng  n  Þ  ¹ch    ô  éc  nh n   to¸n®é l   ®¬ v h to¸nph thu
 20. 20 vµo  ÷ng  n  Þ  ù  nh ®¬ v s nghiÖp.Danh    s¸ch c¸c®¬n  Þ  µnh    îcghitrong    v th viªn®       phô  ôckÌm  l  theo §iÒu  Ö  ©n  µng  Çu   µ    l Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i 2. C¸c  n   Þ   µnh    ña  ©n   µng  Çu   vµ    ®¬ v th viªn c Ng h § t Ph¸t tr Ón cã      i   con dÊu,  îc m ë   µikho¶n  ¹  ©n  µng  ï hîp  íiph¬ng  ®  t  t ing h ph   v  thøc  ¹ch  h to¸n cña    m × nh. 3. §¬n  Þ  µnh    µdoanh    v th viªnl   nghiÖp  ¹ch    c  Ëp  ã  Òu  Ö    h to¸n®é l c §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  v ho   riªng,c¸c ®¬n  Þ  µnh    ¹ch    ô  éc  µ  n      v th viªnh to¸n ph thu v ®¬ vÞ  ù  s nghiÖp  ña  ©n   µng  Çu   µ  c Ng h § t v Ph¸ttr Ón cã    i   Quy  Õ     ch Tæ chøc  µ  v ho¹t®éng    riªng.C¸c  Òu  Ö  µ    §i l v Quy  Õ   µy  u   Héi ®ång  ch n ®Ò do    qu¶n  Þphª  tr   chuÈn  ïhîp víi ph       ph¸p luËtvµ  Òu  Ö  ña  ©n  µng  Çu   µ      §i l c Ng h § tv Ph¸ttr Ón.  i §i Ò u 28.­Thµnh    µdoanh    viªnl   nghiÖp  ¹ch to¸n®éc  Ëp: h   l 1. Doanh nghiÖp  µ   íc h¹ch  nh n   to¸n ®éc  Ëp  µ thµnh    l l  viªn cña  ©n     Ng hµng  Çu   µ  § t v Ph¸ttr Ón cã  Òn  ù chñ    i   quy t  kinh doanh  µ  ù chñ  µichÝnh,   v t  t    chÞu  ù  µng  éc  Ò   Òn  î vµ  sr bu v quy l   nghÜa  ô  i  íiNg ©n   µng  Çu    µ  i v ®è v   h § tv Ph¸ttr Óntheo quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  µy.  i     ®Þ t i ln 2. Héi ®ång     qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n   µng  Çu    µ  ®è Ng h § t v Ph¸ttr Ón  i   cã    Òn  i víi µnh    µdoanh  c¸cquy ®è    th viªnl   nghiÖp  ¹ch to¸n®éc  Ëp nh  h   l   sau: a.  û   Ö m   U nhi cho  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µnh  th viªn qu¶n  ý,®iÒu    l  hµnh  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp  ï hîp víi§iÒu  Ö  ña  ph       l c doanh  nghiÖp  ∙  ® ® îcHéi ®ång     qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Çu   µ  tr   h § tv Ph¸ttr Ón phª  Èn. Gi¸m  c   i   chu   ®è doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch  th viªnh to¸n ®éc  Ëp  Þu    l ch tr¸chnhiÖ m   íc Héi  ng    tr   ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ©n   µng  Çu   µ  ®è Ng h § t v Ph¸ttr Ón,tr c ph¸p  ËtvÒ     i   í  lu   ho¹t®éng  ña    c doanh  nghiÖp; b. Bæ   Öm,  Ôn  Öm,    nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët Gi¸m  c,  ã   th   lu   ®è Ph Gi¸m  ®èc,  Õ   K to¸n tr ng, tr ng   ë  ë phßng  Óm     ki tra doanh  nghiÖp  µnh  th viªn,Gi¸m    ®èc  n  Þ  ùc thuéc  ®¬ v tr   doanh nghiÖp  µnh    µ    th viªn v c¸c chøc danh ¬ng  ­ t ® ¬ng; c. Phª  Öt  Õ   ¹ch,kiÓm     ùc hiÖn  Õ   ¹ch  µ  Õt    duy k ho   trath   k ho v quy to¸n tµi    chÝnh; quy  nh    ®Þ møc   Ých  Ëp  ü  tr l qu khen  ëng, phóc  î ë  th   l   doanh  i nghiÖp  theo quy  nh  ña  é  µichÝnh  µ  ®Þ c BT  v quy  Õ   µichÝnh  ña  ©n  µng  Çu   ch t   c Ng h § tvµ    Ph¸ttr Ón;  i d.TrÝch  ét  Çn  ü  Êu    m ph qu kh hao  ¬  c b¶n  µ  înhuËn  v l i sau  Õ  thu theo quy    ®Þnh  ña  é   µi chÝnh  µ  c BT  v ph¸p  ËthiÖn  µnh    µnh  Ëp    ü  Ëp  lu   h ®Ó th l c¸c qu t trung cña  ©n   µng  Çu   µ    Ng h § tv Ph¸ttr Ón dïng  µo  ôc  ch  i u  ,thùc  i   vm ®Ý t¸ ®Ç t    hiÖn    ù    u        n  Þ  µnh  c¸cd ¸n ®Ç të c¸c®¬ v th viªn; e. Phª  Öt    ¬ng    Õ   ¹ch  u    ë   éng,®Ç u    Òu  ©u,   duy c¸c ph ¸n,k ho ®Ç tm r   tchi s   hîp    ªndoanh, bæ   t¸cli     sung, thu  åi m ét  Çn  èn, chuyÓn  îng    Çn    h  ph v  nh cæ ph thuéc quyÒn  qu¶n  ý cña  ©n   µng  Çu   vµ  l  Ng h § t Ph¸t tr Ón  ang  doanh   i ® do  nghiÖp  µnh    ¾ m   ÷; th viªnn gi g. §iÒu  µ    ån  µichÝnh,kÓ   ngo¹itÖ,gi÷a c¸c®¬n  Þ  µnh    ho c¸cngu t     c¶        v th viªn nh»m   ö  ông  èn  ã  Öu    sd v c hi qu¶  Êt nh trong  ©n   µng  Çu   vµ  Ng h § t Ph¸t  tr Ón,trªnnguyªn t¾c  i     ph¶ib¶o  ¶m     ® cho tæng  µis¶n  ña  t  c doanh  nghiÖp  Þ  b rótbítsè  èn      v kh«ng  îc thÊp  ¬n  ®  h tæng  è  î céng  íimøc   èn  ©n  s n  v  v ng s¸ch  nhµ  íccÊp  µ    ån  èn  îccoilµthuéc vÒ   n  v c¸cngu v ®         doanh  nghiÖp  ∙  îc®iÒu  ®®   chØnh ¬ng  t øng  íi Ö m  ô  v  nhi v hoÆc   quy    m« doanh  nghiÖp  ; ®ã
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2