Quyết định 35/2000/QĐ-BTC của Bộ tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định 35/2000/QĐ-BTC của Bộ tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 35/2000/QĐ-BTC của Bộ tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 35/2000/QĐ-BTC của Bộ tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  35/2000/Q§/BT C   ë tµi n g µy  9 th¸ng 3 n¨ m   2000 V Ò  viÖc  öa ® æ i  m ø c  thu Õ   u Êt  s s thu Õ  n h Ë p   h È u   ét sè m Æ t  h µ n g  thuéc n h ã m  2710  k m trong Bi Ó u  thu Õ   thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy 02/03/1993 cña    ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tr¸chnhiÖm   vµ    qu¶n    lýNhµ    níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña    ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  ®iÒu  NghÞ  cø  1  ®Þnh  94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña    ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa    ®æi, bæ     sung mét sè  ®iÒu cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy  20/05/1998; Thùc hiÖn  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ c«ng    v¨n sè  204/CP­KTTH   ngµy 2/3/2000    vÒ viÖc ®iÒu chØnh    thuÕ  gi¸vµ  ®èi    víi x¨ng dÇu;   Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  tr Tæng  thuÕ; côc  ëng  côc  Q uy Õt  Þ nh ® Söa ®æi ®iÒu  QuyÕt  2  ®Þnh  33/2000/Q§/BTC  sè  ngµy 6/3/2000  cña  tr Bé    Bé  ëng  TµichÝnh,nh    sau: QuyÕt  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ¸p  vµ  dông  cho    khai c¸c Tê    hµng  nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan    c¬  H¶iquan b¾t ®Çu    tõngµy 6/3/2000.   Nh÷ng quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy  ®Þnh nµy ®Òu     b∙ibá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản