intTypePromotion=1

Quyết định 35/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định 35/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 35/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tỷ lệ thu chênh lệch đối với một số mặt hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 35/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  35/2001/Q§/BT C   ë tµi n g µ y 18 th¸ng 04 n¨ m   2001 V Ò  viÖc  ui ® Þ n h  tû lÖ thu  q chªnh  lÖch gi¸ ® èi víi ét sè m Æ t  h µ n g   h Ë p  kh È u    m n bé  ëng bé   chÝnh tr tµi ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy 04/04/2001 cña Thñ ­ t íng ChÝnh  phñ    vÒ viÖc qu¶n    lý xuÊt khÈu, nhËp khÈu  hµng hãa    thêikú  2001   ­2005; ­ Sau      khitham kh¶o  kiÕn  ý  cña    cã  ªnquan  theo    c¸c Bé  li   vµ  ®Ò nghÞ   cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ; quy Õt  Þ nh ® §iÒu  Qui  1:  ®Þnh    thu chªnh  tû lÖ    lÖch        gi¸®èi víimét  m Æt   sè  hµng  nhËp  khÈu  quy  ®Þnh    t¹ Phô     Phô      i lôcIvµ  lôcIIkÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy.   Tû  thu chªnh  lÖ    lÖch      Æt   gi¸c¸c m hµng  nhËp  khÈu    qui®Þnh  it¹ §iÒu  1  QuyÕt  ®Þnh  nµy  îctÝnh      ®   trªngi¸nhËp  khÈu. Gi¸nhËp      khÈu    ®Ó lµm   c¨n cø  thu chªnh lÖch    îc x¸c ®Þnh  gi¸®     theo      c¸c qui ®Þnh  hiÖn  hµnh      vÒ gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu    qui ®Þnh  i t¹ LuËt  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  c¸c vµ    v¨n b¶n    qui ®Þnh      chitiÕtviÖc thùc  hiÖn LuËt  thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu. Thêi ®iÓm       tÝnh  thêih¹n  vµ    nép chªnh  lÖch    gi¸hµng  nhËp  khÈu  thùc  hiÖn theo qui®Þnh  thêi®iÓm       vÒ    tÝnh  thêih¹n  vµ    nép  thuÕ nhËp khÈu. §iÒu 2: M∙  hµng  sè  hãa theo Danh  môc  BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu    ¸p dông cho    Æt   c¸c m hµng  chªnh  thu  lÖch      gi¸qui®Þnh  it¹ Phô      lôc I,Phô      lôc II ban hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy  kh«ng    ¸p dông cho    c¸c m Æt   tÊtc¶    hµng  thuéc nhãm,  sè  mµ     m∙  ®ã  chØ    ¸p dông cho    Æt   c¸c m hµng  îcghirâ tªnnªu  ®         t¹ Phô        i lôcI,Phô      lôcIIban hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh nµy. §iÒu  3: Sè  tiÒn chªnh lÖch    gi¸ hµng  nhËp khÈu  ®èi    víic¸c  Æt   m hµng  t¹ Phô      nªu    i lôcI,Phô      lôcIIban hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh nµy  îcnép  ®   vµo  Quü  trî hç   xuÊtkhÈu    theo    qui®Þnh   t¹ QuyÕt  i ®Þnh  195/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy 27/09/1999 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc    sö  vÒ  lËp vµ  dông  Quü  trî hç    xuÊtkhÈu.  
  2. 2 §iÒu    4: Møc     thu chªnh lÖch      gi¸qui®Þnh  i t¹ Phô  lôc IQuyÕt       ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    khaihµng  c¸c Tê    nhËp  khÈu  nép  ®∙  cho  quan    c¬  H¶i quan b¾t ®Çu     tõ ngµy  01/05  /2001.Møc      thu chªnh lÖch    gi¸ qui®Þnh  i     Phô        t¹        lôc IIQuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ¸p dông  vµ    cho    khaihµng  c¸c Tê    nhËp  khÈu  nép  ®∙  cho  quan    c¬  H¶i quan  b¾t ®Çu     tõ ngµy 01/01/2002.
  3. 3 P h ô  lôc I D a n h  m ô c  c¸c m Æ t  h µ n g   thùc hi Ö n  thu c hªnh lÖc h gi¸  tõ 0 1/05/2001  (Ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh   35/2001/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng  n¨m  18  04  2001  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh) Bé    STT M Æt   hµng Thuéc nhãm, m∙  Tû  thu  lÖ  sè theo  Danh môc   chªnh  BiÓu thuÕ nhËp  lÖch    gi¸ khÈu (%) 1 ­ GiÊy    in,giÊy viÕt kh«ng    tr¸ng   4802.51.10 10 phÊn 4802.52.10 10 4802.60.10 10 4823.51.10 10 4823.59.10 10 2 ­ G¹ch    tCeramic  Granit èp, l¸  vµ    6810.11.00 10 cã kÝch  íc tõ  th   400  m   400  m x  6810.19.10 10 mm     trëxuèng  lo¹ cã  trong 2  vµ  i 1      6810.19.90 10 c¹nh tõ400  m         m trëxuèng 6904.10.00 10 6904.90.00 10 6907.10.00 10 6907.90.00 10 6908.10.00 10 6908.90.00 10
  4. 4 P h ô  lôc II D a n h  m ô c  c¸c m Æ t  h µ n g   thùc hi Ö n  thu c hªnh lÖch gi¸  tõ 0 1/01/2002 (Ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  35/2001/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng04  18    n¨m  2001  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    STT M Æt   hµng Thuéc nhãm,  sè  Tû  thu  m∙  lÖ  theo  danh  môc   chªnh  BiÓu thuÕ nhËp  lÖch    gi¸ khÈu (%) 1 ­ KÝnh   mµu       trµ ®é dµy  5mm   tõ  7003.12.90 10 ®Õn   12mm;  KÝnh  mµu  xanh  ®en  7003.19.90 10 ®é   dµy  3mm   tõ  ®Õn   6mm;  KÝnh  7004.20.90 10 tr¾ng trong suèt,  ph¼ng, cã ®é  7004.90.90 10 dµy      m   tõ 1,5 m ®Õn   m m   12  (kh«ng  7016.90.00 10 bao gåm  kÝnh hoa, kÝnh nhiÒu  líp,kÝnh  toµn, kÝnh      an    cèt thÐp,   kÝnh  ph¶n quang) 2 ­ ThÐp  x©y dùng trßn gai (®èt,   7213.10.10    10 v»n,g©n,    tõ Φ  m ®Õn   xo¾n)    10  m   7214.20.20 10 Φ  m m 40      ­ ThÐp    x©y dùng    Φ  trßn tr¬n tõ  6    7214.10.20 10 mm   Φ  m ®Õn   40  m 7214.99.00 10 7215.50.90 10 7215.90.90 10 ­ ThÐp    gãc ®Òu   cao    20  m   V  tõ   m 7216.50.10  10 ®Õn  125 m m;  thÐp h×nh ch÷ C   7216.50.90 10 cao    tõ160  m     m trëxuèng  ­ ThÐp    gãc lÖch  cao    20  m   L  tõ   m 7216.21.00 10 ®Õn  125  m m 7216.40.10 10 ­ C¸c  i lo¹ thÐp h×nh ch÷    U cao    tõ 7216.10.00 10 160  m     m trëxuèng 7216.31.10 10 7216.31.90 10 ­ C¸c  ithÐp  lo¹  h×nh ch÷    I cao    tõ 7216.10.00 10 160  m     m trëxuèng 7216.32.10 10 7216.32.90 10 ­ C¸c  i lo¹ thÐp h×nh ch÷    H cao    tõ 7216.10.00 10 160  m     m trëxuèng 7216.33.10 10 7216.33.90 10 ­ ThÐp     kÏm  l¸ m¹  ph¼ng, dµy    tõ 7210.41.10 10 0,25  m   m ®Õn   0,55  m,  m chiÒu    dµi 7210.49.10 10 ®Õn  3500 m m,  thÐp l¸  m¹  kÏm  7210.61.10 10 d¹ng mói,thÐp    mµu    l¸m¹  d¹ng mói 7210.69.10 10 7210.70.40 10 7210.70.50 10 7210.70.90 10 7210.90.40 10 7210.90.50 10
  5. 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2