Quyết định 35/2001/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định 35/2001/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 35/2001/qđ-btm', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 35/2001/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0035/2001/QĐ-BTM Hà N i, ngày 11 tháng 01 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH Đ U TH U H N NG CH HÀNG D T, MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG CÓ QUY Đ NH H N NG CH B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh đ nh s 95/CP ngày 04/12/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c công văn s 1126/CP-KTTH ngày 21/9/1998 c a Chính ph v vi c giao h n ng ch hàng d t, may xu t kh u vào th trư ng có h n ng ch; Căn c quy t đ nh s 1722/2000/BTM/QĐ ngày 12/12/2000 c a B trư ng B Thương m i v vi c thành l p H i đ ng đ u th u h n ng ch hàng d t, may; Theo đ ngh c a ông Ch t ch H i đ ng đ u th u h n ng ch hàng d t, may; QUY T Đ NH: Đi u 1: - Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch đ u th u h n ng ch hàng d t, may xu t kh u vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch. Đi u 2: - Quy t đ nh này thay th Quy t đ nh s 1405/1998/QĐ/BTM ngày 17/11/1998 và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3: - Ông Ch t ch H i đ ng đ u th u, các Ông/Bà u viên H i đ ng đ u th u, Ông Chánh văn phòng, Ông V trư ng V T ch c cán b , Ông V trư ng V Xu t nh p kh u và các doanh nghi p tham gia đ u th u ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Mai Văn Dâu QUY CH
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ U TH U H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG CÓ QUY Đ NH H N NG CH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh c a B trư ng B Thương m i s 0035/2001/QĐ- BTM ngày 11 tháng 1 năm 2001) Ph n 1 NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: Đ i tư ng tham gia đ u th u 1.1-Các doanh nghi p tham gia đ u th u là các doanh nghi p có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, có ngành ngh phù h p, đã đăng ký mã s doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u ho c gi y phép đ u tư theo Lu t Đ u tư nu c ngoài t i Vi t Nam. Riêng đ i v i các m t hàng: T-shirt (Cat.4), áo len (Cat.5), qu n (Cat.6) và sơ mi nam (Cat.8) đ i tư ng tham gia đ u th u là các doanh nghi p đã đư c phân b h n ng ch trong năm 2000. Đi u 2: Nguyên t c đ u th u: 2.1- T ch c đ u th u và m th u công khai 2.2- Căn c vào đi u ki n c th c a t ng đ t đ u th u, H i đ ng đ u th u quy đ nh m t hàng (Category - Cat.), s lư ng c a t ng m t hàng và giá chào th u cho m i m t hàng c a t ng đ t đ u th u. 2.3- Doanh nghi p thu c các đ i tư ng quy đ nh t i đi u 1 đư c đăng ký d th u các m t hàng (Cat.) đưa ra đ u th u và m i Cat. đư c đăng ký v i s lư ng t i đa như quy đ nh trong h sơ m i th u. Đi u 3: H i đ ng đ u th u: H i đ ng đ u th u g m m t lãnh đ o B Thương m i làm Ch t ch và các đ i di n c p V c a B Thương M i, B Công Nghi p, B K Ho ch và Đ u tư và B Tài chính là thành viên. Danh sách các thành viên chính th c c a H i đ ng đ u th u s đư c lãnh đ o B Thương m i công b , sau khi có ý ki n c a các B tham gia. B trư ng B Thương m i quy t đ nh thành l p H i đ ng đ u th u, cơ c u t ch c và ch c năng nhi m v c a H i đ ng đ u th u. H i đ ng đ u th u có trách nhi m: chu n b , t ch c, th c hi n đ u th u và công b k t qu đ u th u. Ph n 2: TRÌNH T TH C HI N Đ U TH U
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 4: Chu n b đ u th u: 4.1. H i đ ng đ u th u quy đ nh m t hàng, s lư ng h n ng ch đ u th u, cách th c t ch c đ u th u và thông báo m i th u (đăng trên các báo Thương m i, Đ u tư, Công nghi p, Tài chính). 4.2- H sơ d th u M i doanh nghi p ch g i m t túi h sơ d th u, bao g m: 1/ B n đăng ký tham gia d th u (Theo m u s 01). 2/ B n sao gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và đăng ký mã s doanh nghi p kinh doanh xu t nh p kh u ho c gi y phép Đ u tư theo lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3/ B n cam k t ký qu b o đ m th c hi n s lư ng h n ng ch trúng th u (Theo m u s 02). Túi h sơ d th u dán kín, có d u niêm phong và ghi rõ "H sơ tham d đ u th u h n ng ch hàng d t may". Đi u 5: Quy trình th c hi n đ u th u: 5.1- Đăng ký đ u th u: Các doanh nghi p tham gia d th u có đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 1 g i h sơ d th u v B Thương m i. H n cu i cùng nh n h sơ d th u là cu i gi làm vi c c a ngày làm vi c trư c ngày m th u. 5.2- Th i gian, đ a đi m m th u đư c quy đ nh trong thông báo m i th u. 5.3- Công b k t qu đ u th u: ch m nh t là 07 ngày làm vi c k t ngày m th u, H i đ ng đ u th u công b k t qu đ u th u trên các báo ngành và thông báo b ng văn b n đ n các doanh nghi p trúng th u. Đi u 6: Tiêu chu n xét th u: Doanh nghi p trúng th u là doanh nghi p có m c giá cao theo th t đ n h t s lư ng g i th u cho m i ch ng lo i hàng và không th p hơn m c giá chào th u. - Trong trư ng h p có nhi u đơn d th u cùng đ t đư c giá trúng th u th p nh t thì s lư ng có giá trúng th u th p nh t s đư c chia theo t l s lư ng đăng ký c a các đơn d th u m t hàng đó. - Trong trư ng h p doanh nghi p trúng th u nhưng t ch i k t qu trúng th u thì ph i thông báo b ng văn b n cho H i đ ng đ u th u trong vòng10 ngày làm vi c k t ngày công b k t qu . H i đ ng đ u th u s giao cho đơn v có giá d th u k ti p th c hi n n u các doanh nghi p này ch p nh n. Trong trư ng h p có nhi u doanh
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nghi p k ti p có giá trúng th u b ng nhau thì s lư ng h n ng ch trên s đư c chia theo t l s lư ng đăng ký c a các đơn d th u m t hàng đó. Đi u 7: Trách nhi m và quy n l i c a doanh nghi p trúng th u 7.1- Trong vòng 14 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đư c thông báo trúng th u, các doanh nghi p trúng th u ph i n p ti n ký qu b o đ m th c hi n s lư ng h n ng ch trúng th u b ng 15% t ng s ti n doanh nghi p ph i thanh toán h n ng ch trúng th u. Ti n ký qu đư c n p b ng "B o ch ng ngân hàng" ho c ti n chuy n kho n c a ngân hàng, nơi doanh nghi p m tài kho n, c p. B o ch ng ngân hàng này t đ ng h t hi u l c khi doanh nghi p th c hi n t 90% h n ng ch trúng th u. N u trong th i gian trên doanh nghi p không n p "B o ch ng ngân hàng" ho c không chuy n kho n thì thông báo giao h n h ch trúng th u c a lô hàng tương ng s t đ ng h t hi u l c. Nh ng lô hàng này s đư c H i đ ng đ u th u x lý theo Đi u 6. Doanh nghi p nào không th c hi n đúng đi u này s không đư c tham gia đ u th u h n ng ch năm sau. S ti n ký qu này ch đư c gi i to khi các doanh nghi p th c hi n t 90% s lư ng h n ng ch trúng th u tr lên. 7.2- Sau khi đã n p ti n ký qu b o đ m th c hi n h n ng ch trúng th u theo quy đ nh t i đi m 7.1, các doanh nghi p trúng th u g i ch ng t đã n p ti n đ n B Thương m i (V Xu t nh p kh u) đ đư c nh n Thông báo giao h n ng ch trúng th u. 7.3- Doanh nghi p trúng th u s không đư c nh n l i ti n ký qu b o đ m th c hi n trong trư ng h p doanh nghi p trúng th u th c hi n h n ng ch trúng th u dư i 90% ho c rút đơn d th u sau th i gian quy đ nh t i đi m 7.1 7.4- Doanh nghi p ph i thanh toán ti n mua h n ng ch trúng th u cho t ng lô hàng trư c khi giao hàng. 7.5- H n ng ch trúng th u đư c chuy n như ng. Doanh nghi p chuy n như ng h n ng ch trúng th u ph i có văn b n g i cho B Thương m i đ đư c xác nh n. Đi u 8: Đi u kho n thi hành Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày Quy t đ nh ban hành và đư c g i đ n các B , cơ quan qu n lý Nhà nư c. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các B , ngành, đ a phương và các đơn v có liên quan c n k p th i ph n ánh v H i đ ng đ u th u đ xem xét, đi u ch nh cho phù h p. Mai Văn Dâu (Đã ký)
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M US 01 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh (ho c Gi y phép đ u tư) s : ngày c p: 3. Đ a ch đ t tr s chính: 4. Đi n tho i: 5- Fax: 6. Tên đi n tín: 7- S tài kho n ngo i t : t i Ngân hàng: 8- S tài kho n ti n Vi t Nam: t i Ngân hàng: S : .................. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ********* B N ĐĂNG KÝ THAM D Đ U TH U H N NG CH HÀNG D T, MAY XU T KH U SANG TH TRƯ NG EU NĂM 2001 Công ty đ ngh đư c tham gia đ u th u h n ng ch hàng d t, may xu t kh u sang th trư ng EU năm 20..: M t hàng S lư ng Giá đ t th u T ng tr giá (Cat.) (VNĐ/chi c/b ) (VNĐ) 1/T.Shirt (Cat.4) 2/ Áo len (Cat.5) 3/ Qu n (Cat.6) ... Công ty cam đoan th c hi n đúng Quy t đ nh v Quy ch Đ u th u h n ng ch hàng d t may s 0035/2001/QĐ/BTM ngày 11/1/2001. ..., ngày tháng năm 20..
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giám đ c (ký tên, đóng d u)
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M US 2 Tên Công ty C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ..., ngày ...... tháng ...... năm 20... B N CAM K T KÝ QUĨ Đ M B O TH C HI N H N NG CH TRÚNG TH U HÀNG D T, MAY XU T KH U VÀO TH TRƯ NG CÓ QUY Đ NH H N NG CH Kính g i: H i đ ng đ u th u h n ng ch hàng d t may Căn c Quy t đ nh s 0035/2001/QĐ-BTM ngày 11/1/2001 v Quy ch đ u th u h n ng ch hàng d t, may xu t kh u vào th trư ng có quy đ nh h n ng ch. Công ty: (tên đ y đ ) - Đ a ch tr s chính: - Đi n tho i: FAX: - S tài kho n ngo i t : t i Ngân hàng... - S tài kho n Vi t Nam: t i Ngân hàng... Xin cam k t n u trúng th u, chúng tôi s n p đ s ti n: đ ng Vi t Nam (b ng b o ch ng Ngân hàng) đ ký qu b o đ m th c hi n s lư ng: chi c..... (tên hàng) thu c Cat. theo đúng quy đ nh t i đi m 7.1 Quy ch đ u th u kèm theo Quy t đ nh s 0035/2001/QĐ-BTM ngày 11/1/2001 c a B trư ng B Thương m i. Công ty cam k t th c hi n đúng các quy đ nh v qu n lý xu t nh p kh u c a Nhà nư c. Giám đ c công ty (Ký tên, đóng d u)
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PH L C Kèm theo Quy t đ nh s 0035/2001/QĐ-BTM ngày 11 tháng 1 năm 2001 DANH M C H N NG CH CÁC M T HÀNG D T MAY XU T KH U SANG EU ĐƯ C ĐƯA RA Đ U TH U NĂM 2001 M t Cat. Đơn T ng s S S lư ng S Giá chào th u hàng v lư ng lư ng h n lư ng (VND/chi c/b ) tính h n h n ng ch t i đa ng ch ng ch đ u th u đư c đ u th u đ u c a khu đăng ký năm 2001 th u v c II d th u c a khu v cI 1. 4 chi c 1.800.000 652.000 1.148.000 60.000 300,0 T.Shirt 2. áo 5 chi c 600.000 252.000 348.000 15.000 1.000,0 len 3. Qu n 6 chi c 900.000 342.000 558.000 15.000 1.000,0 4. Sơ 7 chi c 500.000 133.000 367.000 30.000 500,0 mi n 5. Sơ 8 chi c 2.400.000 886.000 1.514.000 100.000 500,0 mi nam 6. áo khoác 15 chi c 90.000 35.000 55.000 5.000 5.000,0 n 7. áo lót 31 chi c 720.000 720.000 200.000 1.000,0 nh 8. B qu n áo 73 b 190.000 40.000 150.000 10.000 2.000,0 th thao
Đồng bộ tài khoản