Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Phát hành và kho quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-NHNN ngày 02/3/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 35/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Ng©n hµng nhµ níc                 céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa  viÖt nam               ViÖt  nam  §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè :  35/2007/Q§­NHNN Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2007 QuyÕt ®Þnh   VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t  ®éng  cña Côc Ph¸t hµnh vµ kho quü ban hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh sè 10/2007/Q§­NHNN ngµy 02/3/2007 cña Thèng ®èc  NHNN Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam n¨m 1997 vµ LuËt  söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt  Nam  n¨m 2003; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu   tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé;  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,  nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Ph¸t hµnh vµ kho quü vµ  Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé,  QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ tæ chøc  vµ ho¹t ®éng cña Côc Ph¸t hµnh vµ kho quü ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh   sè   10/2007/Q§­NHNN   ngµy   02/3/2007   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc nh sau: 1. §iÒu 4 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 4. Côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü cã c¸c nhiÖm vô, quyÒn  h¹n díi ®©y: 1. X©y dùng, tr×nh Thèng ®èc c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt thuéc ph¹m vi qu¶n lý chuyªn ngµnh cña Côc. 2. Tæ chøc chØ ®¹o, híng dÉn, triÓn khai thùc hiÖn c¸c  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc tæ chøc  in, ®óc, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn tiÒn, nghiÖp vô ph¸t hµnh, thu  håi, thay thÕ vµ tiªu huû tiÒn; ban hµnh c¸c v¨n b¶n híng dÉn 
  2. nghiÖp   vô   chuyªn   m«n   thuéc   chuyªn   ngµnh   qu¶n   lý   theo   thÈm  quyÒn. 3. Theo dâi, kiÓm tra, tæng hîp, ®¸nh gi¸ vµ b¸o c¸o t×nh  h×nh thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n cã liªn quan, yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ  liªn quan cung cÊp tµi liÖu, sè liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó  thùc thi nhiÖm vô cña m×nh. 4. X©y dùng, tr×nh Thèng ®èc dù ¸n, ®Ò ¸n in, ®óc c¸c lo¹i  tiÒn míi cha c«ng bè lu hµnh ®Ó bæ sung, thay thÕ tiÒn trong  lu th«ng. 5. Tham mu, gióp Thèng ®èc thÈm ®Þnh c¸c mÉu tiÒn vµ c¸c  lo¹i giÊy tê cã gi¸ do Ng©n hµng Nhµ níc dù kiÕn ph¸t hµnh. 6. X©y dùng, tr×nh Thèng ®èc kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ dµi h¹n  vÒ in, ®óc tiÒn, tiÒn lu niÖm; phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn  quan thùc hiÖn sau khi ®îc Thèng ®èc phª duyÖt. 7. Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt ®Ó Thèng ®èc tr×nh Thñ tíng ChÝnh  phñ vÒ: a) C¬ cÊu, mÖnh gi¸ c¸c lo¹i tiÒn míi ph¸t hµnh; b) Thêi ®iÓm c«ng bè ph¸t hµnh tiÒn, h×nh thøc ph¸t hµnh  tiÒn, thu håi, thay thÕ c¸c lo¹i tiÒn ®×nh chØ lu hµnh. 8. Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan tæ chøc  c«ng bè trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng chñ tr¬ng cña  Nhµ níc lu hµnh tiÒn míi, thu håi tiÒn ®×nh chØ lu hµnh. 9. Tæ chøc tuyªn truyÒn, híng dÉn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ tæ  chøc kinh tÕ, x∙ héi vµ nh©n d©n sö dông, b¶o vÖ ®ång tiÒn  cña ViÖt Nam. 10.   B¶o qu¶n an toµn c¸c lo¹i tiÒn cha c«ng bè  lu hµnh, tiÒn ®ang lu hµnh (kÓ c¶ tiÒn kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lu  th«ng), tiÒn mÉu, tiÒn lu niÖm, tiÒn ®×nh chØ lu hµnh, vµng  b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý, ngo¹i tÖ, c¸c lo¹i tµi s¶n quý vµ  giÊy   tê  cã   gi¸   ®ang  ®îc   lu   gi÷   t¹i   c¸c   Kho   tiÒn   Trung  ¬ng  thuéc ph¹m vi qu¶n lý vµ b¶o qu¶n cña Ng©n hµng Nhµ níc. 11.   Tæ chøc ®iÒu hoµ lu th«ng tiÒn mÆt, ®¸p øng  nhu cÇu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cña nÒn kinh tÕ. 12.   Tæ   chøc   b¸n   tiÒn   mÉu,   tiÒn   lu   niÖm,   tiÒn  ®×nh chØ lu hµnh theo quy ®Þnh cña Thèng ®èc. 13.  X©y dùng kÕ ho¹ch tiªu huû c¸c lo¹i tiÒn r¸ch n¸t, h  háng,  kh«ng  ®ñ tiªu  chuÈn  lu th«ng,  tiÒn  ®×nh  chØ lu hµnh,  tiÒn gi¶, tiÒn bÞ huû ho¹i tr×nh Thèng ®èc duyÖt vµ phèi hîp  víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan tæ chøc thùc hiÖn. 14.   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   C«ng   an   b¶o   vÖ   Kho   tiÒn  Trung  ¬ng;   tæ   chøc   tiÕp   nhËn,   vËn   chuyÓn   an   toµn,   bÝ   mËt  tiÒn,  tµi  s¶n quý  vµ giÊy  tê cã gi¸  tõ c¸c  nhµ m¸y  in ®óc  tiÒn,   s©n   bay,   bÕn   c¶ng,   nhµ   ga   vÒ   c¸c   kho   tiÒn   thuéc   hÖ  thèng Ng©n hµng Nhµ níc vµ ngîc l¹i; gi÷a c¸c kho tiÒn thuéc  hÖ thèng Ng©n hµng Nhµ níc.
  3. 15.   Phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan ph¸t hiÖn xö lý  kÞp   thêi   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   c¸c   hµnh   vi   lµm   tiÒn  gi¶;   vËn   chuyÓn,   tµng   tr÷,   lu   hµnh,   mua   b¸n   tiÒn   gi¶;   huû  ho¹i ®ång tiÒn hoÆc tõ chèi nhËn, lu hµnh ®ång tiÒn do Ng©n  hµng Nhµ níc ph¸t hµnh. 16.   Tæ chøc gi¸m ®Þnh tiÒn gi¶, tiÒn nghi gi¶ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 17.   X©y dùng, tr×nh Thèng ®èc kÕ ho¹ch ®Çu t  x©y dùng  míi, söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c Kho tiÒn Trung ¬ng; phèi  hîp  víi Vô  KÕ to¸n  –  Tµi chÝnh  vµ c¸c  ®¬n vÞ  cã liªn  quan  triÓn khai thùc hiÖn sau khi ®îc Thèng ®èc phª duyÖt. Phèi   hîp   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   thÈm   ®Þnh   vÒ   kü  thuËt x©y dùng míi, söa ch÷a, c¶i t¹o n©ng cÊp kho tiÒn cña  Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 18.   Thùc hiÖn viÖc xuÊt, nhËp, ghi chÐp sæ s¸ch  kÕ to¸n, thèng kª c¸c lo¹i tiÒn mÆt, vµng b¹c, kim khÝ quý,  ®¸ quý, ngo¹i tÖ vµ c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c b¶o qu¶n t¹i c¸c  Kho tiÒn Trung ¬ng. 19.  LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh vÒ in, ®óc tiÒn, tiªu  huû tiÒn, chi phÝ qu¶n lý ph¸t hµnh vµ chi phÝ kh¸c liªn quan  ®Õn ho¹t ®éng cña Côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü vµ tæ chøc thùc  hiÖn khi ®îc Thèng ®èc phª duyÖt. 20.   Thùc   hiÖn   chøc   n¨ng   qu¶n   lý   nhµ   níc   trªn  lÜnh vùc xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc diÖn qu¶n lý chuyªn  ngµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 21.   Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc  kh¸c ®îc giao theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 22.  Thùc hiÖn kiÓm to¸n néi bé theo quy ®Þnh. Tæ chøc gi¸m  s¸t an toµn tµi s¶n t¹i Kho tiÒn Trung ¬ng ®Æt t¹i thµnh phè  Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. 23.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Thèng ®èc giao”. 2. §iÒu 5 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 5. C¬ cÊu tæ chøc cña Côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü bao  gåm: 1. C¸c phßng vµ t¬ng ®¬ng: ­ Phßng Tæng hîp; ­ Phßng NghiÖp vô ph¸t hµnh; ­ Phßng KÕ to¸n – Tµi vô; ­ Phßng Qu¶n lý kho quü; ­ Kho tiÒn Trung ¬ng t¹i Hµ Néi (Kho tiÒn I); ­ §éi xe;
  4. ­ Bé phËn Phßng, chèng tiÒn gi¶; ­ Bé phËn Tiªu huû tiÒn; ­ Bé phËn KiÓm so¸t néi bé. Kho tiÒn I cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch.  2. §¬n vÞ trùc thuéc:  Chi côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü t¹i  TP.Hå ChÝ Minh (gäi t¾t lµ Chi côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü). Chi   côc   Ph¸t   hµnh   vµ   Kho   quü   cã   tµi   kho¶n   vµ   con   dÊu  riªng ®Ó giao dÞch. C¬ cÊu tæ chøc cña Chi côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü gåm: ­ Phßng Hµnh chÝnh; ­ Phßng KÕ to¸n – Tµi vô; ­ Kho tiÒn Trung ¬ng t¹i TP.Hå ChÝ Minh (Kho tiÒn II); ­ Bé phËn Tiªu huû tiÒn; ­ Bé phËn KiÓm so¸t néi bé. §iÒu hµnh Chi côc lµ Chi côc trëng kiªm Trëng kho tiÒn;  gióp viÖc Chi côc trëng cã mét sè Phã Chi côc trëng; Chi côc  trëng vµ Phã Chi côc trëng do Thèng ®èc bæ nhiÖm.  NhiÖm   vô   vµ   quyÒn   h¹n   cô   thÓ   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Côc  Ph¸t hµnh vµ kho quü do Côc trëng quy ®Þnh.”   §iÒu  2.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, Côc  trëng Côc Ph¸t hµnh vµ kho quü, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn  quan thuéc Ng©n hµng Nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.                                thèng  ®èc   N¬i   nhËn:        §∙ ký : Lª §øc Thuý ­ Nh ®iÒu 3;     ­ Ban l∙nh ®¹o NHNN; ­ V¨n phßng CP (2 b¶n); ­ Bé T ph¸p; ­ Lu VP, PC, TCCB.      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản