intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 3526/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

80
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3526/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (đợt 2) nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn ngân sách thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3526/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ----------------------- Số: 3526/QĐ-UBND TP . Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2009 (ĐỢT 2) NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ ------------------------ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2009; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình liên Sở số 3664/TTr-SKHĐT-STC ngày 02 tháng 7 năm 2009 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4010/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các chủ đầu tư chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (đợt 2) nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn ngân sách thành phố, với tổng số vốn là 2.896,569 tỷ đồng, bao gồm: 1. Nguồn vốn xổ số kiến thiết: - Điều chỉnh giảm vốn (35 dự án): -120,623 tỷ đồng; (Biểu 1a) - Điều chỉnh tăng vốn (39 dự án): 300,781 tỷ đồng; (Biểu 1b) - Bổ sung vốn cho các dự án cấp bách (33 dự án): 206,481 tỷ đồng; (Biểu 1c) - Bổ sung vốn cho các công trình chuẩn bị thực hiện dự án và các công trình chuẩn bị đầu tư (144 dự án): 113,2 tỷ đồng; (Biểu 1d) 2. Nguồn vốn ngân sách thành phố: - Các dự án ngành điện (32 dự án): 44,45 tỷ đồng; (Biểu 2) - Điều chỉnh giảm vốn (71 dự án): -160,759 tỷ đồng; (Biểu 3) - Điều chỉnh tăng vốn (106 dự án): 1.768,45 tỷ đồng; (Biểu 4) - Bổ sung vốn cho các dự án cấp bách (51 dự án): 462,308 tỷ đồng; (Biểu 5) - Bổ sung vốn cho các công trình thực hiện theo hình thức thi công ứng vốn (38 dự án): 136,4 tỷ đồng; (Biểu 6) - Công tác quy hoạch (48 đồ án): -8,906 tỷ đồng; (Biểu 7) - Bổ sung vốn cho các công trình chuẩn bị thực hiện dự án và các công trình chuẩn bị đầu tư (54 dự án): 37,85 tỷ đồng; (Biểu 8) - Bổ sung vốn phân cấp cho các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ để đầu tư cho các công trình phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước, bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông nông thôn năm 2009: 106,937 tỷ đồng; (Biểu 9)
  2. - Bổ sung vốn cho Quỹ quốc gia giải quyết việc làm thành phố: 10 tỷ đồng. Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (đợt 2) nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn ngân sách thành phố, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện - là cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư - tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao. Điều 3. Giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ vào tiến độ thực hiện và tổng số vốn đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch để phân khai chi tiết số vốn bố trí cho từng đồ án quy hoạch, ban hành văn bản phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ đồ án quy hoạch theo danh mục dự án ban hành kèm theo quyết định này. Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện được phép thay đổi, bổ sung danh mục đồ án và điều chỉnh số vốn bố trí cho từng đồ án quy hoạch, nhưng tổng số vốn bố trí cho các đồ án quy hoạch trong năm 2009 không được vượt quá số vốn đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch tại quyết định này. Việc thay đổi, bổ sung danh mục dự án quy hoạch phải được Sở Quy họach - Kiến trúc thỏa thuận bằng văn bản trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện quyết định và sau đó phải báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở - ngành có liên quan. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Giám đốc các Tổng Công ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - Như Điều 5; KT. CHỦ TỊCH - Thường trực Thành ủy; PHÓ CHỦ TỊCH - Thường trực HĐND. TP; - Thường trực UBND. TP; - Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND.TP; - VPUB: các PVP; - Các Phòng CV; Nguyễn Thị Hồng - Lưu:VT, (THKH-Tr) H.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2