Quyết định 353/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
117
lượt xem
26
download

Quyết định 353/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 353/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế chuyển tiền điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 353/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  353/1997/Q§­N H N N 2  n g µ y 22  ® n th¸ng  10 n¨ m  1997 ba n  h µ n h  " Q u y  ch Õ ch uy Ó n   Ò n ® i Ö n  t ö " ti Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  cø  l Ng h Nh n     Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙t d v c«ng    µichÝnh  µy  5­ tyt   ng 23­ 1990; ­ C¨n cø NghÞ   nh   è 15/CP  µy 2­ 1993  ña  Ýnh  phñ   Ò   ®Þ s ng 3­ c Ch v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 196/TTg  µy  4­ ng 1­ 1997  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   Öc  ö  ông    ÷  Öu th«ng      Ët mang      µm  v vi s d c¸cd li   tintrªnv   tin®Ó l chøng  õ  t kÕ     µ  to¸nv thanh    ña    ©n  µng  µ    to¸nc c¸cNg h v Tæ chøc  Ýn  ông. td ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc, Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch chuyÓn  Òn ti   ®iÖn  ö". t §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  C¸c  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u   Õt  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n ®Ò h hi l     h §i Ò u 3: Ch¸nh  phßng  èng  c,  ñ  ëng    n  Þ  éc v¨n  Th ®è Th tr c¸c ®¬ v thu   Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c  h Nh n   ¬  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è, Tæng     ph   Gi¸m  c  ®è (gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  ông, Tæng   td   Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   ícchÞu  b  n  tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
 2. 2 Q uy   Õ ch ch uy Ó n   Ò n ® i Ö n  t ö ti (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 353/1997/Q§­NHNN2 ngµy  th¸ng10  22    n¨m 1997  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I: N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    1: ChuyÓn  Òn ®iÖn  ötrong quy  Õ   µy  îchiÓu  µtoµn  é  ti   t    ch n ®   l  b qu¸ tr×nh xö  ým ét      l  kho¶n chuyÓn  Òn qua  ¹ng  ti   m m¸y    Ýnh  Ó   õ khinhËn  vit k t    ® îc m ét  Önh    L chuyÓn  Òn  ña  êi ph¸tlÖnh  n     µn  ÊtviÖc  ti c ng     ®Õ khiho t   thanh  to¸n cho  êi thô  ëng  ®èi víichuyÓn  Òn  ã)    ng   h (    ti C hoÆc   thu  î tõ ngêi nhËn  n      lÖnh  ®èivíi (    chuyÓn  Òn Nî). ti   §i Ò u    2: Trong  chÕ   µy    Ëtng÷  íi y  îchiÓu    quy  n c¸cthu   d  ®© ®   nh sau: 1.C¸c  tham      bªn  giatrongchuyÓn  Òn ®iÖn  ö:   ti   t ­ Ng êiph¸tlÖnh:lµtæ           chøc  hoÆc     ©n  öiL Önh  c¸ nh g  chuyÓn  Òn ®Õ n   ti   Ng ©n  µng,Kho  ¹c Nhµ   íc®Ó   ùc hiÖn  Öc  h   b  n   th   vi chuyÓn  Òn ®iÖn  ö.­ Ng êi ti   t      nhËn  Önh:lµtæ  l     chøc  hoÆc     ©n  îcthô hëng  c¸ nh ®   kho¶n  Òn (nÕu  µL Önh  ti   l  chuyÓn  Cã) hoÆc  lµ tæ chøc hay c¸ nh©n  ph¶i  tiÒn (nÕu lµ L Önh    tr¶ chuyÓn  î  ã  û  Òn)   N c u quy ­cßn  äilµngêitr¶tiÒn. g       ­ Ng ©n  µng  Lµ  ©n  µng  ùctiÕp nhËn  Önh    h A:  Ng h tr     L chuyÓn  Òn tõ ng­ ti     êiph¸tlÖnh    ùc hiÖn  Önh     ®Ó th   L chuyÓn  Òn ®ã. ti   ­ Ng ©n   µng  lµNg ©n   µng  (®îcx¸c ®Þnh    Önh    h B:    h B     trªnL chuyÓn  Òn) ti   sÏtr¶tiÒn cho  êithô hëng  Õu  µL Önh       Ng     (n l   chuyÓn  ã)  C hoÆc   Ïthu nîtõng­ s        êinhËn  Önh  Õu  µL Önh    l (n l   chuyÓn  î). N ­ Ng ©n  µng    h trung gian:lµNg ©n  µng  µm       h l trung gian chuyÓn  Òn gi÷a     ti     Ng ©n   µng  vµ  ©n   µng  Tuú  õng  h A  Ng h B.  t kho¶n  chuyÓn  Òn ®iÖn  ö m µ   ã  ti   t  c thÓ  ã  ét  c m hoÆc   ét  è  ©n   µng  m s Ng h trung gian    tham    ùc hiÖn.­ Ng ©n   gia th      hµng  öi lÖnh: lµ Ng ©n   µng    g     h A hoÆc   µ Ng ©n   µng  l  h trung gian ph¸tL Önh    chuyÓn  Òn  í m ét  ©n   µng  Õp  ti t i  Ng h ti theo    ùc hiÖn  Önh  ®Ó th   L chuyÓn  Òn  ti cña  êiph¸tlÖnh. ng     ­ Ng ©n   µng  Ën  Önh:lµ Ng ©n   µng    h nh l    h trung gian hoÆc   ©n   µng        Ng h B nhËn  îc L Önh  ®  chuyÓn  Òn  õ Ng ©n   µng  öi lÖnh  ti t   h g  truyÒn  n     ùc ®Õ ®Ó th   hiÖn  Önh  L chuyÓn  Òn cña  êiph¸tlÖnh. ti   ng     2.C¸c  Ëtng÷    thu   kh¸c: ­ L Önh    chuyÓn  Òn:lµm ét  ti     chØ  nh  ña  êiph¸tlÖnh  i víiNg ©n   ®Þ c ng     ®è     hµng  díi ¹ng  A    d chøng  õ kÕ     t   to¸nnh»m   ùc hiÖn  Öc  th   vi chuyÓn  Òn ®iÖn  ö. ti   t  L Önh chuyÓn  Òn  ã  Ó  ti c th quy  nh  êi®iÓ m   ùc  Ön, ngoµi ra  ®Þ th   th hi     kh«ng  kÌm theo  iÒu  Ön  ® ki thanh    µo  to¸nn kh¸c.L Önh    chuyÓn  Òn  ã  Ó  µ L Önh  ti c th l   chuyÓn  î  N hoÆc   Önh  L chuyÓn  ã. C
 3. 3 ­ L Önh    chuyÓn  î  µL Önh  N l  chuyÓn  Òn cña  êiph¸tlÖnh  ti   ng     nh»m     î  ghiN tµikho¶n  ña  êinhËn  ë   ¹ Ng ©n  µng  m ét  è  Òn x¸c®Þnh  µ        c ng   m t  i h B  s ti     v ®Ó ghi Cã   cho  µikho¶n  ña  êiph¸tlÖnh  ¹ Ng ©n  µng  vÒ   è  Òn ®ã. T  c ng     t  i h A  s ti   ­L Önh    chuyÓn  ã   µL Önh  C l  chuyÓn  Òn cña  êiph¸tlÖnh  ti   ng     nh»m     î  ghiN Tµi kho¶n  ña  êiph¸tlÖnh  ¹  ©n   µng  m ét  è  Òn x¸c ®Þnh        c ng     tiNg h A  s ti     ®Ó ghi Cã   cho  µikho¶n  ña  êinhËn  Önh  êithô hëng) t¹ Ng ©n  µng  vÒ   è  T  c ng   l (ng       i h B  s tiÒn ®ã.   ­  Önh  L chuyÓn  Òn    Þ cao  µ L Önh  ti gi¸tr   l  chuyÓn  Òn  µ   ã  è  Òn ti m c s ti   b»ng  hoÆc   ính¬n  l  møc quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íctheo ®Þ c Th ®è Ng h Nh n     tõng thêikú.    ­ L Önh    chuyÓn  Òn gi¸trÞ thÊp  µL Önh  ti       l  chuyÓn  Òn m µ   ã  è  Òn díi ti   c s ti     møc  quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Th ®è Ng h Nh n ­ Bøc  iÖn: lµh×nh    ®    thøc thÓ  Ön  éidung  ña  Önh    hi n   cL chuyÓn  Òn hay  ti   th«ng    Ò   b¸o v chuyÓn  Òn ®iÖn  övµ  îctruyÒn  ti   t  ®   qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  ÷a c¸c t gi     Ng ©n   µng, thay cho  Öc  h     vi chuyÓn  chøng  õ hoÆc   t  th«ng b¸o  ªnquan  n   li   ®Õ chuyÓn  Òn ®iÖn  ö. ti   t ­ X¸c  Ën  nh bøc  iÖn:  µ thñ  ôc ®∙  îc quy  nh   íc gi÷a    ©n   ® l  t  ®  ®Þ tr   c¸c Ng hµng nh»m  x¸c ®Þnh  r»ng L Önh  chuyÓn  tiÒn hoÆc  th«ng b¸o ®∙ ® îc   chuyÓn  í  ng  ©n   µng    µ  ti ®ó Ng h B v th«ng    tinkh«ng  Þ   b thay  æi    êng  ® trªn ® truyÒn. ­  ùc  Ön  Önh  Th hi L chuyÓn  Òn: lµ qu¸  ×nh  ùc  Ön  µn  Êt m ét  ti     tr th hi ho t  L Önh  chuyÓn  Òn  õ Ng ©n   µng    n   ©n   µng    ti t   h A ®Õ Ng h B bao  å m   Öc  ùc g vi th   hiÖn    ót to¸ncña    ©n   µng  ã  ªnquan  Õn  Önh  c¸c b     c¸c Ng h c li   d L chuyÓn  Òn.­ ti     Thêigian thùc hiÖn:gå m   êigian thùc hiÖn          th       quy  nh  µ  êigian thùc hiÖn  ®Þ v th       thùc tÕ.   +  êigian thùc hiÖn  Th       quy  nh: lµthêigian quy  nh  ®Þ        ®Þ theo chÕ         ®é cho viÖc  ùc hiÖn  ét  Önh  th   mL chuyÓn  Òn,b ¾t  u   õ khiNg ©n   µng  nhËn  ti   ®Ç t     h A  ® îcL Önh    chuyÓn  Òn ®Õ n     ©n   µng  thùc hiÖn  ti   khiNg h B    xong  Önh  L chuyÓn  tiÒn ®ã.   +  êigian thùc hiÖn  ùc tÕ:lµthêigian thùc tÕ  îcsö  ông    ùc Th       th            ® d ®Ó th   hiÖn  Önh  L chuyÓn  Òn. ti ­Ch Êp  Ën  Önh    nh L chuyÓn  Òn:m ét  Önh  ti   L chuyÓn  Òn ® îccoilµchÊp  ti         nhËn  trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   +  Khi Ng ©n  hµng nhËn lÖnh (trõ ©n  hµng B) chÊp nhËn L Önh   Ng chuyÓn  Òn ®Ó   ùc hiÖn, chuyÓn  Õp  ti   th     ti hoÆc   trong ph¹m    êigian chÊp    vith     nhËn quy  nh   ©n   µng  Ën  Önh  ®Þ Ng h nh l kh«ng    tra so¸thoÆc     ¹  ©n     tr¶ l iNg hµng  öilÖnh. g  +  ©n   µng    Êp  Ën  Önh  Ng h B ch nh L chuyÓn  Òn    ∙  ¹ch  ti khi® h to¸n vµo  µi   t  kho¶n  ña  êinhËn  Önh  c ng   l hoÆc   ∙  ® th«ng  cho  êinhËn  Önh  µ   b¸o  ng   l m kh«ng  kÌm theo  ét  m th«ng  tõ chèi, b¸o     hoÆc   trong ph¹m    êigian chÊp  Ën      vith     nh quy ®Þnh  ©n   µng  kh«ng  Ng h B  th«ng  tõ chèihoÆc       ¹ Ng ©n  µng  öi b¸o      traso¸tl   i h g  L Önh chuyÓn  Òn. ti
 4. 4 §i Ò u 3:  ¹m    Ph vichuyÓn  Òn  iÖn  ö theo  ti ® t  Quy  Õ   µy  ch n bao  å m:  g c¸c chuyÓn  Òn  ã   µ    ti C v chuyÓn  Òn  î  ã  û  Òn  ti N c u quy b»ng  Òn  ng  ti ®å hoÆc   b»ng  ¹itÖ  ÷a c¸c ®¬n  Þ  ngo   gi     v trong cïng m ét  Ö   èng  ©n  µng,Kho  ¹c     h th Ng h   b  Nhµ   íc,hoÆc   ÷a c¸ch Ö   èng  ©n  µng  µ  n  gi     th ng h v Kho  ¹c Nhµ   íctrong nícvíi b  n       nhau.ViÖc    chuyÓn  Òn b»ng  ¹itÖ  ti   ngo   ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèicña  µ   ícvµ  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.  l     Nh n   Ng h Nh n     ­ C¸c    kho¶n thanh    ï trõ®iÖn  ö,thanh    íinícngoµiqua  ¹ng  to¸nb     t  to¸nv       m S.W.I.F.T,c¸c h×nh     thøc thanh to¸n ®iÖn  ö kh¸c cã    t    quy  nh  ®Þ riªng,kh«ng    thuéc ph¹m    iÒu    vi® chØnh  ña  c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 4: §èi t ng   î tham    gia chuyÓn  Òn  iÖn  ö lµ c¸c Ng ©n   µng, ti ® t      h   Kho  ¹c Nhµ   íccã    iÒu  Ön  µ    Èn  b  n   ®ñ ® ki v tiªuchu theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 83/Q§­ NH2   µy  4­ ng 09­ 1996  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  c Th ®è Ng h Nh n   h "Quy  chÕ   ©n   µng  µnh    Ng h th viªntham    gia thanh    iÖn  ö LiªnNg ©n   µng" vµ  to¸n® t    h   ® îcNg ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Êp  Ën    h Nh n     ch thu b»ng    v¨n b¶n. ­ Riªng  Öc    vi chuyÓn  Òn  iÖn  ö gi÷a c¸c ®¬n  Þ  ti ® t     v trong m ét  Ö   èng    h th Ng ©n  µng  h ph¶ib¶o  ¶m   iÒu  Ön  µ    Èn  Tæng    ® ® ki v tiªuchu do  gi¸m  c, Gi¸m  ®è   ®èc  ©n  µng    Ng h ®ã quy  nh. ®Þ C h ¬ n g  II C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  v Ò  c h u y Ó n  ti Ò n ® i Ö n  t ö §i Ò u    Önh  5: L chuyÓn  Òn: ti 1.L Önh    chuyÓn  Òn ph¶ido  êiph¸tlÖnh  Ëp trªnm É u   èng  Êt do  ti     ng     l    th nh   Ng ©n  µng  µ   ícban  µnh. h Nh n   h 2. ViÖc  Ëp,xö  ý,kiÓm     l   l  so¸t, ©n   lu chuyÓn  µ  v b¶o qu¶n  Önh  L chuyÓn   tiÒn  µ  Önh  û  vL hu ph¶i thùc  Ön    hi theo  ng  Õ     ®ó ch ®é chøng  õ kÕ   t   to¸n cña    Ng ©n  µng  µ  ©n  µng  µ   ícquy  nh. h v Ng h Nh n   ®Þ 3.C¸c  ©n  µng    Ng h ph¶ihoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c, trung thùc cña  è  Öu,néidung  ña  Önh      s li     cL chuyÓn  Òn vµ  Öc  ö  ýchuyÓn  ti   vi x l   tiÒn ®iÖn  ödo  ×nh  ùc hiÖn.   t  m th   §i Ò u    ét  Önh  6: M L chuyÓn  Òn ® îcthÓ  Ön  íi ¹ng  ti     hi d   d chøng  õ giÊy t    hoÆc  chøng  õ ®iÖn  ö.V×   Ëy  t  t   v ph¶i® îc qu¶n  ý,theo  âi,kiÓm        l  d  so¸tchÆt  chÏ ®Ó     tr¸nh viÖc  ö  ông  Ç m   Én,tham    î dông  Én  n     sd nh l  «, l   i d ®Õ thanh    to¸n nhiÒu  Çn  l cho  ét  Önh  mL chuyÓn  Òn,g©y    ãt. ti   sais 1. Khi m ét  Önh     L chuyÓn  Òn  îc chuyÓn  æi  õ chøng  õ b»ng  Êy ti ®   ® t  t  gi   sang chøng  õ  iÖn  ö  ×  t® t th chøng  iÖn  ö  Ï cã    Þ    ® t s   gi¸ tr ®Ó chuyÓn  Òn, ti   chøng  õ b»ng  Êy  t  gi chØ   ã    Þ l gi÷ ®Ó   c gi¸tr  u    theo  âi vµ    d   tra so¸t,kh«ng  ã    c hiÖu  ùc®Ó   l   thanh  to¸n. 2. Khi m ét  Önh     L chuyÓn  Òn  ti chuyÓn  æi  õ chøng  õ ®iÖn  ö thµnh  ® t  t  t  chøng  õ b»ng  Êy  ×  t  gi th chøng  õ b»ng  Êy  µy  ã    Þ ®Ó   t  gi n c gi¸tr   chuyÓn  Òn, ti   chøng  õ ®iÖn  ö chØ  ã    Þl gi÷ ®Ó   t  t  c gi¸tr  u    theo  âivµ    d   traso¸t, kh«ng  ã  Öu  c hi lùc®Ó     thanh  to¸n.
 5. 5 3.  Öc  Vi chuyÓn  æi  Önh  ® L chuyÓn  Òn  õ  ti t chøng  õ  t b»ng  Êy  gi sang  chøng  õ  iÖn  ö  t® t hoÆc   îc l¹  ùc  Ön  ng   i th hi theo  ng  ®ó quy  Õ   Ò   Ëp, sö  ch v l   dông, kiÓm     so¸t,xö  ý,b¶o    l  qu¶n  µ u  ÷chøng  õ ®iÖn  ö do  èng  c  v l tr   t  t   Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. h Nh n   ®Þ §i Ò u    ùc  Ön  µ  µn  Êtm ét  Önh  7: Th hi v ho t   L chuyÓn  Òn: ti 1.L Önh    chuyÓn  ã   C chØ  îcthùc hiÖn  ®    khi: a. Ng ©n   µng  nhËn  îc L Önh    h A  ®  chuyÓn  Òn  îp  Ö  ngêi ph¸tlÖnh  ti h l do     nép  µo  µ  êi ph¸tlÖnh  ∙      è  Òn    Önh  v v ng     ® tr¶®ñ s ti trªnL chuyÓn  Òn      ti ®ã cho Ng ©n  µng  h A. b.  ©n   µng  Ën  Önh  Ng h nh l chØ   Êp  Ën  i  íiL Önh  ch nh ®è v   chuyÓn  Òn ti   chuyÓn  í hîp  Ö  µ  ∙  îc Ng ©n   µng  öilÖnh  t  l v ® ®   i h g  thanh      è  Òn  to¸n®ñ s ti theo  L Önh chuyÓn  Òn ®ã. ti   2.L Önh    chuyÓn  î  N chØ  îcthùc hiÖn  ®    khi: a. Ng ©n   µng  chØ  Ën  Önh    h A  nh L chuyÓn  Òn  îp lÖ  ngêiph¸tlÖnh  ti h   do     nép  µo  Ìm  v k theo  îp  ng  Êp  Ën  h ®å ch nh chuyÓn  Òn  î  ti N (chuyÓn  Òn  î  ã  ti N c uû  quyÒn)  ña  êi nhËn  Önh  µ  êi nhËn  Önh  Êt  Õt ph¶i cã  µi c ng   l v ng   l nh thi     t  kho¶n  Òn göit¹ Ng ©n  µng  ti       i h B. b. Ng ©n   µng  Ën  Önh    h nh l chØ  chuyÓn  Òn ®èi víi Önh  ti       L chuyÓn  î  îp Nh  lÖ  Ën  îctõNg ©n  µng  öilÖnh. nh ®     h g  3.L Önh    chuyÓn  Òn chØ  µn  Êtkhi: ti   ho t   a. L Önh    chuyÓn  ã   îccoilµ hoµn  ÊtkhiNg ©n   µng  ®∙  C ®      t    h B  thanh    to¸n ®Çy    ®ñ cho  êinhËn  ng   hoÆc   ∙  Þ  ©n  µng  tr¶l¹ Ng ©n  µng A  ×  Êt ® b Ng h B      i h  vb   cø  ýdo  ×. l  g b. L Önh    chuyÓn  î  îccoilµhoµn  ÊtkhingêinhËn  Önh  ∙  N ®      t      l ® thanh    to¸n ®ñ   è  Òn trªnL Önh  s ti     chuyÓn  î  µ  è  Òn ph¹tchË m     Õu  ã) hoÆc   Þ   N v s ti     tr¶(n c   b Ng ©n  µng  tr¶l¹Ng ©n  µng  v×  Êt kú  ýdo  ×. h B      i h A  b   l   g c.M ét  Önh    L chuyÓn  Òn (chuyÓn  î  ti   N hoÆc   chuyÓn  ã)  îccoilµhoµn  C ®      tÊtn Õu  Þ  û  ëim ét  Önh  û  îp lÖ.   b hu b   L hu h   §i Ò u    Ng ©n   µng  öilÖnh,Ng ©n   µng  Ën  Önh    Óm   8: C¸c  h g    h nh l ph¶iki tra tÝnh  îp  Ö  ña  Önh    h lc L chuyÓn  Òn. Trêng  îp  ã  ti   h c nghi ngê    hoÆc   ph¸t  hiÖn    ãt,m © u   Én  sai s   thu trong  Önh  L chuyÓn  Òn,Ng ©n   µng  Ën  Önh  ti   h nh l ph¶ithùc hiÖn        nh quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 15  Quy  Õ   µy. §èi víic¸c L Önh  ch n         chuyÓn  Òn    Þ cao, Ng ©n   µng  Ën  Önh  ti gi¸tr     h nh l ph¶itraso¸tl¹ vµ  iÖn         i ®   yªu cÇu  ©n  µng  öilÖnh    Ën  ¹tr ckhichÊp  Ën  Önh  Ng h g  x¸cnh l   í     i nh L chuyÓn  Òn. ti §i Ò u    Öc  ö  ývµ  ¹ch    Önh  9: Vi x l   h to¸nL chuyÓn  Òn: ti 1. C¸c  ©n   µng    Ng h ph¶ixö  ývµ  ¹ch    l  h to¸n L Önh    chuyÓn  Òn  ét  ti m c¸ch  trung thùc,®Çy  ,  Þp  êi, Ýnh    µ  â rµng.Ng ©n   µng  µo          ®ñ k th   ch x¸c v r     h n ®Ó x¶y ra    ãt,nhÇ m   Én  sais   l hoÆc   ©y  Ë m   Ô  ×  g ch tr th ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   åith   b ­ êng  Öth¹icho  bÞ  Öth¹i. thi     bªn  thi  
 6. 6 2. Ng ©n  µng  öilÖnh    h g  ph¶ih¹ch to¸ntr ckhitruyÒn  Önh        í    L chuyÓn  Òn ti   tí Ng ©n   µng  Õp theo.Ng ©n   µng  Ën  îcL Önh    i h ti     h nh ®   chuyÓn  Òn ph¶ikiÓm   ti     trakü,n Õu  ∙  Ýnh    × chÊp  Ën  µ  ¹ch to¸nngay  Önh     ® ch x¸cth   nh v h     L chuyÓn  Òn  ti ®ã     ö  ýtiÕp. ®Ó x l   3.§èivíi   Önh       Lc¸c chuyÓn  î  ã  û  Òn, Ng ©n  µng  ghiCã   µo  µi N c u quy   h A    v t   kho¶n  chuyÓn  Òn  ti ph¶i tr¶ vµ      chØ     khi c¸c kho¶n chuyÓn  î  µy  ∙  îc Nn ®®  Ng ©n  µng  chÊp  Ën  ×  ©n   µng  míi® îcghiCã   µo  µikho¶n  ña  h B  nh th Ng h A        v t   c ngêiph¸tlÖnh  êithô hëng).    (ng     4. ViÖc  iÒu    ® chØnh    Çm  sail trong h¹ch      to¸n chuyÓn  Òn  iÖn  ö chØ   ti ® t  ® îc thùc  Ön    ∙  îc kiÓm     µ  ã      hi khi ® ®   so¸tv c ®ñ c¨n  ®Ó   ö  ý vµ  cø  x l   ph¶i theo     ®óng   c¸cquy  nh  Ò   öa    Õ     Ön  µnh;nghiªm  Ê m   Öc  ù®éng  ®Þ v s saik to¸nhi h   c vi t   söa  ÷a  è  Öu kÕ     ∙  ¹ch    íim äi  ×nh  ch s li   to¸n® h to¸nd   h thøc hoÆc   öa  ÷a  ét  s ch m c¸ch tuú tiÖn.Ng ©n  µng  µo,ngêinµo  iÒu       h n    ® chØnh   saiquy  nh  Én  n   ®Þ d ®Õ m Êt  µis¶n  × ph¶ibåith ng  Öth¹i t  th       ê thi   . §i Ò u    Önh  10: L chuyÓn  Òn    Þ cao  µ  Önh  ti gi¸tr   vL chuyÓn  Òn  Èn  ti kh ® îcxö  ýnh    l   sau: 1. C¸c  ©n  µng    Ng h ph¶icã    tr¸chnhiÖ m   tiªnxö  ýL Önh    u    l   chuyÓn  Òn gi¸ ti     trÞ cao    hoÆc   Èn  µ  kh v ph¶ihoµn  Êttrong kho¶ng  êigian quy  nh  õ lóc   t    th     ®Þ t    Ng ©n   µng  Ën  îc L Önh  h nh ®  chuyÓn  Òn  n     ö  ýxong  µ  ti ®Õ khix l   v truyÒn    cho Ng ©n   µng  Õp  h ti theo.N Õ u   ã  Òu  Önh    c nhi L chuyÓn  Òn    Þ cao  µ  Èn  ti gi¸tr   v kh cïng lócth× trËttù u    Ï® îcxÕp            tiªns     theo  tù thêigian nhËn, L Önh  thø          chuyÓn  tiÒn nµo  n   íc® îcu    ö  ýtr c.   ®Õ tr     tiªnx l   í 2. TÊt  c¸c L Önh    c¶    chuyÓn  Òn gi¸trÞ cao  ti       hoÆc   Èn, c¸c Ng ©n  µng  kh     h ph¶ithùc hiÖn  ö  ýngay      x l  kh«ng  îctruyÒn  µnh  tvµ  ®  th ®î   kh«ng    ê  ùc ®Ó ch th   hiÖn qua thanh    ïtrõ. to¸nb   §i Ò u    ¬ng  11: Ph thøc truyÒn  ÷  Öu trong chuyÓn  Òn ®iÖn  ö:   d li     ti   t 1.L Önh    chuyÓn  Òn do  êiph¸tlÖnh  Ëp vµ  ép  µo  ©n  µng  cã  ti   ng     l   n v Ng h A  thÓ  µ chøng  õ b»ng  Êy  l  t  gi hoÆc  chøng  õ ®iÖn  ö.Ng ©n   µng    ã  t  t  h A c tr¸ch   nhiÖ m   chuyÓn  æi    ® c¸cchøng  õb»ng  Êy sang  t  gi   chøng  õ®iÖn  ötheo  Òu  t  t  §i 6  ña  c Quy  Õ   µy  µ  ch n v theo  Õ     ch ®é chøng  õ®iÖn  ödo  ©n  µng  µ   íc t  t   Ng h Nh n   ban  µnh. h 2. C¸c  Önh    L chuyÓn  Òn tr ckhitruyÒn  ti   í     qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  t hoÆc   Ôn  vi th«ng, ®Ò u     ph¶i ® îc m∙      ho¸  µ  ùc  Ön    Ön  v th hi c¸c bi ph¸p  b¶o  Ët    ¶m   m ®Ó ® b¶o  Ýnh    ùc,®óng  n   ña  t x¸cth   ®¾ c chøng  õ®iÖn  ö. t  t 3.ViÖc    truyÒn hoÆc   Ën  Önh  nh L chuyÓn  Òn gi¸trÞcao  ÷a c¸cNg ©n   ti       gi     hµng  ph¶i ® îc ®¶m      b¶o b»ng  ¬ng  Ön  ph ti truyÒn  êng  ùc vµ  ùc tuyÕn  th tr   tr   (online). 4. Sau    ùc hiÖn  Önh    khith   L chuyÓn  Òn,Ng ©n  µng  ph¶igöigiÊy b¸o  ti   h B       hoÆc  th«ng b¸o  iÖn  ö  ® t cho  êi nhËn    ¬  ë  Önh  ng   trªn c s L chuyÓn  Òn    ti do Ng ©n  µng  hoÆc   ©n  µng  h A  Ng h trunggian truyÒn  í .     ti
 7. 7 §i Ò u  12: C¸c thiÕt Þ  vµ  ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh sö dông trong  b   chuyÓn  Òn ®iÖn  ö: ti   t 1. §èi víic¸c thiÕtbÞ   µ  ¬ng  ×nh m¸y  Ýnh  ôc  ô           v ch tr   t ph v cho  ¹t®éng  ho   chuyÓn  Òn  iÖn  ö,c¸c Ng ©n   µng  ti ® t    h ph¶icã    quy  Õ   ch b¶o  qu¶n  µ  ö  ông  vsd nghiªm ngÆt.Nghiªm  Ê m   ÷ng  êikh«ng  ã    c nh ng   c tr¸chnhiÖm   îcth© m   Ëp,   ®  nh   khai th¸c,sö  ông     d hoÆc   öa  ÷a  ¬  ë  ÷  Öu,thiÕtbÞ   µ  ¬ng  ×nh s ch c s d li     v ch tr   chuyÓn  Òn ®iÖn  ö. ti   t 2. C¸c  ©n   µng    Ng h tham    gia chuyÓn  Òn ®iÖn  ö ph¶icã  Ö   èng    ti   t    h th m¸y dù phßng  cho  Ö   èng  h th chuyÓn  Òn  iÖn  ö vµ  ti ® t   ph¶i th ng    ê xuyªn u  ÷d÷  l tr   liÖu  ù  d phßng    ®Ó tr¸nh rñiro  Êt  ¬  ë  ÷  Öu    m c s d li hoÆc   ©y g ¸ch  ¾c  t trong   viÖc truyÒn,nhËn    th«ng tin. §i Ò u 13: Quy  nh   êigian  ùc  Ön  µ  êi®iÓ m   èng  Õ   ®Þ th   th hi v th   kh ch nhËn  chøng  õ: t 1.Trêng  îp L Önh    h  chuyÓn  Òn kh«ng  n  nh  êi®iÓ m   ùc hiÖn:a. ti   Ê ®Þ th   th      Trªn  ¬  ë  c s kh¶  n¨ng  ùc  Ön  th hi chuyÓn  Òn  iÖn  ö  ña  × nh   ti ® tc m c¸c  ©n   Ng hµng  quy  nh  êigian thùc hiÖn  ét  Önh  ®Þ th       mL chuyÓn  Òn cho  ï hîp nhng  ti   ph     kh«ng  îc g©y  Ë m   Ô  µ  ®  ch tr v ph¶i®¶m     b¶o  Ýnh  toµn  ña  Önh  t an  cL chuyÓn  tiÒn. b. Thêi ®iÓ m   èng  Õ   Ën  Önh      kh ch nh L chuyÓn  Òn  ña    ©n   µng  ti c c¸c Ng h th ng  ¹ido  ¬ m   Tæng  Gi¸m  c, Gi¸m  c  Ö   èng  ©n  µng    ®è   ®è h th Ng h ®ã quy  nh. ®Þ   Riªng  i  íic¸c chuyÓn  Òn  ®è v     ti qua  ©n   µng  µ   íc,c¸c Ng ©n   µng  Ng h Nh n     h ph¶i  tÝnh  n   êi®iÓ m   èng  Õ   ña  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ùc hiÖn    ®Õ th   kh ch c Ng h Nh n   th   cho phïhîp.   c. L Önh    chuyÓn  Òn  îp  Ö  ép  íc thêi®iÓ m   ti h l n tr     quy  nh,    ©n   ®Þ c¸c Ng hµng  ph¶i thùc  Ön    hi truyÒn  ngay trong ngµy. N Õ u   ép      n sau  êi®iÓ m   µy, th   n  L Önh thanh  to¸n sÏ ® îc thùc hiÖn  Ó  h¹ch         (k c¶  to¸n)vµo  µy  µm  Öc  Õp   ng l vi ti   theo. 2. Trêng  îp L Önh    h  chuyÓn  Òn cã  ti   quy  nh  êi®iÓ m   ùc hiÖn  µo  ®Þ th   th   (v ngµy  ê nhÊt ®Þnh  gi     sau  µy  öiL Önh  ng g   chuyÓn  Òn)th×  ©n   µng  thùc ti   Ng h A    hiÖn  ng  êi®iÓ m   ∙  ®ó th   ® quy  nh. N Õ u   µy  n  nh  ïngvµo  µy  ®Þ   ng Ê ®Þ tr   ng nghØ   th× thùc hiÖn  µo  µy  µm  Öc  Õp theo.     v ng l vi ti   3. N Õ u   Önh    L chuyÓn  ã     Þ cao  C gi¸tr   hoÆc   Èn  ép  µo  ©n   µng    kh n v Ng h A sau  êi®iÓ m   ∙  th   ® quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  th×  1  13  chuyÓn  sang  ùc hiÖn  th   trong kho¶ng  êigian    nh  ña  u   µy  µm  Öc  Õp    th   x¸c ®Þ c ®Ç ng l vi ti theo.Møc       ®é khÈn  µ  êigian  ùc hiÖn  ô  Ó  Ng ©n   µng  vµ  êi ph¸tlÖnh  v th   th   c th do  h A  ng     tho¶  thuËn. 4.  êi gian  ùc  Ön  i  íitr ng  îp  êi ph¸tlÖnh  ép  Th   th hi ®è v   ê h ng     n chøng  õ t  b»ng  Êy lµdµih¬n  µ  êi®iÓ m   èng  Õ   i víi ép  gi       v th   kh ch ®è     n chøng  õb»ng  Êy  t  gi sím  ¬n  víi êng  îp ngêiph¸tlÖnh  ép  h so    tr h     n chøng  õ®iÖn  ö. t  t
 8. 8 §i Ò u 14:  êi gian  Êp  Ën  Th   ch nh quy  nh  i  íiNg ©n   µng  Ën  ®Þ ®è v   h nh lÖnh    khi thanh to¸n kh¸c hÖ   èng  ©n   µng      th Ng h ph¶i trong  ¹m    êigian    ph vi th   quy  nh  ®Þ sau  õtr ng  îp cã  (tr   ê h   nguyªn nh©n  Êt kh¶    b  kh¸ng): 1.§èivíi      chuyÓn  Òn b×nh  êng:tèi®a  giêkÓ   õthêi®iÓ m   Ën  ­ ti   th     2    t     nh ® îc L Önh    chuyÓn  Òn  õ Ng ©n   µng  öi lÖnh  ti t   h g  hoÆc   giê kÓ   õ thêi®iÓ m   1    t     nhËn  îc ®iÖn    êitra so¸tkhi Ng ©n   µng  Ën  Önh  ã      ©n   ®  tr¶ l         h nh l c tra so¸tNg hµng  öilÖnh. g  2. §èivíichuyÓn  Òn gi¸trÞ cao:tèi®a  giê kÓ   õ khinhËn  îc®iÖn       ti           1    t     ®  x¸cnhËn  Önh    L chuyÓn  Òn tõNg ©n  µng  öilÖnh. ti     h g  3.  èi víichuyÓn  Òn    Þ thÊp  ng  Èn: tèi®a   giê  Ó   õ    §   ti gi¸tr   nh kh     1  k t khi nhËn  îcL Önh  ®  chuyÓn  Òn tõNg ©n  µng  öilÖnh. ti     h g  §i Ò u      ãtvµ  ö  ýsaisãt: 15: Sais   x l     Khi ph¸t hiÖn  Önh     L thanh to¸n nhËn  îc cã    ãt,c¸c  ©n   µng    ®   sai s   Ng h nhËn  Önh  l ph¶i ®iÖn      tra so¸tngay    cho  ©n   µng  öi lÖnh  µ  Ng h g  v chØ   ùc th   hiÖn  Önh  L chuyÓn  Òn    Ën  îc ®iÖn    êivµ  ∙  Óm     ¶m     ti khinh ®  tr¶l   ® ki tra® b¶o chuyÓn  Òn ®∙  Èn    ti   chu x¸c.Nghiªm  Ê m   ©n  µng  Ën  Önh  öa  ÷a    c Ng h nh l s ch c¸c yÕu  ècña  Önh  t  L chuyÓn  Òn. ti Nguyªn  ¾c  ö  ýsaisãt® îcthùc hiÖn    t x l          nh sau: 1.T¹iNg ©n  µng     h A: a. Trêng  îp chøng  õ cña  êiph¸tlÖnh  Ëp    ×    ¹ cho  êiph¸t   h  t  ng     l saith tr¶l  i ng     lÖnh  µ    Çu  êiph¸tlÖnh  Ëp l¹ . v yªu c ng     l  i b. Trêng  îp bé  Ën  Õ     Ëp    h   ph k to¸nl chøng  õ (trªngiÊy  t    hoÆc       ­ trªnc¸c ph ¬ng  Ön    äc  ti tinh b¨ng  õ,®Ü a   õ,fi   ÷  Öu truyÒn  t  t   led li   qua  ¹ng) ban  u     m   ®Ç sai th× khiph¸thiÖn,bé  Ën  Õ            ph k to¸nph¶ilËp  Önh  û    û  Önh   L hu ®Ó hu L chuyÓn  tiÒn ®∙  Ëp saivµ  Ëp l¹L Önh    l     l    i chuyÓn  Òn kh¸c®Ó   ti     thay thÕ.   c.  êng  îp  Tr h chøng  õ  t b»ng  Êy  Õ  to¸n lËp  ng,  ng  kh©u  gi k   ®ó nh do  chuyÓn  æi  õ  ® t chøng  Êy  gi sang  chøng  õ  iÖn  ö    ©u  Ëp    ÷  t® t sai (kh nh c¸c d liÖu),th×      Õu  è nµo  ×  iÒu    saië y t  th ® chØnh    Õu  è ®ã   ëy t   b»ng  ét  iÖn    m® x¸c nhËn  ¹hoÆc     êi   l  i tr¶l   so¸t. tra d. N Õ u     bøc  iÖn      Õu  è b¶o  Ët    êng  ® saic¸c y t  m trªn® truyÒn hoÆc     bøc ®iÖn  Þ  áng  lçi êng  bh do   ® truyÒn th«ng  × ph¶igöil¹bøc  iÖn  ng  th        i ® ®ó kh¸c. 2.T¹iNg ©n  µng     h B: a.  êng  îp  Tr h ph¸thiÖn    Çm     a  ùc  Ön  Önh    sai l khi ch th hi L chuyÓn  Òn, ti   Ng ©n  µng  h ph¶itraso¸tl¹ Ng ©n  µng  öilÖnh  µ  ê  iÖn    Ën         i h g  v ch ® x¸c nh hoÆc   L Önh  û    ö  ýtiÕp. hu ®Ó x l   b. Trêng  îp ph¸thiÖn    Çm    h    sail sau    ∙  ùc hiÖn  Önh  khi® th   L chuyÓn  Òn  ti th× Ng ©n  µng  ph¶icã  Ön    h B    bi ph¸p ng¨n chÆn   Öth¹icã  Ó      thi     th x¶y    ng   ra;®å thêiph¶itraso¸tNg ©n  µng  öilÖnh.        h g  3.T¹iNg ©n  µng     h trunggian (nÕu  ã  ªnquan):     c li   a. Trêng  îp  Ën  îc chuyÓn  Òn  n,    h nh ®  ti ®Õ ph¸thiÖn  ã    ãt khicha    c sais     thùc  Ön  Önh  hi L chuyÓn  Òn,Ng ©n   µng  ti   h trung gian  Ën  nh ph¶i tra so¸tl¹       i Ng ©n  µng  öilÖnh  µ  ê    Ën  ng  h g  v ch x¸cnh ®ó hoÆc   Önh  û    ö  ýtiÕp. L hu ®Ó x l  
 9. 9 b. Trêng  îp ph¸thiÖn    ãtsau    ∙    h    sais   khi® truyÒn  Õp L Önh  ti   chuyÓn  Òn  ti th× ph¶ilËp      tøc th«ng b¸o cho  ©n   µng  Ën  Önh  Õp  Ng h nh l ti theo  õng  ùc ng th   hiÖn  Önh  L chuyÓn  Òn  ;  ng  êitra so¸tvµ  ti ®ã ®å th       th«ng  b¸o  ¹  li cho  ©n   Ng hµng  öilÖnh  Õtsù  Öc. g  bi   vi §i Ò u    û  Önh  16: Hu L chuyÓn  Òn: ti 1.  Ò   V nguyªn  ¾c, ngêi ph¸t lÖnh  ã  t      c quyÒn  yªu  Çu  û  ét  Önh  c hu m L chuyÓn  Òn trong c¸ctr ng  îp sau: ti      ê h   a. §èi víiL Önh       chuyÓn  î:chØ  îc huû    êi ph¸tlÖnh  ∙    ¹ sè  N  ®  khing     ® tr¶l   i tiÒn ® îchëng     cho  ©n  µng  Ng h A. b. §èi víiL Önh       chuyÓn  ã:  C chØ  îc huû    a    ã   µo  µikho¶n  ®  khich ghi C v t   ngêi nhËn    hoÆc   ∙    ã   µo  µi kho¶n  êi nhËn  ng  ©n   µng  ®∙  ® ghiC v T   ng   nh Ng h B  thu håi® îctiÒn.     2. C¸c  ©n   µng    Ng h chØ  îc huû  Önh  ®  L chuyÓn  Òn  b¶n  ©n  ©n   ti do  th Ng hµng  Ëp saivµ: l   a. L Önh    chuyÓn  î  N chØ  îchuû    ©n  µng  cha    Òn cho  êi ®  khiNg h A  tr¶ti   ng   ph¸tlÖnh    theo L Önh      saihoÆc   ∙    ng    åil¹® îc. ® tr¶nh thu h    i b.L Önh    chuyÓn  ã   C chØ  îchuû    ©n  µng  cha    Òn cho  êi ®  khiNg h B  tr¶ti   ng   nhËn theo lÖnh      saihoÆc   ∙    ng    åil¹® îc. ® tr¶nh thu h     i 3. C¸c  ©n   µng    ö  ývµ  ùc hiÖn  Önh  û    Ng h khix l   th   L hu ph¶ithùc hiÖn      theo  ®óng    c¸cquy  nh    i víi Önh  ®Þ nh ®è    L chuyÓn  Òn khÈn. ti   §i Ò u    Õu  n¨ng  17: Thi kh¶  thanh  to¸n: 1.Trêng  îp kh¸ch hµng  Õu kh¶    h    thi   n¨ng  thanh  to¸n. a. §èi víiL Önh       chuyÓn  ã:  ©n   µng    C Ng h A ph¶i b¸o    cho  êi ph¸tlÖnh  ng     nép    Òn  µo    ùc  Ön  Önh  ®ñ ti v ®Ó th hi L chuyÓn  Òn.N Õ u   ti   sau  êigian    th   quy ®Þnh  (theo tho¶  Ën  ÷a Ng ©n   µng  vµ  êiph¸tlÖnh),ngêiph¸tlÖnh    thu gi   h A  ng          vÉn kh«ng  ép    Òn,®Ó   n ®ñ ti   thanh  to¸n,Ng ©n  µng  ® îcquyÒn    ¹ L Önh    h A    tr¶l   i chuyÓn  Òn cho  êiph¸tlÖnh. ti   ng     b. §èi víikho¶n       chuyÓn  î  ã  û  Òn:  ©n   µng    N c u quy Ng h B th«ng  b¸o    cho ngêi nhËn  ép    Òn    ùc  Ön  Önh    n ®ñ ti ®Ó th hi L chuyÓn  î  µ  N v th«ng  b¸o    cho Ng ©n  µng  öilÖnh  Õt.N Õ u   h g  bi   sau  êigian quy  nh  th     ®Þ (theo tho¶ thuËn  ÷a     gi   Ng ©n   µng    µ  êi nhËn),ngêi nhËn  Én  h B v ng       v kh«ng    Òn    ®ñ ti ®Ó thanh    to¸n th×  ©n   µng  truyÒn    ¹ L Önh  Ng h B  tr¶l   i chuyÓn  Òn  ti cho  ©n   µng  öi lÖnh  Ng h g  vµ  ãirâ lýdo. n      2.  êng  îp  ©n   µng  Tr h Ng h kh«ng    Òn    ùc  Ön  Önh  ®ñ ti ®Ó th hi L chuyÓn  tiÒn cña  êiph¸tlÖnh:c¸cNg ©n  µng    ng        h ph¶itùlo®ñ   èn    ùc hiÖn  Önh         v ®Ó th   L chuyÓn  Òn  ti theo  ng  ®ó cam   Õt  ¶m   k® b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n.N Õ u   ©n     Ng hµng  µo    ¹m  n viph quy  nh  µy  Ï bÞ   ö  ýtheo    ®Þ n s   x l  c¸c quy  nh  ¹  ¬ng    ®Þ ti ch IV cña Quy  Õ   ©n   µng  µnh    ch Ng h th viªn tham    gia thanh to¸n ®iÖn  ö li   ©n     t   ªnNg hµng  ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 83/Q§­ NH2   µy  4­ ng 09­ 1996  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n
 10. 10 §i Ò u    ù  è  ü  ËttrongchuyÓn  Òn ®iÖn  ö: 18: S c k thu     ti   t 1. Trong  êng  îp cã  ù  è  Ò   ü  Ët,c¸c Ng ©n   µng  ã    tr h   s c v k thu     h c tr¸chnhiÖm     b»ng  äi  ¬ng  Ön  m ph ti chuyÓn  th«ng    tincho  ©n   µng  Õp  Ng h ti theo  ng  Én  nh v ph¶i®¶m     b¶o  Öt ®èi an  µn  µis¶n  µ  tuy     to t   v b¶o  Ët  m chøng  õ.Trêng  îp bÊt t  h    kh¶ kh¸ng (thiªntai®Þch  ¹,sù  è  ü  Ëtlíndo     ho   c k thu     kh¸ch quan,. .c¸c Ng ©n     .    ) hµng  öilÖnh  îckÐo  µithêih¹n  ùc hiÖn  èi®a  g  ®  d     th   t   b»ng  êigian x¶y    ù  th     ra s kiÖn  Êt kh¶  b  kh¸ng. 2. Trêng  îp    h kh«ng  ùc  Ön  îc viÖc  th hi ®   truyÒn  ÷  Öu v×  Êt  ú  ýdo  d li   b k l   nµo,n Õu  ã  iÒu  Ön  ùc hiÖn    æi  ùctiÕp víi ©n  µng  Õp theo,   c® ki th   trao® tr      Ng h ti     Ng ©n   µng  Þ   ù  è  öi ®Ü a   õ,b¨ng  õ cã  Önh  h bscg  t  t  L chuyÓn  Òn  ti cho  ©n   Ng hµng  Õp theo theo quy  nh  Ön  µnh. ti       ®Þ hi h §i Ò u    Ó m     i chiÕu  19: Ki tra®è   trong thanh      to¸nchuyÓn  Òn ®iÖn  ö: ti   t 1.KiÓ m     i chiÕu  ÷a ngêiph¸tlÖnh  µ  ©n  µng    tra®è   gi      v Ng h A: a. Khi  Ën  îc L Önh   nh ®  chuyÓn  Òn  ti hoÆc   Önh   û  L hu b»ng chøng  õ t  ®iÖn  ö,Ng ©n   µng  ph¶ikiÓm     Óm     ü    Õu  è cña  t  h A    tra,ki so¸tk c¸c y t  chøng  õ t  ®iÖn  ö® Æc   Ötlµký  Öu  Ët,ch÷  ý  iÖn  övµ    kho¸b¶o  Ët    t  bi     hi m   k® t   c¸cm∙    m trªn chøng  õ®iÖn  ö®¶m   t  t  b¶o  Ýnh  îp lÖ  ña  t h   c chøng  õ.N Õ u   êiph¸tlÖnh  ép  t  ng     n chøng  õ b»ng  Êy,Ng ©n   µng    t  gi   h A ph¶ikiÓm     Ýnh  îp  Ö  ña    trat h l c chøng  õ,t  n Õu    Ön  ã    ãttrªnchøng  õ,Ng ©n  µng  ph¶itr¶l¹ chøng  õ cho  ph¸thi c sais     t  h A      i t  ngêiph¸tlÖnh.    b. §èi víiL Önh       chuyÓn  ã,  ©n   µng    C Ng h A cßn ph¶i kiÓm       trakh¶ n¨ng  thanh to¸n cña  êi ph¸t lÖnh    ùc  Ön    ng     khi th hi c¸c  Önh  L chuyÓn  ã.  èi víi C §   L Önh chuyÓn  î,Ng ©n   µng  ph¶ikiÓm     îp  ng  Êp  Ën  N  h A    trah ®å ch nh chuyÓn  Nî;n Õu    kh«ng  tho¶ m∙n      Çu  µy  × ph¶itr¶l¹L Önh    c¸cyªu c n th        i chuyÓn  Òn. ti c. Khi Ng ©n   µng       h A th«ng b¸o  ∙  ùc  Ön  Önh  ® th hi L chuyÓn  Òn,ngêi ti     ph¸tlÖnh    ph¶ikiÓm     ¹ gi÷a    tral i   th«ng  b¸o  ña  ©n   µng  µ  Önh  c Ng h vL chuyÓn  tiÒn cña  ×nh  Ëp  ã  ng    m l c ®ó kh«ng.N Õ u   ã    Çm    c sail ph¶ib¸o    ngay  cho  ©n   Ng hµng  biÕt.M Æt   A    kh¸c th ng    ê xuyªn  «n  c  ® ®è kh¸ch  µng  i  Õu  è  Öu h ®è chi s li   trªnTµikho¶n  Òn göithanh    òng    i chiÕu    Önh     ti     to¸nc nh ®è   c¸cl chuyÓn  Òn ®∙  ti   thùc hiÖn    trong kú    ã  ù    Ën  Ò   Ýnh  Ýnh    ña  è  Öu trªntµi   ®Ó c s x¸c nh v t ch x¸c c s li       kho¶n  Òn göithanh  ti     to¸n. 2.KiÓ m     i chiÕu    tra®è   thanh    ÷a ngêinhËn  Önh  µ  ©n  µng  to¸ngi     l v Ng h B: a. KhinhËn  îcL Önh     ®  chuyÓn  Òn hoÆc   Önh  û,Ng ©n  µng  ph¶i ti   L hu   h B    th«ng    b¸o cho  êinhËn  Õt. ng   bi b. Ph¶i th ng      ê xuyªn  th«ng b¸o  µ  i  Õu  è  Öu trªntµikho¶n  Òn  v ®è chi s li       ti göicòng      Önh    nh c¸cL chuyÓn  Òn ®∙  Ën  îccña  êinhËn  Önh. ti   nh ®   ng   l 3.§èivíi      thanh    ÷a c¸cNg ©n  µng  to¸ngi     h kh¸ch Ö   èng.   th a­ T¹iNg ©n  µng  öilÖnh:    h g  ­ Ng ©n  µng  öilÖnh    h g  ph¶icã    tr¸chnhiÖm     Ën    x¸cnh hoÆc     êi     tr¶l   so¸t tra theo yªu cÇu  ña  ©n  µng  Ën  Önh.    c Ng h nh l ­ Cuèi ngµy,Ng ©n   µng  öilÖnh        h g  ph¶ith«ng  c¸c L Önh    b¸o    chuyÓn  Òn ti   vµ  Önh  û  Õu  ã)®∙  öi®i  L hu (n c   g   trong ngµy    theo  õng  ©n  µng  Ën  Önh, t Ng h nh l   sau    ®ã chuyÓn  í Ng ©n  µng  Ën  Önh    i chiÕu  µ  t i h nh l ®Ó ®è   v chØ    Ën  îc khinh ®  
 11. 11 th«ng  kh«ng  ã    ãtcña  Êtc¶    ©n   µng  Ën  Önh  íi® îckÕt  b¸o  c sais   t   c¸c Ng h nh l m    thóc viÖc  i chiÕu    ®è   chuyÓn  Òn ®iÖn  ö. ti   t ­  êng  îp  ©n   µng  öi lÖnh  ∙  Tr h Ng h g  ® truyÒn  Önh  L chuyÓn  Òn  ti hoÆc   L Önh  û  ng  ©n   µng  Ën  Önh  a  Ën  îc th×  hu nh Ng h nh l ch nh ®  ph¶ikiÓm         trax¸c nhËn  ¹ chÝnh    µ  ©n   µng  tiÕn hµnh  l i x¸c v Ng h A    truyÒn  ¹ LÖnh  l i chuyÓn  Òn. ti   Trªn L Önh    chuyÓn  Òn  ti hoÆc   Önh  û  µy  L hu n ph¶ighi râ  µ chuyÓn  Çn        l  l thø m Êy    ®Ó tr¸nhthùc hiÖn  Òu  Çn.     nhi l ­  êng  îp  Tr h ph¸t hiÖn  ã  Önh     cL chuyÓn  Òn, L Önh   û   Þ   ti   hu b gi¶  ¹o  m hoÆc   Þ   öa  ÷a, th×  b s ch   ph¶i phèi hîp  íiNg ©n   µng  Ën  Önh    ö  ý     v  h nh l ®Ó x l   L Önh chuyÓn  Òn  µ  Önh  û    ¹o  µy  ng  êitiÕn  µnh    Ön  ti v L hu gi¶ m n ®å th   h c¸c bi ph¸p    ®Ó thu  åi tµis¶n  ∙  Þ   Êt tho¸t  µ     ¹ quy  ×nh  h   ® b th   . so¸tl i R   tr chuyÓn  Òn ti   ®iÖn  ö,t×m  t  nguyªn nh©n  µ  ö  ýkÞp  êic¸ctr ng  îp nµy.M Æt     v x l  th     ê h     kh¸c thay     ® æi    Ön  c¸cbi ph¸p xö  ývµ    l   b¶o  Ët    ¶m   m ®Ó ® b¶o  toµn  µis¶n. an  t  ­N Õ u     Ön    ãtth× xö  ýtheo §iÒu  cña    ph¸thi sais     l     15  Quy  Õ   µy. ch n ­ Thêng    xuyªn  i  Õu  è  Öu víic¸c Ng ©n   µng  Ën  Önh  Ò     ®è chi s li       h nh l v c¸c L Önh chuyÓn  Òn ®∙  ùc hiÖn. ti   th   b.T¹iNg ©n  µng  Ën  Önh:    h nh l ­ KiÓ m     ¹ ký  Öu  Ët,ch÷  ý  iÖn  ö,c¸c m∙    tral   hi m   i k® t     kho¸ b¶o  Ët    m chuyÓn  tiÒn  iÖn  ö vµ    Õu  è trªnL Önh  ® t   c¸c y t    chuyÓn  Òn  ti hoÆc   Önh  û  Ën  õ L hu nh t  Ng ©n  µng  öilÖnh.N Õ u     Ön  ã    ãthoÆc   h g    ph¸thi c sais   nghicã    ãtth× ph¶i   sais       ®iÖn      traso¸tngay  ©n  µng  öilÖnh. Ng h g  ­ §èi víinh÷ng       kho¶n chuyÓn  Òn    Þ cao, Ng ©n   µng  Ën  Önh  ti gi¸tr     h nh l ph¶iyªu cÇu  ©n  µng  öilÖnh    Ën  ¹ .    Ng h g  x¸cnh l i ­Cuèingµy,khinhËn  îcth«ng  c¸cL Önh         ®  b¸o    chuyÓn  Òn vµ  Önh  û  ti   L hu (nÕu  ã) ®∙  öitrong ngµy  ña  ©n   µng  öilÖnh,Ng ©n   µng  Ën  Önh  c  g    c Ng h g    h nh l ph¶i ®èi  Õu    chi th«ng  b¸o  µy  íic¸c L Önh  n v    chuyÓn  Òn  µ  Önh  û  Õu  ti v L hu (n cã)®∙  Ën  îctrong ngµy  õNg ©n  µng  öilÖnh    Óm    ¹  Õ u   íp   nh ®     t  h g  ®Ó ki tral iN . kh   ®óng  ×  th th«ng b¸o  ¹ cho  ©n   µng  öi lÖnh  Õt.N Õ u     li  Ng h g  bi   saiph¶iphèihîp      víi ©n  µng  öilÖnh       Ng h g  ®Ó x¸cminh  µ  ö  ý. vxl ­  êng  îp  Tr h ph¸thiÖn  ã  Önh    cL chuyÓn  Òn  ti hoÆc   Önh  û    ¹o  L hu gi¶ m hoÆc   Þ   öa  ÷a,th×  b s ch   ph¶iphèihîp víi ©n   µng  öilÖnh    ö  ýL Önh          Ng h g  ®Ó x l   chuyÓn  Òn gi¶m¹o,tiÕn hµnh    Ön  ti         c¸cbi ph¸p ®Ó     åitµis¶n  Õu  Þ  Êt   thu h     n b th   tho¸t µ  ×m    t nguyªn nh©n. §ång  êithay ® æi  ¹ c¸cbiÖn  v     th     l    i ph¸p  b¶o  Ët  ¶m   m® b¶o  toµn  µis¶n. an  t  ­ N Õu     ph¸thiÖn  ã    ãt trªnL Önh    c sais     chuyÓn  Òn  ×  ö  ýtheo  iÒu  ti th x l   ® 15  ña  c Quy  Õ   µy. ch n ­ Thêng    xuyªn  i  Õu  µikho¶n  ®è chi t   thanh to¸n víiNg ©n   µng  öi lÖnh     h g  vÒ     Önh  c¸cL chuyÓn  Òn ®∙  ùc hiÖn. ti   th   4. ViÖc  Óm     ki so¸t, i  Õu  µ  µnh     ®è chi v th to¸n trong tõng  Ö   èng  ©n     h th Ng hµng  Tæng  do  Gi¸m  c, Gi¸m  c  Ö   èng  ©n  µng    ®è   ®è h th Ng h ®ã quy  nh. ®Þ 5. ViÖc  Êp    c ph¸t, ö  ông  µ   d s v b¶o  qu¶n  ý  Öu  Ët, ch÷  ý  iÖn  ö vµ  k hi m   k® t  c¸ckho¸b¶o  Ët      m trong chuyÓn  Òn ®iÖn  öph¶i®¶m     ti   t    b¶o  toµn  µis¶n. an  t  a. ViÖc  Êp    c ph¸t, ö  ông  µ   d s v b¶o qu¶n  ý  Öu  Ët, ch÷  ý  iÖn  ö vµ  k hi m   k® t  c¸c kho¸ b¶o  Ët      m trong chuyÓn  Òn  iÖn  ö gi÷a  ©n   µng  ¬ng  ¹i vµ    ti ® t  Ng h th m  Ng ©n  µng  µ   ícdo  ©n  µng  µ   ícquy  nh. h Nh n   Ng h Nh n   ®Þ
 12. 12 b. ViÖc  Êp    c ph¸t, ö  ông  µ   d s v b¶o qu¶n  ý  Öu  Ët, ch÷  ý  iÖn  ö vµ  k hi m   k® t  c¸c kho¸ b¶o  Ët      m trong chuyÓn  Òn  iÖn  ö gi÷a c¸c ®¬n  Þ    ti ® t     v trong cïng  Ö     h thèng  ©n   µng  Tæng   Ng h do  gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c  Ö   èng  ©n   µng    ®è h th Ng h quy ®Þnh. c. §èi víihai Ng ©n   µng         h kh¸c h Ö   èng  ã    th c quan  Ö   h trong thanh to¸n  chuyÓn  Òn  iÖn  ö th×  ti ® t  ph¶i cã    tho¶  c gi÷a    ©n   µng  Ò   Öc  Êp  í  hai Ng h v vi c ph¸t,sö  ông  µ   d v b¶o  qu¶n  ý  Öu  Ët, ch÷  ý  iÖn  ö  µ  k hi m   k® t v kho¸ b¶o  Ët    m trongchuyÓn  Òn ®iÖn  ö.   ti   t d. Trong  äi  êng  îp thay ® æi  ©n      m tr h    nh viªngiao dÞch, ph¶ithay ® æi  ¹         li  ký  Öu  Ët, ch÷  ý  iÖn  ö vµ    hi m   k® t   c¸c kho¸ b¶o  Ët  µ   êithay ® æi  ∙    m m ng     ® qu¶n  lývµ  ö  ông.ViÖc  Êp    sd   c ph¸t, ö  ông  µ   d s v b¶o  qu¶n  ý  Ön  Ët,ch÷  ý  iÖn  k hi m   k® tö,m∙    kho¸b¶o  Ët    m ph¶i®¶m     b¶o  Õt  h søc  chÆt  Ï. ch e. Ng êi® îcgiao qu¶n  ý,sö  ông  ý  Öu  Ët, ch÷  ý  iÖn  ö,m∙         l  d k hi m   k® t   kho¸   b¶o  Ët  m ph¶i®¶m     b¶o  Ý   Ët  µ  µn  µn  Þu  b m v ho to ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ët   tr   lu   n Õu    éra,kÎgian lîdông  ©y  Öth¹itµis¶n. ®Ó l          i g thi       §i Ò u  20: C¸c  ©n   µng  µm  Þch  ô  Ng h l d v chuyÓn  Òn  iÖn  ö  îc ti ® t®  phÐp    Ý  Þch  ô  thu ph d v thanh    to¸ntheo ®óng    quy  nh  ña  èng  c  ©n   ®Þ c Th ®è Ng hµng  µ   íc.Tæng  Nh n   gi¸m  c, Gi¸m  c  ©n  µng  ®è   ®è Ng h quy  nh  ®Þ møc    Ý  thu ph dÞch  ô  v thanh  to¸n trong  ¹m      ph vi khung  quy  nh   ña  èng  c  ©n   ®Þ c Th ®è Ng hµng  µ   íc. Nh n C h ¬ n g  III Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a c¸c bªn tha m  gia c h u y Ó n  ti Ò n ® i Ö n  t ö §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  êiph¸tlÖnh: 21: Quy v ngh v c ng     1.Ng êiph¸tlÖnh  ã  Òn:      c quy ­ Yªu  Çu  ©n   µng  (Ng©n  µng  ôc  ô  ×nh)    Ën  ∙  Ën    c Ng h A  h ph v m x¸c nh ® nh ® îcL Önh    chuyÓn  Òn do  × nh  ép  µo  µ  ti   m n v v cung  Êp    c c¸c th«ng    ªnquan  tinli   ®Õ n   Öc  ùc hiÖn  Önh  vi th   L chuyÓn  Òn ®ã. ti   ­ Yªu  Çu  ©n   µng  huû  Önh    c Ng h A  L chuyÓn  Òn theo  ti   quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 16. ­ §ßi l¹ tiÒn       i trong tr ng  îp chuyÓn  ã   µ   Òn kh«ng  n   ng  êi  ê h   C m ti   ®Õ ®ó ng   nhËn  ∙  ® chØ  nh  ®Þ trongL Önh    chuyÓn  Òn. ti ­  Õu  ¹itrùc tiÕp  ©n   µng  ©y  sai sãt,chË m   Ô  Khi n    Ng h g ra      tr trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Önh      L chuyÓn  Òn  íimøc   ßi  åith ng  í h¹n  ti v   ® b   ê gi   i trong ph¹m    vi sè  Òn    ti ph¶i chuyÓn  µ  Òn  ¹tchË m       v ti ph   tr¶theo  Õ     ch ®é quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh. ­ Yªu  Çu  êi nhËn  Önh  åi th ng  lçichË m   Ô    c ng   l b   ê do    tr thanh to¸n nh÷ng    kho¶n chuyÓn  î  ã  û  Òn  îp lÖ.Møc  ßi  åith ng  í h¹n  N c u quy h   ® b   ê gi   trong ph¹m  i   visè  Òn ph¶ithanh    µ  Òn ph¹tchË m       ti     to¸nv ti     tr¶theo  Õ     ch ®é quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh. 2.Ng êiph¸tlÖnh  ã  Üa  ô:      c ngh v
 13. 13 ­Ph¶icã    Òn ë  ©n  µng  ®Ó   ùc hiÖn  Önh      ®ñ ti   Ng h A  th   L chuyÓn  ã. C ­ Tu©n  ñ c¸c quy  nh  ña  ©n   µng  Ò   Öc  Ëp  µ  öim ét  Önh    th     ®Þ c Ng h v vi l v g   L chuyÓn  Òn  ti qua  Ö   èng  h th chuyÓn  Òn  iÖn  ö  ña  ©n   µng  µ  ti ® t c Ng h v ph¶i   chÞu tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    vt ch x¸c  ña  è  Öu  µ  éi dung    Önh   c s li v n   trªn L chuyÓn  Òn ®ã. ti   ­  êng  îp  êi ph¸tlÖnh    ¹m  Tr h ng     vi ph quy  nh   Ò   Öc  Ëp, göi L Önh   ®Þ v vi l     chuyÓn  Òn  ti hay    è  Öu  µ  éi dung    Önh  ghi s li v n   trªn L chuyÓn  Òn    Én  ti sai,d ®Õ n  thanh  to¸n chË m   Ô,m Êt  Òn  µ      tr   ti v c¸c tæn  Êt vËt chÊt kh¸c th×  êi th         ng   ph¸tlÖnh    ph¶ichÞu  äi  Öth¹i.   m thi   ­ Trong  êng  îp gi÷a th«ng    tr h    b¸o  ña  ©n   µng  µ  Önh  c Ng h vL chuyÓn  Òn ti   cña  êi ph¸t lÖnh  Ëp  ã    Çm,  ng  ng     l c sai l nh trong  êigian  ngµy  Ó   õ    th   3  k t khi Ng ©n   µng  h ph¸t lÖnh  ùc  Ön  Önh    th hi L chuyÓn  Òn, ngêi ph¸tlÖnh  ti       kh«ng  ph¸thiÖn  hoÆc   ã    ra  c ph¸thiÖn  ng    nh kh«ng  b¸o cho  ©n   µng    ×  Ï Ng h A th s   kh«ng  îchëng  ®  kho¶n  Òn ph¹tchË m     lçi ña  ©n  µng  g©y  ti     tr¶do   c Ng h A  ra. ­Tr¶    Ý  Þch  ô    ®ñ ph d v chuyÓn  Òn ®iÖn  öcho  ©n  µng  ti   t  Ng h A. §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  ©n  µng    Önh 22: Quy v ngh v c Ng h ph¸tl 1.Ng ©n  µng  cã  Òn:   h A  quy ­ Yªu  Çu  êiph¸tlÖnh  Ëp vµ  ép  Önh    c ng     l n L chuyÓn  Òn hoÆc   Önh  û  ti   L hu theo  ng  ®ó quy  nh,  ®Þ b¶o  ¶m   Ýnh  îp lÖ  ña  ® t h   c chøng  õ ®Ó   t  ng¨n  õa  äi  ng m hµnh    vitham    îdông  ©y  Öth¹icho  ©n  µng  µ  «,l   i g thi     Ng h v kh¸ch hµng.   ­ Tr¶  ¹  Önh  li L chuyÓn  Òn  ti cho  êi ph¸tlÖnh  Õu   ng     n sau  ét  êigian m th     quy  nh     µikho¶n  ña  êi ph¸t lÖnh  ®Þ trªn t   c ng     kh«ng    Òn    ùc  Ön  ®ñ ti ®Ó th hi L Önh chuyÓn  ã   C theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t i 1  17  ch n ­ Cã   Ó    th yªu  Çu  ©n   µng  Ën  Önh    Ën  ∙  Ën  îc L Önh  c Ng h nh l x¸c nh ® nh ®  chuyÓn  Òn do  × nh  ti   m chuyÓn  ívµ    t   c¸cth«ng    Ò   Önh  i tinv L chuyÓn  Òn ®ã. ti   ­  îc thu  Ý   Þch  ô  §  ph d v chuyÓn  Òn  iÖn  ö cña  êi ph¸tlÖnh  ti ® t  ng     trong  ph¹m    vimøc  quy  nh. ®Þ 2.Ng ©n  µng  cã  Üa  ô:   h A  ngh v ­ ChuyÓn   æi  Önh  ® L chuyÓn  Òn, L Önh  û  ti   hu b»ng  Êy  ngêi ph¸t gi do     lÖnh  ép  µo  n v sang  chøng  õ ®iÖn  ö vµ  ùc hiÖn u  ÷L Önh  t  t   th   l tr   chuyÓn  Òn, ti   L Önh  û  hu b»ng  Êy  µ  gi v ph¶i theo  âi chÆt  Ï ®Ó     d  ch   tr¸nh thùc  Ön    hi truyÒn  nhiÒu  Çn. l ­ Duy  × kh¶  tr   n¨ng  thanh to¸n cña  ×nh     m trong thanh to¸n Liªn Ng ©n       hµng    ùc hiÖn    Önh  ®Ó th   c¸c L chuyÓn  ã   µ  ã  C v c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    th   theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t i 2  17  ch n ­ Thùc  Ön    Önh    hi c¸c L chuyÓn  Òn hîp lÖ  ti     trong thêigian thùc hiÖn           quy ®Þnh  theo  cÇu  ña  êi ph¸tlÖnh,trõtr ng  îp xÈy  sù  Ön  Êt    yªu  c ng        ê h   ra  ki b kh¶ kh¸ng. ­ Ph¶ith«ng  cho  êiph¸tlÖnh  Ò   Öc  ∙  ùc hiÖn  Önh      b¸o  ng     v vi ® th   L chuyÓn  tiÒn.Tr¶  êiyªu  Çu    l  c cung  Êp  c th«ng    Ò   Önh  tinv l chuyÓn  Òn  ña  êi ph¸t ti c ng     lÖnh. ­ Cã     tr¸chnhiÖ m     Ën  µ    êitraso¸tvÒ   Önh    x¸c nh v tr¶l       L chuyÓn  Òn theo ti     yªu cÇu  ña  ©n  µng  Ën  Önh.   c Ng h nh l
 14. 14 ­ Thêng    xuyªn  i  Õu  è    µikho¶n  íingêi ph¸tlÖnh  µ  íiNg ©n   ®è chi s d t   v      v v  hµng  Ën  Önh  Õp theo vÒ     Önh  nh l ti     c¸cL chuyÓn  Òn ®∙  îcthùc hiÖn. ti   ®     ­ Trêng  îp  Ën    Önh    h nh c¸c l chuyÓn  î,Ng ©n   µng    n  h A ph¶ix¸c ®Þnh  ã     c hîp ®ång  Êp  Ën    ch nh chuyÓn  î  íi® îcthùc hiÖn.Trong  êigian c¸c kho¶n  Nm        th      chuyÓn  î  a  îc Ng ©n   µng  chÊp  Ën  ×  ©n   µng    a  îc ghi N ch ®   h B  nh th Ng h A ch ®     cã  µo  µikho¶n  ña  êiph¸tlÖnh  êithô hëng). v t  c ng     (ng     ­ Huû  Önh    L chuyÓn  Òn theo yªu cÇu  ña  êiph¸tlÖnh  ti      c ng     hoÆc   û    hu c¸c L Önh  chuyÓn  tiÒn sai b»ng L Önh  huû  hîp lÖ, µ  thay thÕ  b»ng L Önh   v chuyÓn  Òn ®óng  ti   kh¸c. ­ Hoµn    Òn    tr¶ti cho  êi ph¸tlÖnh  ng     (trong tr ng  îp    ê h chuyÓn  ã)    è  C khis tiÒn ghitrongL Önh       chuyÓn  Òn ® îcNg ©n  µng  tr¶l¹v×  Êt kú  ýdo  ×. ti     h B      b   l   g i ­ Båi th ng  Öth¹iv×  ÷ng  çi m ×nh  ©y        ê thi     nh l  do  g ra cho    c¸c bªn  ªnquan. li     Møc   åi th ng  í  ¹n  b   ê gi i h trong  è  Òn  s ti ph¶i chuyÓn  µ  è  Òn  ¹tchË m       v s ti ph   tr¶ theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u 23:  Òn  µ  Üa  ô  ña  ©n  µng  Quy v ngh v c Ng h trunggian   §èi víic¸c     chuyÓn  Òn  iÖn  ö  ùc  Ön  ti ® t th hi qua  c¸c  ©n   µng  Ng h trung  gian,c¸cNg ©n  µng     h trung gian cã  Òn  µ  Üa  ô:     quy v ngh v 1.Ng ©n  µng    h trunggian cã  Òn:     quy ­ Tõ  èichuyÓn  Õp  Önh    ch   ti L chuyÓn  Òn,L Önh  û  ti   hu kh«ng  îp  Ö    h l (sai m∙ NH,  ý  Öu  Ët, sè  Òn  k hi m   ti b»ng  ÷    ch ­ b»ng  è  s kh«ng  íp,sai®Þa   kh     chØ   chuyÓn). ­  õ   èi L Önh  T ch   chuyÓn  ã   ña  ©n   µng  öi lÖnh  C c Ng h g  trong  êng  îp tr h  Ng ©n  µng  µy  h n kh«ng  ã    c ®ñ kh¶ n¨ng  thanh  to¸n. ­ Yªu  Çu  ©n   µng  Ën  Önh    Ën  ∙  Ën  îc L Önh    c Ng h nh l x¸c nh ® nh ®  chuyÓn  tiÒn,L Önh  û  m × nh    hu do  truyÒn  ívµ    t   c¸cth«ng    Ò   Önh  i tinv L chuyÓn  Òn hay  ti   L Önh  û  . hu ®ã ­ §îcthu phÝ  Þch  ô      d v thanh    ña  ©n  µng  öilÖnh  to¸nc Ng h g  trong chuyÓn    tiÒn ®iÖn  ö LiªnNg ©n   µng    t    h trong ph¹m      vimøc  èng  c  ©n  µng  µ   Th ®è Ng h Nh nícquy  nh.   ®Þ 2.Ng ©n  µng    h trunggian cã  Üa  ô:     ngh v ­ X¸c  Ën      nh c¸c bøc  iÖn  ® chuyÓn  n   ®Õ theo  Õ     ch ®é quy  nh.  ®Þ Tr¶  êi l  yªu cÇu    th«ng    Ò   Önh  tinv L chuyÓn  Òn,L Önh  û  ña  ©n  µng  öilÖnh. ti   hu c Ng h g  ­ Thùc  Ön    ñ  ôc theo    hi c¸c th t   quy  nh    ®Þ ®Ó truyÒn  Õp  Önh  ti L chuyÓn  tiÒn,L Önh  û    hu cho  ©n   µng  Ën  Önh  Õp  Ng h nh l ti theo    õ nh÷ng  êng  îp ­ tr   tr h  x¶y    ù  Ön  Êt kh¶  ra s ki b   kh¸ng. ­ Tra    ©n   µng  öilÖnh  Õu  ã    so¸tNg h g  n c nghingê    hoÆc     Ön  ã    ph¸thi c sai lÇm    Önh  trªnL chuyÓn  Òn,L Önh  û  ti   hu theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti §i 15  ch nµy. ­ Huû       c¸c bøc  iÖn  ® theo yªu  Çu  c b»ng  Önh  û  ña  ©n   µng  öi L hu c Ng h g  lÖnh  theo quy  nh  ¹ ®iÒu  trªn®©y.   ®Þ t i 16   
 15. 15 ­ Hoµn    è  Òn      tr¶s ti ghi trong L Önh    chuyÓn  Òn  ti trong tr ng  îp  è  Òn   ê h s ti   ®ã  kh«ng  îc chuyÓn  n   ©n   µng    ®  ®Õ Ng h B hoÆc     è  Òn    khis ti ghi trong L Önh     chuyÓn  Òn ® îcNg ©n  µng  tr¶l¹v×  Êt kú  ýdo  ×. ti     h B      b   l   g i ­ Båi th ng  Öth¹iv×  ÷ng  çi m ×nh  ©y        ê thi     nh l do  g ra cho    c¸c bªn  ªnquan. li     Møc  åith ng  í h¹n  b   ê gi   i trong sè  Òn    ti ph¶ichuyÓn  µ  Òn  ¹tchË m       v ti ph   tr¶theo  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h ­  èi chiÕu  è   tµikho¶n  íiNg ©n   µng  öi lÖnh  µ  íiNg ©n   µng  §  sd   v  h g  v v  h nhËn  Önh  Õp theo vÒ     Önh  l ti     c¸cl thanh    ∙  ùc hiÖn. to¸n® th   §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  ©n  µng  24: Quy v ngh v c Ng h B 1.Ng ©n  µng  cã  Òn:   h B  quy ­Tõ  èithùc hiÖn  Önh    ch     L chuyÓn  Òn kh«ng  îp lÖ,sai®Þa  ti   h    chØ  hoÆc   c¸ckho¶n    chuyÓn  î  N kh«ng  ã  îp ®ång  Êp  Ën  ch  ch nh chuyÓn  î. N ­ Tõ   èiL Önh    ch   chuyÓn  ã   ña  ©n   µng  öi lÖnh  Õu   ©n   µng  C c Ng h g  n Ng h nµy kh«ng  ã    c ®ñ kh¶ n¨ng  thanh    to¸ncho  Önh  L chuyÓn  Òn ®ã.  õ  èic¸c ti   T ch     L Önh  û  hu kho¶n  chuyÓn  ã   µ   C m kh«ng  ã c kh¶  n¨ng    åil¹® îctiÒn tõngêi thu h       i      nhËn. ­ ¸ dông    Ön   p  c¸cbi ph¸p ph¹ttheo     quy  nh  i víi êinhËn      µi ®Þ ®è    ng   khitrªnt   kho¶n  ña  êinµy  c ng   kh«ng    Òn thanh      ®ñ ti   to¸nc¸ckho¶n  chuyÓn  î  îp lÖ. Nh  2.Ng ©n  µng  cã  Üa  ô:   h B  ngh v ­ KiÓ m     Ýnh  îp lÖ  ña  Önh    trat h c L chuyÓn  Òn,x¸c®Þnh  Ýnh    êi ti     ch x¸cng   nhËn  ä,tªnvµ  è  µikho¶n..   íckhithùc hiÖn  Önh  (h     s t   . tr     )   L chuyÓn  Òn.§èivíi ti       L Önh  chuyÓn  î, ph¶i x¸c  nh   N    ®Þ xem   ã  îc uû   c ®   quyÒn   hay  kh«ng; n Õu     kh«ng  ph¶i L Önh    chuyÓn  î  ã  û  Òn  ×  N c u quy th b¸o  ngay cho  êi nhËn    ng   ®Ó quyÕt  nh  Êp  Ën  ®Þ ch nh hay kh«ng  Êp  Ën  ch nh thanh to¸n;®ång  êith«ng    th   b¸o cho  ©n  µng    Ng h A. ­ X¸c  Ën  nh c¸c  Önh  L chuyÓn  Òn  n,    êiyªu  Çu  ti ®Õ tr¶ l   c th«ng    Ò   tin v L Önh chuyÓn  Òn cña  ©n  µng  öilÖnh. ti   Ng h g  ­ Tra    ©n  µng  öilÖnh    so¸tNg h g  trong tr ng  îp cã    ê h   nghingê,ph¸thiÖn         sai sãthoÆc   © u   Én    m thu trongc¸cL Önh     chuyÓn  Òn ®Õ n. ti   ­ Hoµn  ÊtL Önh    t  chuyÓn  Òn trong thêigian thùc hiÖn  ti          quy  nh, trõtr ®Þ    ­ êng  îp x¶y    ù  Ön  Êt kh¶  h  ra s ki b   kh¸ng.Thùc  Ön  û  Önh    hi hu L chuyÓn  Òn theo ti     L Önh  û  ña  ©n   µng  öi lÖnh  ©n  µng    hu c Ng h g  (Ng h A hoÆc   ©n   µng  Ng h trung  gian)theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.     ®Þ t i 16  ch n ­ Duy  × kh¶    tr   n¨ng thanh to¸n cña  ©n   µng  ×nh  i  íic¸c kho¶n    Ng h m ®è v     chuyÓn  î  N theo ®óng    kho¶n  §iÒu  trªn®©y. 2  17    ­ Th«ng  cho  êinhËn  ÕtvÒ   Önh    b¸o  ng   bi   L chuyÓn  Òn ®Õ n   µ  Õt    ti   v k qu¶ xö  ýhoÆc   ùc hiÖn  Önh  l  th   L chuyÓn  Òn.ChÞu  ti   tr¸chnhiÖ m    thanh    íi ­ to¸nv  ng êinhËn  Önh  Ó   õkhichÊp  Ën  Önh    l k t    nh L chuyÓn  Òn. ti ­ChuyÓn    ©n  µng  sè  Òn ghitrªnL Önh    tr¶Ng h A  ti       chuyÓn  ã   Õu  Cn kh«ng  cã  êinhËn    Önh  ng   nh L chuyÓn  Òn ®∙  ti   chØ  nh, hoÆc   Ën  îcL Önh  û  ®Þ   nh ®   hu c¸cL Önh    chuyÓn  ã   ∙  Êp  Ën. C ® ch nh ­ §èichiÕu  µikho¶n  íi êinhËn  µ  ©n  µng  öilÖnh  Ò     Önh     t  v  ng   v Ng h g  v c¸cL chuyÓn  Òn ®∙  ùc hiÖn. ti   th  
 16. 16 ­  åi th ng  Öth¹iv×  ÷ng  çido  ×nh   ©y  trong  B   ê thi     nh l  m g ra  chuyÓn  Òn ti   ®iÖn  ö cho    t  c¸c bªn  ªnquan. Møc   åi th ng  í h¹n  li     b   ê gi i   trong  ¹m    è  Òn ph vi s ti   ph¶ichuyÓn  µ  Òn ph¹tchË m       v ti     tr¶theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  êinhËn: 25: Quy v ngh v c ng   1.Ng êinhËn  ã  Òn:     c quy ­ Yªu  Çu  ©n   µng  traso¸tnh÷ng  Ên      c Ng h B      v ®Ò nghingê, kh«ng  â,cã      r  saisãttrong L Önh       chuyÓn  Òn. ti ­  õ   èi nhËn  ét  Önh  T ch   mL chuyÓn  î  N kh«ng  îc uû  Òn  íc vµ    ®   quy tr   yªu cÇu  ©n   µng    ùc  Ön  Ng h B th hi quyÕt  nh   ña  × nh.  ã   ®Þ cm C quyÒn  Õu  ¹i khi n   Ng ©n   µng    Ò   Öc  Êp  Ën  Önh  h B v vi ch nh L chuyÓn  î  N kh«ng  îc uû  ®   quyÒn.   Thêigian khiÕu  ¹itèi®a  µ3      n     l   th¸ng kÓ   õ ngµy  Ën  îcsao    µikho¶n  õ   t  nh ®   kª t   t  Ng ©n  µng  ôc  ô  × nh. h ph v m ­  Õu  ¹itrùc tiÕp  ©n   µng  ©y  sai sãt,chË m   Ô  Khi n    Ng h g ra      tr trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Önh      L chuyÓn  Òn  íimøc   ßi  åith ng  í h¹n  ti v   ® b   ê gi   i trong ph¹m    visè  Òn ph¶ichuyÓn  µ  Òn ph¹tchË m       ti     v ti     tr¶theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­Yªu  Çu  ©n  µng  ghiCã     c Ng h B    ngay trong thêigian quy  nh.      ®Þ ­Tõ  èinhËn  Òn (®èivíi   ch   ti      chuyÓn  Òn Cã)  Õu  ti   n kh«ng  èn  Ën. mu nh 2.Ng êinhËn  ã  Üa  ô:     c ngh v ­ §èi víitr ng  îp  ùc tiÕp  Ën  Òn  ¹  ©n   µng          ê h tr   nh ti t i Ng h B (kh«ng qua  µi t  kho¶n),ngêinhËn      ph¶icã  Üa  ô  ù chøng    ngh v t  minh  ×nh  ng  µngêinhËn  m ®ó l     ® îcchØ  nh    ®Þ trong L Önh    chuyÓn  Òn. ti ­ Ch Êp  Ën  µ    nh v thanh    y   ,  Þp  êi®èi víic¸c kho¶n  to¸n®Ç ®ñ k th         chuyÓn  Nî  ã  û  Òn  îp  Ö;Ph¶i båith ng  Öth¹icho  êi thô  ëng  kh«ng  c u quy h l      ê thi     ng   h do  thanh    ng  ¹n    to¸n®ó h c¸c kho¶n  î  .  N ®ã Møc   îc båith ng  í h¹n  ®     ê gi   i trong ph¹m    visè  Òn ph¶itr¶vµ  Òn ph¹tchË m       ti       ti     tr¶theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­ X¸c  Ën  íingêi ph¸tlÖnh    ∙  Ën  îc tiÒn  i  íinh÷ng    nh v     khi® nh ®  ®è v   kho¶n  chuyÓn  Òn gi¸trÞcao  Õu  êiph¸tlÖnh    Çu. ti       n ng     yªu c ­ Hoµn    è  Òn chuyÓn  Ç m     tr¶s ti   nh cho  × nh  µ   ×nh  m mm kh«ng ph¶ilµng­    êinhËn  îcchØ  nh    ®  ®Þ trong L Önh    chuyÓn  Òn hoÆc   è  Òn chªnh  Öch    ti   s ti   l do saisãtchuyÓn  õa.    th C h ¬ n g  IV Tran h c h Ê p  v µ  x ö  l ý tranh c h Ê p §i Ò u      Èy    saisãtvµ  Ë m   Ô  26: Khix ra do      ch tr trong chuyÓn  Òn ®iÖn    ti   tö,ngêi bÞ   Öt h¹igöi trùc tiÕp  n       thi         ®¬ yªu  Çu  c (nªu râ    nguyªn  ©n)  êi nh ng   hoÆc   ©n   µng  ©y    Öth¹i®èi víim × nh  ã thÓ  û  Òn  Ng h g ra thi         (c   u quy cho  ©n   Ng hµng  ôc  ô  × nh   ùc  Ön).Thêi h¹n  Õu  ¹itèi®a   µ 3  ph v m th hi     khi n     l   th¸ng kÓ   õ   t  ngµy  êinhËn  Önh  Ën  îcL Önh  ng   l nh ®   chuyÓn  Òn. ti Trong  êigian 10  µy  õkhinhËn  îc®¬n    Çu  åith ng  ña  êi th     ng t     ®  yªu c b   ê c ng   bÞ  Öth¹i, êihoÆc   ©n  µng  Ën  n  thi     ng   Ng h nh ®¬ ph¶igi¶itr×nh râ c¸clýdo  ©y            g ra saisãtvµ  Ë m   Ô.N Õ u   µ do  çi ña  êihoÆc   ©n   µng  Ën  n,       ch tr   l  l   c ng   Ng h nh ®¬  
 17. 17 th× ngêi®ã       hoÆc   ©n   µng    Ng h ®ã ph¶icã    tr¸chnhiÖ m   åith ng    b   ê cho  êibÞ  ng   thiÖth¹ivµ      trong vßng  th¸ng kÓ   õ khinhËn  îc®¬n    1    t    ®  ph¶ihoµn  µnh    th tr¸ch   nhiÖ m  åith ng  ña  × nh. b  ê c m §i Ò u 27: Trong  êng  îp  tr h kh«ng  ng    íiquyÕt  nh    Õt  ®å ýv   ®Þ gi¶iquy cña    chinh¸nh  éc h Ö   èng  ©n  µng  µo,th× ngêibÞ  Öth¹icã  Òn  thu   th Ng h n     thi     quy göi®¬n    Çu  åith ng      yªu c b   ê lªnTæng  gi¸m  c, Gi¸m  c  ña  ©n  µng  .  ®è   ®è c Ng h ®ã Trong  êigian  ét  th   m th¸ng tõ khinhËn  îc ®¬n  ña  êi bÞ   thiÖth¹i,      ®  c ng        Tæng   gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c  ©n   µng  Þ   Õu  ¹iph¶i cã  ®è Ng h b khi n     c«ng  v¨n    êingêi tr¶ l     khiÕu  ¹i. n Trong  êng  îp vÉn  tr h  kh«ng  ng    íi ®å ý v   Õt  nh    Õt  ña  quy ®Þ gi¶iquy c Tæng   gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c  ©n   µng  ×  êi bÞ   Öth¹icã  ®è Ng h th ng   thi     quyÒn    ®Ò nghÞ  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícgi¶i ®è Ng h Nh n     Õt.Thèng  c  ©n  µng  µ   ícsÏ quy   ®è Ng h Nh n     xem   Ðt vµ    Õt  nh  ö  ýtrong ph¹m    Òn  ¹n  ña  × nh  µ  x   ra quy ®Þ x l    viquy hcm v trong  vßng  ngµy  15  sau    ã  Õt  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc, khic quy ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   c¸cbªn  ã  ªnquan    c li   ph¶ithi µnh  Õt ®Þnh  µy.    h quy   n §i Ò u 28:  ÷ng  µnh      ¹m  Nh h viviph Quy  Õ   µy, tuú  ch n   theo  Ýnh  Êt t ch   møc    µ   ã  Ó  Þ  ö  ýhµnh  Ýnh  ®é m c th b x l   ch hoÆc   Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh    h sù  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 29: Tæng  gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c    ©n   µng  ¬ng  ¹i cã  ®è c¸c Ng h th m  tr¸chnhiÖm   íng  Én  µ  chøc  ùc hiÖn    h d v tæ  th   trong h Ö   èng  ña  ×nh    th cm theo  ®óng    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n Thñ  ëng    ô,  ôc  µ  n  Þ  ùcthuéc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  tr c¸c V C v ®¬ v tr     h Nh n   ®èc    chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph trong ph¹m      vichøc  n¨ng,  nhiÖ m   ô  ña  × nh, cã  vc m   tr¸chnhiÖm   íng dÉn  µ    h  v gi¸m    ùc hiÖn  s¸tth   Quy  Õ   ch nµy. §èi víiKho  ¹c  µ   íc n Õu     b Nh n   tham    gia chuyÓn  Òn  iÖn  ö qua  ©n   ti ® t  Ng hµng  × còng  th   ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh    th     ®Þ trong Quy  Õ   µy.   ch n §i Ò u  30:  Öc söa ® æi, bæ  sung Quy  chÕ  nµy do Thèng ®èc  Vi Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    
Đồng bộ tài khoản