Quyết định 354/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định 354/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 354/2000/QĐ-TTg về việc tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 354/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 354/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 354/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC ĐỘI TRÍ THỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, MIỀN NÚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ tại Tờ trình số 168/TTg-BTCCBCP ngày 12 tháng 4 năm 2000; đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 229 TT/TWĐTN ngày 15 tháng 3 năm 2000, đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 1353 TC/HCSN ngày 13 tháng 4 năm 2000, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tổ chức các đội trí thức trẻ với tổng số 500 thanh niên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi tại 125 xã nghèo đặc biệt khó khăn trong thời gian 24 tháng kể từ năm 2000 đến năm 2002. Điều 2. Các đội trí thức trẻ tình nguyện có nhiệm vụ giúp các xã làm công tác: khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, miền núi, xây dựng nông thôn mới; công tác xoá mù chữ và giáo dục tiểu học; Phát triển y tế cơ sở, chăm lo sức khoẻ ban đầu; thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng đời sống văn hoá mới và phòng, chống các tệ nạn xã hội. Điều 3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nói trên do Ngân sách Nhà nước cấp trực tiếp cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí minh là 5.703 triệu đồng (năm nghìn bảy trăn linh ba triệu đồng). Điều 4. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai thực hiện việc tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi; quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà nước, thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về tiến độ, kết quả và các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.
  2. Điều 5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, nơi các đội trí thức trẻ tình nguyện đến làm việc, có trách nhiệm phối hợp chương trình này với chương trình xoá đói giảm nghèo của Chính phủ trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên. Điều 6. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ phối hợp với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các thanh niên tình nguyện tham gia chương trình này, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước ngày 30 tháng 8 năm 2000. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản