Quyết định 3588/QĐ-BYT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định 3588/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3588/QĐ-BYT về công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3588/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 3588/Q -BYT Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B SUNG TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v công b b cơ s d li u qu c gia và t ch c vi c rà soát th t c hành chính t i B , ngành, a phương t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Y t , Chánh Văn phòng B Yt , QUY T NNH: i u 1. Công b b sung kèm theo Quy t nh này 14 th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Y t và hi u ch nh tên c a 28 th t c hành chính ã ư c công b theo Quy t nh s 2865/Q -BYT ngày 10 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Yt . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a B Y t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c, ơn v liên quan ti p t c c p nh p nh ng thay i v th t c hành chính trình B trư ng công b b sung ho c hi u ch nh các th t c hành chính theo quy nh hi n hành.. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các ông/bà: T trư ng T công tác th c hi n án 30 B Y t , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các V , C c, Thanh tra B , T ng c c, các ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản