Quyết định 3597/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 3597/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3597/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đối thoại với đối tượng nộp thuế và người khai hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3597/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 3597/Q§­BTC  NGµY 04 TH¸NG 11 N¡M 2004 VÒ VIÖC BAN HµNH QUY CHÕ §èI THO¹I  VíI §èI T¦îNG NéP THUÕ Vµ NG¦êI KHAI H¶I QUAN Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ  chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc  cña Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ, Tæng côc  trëng Tæng côc ThuÕ, Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1.  Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy: “Quy chÕ ®èi  tho¹i víi ®èi tîng nép thuÕ vµ ngêi khai h¶i quan” ®Ó ¸p dông  trong néi bé ngµnh Tµi chÝnh. §iÒu 2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy  kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 3.  Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi chÝnh, Vô trëng Vô chÝnh  s¸ch thuÕ, Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, Tæng côc trëng Tæng  côc H¶i quan vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. QUY CHÕ §èI THO¹I VíI §èI T¦îNG NéP THUÕ Vµ NG¦êI KHAI H¶I QUAN (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3597/Q§­BTC ngµy 4 th¸ng 11  n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §iÒu 1.
  2. Quy  chÕ nµy  quy ®Þnh  nguyªn  t¾c,  néi  dung,  ph¬ng  thøc,  ph¹m vi vµ thêi gian ®èi tho¹i víi ®èi tîng nép thuÕ vµ ngêi  khai h¶i quan vÒ lÜnh vùc thuÕ vµ h¶i quan (sau ®©y gäi t¾t lµ  ®èi tho¹i). Quy chÕ nµy mang tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi, kh«ng thay thÕ  cho Quy chÕ gi¶i quyÕt c«ng viÖc hµnh chÝnh hoÆc gi¶i quyÕt  khiÕu n¹i, tè c¸o thuéc lÜnh vùc thuÕ vµ h¶i quan. §iÒu 2. §èi tho¹i lµ viÖc c¬ quan ThuÕ, H¶i quan tiÕp xóc trùc  tiÕp víi ®èi tîng nép thuÕ vµ ngêi khai h¶i quan nh»m: tiÕp  nhËn c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch thuÕ,  h¶i   quan;   ph¸t   hiÖn   c¸c   víng   m¾c   trong   tæ   chøc   thùc   hiÖn;  nh÷ng sai ph¹m cña c¸n bé, c«ng chøc, c¬ quan ThuÕ, H¶i quan  ®Ó gi¶i quyÕt ngay c¸c víng m¾c theo thÈm quyÒn; ®Ò xuÊt víi  cÊp trªn söa ®æi, bæ sung chÝnh s¸ch; ®Èy m¹nh c¶i c¸ch thñ  tôc hµnh chÝnh, chÊn chØnh kÞp thêi c¸c sai ph¹m, thiÕu sãt  cña cÊp díi nh»m t¹o thuËn lîi h¬n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh  doanh   vµ   lu   th«ng   hµng   ho¸   cña   doanh   nghiÖp,   cho   ho¹t   ®éng  xuÊt, nhËp khÈu. Th«ng qua ®èi tho¹i, c¬ quan ThuÕ, H¶i quan c¸c cÊp cung  cÊp kÞp thêi cho ®èi tîng nép thuÕ vµ ngêi khai h¶i quan c¸c  th«ng   tin   míi   vÒ   chÝnh   s¸ch,   chÕ   ®é,   vÒ   quy   tr×nh,   thñ   tôc  qu¶n lý, kiÓm tra, gi¸m s¸t; vÒ kÕt qu¶ xö lý kiÕn nghÞ, gi¶i  quyÕt   víng   m¾c   ph¸t   sinh,...   nh»m   b¶o   ®¶m   quyÒn   vµ   lîi   Ých  chÝnh   ®¸ng   cña   doanh   nghiÖp;   t¹o   ®iÒu   kiÖn   hç   trî,   phôc   vô  tÝch cùc cho doanh nghiÖp tù gi¸c chÊp hµnh, thùc hiÖn ®óng  chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ thuÕ vµ h¶i quan. §iÒu 3. §èi tho¹i võa lµ quyÒn lîi, võa lµ tr¸ch nhiÖm cña ®èi t­ îng nép thuÕ, ngêi khai h¶i quan trong viÖc ph¶n ¸nh tån t¹i,  víng m¾c trong thùc tiÔn, tham gia ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ söa ®æi,  bæ sung c¬ chÕ chÝnh s¸ch, c¶i tiÕn quy tr×nh, thñ tôc qu¶n lý  thuÕ, h¶i quan. §èi tho¹i lµ nhiÖm vô b¾t buéc, thêng xuyªn cña c¬ quan  ThuÕ, H¶i quan c¸c cÊp; lµ mét trong nh÷ng néi dung träng t©m  cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ, h¶i quan phï hîp  víi híng chuyÓn tõ c¬ chÕ qu¶n lý ¸p ®Æt sang c¬ chÕ cung cÊp  th«ng tin, dÞch vô hç trî, phôc vô tèt ®èi tîng nép thuÕ vµ  ngêi khai h¶i quan. §iÒu 4. ViÖc   tæ   chøc   ®èi   tho¹i   ph¶i   ®¶m   b¶o   thuËn   tiÖn,   c«ng  khai, d©n chñ, trªn tinh thÇn hîp t¸c, x©y dùng vµ cã hiÖu qu¶ 
  3. thiÕt thùc. TÊt c¶ c¸c kiÕn nghÞ ®Òu ph¶i ®îc ghi nhËn, tæng  hîp ®Ó tr¶ lêi vµ th«ng tin l¹i cho tæ chøc, c¸ nh©n nªu ý  kiÕn tham gia ®èi tho¹i mét c¸ch kÞp thêi, ®Çy ®ñ, phï hîp víi  ®iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn th«ng tin hiÖn cã. Th«ng qua c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ vµ kiÓm tra, gi¸m s¸t  h¶i quan; c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, cung cÊp dÞch vô  t vÊn, hç trî ®èi tîng nép thuÕ; c«ng t¸c cña Tæ gi¶i quyÕt v­ íng m¾c t¹i chç, c¬ quan ThuÕ vµ H¶i quan c¸c cÊp cã biÖn ph¸p  n¾m   b¾t   kÞp   thêi,   ®Çy   ®ñ   c¸c   víng   m¾c   ph¸t   sinh   trong   thùc  tiÔn vµ nhu cÇu hç trî th«ng tin cña doanh nghiÖp ®Ó chñ ®éng  tæ chøc c¸c cuéc ®èi tho¹i. §iÒu 5. C¨n cø vµo nhu cÇu thùc tÕ cÇn ®èi tho¹i vµ tÝnh chÊt,  néi dung ®èi tho¹i, c¬ quan ThuÕ, H¶i quan c¸c cÊp cã thÓ tù  tæ chøc hoÆc phèi hîp víi c¸c c¬ quan kh¸c cïng tæ chøc ®èi  tho¹i víi ®èi tîng nép thuÕ vµ ngêi khai h¶i quan trong ph¹m  vi ®Þa bµn. Trong ph¹m vi, quyÒn h¹n cña m×nh, c¬ quan ThuÕ, H¶i quan  c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi, gi¶i quyÕt døt ®iÓm, ®óng thêi  h¹n  theo  quy ®Þnh  nh÷ng  vÊn ®Ò  ®îc nªu  ra trong  vµ sau  ®èi  tho¹i. Nh÷ng vÊn ®Ò vît qu¸ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh,  nh÷ng víng m¾c vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi lªn  cÊp trªn ®Ó xin chñ tr¬ng gi¶i quyÕt. §èi víi nh÷ng kiÕn nghÞ  thuéc   tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   c¬   quan,   ban   ngµnh   kh¸c   th×   ph¶i  chuyÓn ®Õn c¬ quan cã chøc n¨ng gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ ®ã, ®ång  thêi th«ng b¸o cho ngêi nªu kiÕn nghÞ biÕt. §iÒu 6. C¸c h×nh thøc ®èi tho¹i gåm cã : §èi tho¹i thêng xuyªn vµ  ®èi tho¹i ®Þnh kú. 1. §èi tho¹i thêng xuyªn ®îc thùc hiÖn hµng ngµy t¹i trô  së c¬ quan ThuÕ, H¶i quan c¸c cÊp. C¬ quan ThuÕ, H¶i quan c¸c  cÊp ph¶i bè trÝ c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc vµ thÈm quyÒn ®Ó tiÕp  nhËn   th«ng   tin,   gi¶i   thÝch   th¾c   m¾c,   gi¶i   quyÕt   theo   thÈm  quyÒn c¸c víng m¾c, kiÕn nghÞ do ®èi tîng nép thuÕ, ngêi khai  h¶i quan nªu ra. C¸c kiÕn nghÞ vÒ vô viÖc cô thÓ thuéc tr¸ch  nhiÖm gi¶i quyÕt cña cÊp m×nh ph¶i ®îc chuyÓn ®Õn bé phËn liªn  quan ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi; c¸c kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt vît qu¸  thÈm quyÒn ph¶i ®îc ghi nhËn vµ b¸o c¸o c¬ quan cÊp trªn trùc  tiÕp ®Ó gi¶i quyÕt. ViÖc tiÕp nhËn th«ng tin, kiÕn nghÞ trong ®èi tho¹i thêng  xuyªn ph¶i ®îc ghi nhËn b»ng giÊy tê, v¨n b¶n, trong ®ã nªu râ  cÊp   gi¶i   quyÕt,   thêi   h¹n   gi¶i   quyÕt   (nÕu   thuéc   tr¸ch   nhiÖm  trùc tiÕp gi¶i quyÕt cña c¬ quan m×nh) ®Ó ngêi ®èi tho¹i ®îc 
  4. biÕt. Th«ng qua ®èi tho¹i thêng xuyªn, c¬ quan ThuÕ, H¶i quan  thùc   hiÖn   tæng   hîp   c¸c   th«ng   tin   cÇn   thiÕt   ®Ó   chuÈn   bÞ   néi  dung cho ®èi tho¹i ®Þnh kú. 2. §èi tho¹i ®Þnh kú th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c Héi nghÞ  ®èi tho¹i; Quy ®Þnh cô thÓ cho tõng cÊp nh sau: ­ Côc ThuÕ, Côc H¶i quan,  Chi côc thuÕ tæ chøc héi nghÞ  ®èi tho¹i mçi quý mét lÇn. C¬ quan thùc hiÖn ®èi tho¹i quyÕt  ®Þnh ®Þa ®iÓm vµ thêi gian ®èi tho¹i sau khi b¸o c¸o c¬ quan  ngµnh däc cÊp trªn trùc tiÕp. Riªng ®èi víi c¸c Chi côc H¶i  quan, tuú theo nhu cÇu thùc tÕ, cã thÓ thùc hiÖn ®èi tho¹i th­ êng xuyªn hoÆc tæ chøc héi nghÞ ®èi tho¹i ®Ó gi¶i quyÕt kÞp  thêi c¸c víng m¾c ph¸t sinh, kh«ng b¾t buéc ph¶i tæ chøc héi  nghÞ ®èi tho¹i ®Þnh kú. ­ Tæng côc thuÕ, Tæng côc h¶i quan tæ chøc héi nghÞ ®èi  tho¹i ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn. Mçi ngµnh cã thÓ tæ chøc héi  nghÞ riªng theo tõng lÜnh vùc hoÆc phèi hîp tæ chøc chung víi  c¸c lÜnh vùc kh¸c. ­ C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh c«ng t¸c, Bé Tµi chÝnh chñ tr×  hoÆc phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan tæ chøc héi nghÞ ®èi  tho¹i   tríc   khi   diÔn   ra   héi   nghÞ   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   häp   mÆt  doanh nghiÖp. Ngoµi   ra,   c¨n   cø   vµo   nhu   cÇu   thùc   tÕ   vµ   tÝnh   chÊt   cÊp  thiÕt cña tõng lÜnh vùc, c¬ quan ThuÕ, H¶i quan cã thÓ tæ chøc  c¸c héi nghÞ ®èi tho¹i ®ét xuÊt. §èi tho¹i th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c Héi nghÞ ®èi tho¹i  ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cô thÓ t¹i Môc II, III vµ  IV cña Quy chÕ nµy. II. C¤NG T¸C CHUÈN BÞ  CHO §èI THO¹I §iÒu 7. C¬ quan ThuÕ, H¶i quan c¸c cÊp (díi ®©y gäi chung lµ c¬  quan tæ chøc ®èi tho¹i) cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch, x©y dùng  ch¬ng tr×nh, néi dung ®èi tho¹i cho tõng quý, n¨m; c¨n cø kÕ  ho¹ch vµ nhu cÇu thùc tÕ ®Ó x¸c ®Þnh quy m«, thµnh phÇn tham  dù cho tõng lÇn ®èi tho¹i; quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc héi nghÞ  ®éc  lËp hoÆc  phèi  hîp víi  c¸c c¬  quan kh¸c  cã liªn  quan  tæ  chøc ®èi tho¹i chung. §iÒu 8. C¬ quan tæ chøc ®èi tho¹i ph¶i chñ ®éng chuÈn bÞ chu ®¸o  c¸c néi dung vµ tµi liÖu phôc vô ®èi tho¹i theo tr×nh tù sau  ®©y:
  5. ­ C¨n cø vµo kÕ ho¹ch, môc tiªu cô thÓ cña mçi ®ît ®èi  tho¹i, tiÕn hµnh thu thËp ý kiÕn tham gia ®èi tho¹i th«ng qua  c¸c   h×nh   thøc:   Th  mêi;   PhiÕu   th¨m   dß   ý   kiÕn;   Trang   ®iÖn   tö  trªn Internet cña ngµnh; KiÕn nghÞ cña ®èi tîng nép thuÕ, ngêi  khai  h¶i  quan,  c¸c c¬ quan,  ®¬n  vÞ göi  ®Õn; c¸c  vÊn ®Ò  ®îc  ph¶n ¸nh trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. ­ Nghiªn cøu, khai th¸c c¸c ý kiÕn göi ®Õn ®Ó n¾m b¾t c¸c  víng m¾c ph¸t sinh vµ yªu cÇu cña ngêi ®èi tho¹i; Tæ chøc ph©n  lo¹i theo tõng chuyªn ®Ò, tõng néi dung, theo møc ®é cÊp thiÕt  cña vÊn ®Ò kiÕn nghÞ,... trªn c¬ së ®ã ph©n c«ng cô thÓ cho  c¸c ®¬n vÞ, bé phËn cã liªn quan chuÈn bÞ néi dung tr¶ lêi. ­ Tæ chøc th¶o luËn thèng nhÊt vÒ c¸c vÊn ®Ò kiÕn nghÞ vµ  dù kiÕn néi dung tr¶ lêi ®Ó b¸o c¸o cÊp trªn tríc khi in Ên  tµi liÖu ®èi tho¹i. §ång thêi ph©n c«ng gi¶i quyÕt ngay c¸c  kiÕn   nghÞ   thuéc   thÈm   quyÒn   cña   m×nh   tríc   khi   thùc   hiÖn   ®èi  tho¹i hoÆc xin ý kiÕn cÊp trªn vÒ híng gi¶i quyÕt nh÷ng néi  dung vît qu¸ thÈm quyÒn cña cÊp m×nh. ­ TÊt c¶ c¸c ý kiÕn thu thËp ®îc vµ néi dung chuÈn bÞ tr¶  lêi ®Òu ph¶i tËp hîp vµo tµi liÖu ®èi tho¹i, trong ®ã nªu râ:  Tªn tæ chøc, c¸ nh©n nªu kiÕn nghÞ; néi dung kiÕn nghÞ; néi  dung tr¶ lêi, cã chia ra kÕt qu¶ ®∙ gi¶i quyÕt hoÆc híng sÏ  gi¶i quyÕt, thêi gian gi¶i quyÕt, cÊp gi¶i quyÕt. Tµi liÖu ®èi  tho¹i cÇn s¾p xÕp ph©n lo¹i theo chuyªn ®Ò, néi dung kÕt hîp  víi møc ®é xö lý: nh÷ng viÖc tr¶ lêi ngay t¹i héi nghÞ; nh÷ng  viÖc cÇn kiÓm tra lµm râ, tr¶ lêi sau; nh÷ng viÖc ghi nhËn vµ  b¸o c¸o cÊp trªn. §iÒu 9. Tríc khi tæ chøc tõng cuéc ®èi tho¹i, Thñ trëng c¬ quan  tæ chøc ®èi tho¹i quyÕt ®Þnh nh©n sù tham gia ®èi tho¹i, tæ  th ký vµ bé phËn tham mu (gåm ®¹i diÖn c¸c ®¬n vÞ, bé phËn cã  liªn quan thuéc ph¹m vi qu¶n lý) gióp thñ trëng ®iÒu hµnh ch­ ¬ng tr×nh héi nghÞ; Thñ trëng c¬ quan tæ chøc ®èi tho¹i giao nhiÖm vô cô thÓ  cho tõng c¸ nh©n, tõng bé phËn ®¶m nhiÖm trong c¸c giai ®o¹n:  chuÈn bÞ ®èi tho¹i, tiÕn hµnh ®èi tho¹i vµ xö lý c«ng viÖc sau  ®èi tho¹i. Trêng hîp phèi hîp víi c¸c c¬ quan kh¸c cïng tiÕn hµnh  ®èi tho¹i, c¬ quan ThuÕ, H¶i quan c¸c cÊp ph¶i trao ®æi thèng  nhÊt vÒ chñ tr¬ng, néi dung, thêi gian vµ thµnh phÇn tham gia  ®èi tho¹i. Trªn c¬ së ®ã ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng c¬ quan,  ®¬n vÞ chuÈn bÞ tríc néi dung, tµi liÖu vµ nh©n sù tham gia  ®èi tho¹i. §iÒu 10.
  6. Khi c«ng t¸c chuÈn bÞ ®∙ ®¹t yªu cÇu, c¬ quan tæ chøc ®èi  tho¹i ph¶i göi th mêi kh¸ch tham dù trong thêi gian Ýt nhÊt lµ  10 ngµy tríc khi tiÕn hµnh ®èi tho¹i. Th mêi ph¶i nªu râ thêi  gian, ®Þa ®iÓm, thµnh phÇn, néi dung ®Ó kh¸ch tham dù nghiªn  cøu, chuÈn bÞ tríc ý kiÕn tham gia. KÌm theo th  mêi ph¶i cã  PhiÕu ®¨ng ký néi dung ph¸t biÓu t¹i héi nghÞ ®Ó bè trÝ, s¾p  xÕp ch¬ng tr×nh. Kh¸ch   mêi   dù   héi   nghÞ   ®èi   tho¹i   gåm   cã:   ®èi   tîng   nép  thuÕ, ngêi khai h¶i quan, ®¹i diÖn l∙nh ®¹o Bé, ngµnh ë Trung  ¬ng (nÕu ®èi tho¹i do Tæng côc ThuÕ, Tæng côc H¶i quan thùc  hiÖn), ®¹i diÖn Së, Ban, ngµnh ë ®Þa ph¬ng (nÕu ®èi tho¹i do  Côc, Chi côc thùc hiÖn), ®¹i diÖn c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc  cã liªn quan, ®¹i diÖn c¸c tæ chøc hiÖp héi doanh nghiÖp, ®¹i  diÖn c¸c c¬ quan th«ng tÊn b¸o chÝ. III. THùC HIÖN §èI THO¹I §iÒu 11. Thñ trëng (hoÆc Phã Thñ trëng) c¬ quan chñ tr× tæ chøc  ®èi tho¹i, c¬ quan phèi hîp tæ chøc ®èi tho¹i ®iÒu hµnh ch¬ng  tr×nh héi nghÞ ®èi tho¹i. Bé phËn tham mu, tæ th  ký héi nghÞ  gióp Thñ trëng ®iÒu hµnh ch¬ng tr×nh héi nghÞ ®èi tho¹i. Bé phËn tham mu thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô: ph©n lo¹i ý kiÕn  ®Ó s¾p xÕp ch¬ng tr×nh; dù kiÕn ®¹i biÓu ®èi tho¹i; theo dâi,  ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c ý kiÕn cña ®¹i biÓu; chuÈn bÞ c¸c c¨n cø  ph¸p lý vµ néi dung chÝnh gióp Thñ trëng tr¶ lêi t¹i héi nghÞ  hoÆc ghi nhËn tr¶ lêi sau; trùc tiÕp ®èi tho¹i víi ngêi nªu ý  kiÕn ®èi tho¹i khi Thñ trëng yªu cÇu. Tæ th  ký chÞu tr¸ch nhiÖm: tiÕp nhËn c¸c phiÕu ®¨ng ký  ph¸t  biÓu  tõ ®¹i  biÓu,  ph©n lo¹i  s¬ bé  c¸c nhãm  vÊn ®Ò  ®¹i  biÓu nªu ý kiÕn ®Ó chuyÓn cho bé phËn tham mu s¾p xÕp ch¬ng  tr×nh, ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c ý kiÕn cña ®¹i biÓu vµ néi dung tr¶  lêi cña Thñ trëng, tæng hîp kÕt qu¶ ®èi tho¹i. §iÒu 12. Héi nghÞ ®èi tho¹i lµ DiÔn ®µn më, b¶o ®¶m nguyªn t¾c D©n  chñ ­ Th¼ng th¾n ­ CÇu thÞ ­ X©y dùng vµ Tr¸ch nhiÖm. TÊt c¶  c¸c ý kiÕn nªu ra t¹i héi nghÞ ®èi tho¹i ®Òu ®îc ®èi xö b×nh  ®¼ng, ph¶i ®îc c¬ quan tæ chøc ®èi tho¹i l¾ng nghe, ghi chÐp  ®Çy ®ñ, tr¶ lêi kÞp thêi vµ tiÕp thu nghiªm tóc. Ngêi   tr¶   lêi   ®èi   tho¹i   trùc   tiÕp   ph¶i   c¨n   cø   vµo   chøc  n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n ®îc Nhµ níc giao cña c¬ quan m×nh,  cÊp m×nh ®Ó tr¶ lêi râ rµng, cÆn kÏ, chÝnh x¸c, ng¾n gän vµ dÔ  hiÓu  c¸c  ý  kiÕn nªu  ra. Nh÷ng  vÊn  ®Ò cã tÝnh  chÊt  phøc  t¹p  hoÆc cã hå s¬, v¨n b¶n kÌm theo th× ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n 
  7. hoÆc mêi ngêi nªu ý kiÕn ®Õn lµm viÖc cô thÓ t¹i trô së c¬  quan. Nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng thuéc tr¸ch nhiÖm, thÈm quyÒn hoÆc v­ ît qu¸ thÈm quyÒn cña cÊp m×nh th× chØ ®îc phÐp ghi nhËn ®Ó  chuyÓn giao cho c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm hoÆc b¸o c¸o cÊp trªn  ®Ó tr¶ lêi sau. Thñ trëng c¬ quan tæ chøc ®èi tho¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc  Thñ trëng c¬ quan cÊp trªn vÒ viÖc tr¶ lêi c¸c ý kiÕn tham gia  ®èi tho¹i, kÓ c¶ trong trêng hîp chØ ®Þnh ngêi kh¸c tr¶ lêi  thay. IV. Xö Lý C¤NG VIÖC SAU §èI THO¹I §iÒu 13. Sau héi nghÞ ®èi tho¹i, c¬ quan ThuÕ, H¶i quan ph¶i tiÕn  hµnh tæng kÕt, ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm néi bé vÒ mäi mÆt vµ  ph©n c«ng c¸c ®¬n vÞ, bé phËn chøc n¨ng khÈn tr¬ng gi¶i quyÕt  c¸c c«ng viÖc sau ®©y: ­ Tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n cho ngêi nªu kiÕn nghÞ vÒ néi dung  ®∙ ®îc Thñ trëng ghi nhËn, høa tr¶ lêi sau khi ®∙ kiÓm tra,  x¸c minh. ­ Tr×nh c¬ quan cÊp trªn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vît qu¸  thÈm quyÒn ®∙ ®îc nªu ra vµ ghi nhËn t¹i héi nghÞ ®èi tho¹i.  §Ò  xuÊt,  kiÕn nghÞ  víi  c¸c c¬ quan  cÊp  trªn vÒ  söa ®æi,  bæ  sung, hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch cho phï hîp víi thùc tiÔn. ­   ChuyÓn   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   gi¶i   quyÕt   ®èi   víi   c¸c  kiÕn   nghÞ   thuéc   tr¸ch   nhiÖm   cña   c¬   quan   ®ã   theo   chøc   n¨ng,  nhiÖm vô ®îc Nhµ níc ph©n c«ng, ®ång thêi th«ng b¸o cho ngêi  nªu kiÕn nghÞ biÕt. ­ X©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p söa ®æi, hoµn  thiÖn   hoÆc   ban   hµnh   c¸c   quy   tr×nh,   thñ   tôc   qu¶n   lý   thuÕ   vµ  kiÓm tra, gi¸m s¸t h¶i quan. §iÒu 14. Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc sau khi kÕt thóc héi nghÞ  ®èi tho¹i, c¬ quan tæ chøc ®èi tho¹i ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ héi  nghÞ ®èi tho¹i víi c¬ quan cÊp trªn b»ng v¨n b¶n. B¸o c¸o ph¶i  nªu râ: néi dung tæ chøc ®èi tho¹i, thµnh phÇn tham gia ®èi  tho¹i, c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc qua ®èi tho¹i kÌm theo tæng hîp c¸c  vÊn ®Ò ®∙ ®îc nªu ra trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ trong thêi  gian ®èi tho¹i, kÕt qu¶ gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ ®∙ tr¶ lêi t¹i  héi  nghÞ;  nh÷ng  vÊn ®Ò  ghi nhËn  ®Ó tr¶  lêi sau  vµ thêi  h¹n  gi¶i quyÕt hoÆc tr¶ lêi; nh÷ng vÊn ®Ò cÇn tiÕp thu, b¸o c¸o  cÊp trªn ®Ó tr×nh x©y dùng, söa ®æi chÝnh s¸ch chÕ ®é hoÆc quy  tr×nh thñ tôc qu¶n lý; nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh cha gi¶i quyÕt 
  8. ®îc   vµ   biÖn   ph¸p   xö   lý   tiÕp   nh÷ng   vÊn   ®Ò   sau   héi   nghÞ   ®èi  tho¹i. Néi dung tæng hîp c¸c vÊn ®Ò kiÕn nghÞ vµ kÕt qu¶ tr¶ lêi  ®èi   tho¹i   ph¶i   ®îc   göi   ®Õn   c¸c   ®èi   tîng   tham   gia   ®èi   tho¹i  th«ng qua c¸c tæ chøc hiÖp héi kinh doanh hoÆc c¸c tæ chøc mµ  ngêi tham gia ®èi tho¹i lµ thµnh viªn ®Ó hä theo dâi, gi¸m s¸t  viÖc thùc hiÖn. V. Tæ CHøC THùC HIÖN §iÒu 15. Thñ trëng c¬ quan ThuÕ, H¶i quan c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm  tæ chøc nghiªn cøu, qu¸n triÖt tíi tõng c¸n bé, c«ng chøc ®Çy  ®ñ néi dung cña Quy chÕ nµy, coi ®©y lµ mét trong nh÷ng nhiÖm  vô   träng   t©m   cña   ngµnh   trong   ®Èy   m¹nh   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh,  n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý. Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, Tæng côc trëng Tæng côc H¶i  quan, trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm: Tæ  chøc thùc hiÖn Quy chÕ nµy trong toµn ngµnh; Cô thÓ ho¸ c¸c  quy ®Þnh cña Quy chÕ cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn cña  ngµnh; Khen thëng kÞp thêi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n thùc hiÖn tèt,  ®ång thêi ¸p dông c¸c h×nh thøc kû luËt ®èi víi c¸c trêng hîp  vi ph¹m Quy chÕ nµy./.
Đồng bộ tài khoản