intTypePromotion=4

Quyết định 36/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
82
lượt xem
6
download

Quyết định 36/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 36/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 36/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng ch Ý n h  p h ñ  s è  36/2003/Q§­T T G   n g µ y 11  th¸ng 3 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ   g ã p  v è n,  u a  c æ   h Ç n   ñ a n h µ  ® Ç u  t n íc n g o µ i  m p c trong c¸c d o a n h  n g hi Ö p  Vi Ö t N a m Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt KhuyÕn  Ých  u    cø    kh ®Ç t trong níc(söa  æi) ngµy  th¸ng 5      ®   20    n¨m 1998;LuËt §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam   öa  æi) ngµy  th¸ng 6      tn    i Vi   (s ®   03    n¨m   2000;LuËt Doanh      nghiÖp,LuËt Hîp        t¸cx∙; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 51/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m 1999    quy ®Þnh    Õtthihµnh  Ët KhuyÕn  Ých  u    chiti     Lu   kh ®Ç ttrong níc(söa  æi);NghÞ      ®   ®Þnh  è  s 64/2002/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 19    n¨m 2002  Ò   Öc  v vi chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   C«ng      Çn; tycæ ph Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ãp  èn,mua   ch g v   cæ   Çn  ña  µ  u    ícngoµitrong c¸cdoanh  ph c nh ®Ç tn        nghiÖp  ÖtNam. Vi   §i Ò u 2. Bé   ëng  é   µi  Ýnh,  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , tr B T ch B tr B K ho v§ t  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µ    é, ngµnh  ã  ªnquan  íng ®è Ng h Nh n     v c¸cB   c li   h  dÉn    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u  3. Quy Õt  nh   µy  ®Þ n thay  Õ  th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 145/1999/Q§­ TTg  µy  th¸ng 6  ng 28    n¨m  1999  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  ã  Öu  ùc thi c Th t Ch ph v c hi l     hµnh sau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  15    t  ® c«ng  b¸o. §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Héi ®ång  ¬   qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    chÞu  ty 91  tr¸chnhiÖ m       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 q uy  Õ ch G ã p   è n, m u a  c æ  p h Ç n  c ñ a  h µ  ® Ç u  t n íc n g o µ i  v n trong c¸c d o a n h  n g hi Ö p  Vi Ö t N a m (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 36/2003/Q§­TTg  ngµy  th¸ng3  11    n¨m 2003  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) c Th t   ph I. h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c h u n g  N §i Ò u    ôc  1. M tiªu: Quy  Õ   µy  ch n nh»m   khuyÕn  Ých    µ  u    níc ngoµi gãp  èn, kh c¸c nh ®Ç t     v  mua     Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp  Öt Nam;    Vi   ®Ó huy  ng  èn, c«ng  Ö,  ®é v  ngh ph¬ng ph¸p  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  ña  íc ngoµivµ  ë   éng  Þ  êng, t¨ng c n   mr th tr    søc  ¹nh tranhcña    c    c¸cdoanh nghiÖp  ÖtNam. Vi   §i Ò u 2. "Nhµ  u   níc ngoµi"gãp  èn, mua     Çn  ña  ®Ç t     v  cæ ph c doanh  nghiÖp  ÖtNam   Vi   theo quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy,bao  å m:   ®Þ t  i ch n   g 1. "Tæ     chøc kinh tÕ  µichÝnh  íc ngoµi"lµ tæ    t  n      chøc  kinh tÕ  µichÝnh    t  ® îcthµnh  Ëp    l theo  ph¸p  Ëtnícngoµivµ  ¹t®éng  lu       ho   kinh doanh  ¹  ícngoµi   ti   n   hoÆc   ¹ ViÖtNam. t i   2. "Ngêinícngoµikh«ng  êng  óë  Öt Nam"  µc«ng  ©n  ícngoµic         th tr   Vi   l  d n    tróë  ícngoµi.  n   3. "Ngêinícngoµith ng  óë  Öt Nam"  µc«ng  ©n  ícngoµivµ  êi        ê tr   Vi   l  d n    ng   kh«ng  ã  èc  Þch  ÖtNam     ó, µm    c qu t Vi   c tr   l ¨n,sinh sèng  ©u  µië  ÖtNam.   l d   Vi   4. "NgêiViÖt Nam   nh      ícngoµi"lµ ngêicã  èc  Þch  Öt Nam         ®Þ cën        qu t Vi   vµ  êigèc  ÖtNam     ó, µm    ng   Vi   c tr  l ¨n,sinhsèng  ©u  µië  ícngoµi.   l d  n   §i Ò u    3. "Doanh  nghiÖp  Öt Nam"  Ën  ãp  èn,b¸n    Çn    Vi   nh g v   cæ ph cho c¸cNhµ   u    ícngoµibao  å m:    ®Ç tn     g Doanh  nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn  nh n     cæ ph ho¸,C«ng      Çn, C«ng      ty cæ ph   ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n,C«ng    îp danh, Liªn   hh  ty h      hiÖp  îp t¸cx∙,hîp t¸cx∙ho¹t®éng  h              kinh doanh    trong lÜnh  ùc  µnh  Ò       v ng ngh do Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  t Ch ph quy ®Þ hoÆc   y  Òn  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  ñ quy B tr B K ho v §Çu  tc«ng  è    õng thêikú. b ët     §i Ò u    4. Møc  ãp  èn,mua    Çn gv  cæ ph Møc   ãp  èn, mua     Çn   ña  g v  cæ ph c c¸c  µ   u    níc ngoµi ë   nh ®Ç t     doanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   theo  Òu  Quy  Õ   µy  èi®a   §i 3  ch n t   b»ng  30%   èn  iÒu  Ö  v® l cña  doanh  nghiÖp  ÖtNam. Vi   §i Ò u    ×nh  5. H thøc gãp  èn,mua    Çn  ña  µ  u    ícngoµi:   v  cæ ph c nh ®Ç tn   1.H×nh    thøc mua    Çn:   cæ ph
  3. 3 a) Mua    Çn    µnh  Çn  u   ña      cæ ph ph¸th l ®Ç c c¸cdoanh nghiÖp  µ  ícthùc nh n     hiÖn    Çn  cæ ph ho¸. b) Mua     Çn  cæ ph ph¸t hµnh    thªm  ña  c C«ng      Çn,  ty cæ ph mua   ¹    l icæ phÇn  ña      «ng  c c¸ccæ ® trong C«ng      Çn.   tycæ ph 2.H×nh    thøc gãp  èn:   v a) Mua  ¹phÇn  èn  ãp  ña    µnh      l i v g c c¸cth viªnC«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n;   hh  gãp  èn  µo  v v C«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n    ë thµnh  µnh    íi cña    h h ®Ó tr   th viªn m   C«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n.   hh b) G ãp  èn  µo    v v C«ng    îp danh;mua   ¹ phÇn  èn  ãp  ña  µnh    tyh     l  i v g c th viªn C«ng    îp danh    ëthµnh  µnh    ãp  èn  tyh   ®Ó tr   th viªng v C«ng    îp danh. tyh   c) G ãp  èn  µo    Öp  îp      îp        ëthµnh  µnh      v v Liªn hi h t¸cx∙,h t¸cx∙ ®Ó tr   th viªn LiªnhiÖp  îp t¸cx∙,hîp t¸cx∙.   h       §i Ò u    È m   Òn  Õt  nh  Ën  ãp  èn,b¸n    Çn    6. Th quy quy ®Þ nh g v   cæ ph cho nhµ  u    ícngoµi ®Ç tn   1. §èi víidoanh       nghiÖp  µ  íc thùc  Ön    Çn  nh n   hi cæ ph ho¸:cÊp  ã  Èm     c th quyÒn    Öt ph¬ng      Çn    phª duy   ¸n cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 2.§èivíi      C«ng      Çn  ang  ¹t®éng. tycæ ph ® ho   a)  ¹ihéi ®ång    «ng  §    cæ ® hoÆc   éi  ng  H ®å qu¶n  Þ (theo  Òu  Ö    tr   §i l tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c C«ng      Çn)  Õt  nh   Öc  ty cæ ph quy ®Þ vi b¸n    Çn  cæ ph ph¸thµnh    thªm  cho  µ  u    ícngoµi. nh ®Ç tn   b)    «ng  ë  ÷u    Çn  Õt  nh  Öc  Cæ ® s h cæ ph quy ®Þ vi b¸n  Çn  èn  ãp  ña  ph vgc m × nh cho  µ  u    íc ngoµi theo  nh ®Ç t n     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh  µ  lu   h v §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  l tæ  v ho   c C«ng      Çn. tycæ ph c) N Õ u     C«ng      Çn  ∙  ty cæ ph ® niªm  Õt    Þ  êng  y trªnth tr chøng kho¸n  × th   thùc hiÖn    theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña     ®Þ hi h c ph¸p luËtvÒ       chøng  kho¸n. 3. §èivíiC«ng         ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,C«ng    îp danh, LiªnhiÖp  îp    hh  ty h      h t¸cx∙,hîp t¸cx∙.       Héi ®ång  µnh      th viªn(C«ng   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n nhiÒu  µnh    h h  th viªn)    , c¸c thµnh    îp  viªn h danh  (C«ng    îp  ty h danh),chñ  ë  ÷u    s h C«ng    ty (C«ng    ty tr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh  h h m th viªn)  ¹ihéix∙ viªn(LiªnhiÖp  îp t¸cx∙,hîp t¸cx∙) ,        §   h        quyÕt ®Þnh  ¬ng      ph ¸n huy  ng  èn  ãp  ña  µ  u    ícngoµi. ®é v g c nh ®Ç tn   §i Ò u    ×nh  7. H thøc gi¸trÞgãp  èn,mua    Çn     v  cæ ph 1. Nhµ   u    ícngoµigãp  èn,mua     Çn  ña    ®Ç tn     v  cæ ph c doanh  nghiÖp  Öt Vi   Nam   b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi   a) N Õ u   ãp  èn,mua    Çn    gv  cæ ph b»ng  ¹itÖ  × quy  æi    ng  Öt ngo   th   ® ra ®å Vi   Nam   theo  ûgi¸mua  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi t    c Ng h th m    ho   ngo     t¹ thêi®iÓ m   ãp  èn,mua    Çn.    i gv  cæ ph b)  Õ u   ãp  èn, mua     Çn   N g v  cæ ph b»ng  µi s¶n  µ  t  l m¸y  ãc   Õt bÞ, m thi     nguyªn  Öu, µng ho¸, li  h  chuyÓn  giao c«ng nghÖ, quyÒn  së  ÷u trÝ  Ö, h tu   chøng kho¸n  ã    µ    µis¶n  c gi¸v c¸c t   kh¸c th×  îc x¸c ®Þnh    ®   theo    Þ  êng. gi¸th tr   Doanh nghiÖp  ph¶ithµnh  Ëp Héi ®ång  nh    µis¶n    l    ®Þ gi¸t   (hoÆc    chøc  thuªtæ 
  4. 4 t vÊn  ã    c chøc n¨ng) x¸c ®Þnh     theo    Þ  êng  ¹  êi®iÓ m   ãp  èn, mua   gi¸th tr ti   th gv  cæ   Çn  µ  ã  ù  Êp  Ën  ña  gãp  èn,mua    Çn. ph v c s ch thu c bªn  v  cæ ph 2. Nhµ   u    ícngoµigãp  èn,mua     Çn    ®Ç t n     v  cæ ph b»ng m¸y  ãc,  ÕtbÞ, m thi     nguyªnvËtl Öu,hµng       i   ho¸,chuyÓn    giaoc«ng  Ö   µ    µi ngh v c¸ct   kh¸cph¶itu©n  s¶n      thñc¸cquy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   Ò        v c«ng  Ö, v¨nho¸vµ    êng. ngh       m«i tr §i Ò u    8. B¶o  é  ña  µ  íc h c Nh n Nhµ   u    ícngoµigãp  èn,mua    Çn    ®Ç tn     v  cæ ph ë doanh nghiÖp  Öt Nam   Vi   ® îcNhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ¶m     n  ho x∙h   ngh Vi   ® b¶o  Ò   Òn  µ  î v quy v l i Ých  îp ph¸p theo quy  nh  ña  h      ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  n h Ë n  g ã p  v è n, b¸n c æ  p h Ç n    q c h o  n h µ  ® Ç u  t n í c n g o µ i §i Ò u    Ën  ãp  èn,b¸n    Çn  nhµ  u    ícngoµi 9. Nh g v   cæ ph cho  ®Ç tn   1.Doanh    nghiÖp  ÖtNam       Çn: Vi   b¸n cæ ph a) Doanh nghiÖp  µ  íc thùc  Ön    Çn  nh n   hi cæ ph ho¸  ã  c nhu  Çu  µ    c v kh¶ n¨ng  huy  ng  èn,kü  Ët,c«ng  Ö,  ®é v   thu   ngh kinh nghiÖ m     qu¶n  ýcña  ícngoµi l  n    lËp  ¬ng      Çn    ph ¸n cæ ph ho¸ trong ®ã   ã    Þ  cæ   Çn    c ®Ò ngh b¸n  ph cho  µ  u   nh ®Ç tnícngoµitr×nh c¬         quan  Õt ®Þnh    Çn    quy   cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp    Öt. phª duy b) C«ng      Çn  ang  ¹t®éng:  éi  ng  ty cæ ph ® ho   H ®å Qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  ®èc  ©y  ùng  ¬ng  ®Ç u  ,ph¸thµnh  xd ph ¸n  t    thªm    Õu    cæ phi ®Ó huy  ng  èn  ®é v trong    ã  ®ã c b¸n    Çn  cæ ph cho  µ  u    níc ngoµi tr×nh  ¹ihéi ®ång    nh ®Ç t     §    cæ ®«ng  hoÆc   éi ®ång  H  qu¶n  Þ(theo §iÒu  Ö  chøc  ¹t®éng  ña  tr     l tæ  ho   c C«ng   ty cæ   Çn)  Õt ®Þnh. ph quy   2.Doanh    nghiÖp  ÖtNam   Ën  ãp  èn: Vi   nh g v a)  ñ   Þch  éi ®ång  µnh    Ch t H  th viªnhoÆc   Gi¸m  c  ®è C«ng    ty tr¸chnhiÖm     h÷u  ¹n,C«ng    îp  h  ty h danh, Ban    Qu¶n  Þ Liªn hiÖp  îp      îp      ©y  tr     h t¸cx∙,h t¸cx∙ x dùng  ¬ng  ®Ç u    trong    ã  Çn  Ën  ãp  èn  ña  µ  u    níc ph ¸n  t ®ã c ph nh g v c nh ®Ç t   ngoµi tr×nh  éi  ng  µnh    H ®å th viªn (®èi víiC«ng         ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  µ    h hv C«ng    îp danh),§¹ihéix∙viªn(®èivíi tyh                  Öp  îp t¸cx∙,hîp t¸cx∙)quyÕt  Liªnhi h             ®Þnh. b) C«ng      tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªn: ñ  Þch   Ch t C«ng    tyhoÆc   Héi  ng  ®å qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  ©y  ùng  ¬ng  ®Ç u   , trong    ã  x d ph ¸n  t  ®ã c phÇn  Ën  ãp  èn  ña  µ  u    ícngoµi®Ó   ×nh chñ  ë  ÷u  nh g v c nh ®Ç tn     tr   s h hoÆc     tæ chøc  îcñy  Òn  µ ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  Õt  nh    ông  ®   quy l    ch s h quy ®Þ (¸pd trong tr ng   ê hîp C«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét  µnh      h h m th viªnchuyÓn  µnh  th C«ng    ty tr¸ch   nhiÖ m  ÷u  ¹n  Òu  µnh    h h nhi th viªnhoÆc  C«ng      Çn). tycæ ph §i Ò u    10. Th«ng    Ò   Öc      Çn, nhËn  ãp  èn  tinv vi b¸n cæ ph   gv Sau    ã  Õt  nh  ña  êi cã  Èm   Òn  khic quy ®Þ c ng   th quy theo  Òu  cña  §i 6  Quy  chÕ   µy, doanh  n  nghiÖp  Öt  Vi Nam   th«ng b¸o    ¬ng  Ön  trªn ph ti th«ng    i tin®¹   chóng  µ  v c«ng  è  b c«ng khainh÷ng    th«ng    ñ  Õu  ña  tinch y c doanh  nghiÖp  Öt Vi  
  5. 5 Nam       µ  u    ×m  Óu  íc khitæ  ®Ó c¸c nh ®Ç t t hi tr     chøc b¸n    Çn,  Ën  ãp  cæ ph nh g vèn. §i Ò u    ùc  Ön  ãp  èn,mua,      Çn 11. Th hi g v   b¸n cæ ph 1. Nhµ   u   níc ngoµi thùc  Ön  ãp  èn, mua     Çn  ña    ®Ç t     hi g v   cæ ph c doanh  nghiÖp  ÖtNam: Vi   a)    ã  Khi c nhu  Çu  u  , nhµ  u    íc ngoµi giao  Þch  ùc tiÕp  íi c ®Ç t  ®Ç t n     d tr   v  doanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   hoÆc   íitæ  v   chøc  µichÝnh  t  trung gian  ùc  Ön  th hi viÖc    µnh    ãp  èn,mua    Çn  ña  ph¸th ®Ó g v   cæ ph c doanh  nghiÖp  ÖtNam. Vi   b) Nhµ   u    ícngoµim ë   µikho¶n  ¹  chøc  µichÝnh, Ng ©n   µng    ®Ç tn     t  ti tæ  t    h th ng  ¹i  Öt  ¬ m Vi Nam   hoÆc   chøc  µichÝnh,  ©n   µng  ¬ng  ¹i  íc tæ  t  Ng h th m n  ngoµi ho¹t®éng          trªnl∙nhthæ  Öt Nam.  äi  ¹t®éng  Vi   M ho   mua, b¸n    Çn, cæ ph   chuyÓn  îng vèn  ãp, thu vµ  ö  ông      î tøc ® îcchia,chuyÓn  Òn nh   g     sd cæ tøc,l       i   ti   ra nícngoµivµ    ¹t®éng       c¸cho   kh¸ccã  ªnquan  n   u    µo    li   ®Õ ®Ç tv doanh  nghiÖp  ViÖtNam   u     ®Ò th«ng  qua  µikho¶n  µy. t  n 2.Doanh    nghiÖp  ÖtNam   ùc hiÖn      Çn: Vi   th   b¸n cæ ph a) B¸n    Çn  Çn  u   ña    cæ ph l ®Ç c doanh  nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn  nh n     cæ ph ho¸ theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 19    n¨m   2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   C«ng    ty cæ   Çn. ph b) B¸n    Çn    cæ ph cho  µ  u    ícngoµicña  nh ®Ç tn     C«ng      Çn  ∙  tycæ ph ® niªm  yÕt    Þ  êng  trªnth tr chøng kho¸n  îc thùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ   chøng  kho¸n. c) B¸n    Çn  cæ ph cho  µ  u    níc ngoµi cña  nh ®Ç t     C«ng      Çn  a  ty cæ ph ch niªm  Õt    Þ  êng  y trªnth tr chøng kho¸n  îc thùc  Ön  ¹  ®  hi t i doanh  nghiÖp hoÆc   th«ng qua  chøc  µichÝnh  tæ  t  trunggian thùc hiÖn  Öc    µnh.       vi ph¸th 3.Doanh    nghiÖp  ÖtNam   ùc hiÖn  Ën  ãp  èn. Vi   th   nh g v ViÖc  ãp  èn  ña  µ  u    ícngoµivµo    g v c nh ®Ç tn     c¸cC«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u    h h¹n, C«ng    îp    ty h danh, Liªn hiÖp  îp      îp      ùc  Ön  ¹      h t¸c x∙,h t¸c x∙ th hi t idoanh  nghiÖp theo nguyªn  ¾c  t tho¶  Ën  ÷a bªn  ãp  èn  µ  thu gi   g v v bªn  Ën  èn  nh v theo  c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy  µ      ®Þ t  i ch n v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtViÖtNam.      4. N Õ u   ã  Òu  µ  u    íc ngoµi cïng  ¨ng  ý  ãp  èn, mua       c nhi nh ®Ç t n     ® kg v   cæ phÇn  íitæng  Þ gi¸vît30%   èn  iÒu  Ö  v  tr       v® l doanh nghiÖp  ×  th doanh  nghiÖp  ViÖt Nam   ù lùa chän    t    hoÆc   ùc hiÖn  u     th   ®Ê gi¸theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam     än  µ  u    ícngoµi.   ®Ó ch nh ®Ç tn   N Õ u   µ  u    íc ngoµi kh«ng  ã  iÒu  Ön  ùctiÕp  nh ®Ç t n     c® ki tr   tham    u   gia ®Ê gi¸th× tho¶ thuËn  íi      v   b¸n  Ò     bªn  v gi¸mua,  cæ   Çn  ng  b¸n  ph nh kh«ng  Êp  ¬n  th h gi¸b¸n cho    µ  u       c¸cnh ®Ç ttrong nícvµ      ph¶i®¶m     b¶o    iÒu  Ön  c¸c® ki quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña    i 4  ® b  1  11  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u          Çn, vèn  ãp  12. Gi¸b¸n cæ ph   g 1.    Gi¸ b¸n    Çn  ña  cæ ph c C«ng      Çn  ∙  ty cæ ph ® niªm  Õt    Þ  êng  y trªnth tr chøng kho¸n theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtvÒ       chøng  kho¸n.
  6. 6 2. Gi¸b¸n    Çn    µnh  Çn  u   ña      cæ ph ph¸th l ®Ç c doanh  nghiÖp  µ  ícthùc nh n     hiÖn    Çn  cæ ph ho¸    nh  x¸c ®Þ theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 64/2002/N§­ CP   µy  th¸ng6  ng 19    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi chuyÓn  doanh nghiÖp  nhµ  ícthµnh  n  C«ng      Çn. tycæ ph 3. Gi¸b¸n    Çn    µnh      cæ ph ph¸th thªm  ña  c C«ng      Çn  a  tycæ ph ch niªm  Õt  y trªnthÞ  êng    tr chøng  kho¸n lµgi¸tho¶ thuËn  ÷a doanh         gi   nghiÖp  Öt Nam   íi Vi   v  nhµ  u    ícngoµi. ®Ç tn   4. Gi¸ b¸n  ¹ cæ   Çn  éc  ë  ÷u  ña      «ng  µ gi¸tho¶  Ën     l   ph i thu s h c c¸c cæ ® l    thu gi÷a cæ   «ng  íi µ  u    ícngoµi.  ® v  nh ®Ç tn   5. Gi¸ vèn  ãp  ña  µ  u    ícngoµivµo     g c nh ®Ç tn     C«ng    îp danh, C«ng    tyh     ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,Liªn hiÖp  îp      îp        ëthµnh  µnh      hh   h t¸cx∙,h t¸cx∙ ®Ó tr   th viªn míido  éi ®ång  µnh    ®èivíi  H  th viªn(     C«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  Òu  µnh    h h nhi th viªn)  ñ  ë  ÷u  ®èi víiC«ng    ,ch s h (     ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªn)    ,c¸c thµnh    îp  viªn h danh, thµnh    ãp  èn    viªn g v (C«ng    îp  ty h danh),§¹ihéi x∙ viªn          (®èivíi   Öp  îp t¸cx∙,hîp t¸cx∙)quyÕt ®Þnh.    Liªnhi h               §i Ò u    ×nh  13. H thøc x¸cnhËn    Çn, gãp  èn     cæ ph   v §îcthùc hiÖn  ét      m trong haih×nh     thøc    Ën  ãp  èn  x¸c nh g v mua     Çn   cæ ph cña  µ  u    ícngoµitrong doanh  nh ®Ç tn       nghiÖp  ÖtNam   Vi   sau: a) Chøng    chØ  µcæ   Õu      l   phi ghitªnhoÆc   kh«ng    ghitªn. b) Ghi sæ   Õ       k to¸n. ViÖc    µnh,qu¶n  ýcæ   Õu  µ      Õ     ph¸th   l   phi v ghisæ k to¸ntheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u    14. Th«ng    Õt  nhËn  ãp  èn,b¸n    Çn b¸o k qu¶  g v   cæ ph Sau  ngµy  Õt  óc viÖc  Ën  ãp  èn,mua     Çn  ña  µ  u   15  k th   nh g v   cæ ph c nh ®Ç tnícngoµi,doanh       nghiÖp  öib¸o    Õt  g  c¸o k qu¶    ùc hiÖn  ®Ó th   theo quy  nh   ®Þ sau: 1. Doanh    nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn    Çn    öicho  Êp  ã  Èm   nh n     cæ ph ho¸:g   c c th quyÒn  Õt ®Þnh    Çn    quy   cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 2. C«ng      Çn,    ty cæ ph C«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,C«ng    îp    hh  ty h danh,  LiªnhiÖp  îp t¸cx∙,hîp t¸cx∙göib¸o      h              c¸o cho  ¬  c quan  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh.   III.q u y Ò n  lîi µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a n h µ  ® Ç u  t n í c n g o µ i    v §i Ò u    Òn  îcña  µ  u    ícngoµigãp  èn,mua    Çn  15. Quy l  i nh ®Ç tn     v  cæ ph cña  doanh  nghiÖp  ÖtNam Vi   1. §îcsö  ông    Õu    Ç m   è    d cæ phi ®Ó c c trong quan  Ö   Ýn  ông  µ    htd v trong  viÖc  ¶m   ® b¶o  ùc hiÖn  Üa  ô  ©n  ù  th   ngh vd s theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖt      Nam.
  7. 7 2. §îc chuyÓn  ë  ÷u    Õu, ® îc tham       s h cæ phi     gia giao  Þch    Þ  êng  d trªnth tr chøng kho¸n khiC«ng      Çn  ∙     tycæ ph ® niªm  Õt  y theo quy  nh  ña  Ët Doanh    ®Þ c Lu   nghiÖp  µ    ®Þnh  ña  v c¸cquy  c ph¸p luËtvÒ       chøng  kho¸n . 3. §îc quyÒn     chuyÓn  îng  Çn  èn  ãp  nh ph v g trong  C«ng    ty tr¸ch nhiÖm     h÷u  ¹n,C«ng    îp danh, LiªnhiÖp  îp t¸cx∙,hîp t¸cx∙theo  h  tyh      h            quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam   µ  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña       v §i l tæ  v ho   c doanh  nghiÖp. 4. §îc chuyÓn  æi  ngo¹itÖ  ña     ® ra    c kho¶n  èn  u     èc  µ  ivµ    v ®Ç t (g v l∙   c¸c ) kho¶n thu  Ò   Òn  v ti b¸n    Çn,  Òn  cæ ph ti chuyÓn  îng  èn  ãp, thu  Ëp  îp nh vg  nh h  ph¸p kh¸c t¹  Öt Nam    i Vi   chuyÓn    ícngoµi,sau    ∙  ùc hiÖn    Üa  ra n     khi® th   c¸c ngh vô  µichÝnh  µ  Õ     t  v ch ®é qu¶n  ýngo¹ihèitheo  l     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt lu     Nam. 5.§îchëng  ®∙itheo quy  nh  ña  Ët KhuyÕn  Ých  u       u      ®Þ c Lu   kh ®Ç ttrong n­   íchoÆc   Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   Õu  ö  ông  îtøc thu ® îctõ®Ç u     Lu   tn     i   n sd l          i tgãp  èn,mua    Çn  ña    v  cæ ph c doanh  nghiÖp  Öt Nam     i u    ¹ doanh  Vi   ®Ó t¸ ®Ç tt i     nghiÖp  ÖtNam. Vi   6.Nhµ   u    µc¸nh©n  îcmiÔn  Õ    Ëp    ©n    ®Ç tl     ®  thu thu nh c¸nh cho  Çn    ph thu nhËp  ã  îc do  ãp  èn, mua     Çn  ña  c®  g v   cæ ph c doanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m 1999    quy ®Þnh    Õtthi µnh  Ët KhuyÕn  Ých  u    chiti     h Lu   kh ®Ç ttrong níc.   7. §îchëng  Òn  înh      «ng     quy l   c¸ccæ ® i hoÆc   µnh    th viªnkh¸clµngêiViÖt        Nam  trong C«ng      Çn, C«ng      tycæ ph   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,C«ng    îp danh,   hh  tyh     LiªnhiÖp  îp t¸cx∙,hîp t¸cx∙.   h       8.  îc hëng  §  c¸c quyÒn   î hîp  li  ph¸p kh¸c  ph¸p  Ët ViÖt  do  lu   Nam     quy ®Þnh. 9. Ng êi níc ngoµi th ng  ó ë  Öt Nam,  êi ViÖt Nam   nh      íc        ê tr   Vi   ng     ®Þ cën   ngoµi mua     Çn,  ãp  èn  µo    cæ ph g v v doanh  nghiÖp  Öt Nam   ¹t®éng  Vi   ho   theo  LuËt Doanh    nghiÖp,LuËt Hîp      îctham        t¸cx∙®   gia qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  theo  quy  nh  ña    Ëtnµy  µ  Òu  Ö  chøc  ¹t®éng  ña  ®Þ c c¸clu   v §i l tæ  ho   c doanh nghiÖp. §i Ò u    Üa  ô  ña  µ  u    ícngoµi 16. Ngh v c nh ®Ç tn   Nhµ   u    níc ngoµi ph¶i thùc  Ön  y     ®Ç t       hi ®Ç ®ñ c¸c nghÜa  ô  îc quy  v®  ®Þnh  trong Quy  Õ   µy  µ  ch n v trong  Òu  Ö  chøc  ¹t®éng  ña  §i l tæ  ho   c doanh  nghiÖp  µ   µ  u   níc ngoµi gãp  èn, mua     Çn  µ    m nh ®Ç t     v  cæ ph v c¸c quy  nh   ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T §i Ò u    17. Tr¸chnhiÖm  ña  ¬    c c quan qu¶n  ýnhµ  íc l  n 1. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ  ã  ph c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, kiÓm         h    trac¸c doanh nghiÖp  µ  ícdo  nh n   m × nh  Õt ®Þnh    Çn        Çn  quy   cæ ph ho¸,b¸n cæ ph cho  µ  u    ícngoµi. nh ®Ç tn   2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖ m   íng  Én, kiÓm         h d   trac¸c doanh nghiÖp  µ  íc do  × nh   nh n   m quyÕt  nh    Çn    µ    ®Þ cæ ph ho¸ v c¸c doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët Doanh  Lu  
  8. 8 nghiÖp  µ  Ët Hîp        a   µn  cæ   Çn, nhËn  ãp  èn  ña  µ  v Lu   t¸cx∙trªn®Þ b b¸n  ph   g v c nh ®Ç u    ícngoµi. tn   3. Bé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ    é,  µnh  ªn   T    h Nh n     v c¸c B ng li   quan  ã  c tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   Quy  Õ   µy. ch n
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản