Quyết định 36/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định 36/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 36/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Di sản văn hoá Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 36/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 36/2005/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 02 n¨m 2005 VÒ Ngµy Di s¶n v¨n ho¸ ViÖt Nam thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Di s¶n v¨n ho¸ ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; §Ó   ph¸t  huy   truyÒn   thèng   vµ   ý  thøc   tr¸ch   nhiÖm   cña   nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c b¶o vÖ vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n   v¨n ho¸ ViÖt Nam,  ®éng viªn c¸c tÇng líp x∙ héi tham gia   tÝch cùc vµo sù  nghiÖp b¶o vÖ  vµ  ph¸t huy gi¸ trÞ  di s¶n   v¨n ho¸ d©n téc; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Hµng n¨m lÊy ngµy 23 th¸ng 11 lµ  “Ngµy Di  s¶n v¨n ho¸ ViÖt Nam”. §i Ò u   2.   ViÖc   tæ   chøc   “Ngµy   Di   s¶n   v¨n   ho¸   ViÖt  Nam”   hµng  n¨m  ph¶i   thiÕt   thùc,   cã  hiÖu   qu¶,   tr¸nh  h×nh   thøc, kh«ng ph« tr¬ng l∙ng phÝ vµ b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau  ®©y: a)   Gi¸o   dôc   truyÒn   thèng   yªu   níc,   lßng   tù   hµo   d©n  téc,  ý  thøc tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ  di s¶n v¨n hãa ViÖt Nam  trong toµn d©n; b)   T¨ng   cêng   ý   thøc   tr¸ch   nhiÖm,   niÒm   tù   hµo   cña   nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c b¶o vÖ, gi÷  g×n vµ  ph¸t huy gi¸  trÞ  di s¶n v¨n hãa d©n téc trong sù  nghiÖp x©y dùng vµ  ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam tiªn tiÕn, ®Ëm ®µ b¶n s¾c  d©n téc; c)   §éng   viªn   phong   trµo   thi   ®ua   lao   ®éng   s¶n   xuÊt,  n©ng   cao   kû   luËt,   ®¹o   ®øc   c¸ch   m¹ng   cña   c¸n   bé,   c«ng  chøc, viªn chøc trong ngµnh v¨n ho¸ ­ th«ng tin nãi chung   vµ trong lÜnh vùc di s¶n v¨n hãa nãi riªng; d)   BiÓu   d¬ng,   khen   thëng   kÞp   thêi   ®èi   víi   c¸   nh©n,   tËp thÓ  cã  thµnh tÝch xuÊt s¾c trong sù  nghiÖp b¶o vÖ  vµ 
  2. 2 ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ d©n téc theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt vÒ thi ®ua khen thëng. §i Ò u   3.  C¸c Bé, ngµnh vµ ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chñ   ®éng chØ  ®¹o tæ chøc  c¸c ho¹t ®éng nh©n Ngµy Di s¶n v¨n ho¸ ViÖt Nam theo ®óng  néi dung quy  ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt  ®Þnh nµy; bè  trÝ  kinh  phÝ trong dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc ®îc giao hµng n¨m  vµ  huy  ®éng c¸c nguån lùc hç  trî  kh¸c  ®Ó  thùc hiÖn nh÷ng  ho¹t ®éng nµy. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §i Ò u  5.  1. Bé  trëng Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin híng dÉn tæ chøc  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. 2. Bé trëng Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin, c¸c Bé trëng, Thñ  trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ  vµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh  phè  trùc thuéc  Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản