intTypePromotion=1

Quyết định 361/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
81
lượt xem
2
download

Quyết định 361/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 361/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 361/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m  s è  361/Q§­N H 9  n g µ y  31  ® n th¸ng  12 n¨ m  1996 ba n  h µ n h  q u y  c h Õ  t æ  ch øc v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a  hi n h¸nh N g © n  h µ n g c N h µ  n íc tØ n h, th µ nh p h è Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­C¨n  nghÞ  nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993 cña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m     Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 20/CP  µy  ng 1/3/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v tæ chøc  é  b m¸y  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam; c Ng h Nh n     ­ Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô     ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc, c¸n  é  µ  o  ¹o Ng ©n     b v ®µ t   hµng  µ   íc, Nh n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Nay  ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  µy      n "Quy  Õ   chøc  ch tæ  vµ  ¹tdéng  ña    ho   c chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è". Ng h Nh n     ph §i Ò u 2.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý    ®Þ n c hi l     k t  k thay  thÕ  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 72/NH­Q§   µy  ng 7/9/1990  ña  c Tæng  gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµng  µ   ícvµ  Nh n   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 69/Q§­NH9   µy  ng 15/4/1994 cña  èng  c    Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u 3.­Ch¸nh    V¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô     Th ®è   tr V Tæ chøc  chøc  c¸n  é  µ  o  ¹o,Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc Trung  b v ®µ t   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ­ ¬ng, Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å Qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è c¸c  ©n   µng  èc  Ng h qu doanh, tæng    c«ng    µng  ¹c,®¸  ý  Öt Nam,  ty v b   qu Vi   Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  Þu  Nh n     ph ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.    thih quy   n  Q uy   Õ ch t æ  c h ø c v µ  h o ¹t  é n g  c ñ a C hi n h¸nh N g © n  h µ n g  N h µ  n íc tØ n h, th µ nh  ® phè (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 361/Q§­NH9   µy  ng 31/12/1996 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam) Th ®è Ng h Nh n    
  2. 2 C h ¬ n g  I §i Ò u k h o ¶ n  c h u n g §i Ò u      1.­Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íct¹i   Ng h Nh n     tØnh, thµnh  è  ùc c¸c   ph tr   thuéc  Trung  ng  µ c¬  ¬ l   quan  i diÖn  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ®¹   c Th ®è Ng h Nh n   thùc hiÖn    chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   ¹t®éng  Òn  Ö, tÝn  ông, ng©n  l  n   ho   ti t   d   hµng    a  µn  trªn®Þ b tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ §i Ò u      2.­Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íclµ®¬n  Þ  ¹ch    Õ   Ng h Nh n     vh to¸nk to¸n;   cã  con  Êu  µ  ã  d v c b¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸ntheo quy  nh  ña  èng  c  ©n     ®Þ c Th ®è Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u    Òu  µnh  ¹t®éng  ña    3.­§i h ho   c chinh¸nh  ©n   µng  µ   íclµ Ng h Nh n     gi¸m  c,  óp  Öc  ®è gi vi Gi¸m  c  ã  ét  n     ã   ®è c m ®Õ hai Ph Gi¸m  c  ®è trong    ã  ®ã c m ét  ã  Ph Gi¸m  c  êng  ùc. ®è th tr Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc do  ng h Nh n   Gi¸m  c  ®è Ng ©n  µng  µ   ícbæ   Ö m   µ  Ôn  Ö m,  ã  h Nh n   nhi v mi nhi Ph Gi¸m  c  êng  ùcdo  ®è th tr   Gi¸m  c  ©n  ®è ph c«ng. C h ¬ n g  II N hi Ö m  v ô  c ñ a c hi n h¸nh N g © n  h µ n g  N h µ  n í c §i Ò u      4.­ Chi nh¸nh  ©n  µng  µ  íccã  Öm  ô: Ng h Nh n   nhi v 1. Tæ     chøc  iÓn khai,thihµnh    tr      c¸c v¨n b¶n ph¸p quy  Ò   Òn  Ö, tÝn  v ti t   dông,thanh    to¸n,ngo¹ihèivµ  ©n  µng  i víi   chøc  µ    ©n          Ng h ®è     tæ  c¸c v c¸ nh trªn ®Þa  µn. b 2.Thùc  Ön    hi thanh    Óm    nh  ú  µ  t  Êtc¸ctæ  tra,ki tra®Þ k v ®é xu     chøc  µ   v c¸ nh©n    a  µn  trªn®Þ b trong viÖc  Êp  µnh  ¬  Õ   Ýnh    ch h c ch ch s¸ch cña  µ   ícvµ    Nh n   cña  ©n   µng  µ   ícvÒ   Òn tÖ,tÝn  ông,thanh  Ng h Nh n   ti     d   to¸n,ngo¹ihèivµ  ©n         ng hµng. 3. Cung    øng  Òn  Æt   ti m cho    chøc  Ýn  ông  µ  c¸c tæ  td v kho  ¹c  µ   íc b Nh n   trªn®Þa   µn, b¶o  ¶m   toµn  µis¶n, tiÒn  µ    Êy  ê cã      b  ® an  t    v c¸c gi t   gi¸b¶o  qu¶n  trong kho  ü; kiÓm     Öc  Êp  µnh  Õ       qu   travi ch h ch ®é kho, quü  ña    chøc    c c¸c tæ  tÝn  ông,c¸ctæ  d     chøc  ã  ¹tdéng  ©n  µng    a  µn. c ho   ng h trªn®Þ b   4.M ë   µikho¶n,nhËn  Òn göivµ        t    ti     tr¶c¸ckho¶n  Òn göicña    chøc  ti     c¸ctæ  tÝn  ông  µ  d v kho  ¹c Nhµ   íct¹ ®Þa  ¬ng;tæ  b  n    i ph   chøc thanh    ïtrõgi÷a c¸c to¸nb        Ng ©n   µng, kho  ¹c  µ   íc vµ  chøc  Ýn  ông    a   µn  h   b Nh n   tæ  td trªn®Þ b theo    quy ®Þnh  ña  èng  c  ©n  µng    a  µn. c Th ®è Ng h trªn®Þ b 5. Qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   ¹ihèi,vµng  ¹c vµ      l  n   ngo     b   c¸c nghiÖp  ô  èi®o¸it¹ vh   i   ®Þa  ¬ng  ph theo sù  û  Òn  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   u quy c Th ®è Ng h Nh n   6. C Êp,    thu  åi giÊy  Ðp  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  h  ph ho   c Qu t d nh d c së. 7. Thùc  Ön  ét  è    hi m s quan  Ö   Ýn  ông  µ    htd v c¸c c«ng  ô, biÖn  c  ph¸p  ña  c Ng ©n   µng  µ   íc ®èi  íic¸c tæ  h Nh n   v     chøc  Ýn  ông    a   µn  td trªn®Þ b theo  ù  û  su quyÒn  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n
  3. 3 8. Thùc  Ön  Öc  Óm     Óm     éibé  i  íiho¹t®éng  ña      hi vi ki tra,ki so¸tn   ®è v     c chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctheo quy  nh  ña  èng  c. Ng h Nh n     ®Þ c Th ®è 9.    Tæ chøc  c«ng    t¸c th«ng    tin,nghiªn cøu, ph©n  Ých      t kinh  Õ  ã  ªn t c li   quan  n     ¹t®éng  Òn  Ö,tÝn  ông  µ  ©n   µng    µm  ®Õ c¸c ho   ti t   d v Ng h ®Ó l tham  u m cho  Êp  û, chÝnh  Òn  c u  quy trong viÖc  ©y  ùng  µ  ùc hiÖn  Õ   ¹ch    xd v th   k ho ph¸p  tr Ón kinh tÕ      éicña  a   ¬ng  µ  ôc  ô  ù  i    ­ x∙h   ®Þ ph v ph v s qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ¹t l  n   ho   ®éng  Òn tÖ,tÝn  ông,ng©n  µng  ña  ©n  µng  µ   ícTrung  ng. ti     d   h c Ng h Nh n   ¬ 10. ChÞu    tr¸chnhiÖ m     Õt,tr¶lêic¸c yªu  Çu, kiÕn  Þ  ña      gi¶iquy         c   ngh c c¸c tæ  chøc,c«ng  ©n, b¸o  Ý  Ò   ¹t®éng  Òn tÖ,tÝn  ông,ng©n  µng      d   ch v ho   ti     d   h trªn ®Þa  µn  b theo quyÒn  ¹n cña  × nh.   h  m C h ¬ n g  III T æ  c h ø c  b é  m ¸ y  v Ò  ® i Ò u  h µ n h §i Ò u    ¬   Êu  chøc    5.­C c tæ  chinh¸nh  ©n  µng  µ   ícgå m   ã: Ng h Nh n   c 1.Thanh    ©n  µng;   traNg h 2.Phßng    Tæng  îp vµ  h   qu¶n  ýc¸ctæ  l     chøc  Ýn  ông; td 3.Phßng  Òn tÖ     ti   ­kho  ü; qu 4.Phßng  Õ     µ    K to¸nv thanh  to¸n; 5.Phßng  µnh  Ýnh   ©n  ù;   h ch ­nh s 6.Bé  Ën  Óm    ph ki so¸t. Riªng    chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc Hµ   éi,Thµnh  è  å   Ý   Ng h Nh n   N   ph H Ch Minh  vµ    c¸c Chi nh¸nh  ã  c quy    ín® îc Ng ©n   µng  m« l     h Trung  ng  ¬ cho  Ðp  µnh  ph th lËp thªm  ét  è    m s Phßng  Çn  Õt. c thi Trong  ¬  Êu  chøc, Phßng  Õ   c c tæ    K to¸n vµ    thanh to¸n cã    con  Êu  d riªng   dïng trongho¹t®éng       nghiÖp  ô  v theo quy  nh  ña  èng  c.   ®Þ c Th ®è §i Ò u 6.­NhiÖ m   ô    n  Þ    v c¸c ®¬ v trong c¬  Êu  chøc  äichung  µ   c tæ  (g   l  Phßng)  îcquy  nh    ô  ôckÌm  ®  ®Þ ë ph l   theo quy  Õ   µy.M çi  ch n   phßng  Trëng  do  phßng  iÒu  µnh  µ  ã  ét  n     ã  ëng  ® h v c m ®Õ haiPh tr phßng  óp viÖc. gi   §i Ò u    7.­Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íclµngêi®¹idiÖn  µ  Ng h Nh n        v chÞu tr¸chnhiÖ m   íc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®iÒu  µnh  ¹t®éng    tr   ®è Ng h Nh n   h ho   cña    chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc,lµm  u   èi  Ng h Nh n   ®Ç m tham  u m cho  Êp  û,chÝnh  c u  quyÒn  tØnh, thµnh  è  Ò   ¹t®éng  Òn  Ö, tÝn  ông, ngo¹ihèi vµ  ©n     ph v ho   ti t   d       Ng hµng  ¹ ®Þa  ¬ng. t  i ph Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íccã  Öm  ô  µ  Òn  ¹n: Ng h Nh n   nhi v v quy h 1.Tæ     chøc  ùc hiÖn    Æt   ¹t®éng  ña    th   c¸cm ho   c chinh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh nícquy  nh  ¹ c¸c§iÒu    cña    ®Þ t    i 4,5  Quy  Õ   µy. ch n 2. Trùc  Õp chØ  o,tæ    ti   ®¹   chøc  ùc hiÖn  th   c«ng    t¸cthanh    Óm    µ  tra,ki trav xö  ýtheo  l  quy  nh  ÷ng    ¹m  Ò   ¹t®éng  Òn  Ö, tÝn  ông, thanh  ®Þ nh viph v ho   ti t   d   to¸n cña  Êtc¶    chøc  Ýn  ông    a   µn; tæ    t   c¸c tæ  td trªn®Þ b   chøc  ùc  Ön  µ  th hi v chÞu  tr¸ch nhiÖ m   Ò     v c«ng    Óm   t¸c ki so¸t néi bé   ¹t ®éng  ña        ho   c chi nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 4.  ã   C v¨n  b¶n    Þ,  Ën  Ðt  íicÊp  û, chÝnh  ®Ò ngh nh x v  u  quyÒn,  íiChñ   v  tÞch  éi ®ång  H  Qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c    ©n  µng  èc  ®è c¸c Ng h qu doanh,Tæng    
  4. 4 C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt Nam   Ò   Öc    Öm,  Ôn  Öm,  ty v b   qu Vi   v vi bæ nhi mi nhi khen  th ng, kû  ËtGi¸m  c,  ã   ë   lu   ®è Ph gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  èc  Ng h qu doanh,  C«ng    µng  ¹c ®¸  ý    a  µn. tyv b   qu trªn®Þ b Khi cÇn  Õtcã  Òn  Õn  Þ   íiThèng  c  ©n   µng  µ   íc   thi   quy ki ngh v   ®è Ng h Nh n   ®Ó  xem   Ðt vµ    Çu  ñ   Þch  éi ®ång  x   yªu c Ch t H  Qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµng  èc  qu doanh, Tæng     C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  nh  ty v b   qu ®× chØ c«ng    ö  ý t¸c,x l   vÒ   Æt   µnh  Ýnh  m h ch hoÆc   a  truy tè tr c ph¸p  Ët®èi  íic¸c viªnchøc  ® ra      í   lu   v      Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i,Tæng  h th m  C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Chñ   Þch  éi qu¶n  tyv b   qu do  t H  trÞvµ    Tæng  Gi¸m  c  ®è qu¶n  ý. l 5. Tham       Õn  Ò   ÷ng  Ên    chøc  µ  ¹t®éng  ña        gia ý ki v nh v ®Ò tæ  v ho   c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  ¹  a   ¬ng  td ti ®Þ ph (bao  å m     chøc  Ýn  ông  èc  g c¸c tæ  td qu doanh,   ngoµi quèc    doanh, c¸c tæ      chøc  ¹t®éng  ã  Ýnh  Êt Ng ©n   µng);tr×nh  ho   ct ch   h   Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh  Õu  ®è Ng h Nh n     n kh«ng  ã  ù  èng  Êt vÒ   c s th nh   nh÷ng  Ên    v ®Ò trªn. 6. Yªu  Çu    c Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  èc  Ng h qu doanh, C«ng    µng    ty v b¹c ®¸  ý,Chñ  Þch  éi ®ång    qu   t H  Qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c    ©n  µng,tæ  ®è c¸cNg h   chøc  Ýn  ông  µiquèc  td ngo   doanh    a   µn  trªn®Þ b b¸o  theo  nh  ú  c¸o  ®Þ k hoÆc   ®ét  Êtnh÷ng  Ên    Çn  Õttrong viÖc  ùc hiÖn    Öm  ô  îcquy  xu   v ®Ò c thi     th   c¸cnhi v®  ®Þnh  cho    chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u 8.­Phã    Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc cã  Ng h Nh n   nhiªm  ô  v vµ  Òn  ¹n: quy h 1. Gióp    Gi¸m  c  ®è chØ   o, ®iÒu  µnh  ét  è  Æt   ®¹   h m sm c«ng    Gi¸m  t¸cdo  ®èc  ©n  ph c«ng;Ký    thay Gi¸m  c  µ  Þu    ®è v ch tr¸chnhiÖ m   ícGi¸m  c  Ò       tr   ®è v c¸c nhiÖ m  ô  îcgiao. v®  2. Tham       Õn  íiGi¸m  c    gia ý ki v   ®è trong viÖc  ùc hiÖn    Æt     th   c¸c m c«ng    t¸c cña    chinh¸nh theo nguyªn t¾c  Ëp      t trungd©n  ñ  µ  Õ     ñ tr ng.   ch v ch ®é th   ë 3.KhiGi¸m  c  i  ¾ng, Phã     ®è ® v   Gi¸m  c  êng  ùchoÆc   ét  ã  ®è th tr   m Ph Gi¸m  ®èc  kh¸c (trong tr ng  îp  ã      ê h Ph Gi¸m  c  êng  ùc ®i  ¾ng)  îc uû  Òn  ®è th tr   v ®   quy thay m Æt     Gi¸m  c      Õt  ®è ®Ó gi¶i quy c«ng  Öc  vi chung  ña    c chinh¸nh,ph¶ichÞu      hoµn  µn  to tr¸ch nhiÖ m   Ò   ÷ng  Öc  ∙  µm  µ    v nh vi ® l v b¸o  c¸o  ¹  l iGi¸m  c  Ò   ®è v nh÷ng  c«ng  Öc  ∙    Õt trong thêigian ® îcuû  Òn. vi ® gi¶i quy          quy C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öc    9.­Vi bæ sung  öa  æi  s® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   íc quyÕt  nh.  ô   ëng  ô     Nh n   ®Þ V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹ocã  c¸n b v ®µ t   tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn  µ  Óm    Öc  ùc hiÖn. h  v ki travi th     Nhi Ö m   ô v c ñ a c¸c p h ß n g, b é  p h Ë n  thu é c  hi n h¸nh N H N N , th µ nh  h è c p (KÌm  theo Quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña      ch tæ  v ho   c chinh¸nh  NHNN   tØnh,TP)  
  5. 5 1.Thanh    ©n  µng:   traNg h Thùc  Ön    Öm   ô, quyÒn  ¹n  îc quy  nh  hi c¸c nhi v  h®  ®Þ trong quy  Õ     ch tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c thanh    traNHNN. 2.Phßng    Tæng  îp vµ  h   qu¶n  ýc¸ctæ  l     chøc  Ýn  ông: td Lµ m     Ö m  ô: c¸cnhi v ­ Nghiªncøu  ©n  Ých      ph t kinh tÕ  a  ¬ng,tæ    ®Þ ph   chøc c«ng    t¸cth«ng    tin, thèng    Ò   ¹t®éng  Òn tÖ,tÝn  ông, ng©n  µng    a   µn    kª v ho   ti     d   h trªn®Þ b ®Ó Gi¸m  ®èc tham  u  m cho  Êp  û, chÝnh  Òn  a   ¬ng  µ  c u  quy ®Þ ph v tham    ©y  ùng  gia x d chiÕn îc,kÕ   ¹ch  l   ho kinh tÕ    éivµ  ôc  ô  ù    x∙ h   ph v s chØ  o  ®¹ qu¶n  ýcña  ©n   l  Ng hµng  µ   ícTrung  ng, Nh n   ¬ ­Tæng  îp vµ  µm        ña      h   l c¸cb¸o c¸o c chinh¸nh  NHNN   öicÊp  g  trªn, ­ Xem   Ðt    ×nh  x ®Ó tr Gi¸m  c  Õt  nh   ®è quy ®Þ theo quyÒn  ¹n  îc giao h®    hoÆc     ®Ó Gi¸m  c  ×nh  èng  c  ®è tr Th ®è quyÕt  nh   ÷ng  Ên    Ò     ®Þ nh v ®Ò v tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña    v ho   c c¸cTCTD     a  ¬ng, ë ®Þ ph ­ Thùc  Ön  ét  è    hi m s nghiÖp  ô  Ò   v v quan  Ö   Ýn  ông  íic¸c TCTD   htd v    theo  sù  û  Òn  ña  ©n  µng  u quy c Ng h Trung  ng, ¬ ­ KiÓ m         trac¸c TCTD   Ò   Öc  Êp  µnh  iÒu  Ö  µ    v vi ch h ® l v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NHNN, ­ Tæ     chøc  c«ng    t¸cth«ng    Ýn  ông  tint d cho    ©n  µng,TCTD   µ    c¸cNg h   v c¸c doanh nghiÖp  trongvµ  µi®Þa  µn.   ngo   b ­BiªntËp  µ  Êtb¶n      v xu   B¶n      ©n  µng    a  µn. tinc¸cng h trªn®Þ b Theo  Ýnh  Êt c«ng  Öc,Phßng  µy  ã  Ó  t ch   vi   n c th chiathµnh  tæ    3  c«ng    t¸c: Tæ  kinh tÕ    tæng  îp ­ b¶n    qu¶n  ýc¸cTCTD   µ  th«ng    Ýn  ông. h    tin,tæ  l    v tæ  tint d   M çi tæ  Trëng    do  hoÆc   ã  ëng  Ph Tr phßng  ùctiÕp phô  tr     tr¸ch. 3.Phßng  Òn  Ö     Ti t ­Kho  ü: qu Lµ m     Ö m  ô: c¸cnhi v ­B¶o    qu¶n  µ  ùc hiÖn  v th   nghiÖp  ô  Êt,nhËp  ü  iÒu  µ    µnh, v xu   qu ® ho ph¸th   thu,chi, ü     qu nghiÖp  ô  ña    v c chinh¸nh  NHNN, ­ Thùc  Ön      hi c¸c nghiÖp  ô  Ò   v v qu¶n  ýl th«ng  Òn  Ö, cung  l  u  ti t   øng  Òn ti   m Æt  cho    c¸c TCTD, Kho  ¹c Nhµ   íctrªn®Þa   µn  b  n    b theo  íng dÉn  ña  ©n   h  c Ng hµng  µ   ícTrung  ng, Nh n   ¬ ­Tæ     chøc  Óm    Öc  Êp  µnh  Õ     ki travi ch h ch ®é kho,quü  ña      c c¸cTCTD,    c¸c tæ chøc  ã  ¹t®éng  ©n   µng  µ  Öc  Êp  µnh  c ho   Ng h v vi ch h quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý l  tiÒn m Æt   ña    chøc  µ    ©n    a  µn,   c c¸ctæ  v c¸nh trªn®Þ b ­  ùc  Ön  Th hi c¸c nghiÖp  ô  Ò   v v qu¶n  ý ngo¹ihèi,vµng  ¹c  l     b theo    quy ®Þnh  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   ícTrung  ng. vh   c Ng h Nh n   ¬ Tuú  èil ng c«ng  Öc  kh  î   vi Phßng  µy  ã  Ó  n c th chiathµnh  tæ    2  c«ng      t¸c:Tæ tiÒn  Ö, kho  ü  µ  qu¶n  ýngo¹ihèi,vµng  ¹c,m çi  do  ëng  t  qu v tæ  l     b  tæ  Tr hoÆc   Phã  ëng  Tr phßng  ùctiÕp phô  tr     tr¸ch. 4.Phßng  Õ     µ    K to¸nv thanh  to¸n: Lµ m     Ö m  ô: c¸cnhi v
  6. 6 ­ Thùc  Ön    hi c«ng    ¹ch to¸n,kÕ   t¸ch     to¸n,theo  âivµ    d   ph¶n  t×nh  ×nh  ¸nh  h ho¹t®éng, c¸clo¹ vèn,tµi     i      s¶n  b¶o  qu¶n  ¹ ®¬n  Þ, t  i v ­ Thùc  Ön  Öc  ë   µikho¶n,giao dÞch    hi vi m t       thanh    to¸nqua  µikho¶n  ña  t  c kho  ¹c Nhµ   ícvµ    b  n   c¸cTCTD     a  µn, trªn®Þ b ­Thùc  Ön    hi c«ng    t¸cthanh    ªnhµng  to¸nli   trongh Ö   èng    th NHNN, ­ Tæ     chøc  ùc hiÖn  th   c«ng    t¸cthanh to¸n bï trõgi÷a c¸c Ng ©n   µng  µ          h v TCTD     a  µn, trªn®Þ b ­ LËp  µ  chøc  Êp  µnh  Õ   ¹ch      µichÝnh  ña  n  Þ, ­   v tæ  ch h k ho thu chit   c ®¬ v     Thu  Ëp,xö  ý, th   l   cung  Êp, b¶o  c  qu¶n,l tr÷toµn  é  è  Öu cña     u    b s li   chinh¸nh    trªn m¹ng  m¸y  Ýnh    ôc  ô  t ®Ó ph v cho  ù  iÒu  µnh  ña  s® h c Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  µ  v cung  Êp  c cho  ©n   µng  Ng h Trung  ng  ¬ theo  Õ     ch ®é quy  nh,  ®Þ b¶o qu¶n  µn  to bé  ÕtbÞ     äc, tiÕp  Ën    thi   tinh   nh c¸c quy  ×nh  ü  Ët,c¸c ch¬ng  ×nh    tr k thu     tr øng dông nghiÖp  ô, x©y  ùng    Õ   ¹ch  Ët t  v  d c¸c k ho v  , trang bÞ   íi,b¶o  µnh  Õt  m  h thi   bÞ  ña    c chinh¸nh. Theo  Ýnh  Êt c«ng  Öc,Phßng  µy  ã  Ó  t ch   vi   n c th chiathµnh  Tæ     2  c«ng    t¸c: Tæ   Õ       K to¸n ­ thanh    ï trõvµ      äc. M çi  é  Ën  Trëng  to¸n b     Tæ tinh   b ph do  phßng  hoÆc   ã  ëng  Ph Tr phßng  ùctiÕp phô  tr     tr¸ch. 5.Phßng  µnh  Ýnh   ©n  ù:   H ch ­nh s Lµ m     Ö m  ô: c¸cnhi v ­ Thùc  Ön    hi c«ng    t¸cqu¶n  Þ,hËu  Çn  ôc  ô  tr   c ph v c«ng    µ  i  èng  t¸cv ®ê s cña  c«ng  chøc,viªnchøc  ¬     c quan, ­Lµ m       c¸cc«ng  Öc  Ò   µnh  Ýnh  ña  n  Þ, vi v h ch c ®¬ v ­  µ m     L c¸c c«ng    Ò   t¸cv qu¶n  ý c«ng  l  chøc, viªn chøc     theo  ¹m    îc ph vi ®   Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  NHNN  giao. Do  Ýnh  Êt c«ng  Öc,Phßng  µy  îcchia thµnh  Tæ   t ch   vi   n ®    2  c«ng      t¸c:Tæ Hµnh  Ýnh    ch ­ qu¶n  Þ vµ    tr   Tæ qu¶n  ýnh©n  ù,m çi  do  ëng  l  s  tæ  Tr hoÆc   ã  Ph Trëng phßng  ùctiÕp phô  tr     tr¸ch­ c«ng  Öc  ña  qu¶n  ýnh©n  ù  Gi¸m     vi c tæ  l  s do  ®èc  ùctiÕp chØ  o. tr     ®¹ 6.Bé  Ën  Óm    ph ki so¸t: Thùc  Ön  hi theo  quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  Ö   èng  Óm    ch tæ  v ho   c h th ki so¸t NHNN Biªn chÕ   ña    c c¸c Phßng,  é  Ën  éc    b ph thu chi nh¸nh  NHNN   Vô     do  Tæ chøc,c¸n  é  µ  o  ¹oNg ©n   µng  µ   íc Trung  ng    nh    ¬  ë    b v ®µ t   h Nh n   ¬ x¸c ®Þ trªnc s xem   Ðt    x ®Ò nghÞ   ña  c Gi¸m  c    ï hîp  íitÝnh  Êt,khèi l ng  ®è ®Ó ph   v  ch    î c«ng  viÖc  õng chinh¸nh. t    Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc thµnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   Ng h Nh n   ph H N   ph H Ch Minh  µ      v c¸c Chi nh¸nh  ã  c quy    ín® îcNg ©n   µng  µ   ícTrung  ng    m« l     h Nh n   ¬ cho lËp thªm  ét  è  m s Phßng, bé  Ën; chøc    ph   n¨ng  Öm   ô    nhi v c¸c Phßng, bé  Ën    ph ® îcquy  nh    ®Þ riªng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2