intTypePromotion=1

Quyết định 362/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
132
lượt xem
14
download

Quyết định 362/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 362/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế uỷ quyền quản lý công chức, viên chức ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 362/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  362/Q§­N H 9  n g µ y 31 th¸ng    T 12 n¨ m   1996 b a n  h µ n h   u y  c h Õ  u û  q u y Ò n  q u ¶ n  lý Q c« n g  c h ø c, viªn ch øc  N g © n  h µ n g T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô       ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc    ­ C¸n  é  µ  o  ¹oNg ©n   b v ®µ t   hµng  µ   íc, Nh n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1: Nay ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh  nµy "Quy chÕ  uû  quyÒn  qu¶n  ýc«ng  l  chøc,viªnchøc  ©n  µng".    Ng h §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thÞ  µnh  Ó   õ ngµy  ý  ®Þ n c hi l   h k t  k thay  thÕ Quy Õt  nh   è  ®Þ s 73/NH­Q§   µy  ng 7/9/1990  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u    3: Ch¸nh  phßng  èng  c, Vô   ëng  ô     V¨n  Th ®è   tr V Tæ chøc    é  c¸n b vµ  o  ¹o, ñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng,Gi¸m  ®µ t   Th tr c¸c®¬ v thu   h Nh n   ¬  ®èc    chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,Chñ  Þch  éi ®ång  Ng h Nh n     ph   t H  qu¶n  trÞ,Tæng    Gi¸m  c  ©n  µng  èc  ®è Ng h qu doanh,Tæng    C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  tyv b   qu ViÖtNam   Þu    ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n Q uy   Õ ch v Ò  u û  Q u y Ò n  q u ¶ n  lý c«n g  ch øc, viªn c h ø c n g © n  h µ n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 362/Q§­NH9   µy  ng 31/12/1996 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam) Th ®è Ng h Nh n     C h ¬ n g  I §i Ò u k h o ¶ n  c h u n g §i Ò u    1.­Quy  Õ   µy    ông  i víi Ö   èng  ©n  µng  µ   íc, ch n ¸p d ®è     th h Ng h Nh n   Ng ©n  µng  èc  h qu doanh,Tæng    C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt Nam.  ô  ëng, tyv b   qu Vi   V tr   Côc  ëng, Trëng  tr   ban, Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  µ  n  Þ  ùcthuéc  ©n   µng  µ   íctrong quy  Õ   µy  äichung  v ®¬ v tr   Ng h Nh n     ch n g   lµ Thñ   ëng  n   Þ,    tr ®¬ v c«ng  chøc, viªn chøc  éc      thu c¸c  n   Þ     îc gäi ®¬ v trªn ®     chung  µc«ng  l  chøc,viªnchøc  ©n  µng.    ng h
  2. 2 §i Ò u  2.­ èng  c  ©n   µng  µ   íc uû    Th ®è Ng h Nh n   quyªn qu¶n  ý c«ng  l  chøc,viªnchøc  ©n  µng     Ng h theo nguyªn t¾c:     1. B¶o  ¶m   Ëp  ® t trung, d©n   ñ  µ    ch v tr¸ch nhiÖ m   ña  ñ   ëng    c Th tr trong  c«ng    t¸cqu¶n  ýc«ng  l  chøc,viªnchøc:    ­ Nh÷ng  Ên      v ®Ò quan  äng vÒ   ©n  ù    ¸nh    è  Ý,bæ   Öm,  tr   nh s nh ® gi¸, tr   nhi b miÔn  Ö m,  nhi khen  ëng, kû  Ëtph¶i® îcbµn  ¹c thèng  Êt trong tËp  Ó  th   lu      b  nh     th l∙nh®¹o  ã  ù    c s tham    ña  Êp  û  giac c u §¶ng. ­ Thñ  ëng  n  Þ  µ ngêi chÞu    tr ®¬ v l     tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý c«ng  l  chøc, viªn    chøc  theo ph¹m    îcuû  Òn.   vi®   quy 2. C¸c  Õt  nh  Ò   ©n  ù  Thñ  ëng  n  Þ  ý  µ  Þu    quy ®Þ v nh s do  tr ®¬ v k v ch tr¸ch   nhiÖ m.  êng  îp  ñ  ëng  i  ¾ng,  ã  ñ  ëng  êng  ùc® îc ký  Tr h Th tr ®v Ph Th tr th tr     thay   nh÷ng  Õt  nh  Ò   ©n  ù  quy ®Þ v nh s sau    ∙  èng  Êt trong tËp  Ó    o  khi® th nh     th l∙nh®¹ vµ  îcGi¸m  c  û  Òn. ®  ®è u quy C h ¬ n g  II N é i d u n g  u û  q u y Ò n  q u ¶ n  l ý c « n g  c h ø c, viªn c h ø c §i Ò u    Phã  èng  c  îcquyÒn: 3.­C¸c  th ®è ®   ­ Tham     µn  ¹c tËp  Ó  Ò     gia b b   th v c«ng    t¸cqu¶n  ý, l  quy  ¹ch,®µo  ¹o,   ho   t  bæ nhiÖ m,  Ôn  Ö m,  mi nhi khen  ëng,kû  Ët, iÒu  ng  i víi th   lu  ® ®é ®è    c«ng  chøc,viªn    chøc  éc diÖn  èng  c  thu   Th ®è qu¶n  ý. l ­  Ën   Ðt, ®¸nh    i  íinh÷ng  Nh x  gi¸ ®è v   c«ng chøc, viªn chøc      trong  Ön  di Thèng  c  ®è qu¶n  ý,® Æc   Öt ®èi  íic«ng  l  bi   v  chøc, viªnchøc  éc  èi,lÜnh     thu kh   vùc  hoÆc   n  Þ  îcph©n  ®¬ v ®   c«ng  ô  ph tr¸ch. ­ Cã     Õn    Þ   èng  c    Ö m,  Ôn  Ö m     ý ki ®Ò ngh Th ®è bæ nhi mi nhi c«ng chøc,   viªnchøc    trong diÖn  èng  c  ©n   µng  µ   íc qu¶n  ýthuéc  èi® îc   Th ®è Ng h Nh n   l  kh     ph©n  c«ng  ô  ph tr¸ch. §i Ò u 4.­ Vô   ëng  ô       tr V Tæ chøc,c¸n  é  µ  o  ¹oNg ©n   µng  µ     b v ®µ t   h Nh níc® îcuû  Òn:     quy 1. Qu¶n  ývµ  õa  û  Òn  èng  c  ý  µ  Þu    l   th u quy Th ®è k v ch tr¸chnhiÖ m   Ò       v c¸c quyÕt  nh:  Ón  ông, ®iÒu  ng,  ©ng  Ëc ¬ng, chuyÓn  ¹ch ¬ng, ®Þ tuy d   ®é n b l   ng l   khen  ëng, kû  Ët vµ  ùc  Ön  Ýnh  th   lu   th hi ch s¸ch  i  íic«ng  ®è v   chøc, viªn chøc     thuéc biªn chÕ   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  õ nh÷ng    Ng h Nh n   ¬ tr   c«ng chøc, viªn    chøc  ã  c chøc  ô  õcÊp  v t  Phßng,chuyªn viªnchÝnh  µ ¬ng  ¬ng  ëlªn.      vt ® tr   2. N © ng  Ëc, chuyÓn  ¹ch ¬ng  i  íic«ng    b  ng l ®è v   chøc,viªnchøc  õ ng¹ch    t    chuyªn viªn(01003) vµ ¬ng  ¬ng  ëxuèng  éc    Õ         t ® tr   thu biªnch chinh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  µ  Nh n     ph v Trung  ©m  o  ¹ovµ  t ®µ t   nghiªncøu    khoa  äc  h Ng ©n  µng,trõc¸cchøc  ô  µ  h     v v chøc  danh  Thèng  c  ©n  µng  µ   íc do  ®è Ng h Nh n   qu¶n  ý. l 3. ThÈ m       tra,tæng  îp    Þ   ña    n  Þ    ×nh  èng  c  h ®Ò ngh c c¸c ®¬ v ®Ó tr Th ®è quyÕt  nh  Öc    Ö m,  Ôn  Ö m,  iÒu  ng, khen  ëng, kû  Ët ®Þ vi bæ nhi mi nhi ® ®é   th   lu   vµ  ùc  Ön  Ýnh  th hi ch s¸ch  i  íic«ng  ®è v   chøc, viªn chøc  éc     thu quyÒn  quyÕt  ®Þnh  ña  èng  c. c Th ®è
  3. 3 4. Qu¶n  ýhå  ¬    l   s c«ng chøc, viªnchøc  éc    Õ   ©n  µng  µ      thu biªn ch ng h Nh nícTrung  ng.   ¬ 5. Qu¶n  ý biªn chÕ     l    c«ng chøc, viªn chøc     trong  Ö   èng  ©n   µng  h th Ng h Nhµ   íc. n 6.V Ò   o  ¹oc«ng    ®µ t   chøc,viªnchøc:    ­ Cö     c«ng chøc,viªnchøc  ù  Ón       d tuy c¸c kho¸ ®µo  ¹ong ¾n   µ  µi h¹n,   t  vd    trongvµ  µiníc;   ngo   ­ Cö     c«ng  chøc,viªnchøc  i  äc       ® h c¸c kho¸ ®µo  ¹otrong níccã  êigian   t      th     díi n¨m  õdiÖn  Thèng  c   1  (tr   do  ®è qu¶n  ý) l. 7.Tæ     chøc  Öc    Ón  vi thituy theo c¸clo¹ h×nh  Thèng  c    i   do  ®è quy  nh. ®Þ 8. ChuÈn  Þ     Õn  Ò   Ën  Ðt,®¸nh    i víic«ng    b ý ki v nh x   gi¸®è     chøc,viªnchøc     thuéc diÖn  èng  c    Th ®è qu¶n  ý. l §i Ò u    Thñ  ëng  n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng  5.­C¸c  tr ®¬ v thu   h Nh n   ¬ ® îcuû  Òn:   quy 1.  è   Ý,ph©n   B tr   c«ng, qu¶n  ý c«ng    i  íic«ng    l  t¸c ®è v   chøc, viªn chøc      thuéc biªnchÕ   ña  n  Þ.    c ®¬ v 2. § Ò   Þ   èng  c    Öm,  Ôn  Öm   ã   ô  ëng, Trëng    ngh Th ®è bæ nhi mi nhi Ph v tr   phßng, Phã   ëng    tr phßng, n©ng  Ëc ¬ng, cö  i  äc, khen  ëng, kû  Ët,   b l   ®h   th   lu   chuyÓn  c«ng    µ  ùc  Ön    Ýnh  t¸cv th hi c¸c ch s¸ch kh¸c cã  ªnquan  n     li   ®Õ c«ng  chøc,viªnchøc     trong®¬n  Þ.   v §èi víiviÖc    Öm,  Ôn  Öm,     bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët c«ng  th   lu   chøc,  viªn chøc  Êp    c Phßng  ña    c c¸c Phßng  idiÖn  ¹  B Õ n   ¬ng  ¬ng, cÇn  ®¹   ti 17  Ch D   tham  kh¶o    Õn  ña  ô   ëng  ô  ý ki c V tr ph tr¸chV¨n    phßng  ©n   µng  µ   íc t¹ Ng h Nh n     i 17  Õ n   ¬ng  ¬ng  Ò   È m   Êt,n¨ng  ùcvµ    B Ch D v ph ch   l   ý thøc chÊp  µnh  éiquy  û    h n  k luËt. 3.Quy Õt  nh  ö  tr ng    ®Þ c tæ  ë c«ng  t¸c. 4. Nh Ën  Ðt ®¸nh    i víi   x  gi¸®è    c«ng  chøc,viªnchøc  ã     c chøc  ô  õ Phã  ô  v t  v tr ng  µ ¬ng  ¬ng  ëxuèng  éc ®¬n  Þ  × nh  ô  ë vt ® tr   thu   vm ph tr¸ch. 5.Tæ     chøc    éinghÞ  c¸ch   chuyªn ®Ò   µ  Ëp  Ên    v t hu nghiÖp  ô  ã  êigian v c th     díi ngµy   10  sau    îcPhã  èng  c  ô  khi®   th ®è ph tr¸chphª duyÖt.    §i Ò u    6.­Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh,thµnh  è, Ng h Nh n     ph   ® îcuû  Òn:   quy 1. Qu¶n  ýtoµn  Ön  è  Ý,ph©n    l  di (b tr   c«ng c«ng    Ën  Ðt,®¸nh    t¸c,nh x  gi¸, khen  ëng,kû  Ëtvµ  ùc hiÖn  Ýnh  th   lu   th   ch s¸ch,chÕ   )  i víi   ®é ®è     c«ng  chøc,viªn    chøc  éc biªnchÕ   ña    thu     c Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è. Ng h Nh n     ph 2. Bæ   Öm,  Ôn  Öm   ëng    nhi mi nhi Tr phßng, Phã   ëng    tr phßng  éc    thu Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, trõCh¸nh  Ng h Nh n     ph     thanh    Ó m     tra,Ki so¸t viªntr ng, Trëng   ë   phßng  Õ     µ  k to¸nv thanh to¸n,thanh      traviªn,kiÓm       so¸tviªn,   do  èng  c    Ö m  µ  Ôn  Öm. Th ®è bæ nhi v mi nhi 3. Ký  Õt  nh  Ón  ông, tiÕp  Ën    quy ®Þ tuy d   nh c«ng chøc,viªnchøc     sau    khi ® îcNg ©n  µng  µ   ícTrung  ng  Êp  Ën.   h Nh n   ¬ ch thu Ký  Õt  nh  quy ®Þ nghØ   u, ®×nh  h  chØ c«ng      µnh  û  Ëttõ h×nh  t¸c,thih k lu     thøc c¶nh c¸o  ë xuèng  i  íinh÷ng  tr   ®è v   c«ng chøc, viªn chøc  Thèng  c     do  ®è
  4. 4 qu¶n  ý thuéc  l  biªn chÕ   ña      c chi nh¸nh sau    ã    Õn  Êp  Ën  ña  khi c ý ki ch thu c Thèng  c. ®è 4.  ã   C v¨n b¶n    Þ,  Ën  Ðt  íicÊp  û, chÝnh  ®Ò ngh nh x v  u  quyÒn,  íiChñ   v  tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c    ©n   µng  èc  ®è c¸c Ng h qu doanh, Tæng     c«ng    µng  ¹c,®¸  ý  Öt Nam   Ò   Öc    Ö m,  Ôn  Ö m,  ty v b   qu Vi   v vi bæ nhi mi nhi khen  th ng, kû  ËtGi¸m  c,  ã   ë   lu   ®è Ph gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  èc  Ng h qu doanh,   C«ng    µng  ¹c ®¸  ý    a  µn. tyv b   qu trªn®Þ b Khi cÇn  Õtcã  Òn  Õn  Þ   íiThèng  c  ©n   µng  µ   íc   thi   quy ki ngh v   ®è Ng h Nh n   ®Ó  xem   Ðt vµ  cÇu  ñ   Þch  éi ®ång  x   yªu  Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµng  èc  qu doanh, Tæng     c«ng    µng  ¹c ®¸  ý  nh  ty v b   qu ®× chØ  c«ng    ö  ý t¸c,x l   vÒ   Æt   µnh  Ýnh  m h ch hoÆc   a      ètr cph¸p luËt®èi víi   ® ra truyt   í          viªnchøc  ©n   Ng hµng  èc  qu doanh, Tæng     c«ng    µng  ¹c  ¸  ý  Chñ   Þch  éi  ng  ty v b ® qu do  t H ®å qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è qu¶n  ý. l 5.Cö     c«ng  chøc,viªnchøc  i  äc       ® h c¸ckho¸®µo  ¹otrong níccã  êigian   t      th     díi th¸ng.  3  §i Ò u    7.­Gi¸m  c  ®è Trung  ©m  o  ¹ovµ  t ®µ t   nghiªncøu    khoa  äc  ©n   h Ng hµng  îcuû  Òn: ®   quy 1. Qu¶n  ýtoµn  Ön  è  Ý,ph©n    l  di (b tr   c«ng c«ng    iÒu  ng, khen  ­ t¸c,® ®é   th ëng, kû  Ëtvµ  ùc hiÖn  Ýnh    lu   th   ch s¸ch  Õ   )  i  íic«ng  ch ®é ®è v   chøc, viªnchøc     thuéc biªn chÕ   ña    c Trung  ©m,  õ c¸c chøc  ô  ã   t tr     v Ph gi¸m  c  ®è Trung  ©m,  t ViÖn  ëng  µ  ã  Ön  ëng  Ön  tr v Ph vi tr Vi Khoa  äc  ©n   µng, Gi¸m  c      h Ng h   ®è c¸c Chi nh¸nh,chuyªn viªnchÝnh  µ ¬ng  ¬ng  ëlªn.      vt ® tr   2. Bæ   Öm   µ  Ôn  Öm   ã     nhi v mi nhi Ph gi¸m  c    ®è chi nh¸nh, Trëng    phßng,  Phã  ëng  tr phßng  µ    v c¸cchøc  ô ¬ng  ¬ng  éc Trung  ©m. vt ® thu   t 3. Ký  Õt  nh  Ón  ông, tiÕp  Ën    quy ®Þ tuy d   nh c«ng chøc,viªnchøc     sau    khi ® îcNg ©n  µng  µ   ícTrung  ng  Êp  Ën.   h Nh n   ¬ ch thu Ký  quyÕt  nh   ®Þ nghØ   u,  nh  h ®× chØ  c«ng    µ    µnh  û  Ët tõ t¸c v thih k lu     h×nh thøc c¶nh    ëxuèng  i víinh÷ng  c¸o tr   ®è     c«ng chøc,viªnchøc  éc diÖn     thu   Thèng  c  ®è qu¶n  ýsau    ã    Õn  Êp  Ën  ña  èng  c. l  khic ý ki ch thu c Th ®è 4.Cö     c«ng  chøc,viªnchøc  i  äc       ® h c¸ckho¸®µo  ¹otrong nícthêigian díi   t         3  th¸ng. 5. Nh Ën  Ðt ®¸nh    i víic«ng    x  gi¸®è     chøc,viªnchøc  ã     c chøc danh  õ Phã  t  gi¸m  c  ®è Trung  ©m  ëxuèng. t tr   §i Ò u  8.­ éi ®ång  qu¶n trÞ,  H  Tæng  gi¸m ®èc  Ng ©n  hµng quèc  doanh, Tæng     c«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt Nam   äit¾t lµ Tæng   ty v b   qu Vi   (g       c«ng    ty), Gi¸m  c  ®è c«ng    µ   ty,Nh m¸y,X Ý     nghiÖp  äichung  µc¸c doanh  (g   l    nghiÖp) trùc    thuéc c«ng chøc, viªnchøc  ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  Öc     Ng h Nh n     vi qu¶n  ýviªn l    chøc theo  Ëtdoanh  lu   nghiÖp,®iÒu  Ö  ña    l c Tæng  c«ng    ña  ty,c doanh nghiÖp  vµ    c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña  µ   íc.   Nh n §èivíic¸c c«ng       chøc,viªnchøc  µ thµnh    éi ®ång     l  viªnH   qu¶n  Þ (kÓ    tr   c¶ Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c),Phã   ®è   tæng gi¸m  c,  Õ   ®è K to¸ntr ng, Trëng   ë   ban  Óm  ki so¸t, éc Tæng   thu   c«ng    µ  tyv Gi¸m  c, Phã  ®è   gi¸m  ®èc, K Õ     ëng      to¸ntr c¸c doanh nghiÖp  ©n   µng  Thèng  c  ©n   µng  Ng h do  ®è Ng h Nhµ   ícbæ   Ö m,  Ôn  Ö m,  n   nhi mi nhi khen  ëng,kû  Ët. th   lu  
  5. 5 C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u  9.­ Öc     Vi bæ sung  µ  öa  æi  vs ® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ch n do  ®è quyÕt  nh.  ô   ëng  ô     ®Þ V tr V Tæ chøc, c¸n  é  µ  o  ¹o cã    b v ®µ t   tr¸chnhiÖ m   íng   h  dÉn  µ  Óm    Öc  ùc hiÖn. v ki travi th  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2