intTypePromotion=1

Quyết định 363/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
88
lượt xem
3
download

Quyết định 363/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 363/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về công tác quản lý và đào tạo công chức, viên chức trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 363/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m  s è  363/Q§­N H 9  n g µ y  31  ® n th¸ng 12 n¨ m  1996  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  q u y  ® Þ n h  v Ò   n g    q u ¶ n  lý v µ  v c« t¸c ® µ o  t¹o  n g   h ø c, viªn ch øc  trong h Ö  th è ng N g © n  h µ n g  N h µ   íc c« c n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Bé   Ët    cø  Lu Lao  ng  ña  íc Céng  µ    éi chñ  ®é c n  ho x∙ h   nghÜa  Öt  Vi Nam   µy  ng 23/6/1994; ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô    ®Ò ngh c V tr v Tæ chøc, c¸n  é  µ  o   ¹o Ng ©n     b v ®µ t   hµng  µ   íc, Nh n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n quy  nh  Ò   ®Þ v c«ng    t¸c qu¶n  ývµ  o  ¹oc«ng  l   ®µ t   chøc,viªnchøc     trong h Ö   èng  ©n  µng  µ   íc.   th Ng h Nh n   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2.­Quy ®Þ n c hi l     k t  k Nh÷ng  quy  nh   íc ®©y     íiquy  nh   ¹  ®Þ tr   tr¸ v   i ®Þ t iQuy Õt  nh   µy  u   ®Þ n ®Ò h Õt  Öu  ùcthi µnh. hi l     h §i Ò u    3.­Ch¸nh  phßng  èng  c, Vô   ëng  ô     V¨n  Th ®è   tr V Tæ chøc    é  c¸n b vµ  o  ¹o, ñ tr ng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícchÞu  ®µ t     ë c¸c®¬ v thu   th h Nh n   tr¸chnhiÖm     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Q uy   Þ nh ® v Ò   n g    q u ¶ n  lý v µ  ® µ o   ¹o c«n g  ch øc, viªn c h ø c trong h Ö  th è ng  c« t¸c t N g © n  h µ n g  N h µ  n íc (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 363  Q§­NH9   µy  ng 31/12/1996 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    1.­Quy  nh  µy    ông  ®Þ n ¸p d cho    n  Þ  c¸c ®¬ v sau  y   éc h Ö   ®© thu   thèng  ©n  µng  µ   íc: Ng h Nh n ­Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng,   h Nh n   ¬ ­C¸c      chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc, Ng h Nh n ­Trung  ©m  µo  ¹ovµ    t § t   nghiªncøu    khoa  äc  ©n  µng. h Ng h
  2. 2 §i Ò u 2.­C«ng    chøc, viªnchøc     trong h Ö   èng  ©n   µng  µ   íc   th Ng h Nh n   do  èng  c  ©n   µng  µ   íc thèng  Êt  Th ®è Ng h Nh n   nh qu¶n  ýtheo  l  nguyªn  ¾c  Ëp  tt trung  ©n   ñ. Vô     d ch   Tæ chøc, c¸n  é  µ  o   ¹o tham  u    b v ®µ t   m cho  èng  c  Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc,®ång  êihíng  Én  µ  chøc  ùc  Ön  èng  Êt h Nh n   th   d v tæ  th hi th nh   c«ng    µy. t¸cn §i Ò u 3.­ ViÖc  ùc  Ön    Ýnh    th hi c¸c ch s¸ch  Ò   v qu¶n  ý,®µo  ¹o c«ng  l  t  chøc, viªn chøc     ph¶i tu©n  ñ    ñ  ¬ng, chÝnh    th c¸c ch tr   s¸ch  ña  c §¶ng, c¸c v¨n     b¶n ph¸p quy  ña  µ   ícvµ  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc,b¶o  ¶m   c Nh n   c Th ®è Ng h Nh n   ® nguyªn t¾c    c«ng  khai, c«ng  b»ng,d©n  ñ.   ch §i Ò u 4.­ Thñ  ëng    n  Þ    tr c¸c ®¬ v ph¶i phèi hîp  íic¸c tæ      v     chøc  §¶ng,  §oµn  Ó  Çn  óng  th qu ch trong ®¬n  Þ    ùc hiÖn  ètvµ  Þu    v ®Ó th   t   ch tr¸chnhiÖm  ­   tr íc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   ÷ng    ®è Ng h Nh n   nh c«ng  Öc  îc uû  Òn  vi ®   quy trong  c«ng qu¶n  ý, o  ¹oc«ng  l  ®µ t   chøc,viªnchøc.    §i Ò u    ã   ¬  Õ   Ón  än,®¸nh    5.­C c ch tuy ch   gi¸n¨ng  ùc,bè  Ý,sö  ông, l   tr   d   ®µo  ¹obåidìng c«ng  t      chøc    viªnchøc. §i Ò u    è   Ý tæ  6.­B tr   chøc  é  b m¸y  ph¶ixuÊt ph¸ttõ yªu  Çu  Ö m   ô          c nhi v c«ng    ã  t¸c, quy  nh  c ®Þ chøc n¨ng  Öm   ô  â rµng,tr¸nhchång  Ðo, kh«ng  nhi v r      ch   v×  con  êim µ   Ëp thªm  é  ng   l   b m¸y  chøc. tæ  §i Ò u    7.­Thuyªn  chuyÓn hoÆc   Ôn  Ö m   ÷ng  mi nhi nh c«ng chøc,viªn    chøc kh«ng    ®ñ n¨ng  ùc chuyªn m«n,  l    kh¶ n¨ng  iÒu  µnh, sa  ót vÒ   È m   ® h   s   ph chÊt.   §i Ò u 8.­Cã   Ýnh    ch s¸ch khuyÕn  Ých  ï hîp  µ  kh ph   v tho¶  ¸ng  ®∙i, ® u    ®éng    viªnc«ng  chøc,viªnchøc  Ên  u,     ph ®Ê kh«ng  õng  ©ng  ng n cao  ×nh ®é   tr   chuyªn  m«n,  È m   Êt  o  øc,  Ýnh  ph ch ®¹ ® ch s¸ch khuyÕn  Ých  i  íic«ng  kh ®è v   chøc    viªnchøc  ôc  ô  ¹ c¸ctØnh  Òn  ói, ïng s©u, vïng xa. ph v t     i mi n  v      §i Ò u    µo  ¹ochó  äng c¶  m Æt:  9.­§ t   tr   2  N¨ng  ùc vµ  È m   Êt.ViÖc  l   ph ch   ®µo  ¹oph¶i®¶m   t    b¶o  ng  i t ng,®óng  ®ó ®è  î   chuyªn m«n    nghiÖp  ô  µ  ïhîp v v ph     víiquy  ¹ch  ö  ông, chó  äng ®µo  ¹onh÷ng  êi thùc sù  ã    ho sd   tr   t  ng     c n¨ng  ùc,cã  l  qu¸ tr×nh cèng  Õn,g ¾n  ã  íi µnh  µ  íi n  Þ.     hi   b v  ng v v  ®¬ v §i Ò u 10.­Giao  Vô      cho  Tæ chøc,c¸n bé  µ  o  ¹oqu¶n  ý, chøc      v ®µ t   l  tæ  sö  ông  èng  Êt  d th nh kinh phÝ   o  ¹o,nghiªn cøu    ®µ t     khoa  äc  h theo quy  nh   ®Þ cña  µ   ícvµ  ña  èng  c. Nh n   c Th ®è
  3. 3 C h ¬ n g  II T u y Ó n  d ô n g  c « n g  c h ø c, viªn c h ø c §i Ò u 11.­C¨n  nhiÖm  ô    cø  v c«ng    µ  t¸cv chØ      Õ   îcduyÖt, tiªubiªnch ®     ®Þnh  ú  ©n   µng  µ   íc tiÕn  µnh    Ón, s¸th¹ch    Ón  än  k Ng h Nh n   h thituy     ®Ó tuy ch c«ng  chøc,viªnchøc.    §i Ò u 12.­ViÖc    Ón  îc thùc  Ön    thituy ®   hi theo quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cña  µ   ícvµ  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Nh n   Th ®è Ng h Nh n §i Ò u 13.­ViÖc  Õp  Ën  i  íic«ng    ti nh ®è v   chøc, viªnchøc  ang     ® c«ng  t¸cngoµih Ö   èng  îcthùc hiÖn      th ®    theo nguyªn t¾c      sau: 1. TiÕp  Ën    nh c«ng  chøc,viªnchøc  µih Ö   èng  ©n  µng  µ   íc    ngo   th Ng h Nh n   ph¶ixuÊtph¸ttõc«ng  Öc  ßi  ái.        vi ® h 2. KhuyÕn  Ých  Õp  Ën    kh ti nh c«ng  chøc, viªnchøc  ã  ×nh       c tr ®é chuyªn  m«n  cao, cßn      ®é tuæi phôc  ô  ©u  µi phï hîp  íinhu  Çu    vl d    v  c c«ng  Öc  ña  vi c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 3.  dông    ×nh  ¸p  c¸c h thøc    ¹ch  Ých  îp.Thñ   ëng  n   Þ   Þu  s¸th th h  tr ®¬ v ch tr¸chnhiÖ m   ¸nh    µ  í thiÖu  ©n  ù, Vô       ® gi¸v gi i   nh s   Tæ chøc  c¸n  é  µ  o  ¹o b v ®µ t   kiÓm    å  ¬,tæ  trah s   chøc    ¹ch vµ  s¸th   th«ng    Õt  b¸o k qu¶  cho  n  Þ  Õt. ®¬ v bi §i Ò u 14.­ViÖc    ¹ch    ý  îp  ng    ng  i  íiviªnchøc    s¸th ®Ó k h ®å lao ®é ®è v     thõa  µnh,phôc  ô  ùc hiÖn  h   v th   theo  quy  ×nh vµ    Èn    tr   tiªuchu viªnchøc  Nhµ   do  nícban  µnh.   h C h ¬ n g  III Q u ¶ n  l ý c « n g  c h ø c, viªn c h ø c §i Ò u 15.­ViÖc  iÒu  ng    ® ®é c«ng    i víi t¸c®è    c«ng  chøc,viªnchøc  îc    ®  thùc hiÖn    theo quy  Õ   û  Òn  ch u quy qu¶n  ýc«ng  l  chøc, viªnchøc  ña  èng     c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc.Trong  êng  îp cÇn  Õt, Ng h Nh n   tr h  thi  theo ®Ò   Þ  ña  ô  ­   ngh c V tr ëng  ô     V Tæ chøc, c¸n  é  µ  o  ¹o,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt   b v ®µ t   ®è Ng h Nh n     ®Þnh  iÒu  ng  ® ®é c«ng    i víic«ng  t¸c®è     chøc,viªnchøc  µ      m kh«ng  Êt thiÕt nh     ph¶icã  ù  ng    ña    s ®å ý c c«ng  chøc,viªnchøc  µ  ñ tr ng  n  Þ  ¬i®i,®Õ n.    v th   ë ®¬ v n     §i Ò u 16.­§èi víic«ng       chøc    viªnchøc  µ chuyªn    l  viªnhoÆc   ¬ng  ­ t ® ¬ng  ëlªnmuèn  tr     chuyÓn c«ng    t¸csang  µnh  ng kh¸c,ph¶icã  êigian c«ng        th     t¸c Ýt  Êt 10  nh   n¨m    ©n  µng  µ   ícmíi® îcxem   Ðt,gi¶i ë Ng h Nh n       x     Õt.quy
  4. 4 §i Ò u 17.­Trêng  îp c«ng    h  chøc,viªnchøc  ùý  á  Öc    a  ã  ù     t   b vi khich c s ®ång    ña  ¬  ý c c quan  Ï bÞ   û  Ëtbuéc    Öc  s   k lu   th«ivi theo quy  nh,  ®Þ kh«ng  îc ®  thanh      to¸nc¸ckho¶n  î Êp  tr c theo  Õ   ,  ch ®é ph¶ibåihoµn  µn  é    Ý  o      to b chiph ®µ t¹o trong  êigian    th   c«ng      ©n   µng, ®ång  êiph¶i båi th ng  ÷ng  t¸c ë Ng h   th      ê nh thiÖth¹ido  Öc      vi c«ng  chøc,viªnchøc  á  Öc  ©y     b vi g nªn. §i Ò u 18.­C«ng    chøc, viªnchøc    Êt  ú  ¬ng  Þ     ëb k c v c«ng    µo    t¸cn khi kÕt  óc  th n¨m  c«ng    u   t¸c,®Ò ph¶i tiÕn  µnh  Óm   iÓ m   Õt    h ki ® k qu¶  ùc  Ön  th hi nhiÖ m  ô  µ  îc®¸nh    Õp  ¹ theo quy  nh. vv®  gi¸x lo   i   ®Þ K Õt  óc thêigian tËp  ù,c«ng  th       s  chøc,viªnchøc     ph¶iqua    ¹ch  ¹ tr c   s¸th l  í  i khituyÓn  ông  Ýnh    d ch thøc vµo  ¹ch c«ng    ng   chøc. §i Ò u 19.­C«ng    chøc,viªnchøc  ×  ýdo     v l   søc  ÎhoÆc   Þ  Õp  µo  kho   bx v lo¹  Õu   Ð m   Ò   iy k v n¨ng  ùc c«ng    l  t¸c,n¨ng  ùc ®iÒu  µnh  l  h hoÆc   sót vÒ   sa    phÈ m   Êtph¶ikiªnquyÕt xö  ý  ch        k b»ng    Ön  c¸cbi ph¸p thÝch  îp,cô  Ó:   h   th ­ §èivíi      c«ng chøc,viªnchøc     kh«ng  ÷ chøc  ô    o  × cho  gi   v l∙nh®¹ th   thuyªn  chuyÓn c«ng    t¸choÆc   cho    Öc  th«ivi theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h ­  èi víic«ng  §   chøc, viªn chøc  µ l∙nh ®¹o  ×  Ôn  Öm   µ     l    th mi nhi v chuyÓn  lµm  c«ng    t¸ckh¸c. §iÒu  20.­ Thùc  Ön  Öc    Ón  µo    hi vi thituy v c¸c chøc danh l∙nh ®¹o      do Thèng  c  ©n   µng  µ   ícqu¶n  ý.C¸c  i t ng kh¸c thùc hiÖn  Õ     ®è Ng h Nh n   l  ®è  î       ch ®é thi  theo quy  nh    ®Þ chung  ña  µ   ícvµ  ña  èng  c. c Nh n   c Th ®è §i Ò u 21.­Thùc  Ön  Öc  ©n    hi vi lu chuyÓn c«ng    i  íic«ng  t¸c®è v   chøc,   viªnchøc    o    ét  è    l∙nh®¹ ë m s chøc  danh  Çn  Õttheo híng 5  c thi       n¨m  lÇn. 1  §i Ò u 22.­C«ng    chøc,viªnchøc  µ l∙nh®¹o  a  n      l    ch ®Õ tuæi nghØ   u    h nhng  n¨ng  ùc,søc  Îkh«ng  ¸p  do  l  kho   ® øng    Çu  yªu c c«ng  Öc  × cho    ÷ vi th   th«igi   chøc  ô  µ  v v chuyÓn  µm  l c«ng    t¸ckh¸cphïhîp víi        kh¶  n¨ng  µ  ×nh ®é   v tr   chuyªn   m«n. §i Ò u 23.­C«ng    chøc,viªnchøc    ∙  n      tuy ® ®Õ tuæi nghØ   u, cßn      h  søc khoÎ,cã    n¨ng  ùc,hoÆc   ÷ng  l  nh c«ng chøc  ang  îc giao  ùc hiÖn  ét  ­ ® ®  th   m ch ¬ng  ×nh  Ö m   ô  tr nhi v quan  äng,® Æc   Öt lµ c¸c c«ng  tr   bi       chøc, viªn chøc  ã     c chøc danh  khoa  äc  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt,cho  Ðo  h ®  ®è Ng h Nh n   x  k dµithêih¹n      c«ng    t¸c(kh«ng  ÷ chøc  ô    o) theo  gi   v l∙nh®¹   quy  nh  ña  Ýnh   ®Þ c Ch phñ.
  5. 5 §i Ò u  24.­  C«ng chøc, viªn chøc    êi gian      ®ñ th   c«ng    t¸c theo    quy ®Þnh  ng  a  n   nh ch ®Õ tuæi nghØ   u, n¨ng  ùc h¹n  Õ     h  l  ch hoÆc  søc  Î yÕu  kho   kh«ng  ¶m   ® b¶o cho c«ng    Õu  ù nguyÖn    t¸c,n t  xinnghØ  Öc  ê    vi ch ®ñ tuæi hu,    th×  m çi  cø  n¨m nghØ   ê    ch ®ñ tuæi hu  îc trîcÊp  ét    ®    m kho¶n  Òn  õ nguån  ti t   quü  óc  îhoÆc   õc¸cnguån  ph l  i t    kh¸cn Õu  ã.   c §i Ò u 25.­C«ng    chøc,viªnchøc       tuy tuæi cßn  Î ®∙  îc®µo  ¹onh­   tr   ®   , t  ng n¨ng  ùccã  Òu  ¹n  Õ,  ã  è  Ýs ¾p  Õp  l   nhi h ch kh b tr   x c«ng    Ön    ),n Õu   t¸c(di d«id   tù nguyÖn      xin nghØ   Öc  ×  µichÕ     Ön  µnh  vi th ngo   ®é hi h cßn  îc trî Êp  ®    c thªm  m ét  kho¶n  Òn tõnguån  ü  óc  îhoÆc   õc¸cnguån  ti     qu ph l  i t    kh¸cn Õu  ã.   c C h ¬ n g  IV Q u ¶ n  l ý ® µ o  t¹o v µ  n g hiªn c ø u  k h o a h ä c c « n g  n g h Ö §i Ò u 26.­ChÝnh    o  ¹o:   s¸ch ®µ t a/ KhuyÕn  Ých  kh c«ng chøc, viªn chøc  ã     c nguyÖn  äng  µ  v v kh¶  n¨ng  häc  Ëp    ©ng  t ®Ó n cao  ×nh  ,  ¸p  tr ®é ® øng  nhu  Çu  c ph¸ttr Ón cña  Ö   èng   i   h th Ng ©n  µng. h   b/ C«ng    chøc, viªnchøc  îc cö  i  äc       ®   ® h c¸c kho¸ ®µo  ¹obåi dìng  ¾n     t    ng h¹n  îc®¶m   ®  b¶o    Ëp    thu nh nh trong thêigian c«ng    îcthanh             t¸c,   ® to¸nc¸c chi phÝ  äc  Ëp  h t theo quy  nh.   ®Þ c/ C«ng    chøc, viªn chøc  îc cö  i  äc  µi h¹n  îc hëng    Òn  î    ®  ®h d  ®  c¸c quy l  i theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n §i Ò u 27.­C¸c  ×nh    h thøc ®µo  ¹o.   t a/Tæ     chøc  µ  ùc hiÖn    ¹ h×nh  o  ¹osau: v th   c¸clo   i ®µ t   ­§µo  ¹oth ng    t   ê xuyªn. ­§µo  ¹on©ng    t  cao. b/ H×nh    thøc ®µo  ¹ocã  Ó  µtËp    t   th l   trung,t¹ chøc   i  trong hoÆc   µigiê   ngo     hµnh  Ýnh, ®µo  ¹otõ xa,nghiªncøu  ch   t       kh¶o  .Riªng ®èi víilo¹  ×nh  o   s¸t.  .      i h ®µ t¹ot¹ chøc  µih¹n   i   d   trong giê hµnh  Ýnh.ChØ   tiªncho  ét  è  i t ng thùc    ch   u    m s ®è  î     sù  ã  c nhu  Çu    ôc  ô  c ®Ó ph v cho  c«ng  Öc  vi chuyªn m«n, quy  ¹ch  ho c¸n  é  b nguån  µ  i t ng chÝnh  v ®è  î   s¸ch. c/ KhuyÕn  Ých  µ  ¹o ®iÒu  Ön    kh v t  ki cho  c«ng chøc, viªn chøc  a  ã     ch c b»ng  ihäc  ®¹   cao  ng   ®¼ tham      Ón  µ  ù    giathi tuy v d c¸ckho¸häc  µigiêhµnh    ngo     chÝnh. Khi kÕt  óc kho¸ häc  îc c¬     th     ®   quan  Ðt  î Êp  ét  Çn  x tr  c m ph hoÆc   µn  to bé kinh phÝ   o  ¹on Õu      ®µ t   c¸c kho¸ häc    Õtthùc li     ®ã thi     ªnquan  í nghiÖp  ô  ti  v ®ang  µm  l hoÆc   Ï® îcph¸ttr Óntrong t ng  . s      i    ¬ lai
  6. 6 §i Ò u 28.­§èit ng ®µo  ¹o.    î   t a/ C«ng    chøc, viªnchøc  íi tuyÓn  ông, míi chuyÓn  n   ©n   µng     m  d    ®Õ Ng h Nhµ   íc ®Ò u   n  ph¶iqua  ét  ¬ng  ×nh häc  Ëp  ¾t  éc  ú  éc  µo  éi   m ch tr   t b bu tu thu v n   dung  µ  Êp  äc  ∙  îc®µo  ¹otr c®©y. vc h ®®   t   í  b/ C«ng    chøc,viªnchøc  õ ng¹ch     t  chuyªn viªntrëlªnc«ng        Ünh        t¸cë c¸c l vùc  ñ  Õu    n  Þ  éc  èichÝnh  ch y (c¸c®¬ v thu kh   s¸ch,khèithanh    Óm       tra,ki so¸t)   hµng n¨m  ph¶itham  ù  ét    d m kho¸®µo  ¹o, åidìng.§èivíi   i t ng kh¸cÝt    t  b       ®è  î   c¸c   nhÊt trongvßng  n¨m      5  ph¶itham    ét    giam kho¸®µo  ¹o, åidìng.   t  b c/ C«ng    chøc, viªn chøc  ã      c qu¸  ×nh  tr c«ng    èt,cã  íng  t¸c t   h ph¸t tr Ón  i  trong t ng    ∙   ¬ lai ® qua    tthi Ón  ã  Ó  îcxem  Ðt cö  i  äc  Êy b»ng  , c¸c®î     tuy c th ®   x   ®h l  §¹ihäc    hoÆc  Cao  ng   ®¼ thø    hai hoÆc     c¸c kho¸ häc  µi h¹n  ï hîp  íinhu    d  ph   v  cÇu  ö  ông  ña  n  Þ  µ  ña  Ö   èng. sd c ®¬ v v c h th §i Ò u 29.­Quy  ¹ch ®µo  ¹oc«ng    ho   t  chøc,viªnchøc.    a/ M çi  n  Þ    ®¬ v ph¶ilËp    quy  ¹ch  o  ¹oc«ng  ho ®µ t   chøc,viªnchøc  µih¹n    d    vµ  Õ   ¹ch  o  ¹ohµng  k ho ®µ t   n¨m  nh»m   Èn  Þ   ån  ©n  ùc®Ó   ôc  ô  chu b ngu nh l  ph v cho nhu  Çu  c c«ng  Öc  ícm ¾t  µ  ©u  µi. vi tr   vl d b/  ô     V Tæ chøc, C¸n  é   µ  o   ¹o tr×nh  èng  c  Ðt    b v ®µ t   Th ®è x duyÖt    quy ho¹ch,kÕ   ¹ch  o  ¹ohµng    ho ®µ t   n¨m, híng dÉn  µ  Óm       n  Þ  ã  ªn     v ki trac¸c ®¬ v c li   quan  ùc hiÖn. th   §i Ò u 30.­V Ò     Ý  o  ¹ovµ    kinhph ®µ t   nghiªncøu    khoa  äc: h a/ Hµng    n¨m,  ô     V Tæ chøc, C¸n  é  µ  o  ¹o chñ  × phèi hîp  íic¸c   b v ®µ t   tr     v    ®¬n  Þ  ªnquan  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íc xÐt  Öt  Õ   ¹ch v li   tr   ®è Ng h Nh n   duy k ho   ®µo  ¹ovµ  t   nghiªncøu    khoa  äc  Ìm  h k theo tæng  ¹n møc    h  kinhphÝ.   b/ C¨n  kÕ   ¹ch  o  ¹o kÌm  ¹n    cø  ho ®µ t   h møc  kinh  Ý   îc duyÖt,Vô     ph ®     Tæ chøc  c¸n  é  µ  o  ¹o ph©n    µ  íng  Én  ùc  Ön  b v ®µ t   bæ v h d th hi chØ     ¹n  tiªuh møc   kinh  Ý   ph cho    n  Þ   ªnquan  µ    ¬ng  ×nh  o  ¹o,nghiªn cøu  c¸c ®¬ v li   v c¸c ch tr ®µ t     khoa  äc  h kh¸c. c/§¬n  Þ  îcgiao h¹n    v®    møc  kinh phÝ  ã    c tr¸chnhiÖm   chøc  ùc hiÖn    tæ  th   nhiÖ m  ô  o  ¹ovµ  v ®µ t   nghiªncøu    khoa  äc  µ      µichÝnh  h v chitiªut   theo  ng    ®ó c¸c v¨n b¶n  Ön  µnh  ña  µ   ícvµ  ña  èng  c.   hi h c Nh n   c Th ®è d/ Vô   Õ     K to¸n ­ Tµi chÝnh  ñ  × phèi hîp  íiVô          ch tr     v   Tæ chøc, c¸n  é  µ    bv ®µo  ¹ohíng  Én, qu¶n  ý,theo  âi viÖc      t  d   l  d  chitiªucho  o  ¹ovµ  ®µ t   nghiªn cøu    khoa  äc  ¶m   h® b¶o  ùc hiÖn  èng  Êt,®óng  th   th nh   nguyªn t¾c  Õ     ña  µ     ch ®é c Nh nícquy  nh.   ®Þ §i Ò u 31.­Ph©n    c«ng  tr¸chnhiÖm     Qu¶n  ýc«ng    l  t¸cnghiªncøu    khoa  häc  ©n  µng  ÷a c¸c®¬n  Þ  Ng h gi     v trong h Ö   èng  ©n  µng  µ   íc:   th Ng h Nh n a/ Vô      Tæ chøc,c¸n bé  µ  o  ¹otham  u  óp Thèng  c  ©n  µng      v ®µ t   m gi   ®è Ng h Nhµ   íc thùc  Ön  n  hi chøc  n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc lËp  Õ   ¹ch  µng  l  n  k ho h n¨m,  Õ   k ho¹ch dµih¹n vÒ         nghiªncøu   khoa  äc  ©n  µng. h Ng h b/ Trung  ©m   µo  ¹o vµ    t § t   Nghiªn cøu    khoa  äc  ©n   µng  µ ®¬n   Þ  h Ng h l  v thùc hiÖn.  
  7. 7 c/ Héi ®ång     khoa  äc  ©n   µng  µ tæ  h Ng h l   chøc   Ên  µ  óp Thèng  c  tv v gi   ®è tr Ónkhaithùc hiÖn. i      §i Ò u 32.­Trung  ©m  µo  ¹ovµ    t § t   nghiªncøu    khoa  äc  ©n  µng  µ h Ng h l  ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp,® îcgiao tæ       chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh ®µo  ¹o,®µo  ¹o th   ch tr   t  t  l¹  ic«ng  chøc, viªn chøc  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vµ  ùc  Ön     c Th ®è Ng h Nh n   th hi nhiÖ m   ô  o   ¹o nghiªn cøu  v ®µ t     khoa  äc  h theo c¸c Quy Õt  nh   ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ. C«ng  chøc,viªnchøc  ©n   µng  µ   íc®i  äc  ¹     Ng h Nh n   h t i Trung  ©m  µo  ¹o t § t  vµ nghiªn cøu    khoa  äc  ©n   µng  h Ng h kh«ng ph¶i®ãng  äc  Ý;  ©n   µng    h ph Ng h Nhµ   ícsÏcÊp    n    bæ sung  Çn  ph chªnh  Öch      l thu chib¶o  ¶m   ù  ¹t®éng  ña  ® s ho   c Trung  ©m. t C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 33.­ViÖc      bæ sung,söa  æi    ® b¶n  quy  nh  µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n     §i Ò u 34.­ ñ   ëng    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc chÞu   Th tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn, Vô   ëng  ô       tæ  th     tr V Tæ chøc  bé  µ  o  ¹ocã  c¸n  v ®µ t   tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  µ  Óm    ùc hiÖn      h  v ki trath   c¸cquy  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2