Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh   cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 365/2004/Q§­NHNN  ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ viÖc cho vay ®èi víi  ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë níc ngoµi thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997, LuËt söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003 vµ  LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông   sè 02/1997/QH10 ngµy 12/12/1997; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  39/2003/N§­CP ngµy 18/4/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh Bé  luËt   Lao ®éng vÒ viÖc lµm; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  81/2003/N§­CP ngµy 17/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh Bé  LuËt   Lao ®éng vÒ ngêi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë níc ngoµi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§­CP ngµy 04/10/2002 cña   ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®èi víi ngêi nghÌo vµ  c¸c  ®èi tîng   chÝnh s¸ch kh¸c.  Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông  QuyÕt ®Þnh nµy quy ®Þnh viÖc c¸c tæ chøc tÝn dông cho   vay b»ng §ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi ngêi lao ®éng,  chuyªn gia vµ  tu nghiÖp sinh ViÖt Nam  ®i lµm viÖc  ë  níc  ngoµi (gäi chung lµ ngêi lao ®éng): 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc, ng©n hµng th¬ng m¹i  cæ   phÇn,   ng©n  hµng   liªn   doanh,   chi   nh¸nh   Ng©n  hµng   n íc  ngoµi t¹i ViÖt Nam, c«ng ty tµi chÝnh, quü  tÝn dông nh©n  d©n trung ¬ng vµ  quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  cho vay  ®èi   víi ngêi lao  ®éng kh«ng thuéc diÖn chÝnh s¸ch. Ng©n hµng  ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   cho   vay  u   ®∙i   ®èi   víi   ngêi   lao   ®éng  thuéc diÖn chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 2. Kh¸ch hµng vay vèn lµ  ngêi lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc   ngoµi   theo   c¸c   h×nh   thøc   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   3   NghÞ  ®Þnh sè 81/2003/N§­CP ngµy 17/7/2003: a) Th«ng qua doanh nghiÖp ViÖt Nam  ®îc phÐp cung øng  lao ®éng theo hîp ®ång ký kÕt víi bªn níc ngoµi.  b)   Th«ng   qua   doanh   nghiÖp   ViÖt   Nam   nhËn   thÇu,   nhËn   kho¸n c«ng tr×nh hoÆc ®Çu t ë níc ngoµi.   c)  Theo hîp   ®ång  lao  ®éng  do c¸ nh©n  ngêi  lao  ®éng  trùc tiÕp ký  kÕt víi ngêi sö  dông lao  ®éng  ë  níc ngoµi.   §i Ò u  2.  Ngêi lao ®éng thuéc diÖn chÝnh s¸ch  1. Ngêi lao ®éng thuéc diÖn chÝnh s¸ch gåm: a) Vî (chång), con cña liÖt sÜ;  b) Th¬ng binh (kÓ  c¶ th¬ng binh lo¹i B  ®îc x¸c nhËn  tõ  ngµy 31/12/1993 trë  vÒ  tríc, nay gäi lµ  qu©n nh©n bÞ  tai   n¹n   lao   ®éng),   ngêi   hëng  chÝnh   s¸ch   nh  th¬ng   binh,  mÊt   søc   lao   ®éng   tõ   21%   trë   lªn   (gäi   chung   lµ   th¬ng  binh); c) Vî (chång), con cña th¬ng binh; d) Con cña Anh hïng lùc lîng vò  trang, Anh hïng lao  ®éng;  con  cña  ngêi   ho¹t   ®éng   kh¸ng   chiÕn,  ngêi   cã  c«ng  gióp  ®ì  c¸ch m¹ng  ®îc thëng hu©n, huy ch¬ng kh¸ng chiÕn;  con cña c¸n bé ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc th¸ng 8/1945;  ®) Ngêi lao  ®éng thuéc hé  nghÌo theo tiªu chuÈn quy  ®Þnh cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi vÒ  viÖc  ®iÒu  chØnh chuÈn hé nghÌo trong tõng giai ®o¹n.   2.   C¬   quan   x¸c   nhËn   ngêi   lao   ®éng   thuéc   diÖn   chÝnh  s¸ch: a)   §èi   víi   ngêi   lao   ®éng   thuéc   diÖn   chÝnh   s¸ch   nªu   t¹i c¸c  ®iÓm a, b, c vµ  d kho¶n 1 §iÒu nµy mµ  do c¸c  ®Þa   ph¬ng qu¶n lý  vµ  chi tr¶ trî  cÊp, th×  Phßng Lao  ®éng ­  Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   cÊp   huyÖn   n¬i   ®ang   qu¶n   lý   hå   s¬  hoÆc danh s¸ch vµ thùc hiÖn chi tr¶ trî cÊp x¸c nhËn; tr­ êng   hîp   ®ang   c«ng   t¸c   trong   qu©n   ®éi,   c«ng   an,   th×   c¬  quan,  ®¬n vÞ  qu©n  ®éi, c«ng an  ®ang qu¶n lý  vµ  chi tr¶  trî  cÊp x¸c nhËn; trêng hîp do Khu  ®iÒu dìng th¬ng binh  nÆng trùc thuéc Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi qu¶n  lý vµ chi tr¶ trî cÊp, th× Gi¸m ®èc c¸c Khu ®iÒu d ìng nµy  x¸c nhËn.  b) §èi víi ngêi lao  ®éng thuéc hé  nghÌo nªu t¹i  ®iÓm   ®  kho¶n   1  §iÒu   nµy,   th×   do   Uû  ban  nh©n   d©n   cÊp   x∙  x¸c 
  3. 3 nhËn: hé  nghÌo cã   ®Þa chØ c  tró  hîp ph¸p vµ  trong danh  s¸ch hé  nghÌo  ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙  ®ã  quyÕt  ®Þnh  theo chuÈn nghÌo do Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  c«ng bè,  ®îc Tæ tiÕt kiÖm vµ  vay vèn b×nh xÐt, lËp danh  s¸ch. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c cho vay  Tæ chøc tÝn dông cho vay  ®èi víi ng êi lao  ®éng th«ng  qua   hé   gia   ®×nh   cña   ngêi   lao   ®éng;   trêng   hîp   ngêi   lao  ®éng lµ   ®éc th©n th×  cho vay trùc tiÕp  ®èi víi ngêi lao  ®éng.    §i Ò u  4.  Nhu cÇu vèn vay Tæ chøc tÝn dông cho vay c¸c chi phÝ  cÇn thiÕt phôc  vô cho ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi: 1.   §èi   víi   ngêi   lao   ®éng   ®i   lµm   viÖc   ë   níc   ngoµi  th«ng  qua  doanh   nghiÖp   ®îc   phÐp  cung   øng   lao   ®éng   theo  hîp  ®ång ký  kÕt víi bªn níc ngoµi, th×  cho vay chi phÝ  c¸c kho¶n:  phÝ  dÞch vô  xuÊt khÈu lao  ®éng,  sè  tiÒn   ®Æt  cäc (nÕu cã), chi phÝ   ®µo t¹o ­ gi¸o dôc  ®Þnh híng, sè  tiÒn ký  quü  hoÆc b¶o l∙nh (nÕu cã), vÐ  m¸y bay l ît  ®i vµ  c¸c chi phÝ  hîp ph¸p kh¸c phôc vô  cho viÖc  ®i lao  ®éng  ë   níc ngoµi.   2.   §èi   víi   ngêi   lao   ®éng   ®i   lµm   viÖc   ë   níc   ngoµi  th«ng qua doanh nghiÖp nhËn thÇu, nhËn kho¸n c«ng tr×nh  hoÆc  ®Çu t  ë  níc ngoµi, th×  cho vay chi phÝ  c¸c kho¶n:  chi phÝ   ®µo t¹o ­ gi¸o dôc  ®Þnh h íng, vÐ  m¸y bay lît  ®i  vµ c¸c chi phÝ hîp ph¸p kh¸c phôc vô cho viÖc ®i lao ®éng   ë níc ngoµi.  3. §èi víi ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi theo  hîp  ®ång c¸ nh©n, th×  cho vay c¸c kho¶n chi phÝ: VÐ  m¸y  bay lît  ®i vµ  c¸c chi phÝ  hîp ph¸p kh¸c phôc vô  cho viÖc   ®i lao ®éng ë níc ngoµi.  §i Ò u  5.  B¶o ®¶m tiÒn vay 1. ViÖc cho vay kh«ng cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n vµ  cho  vay cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n  ®èi víi ngêi lao  ®éng kh«ng  thuéc diÖn chÝnh s¸ch thùc hiÖn nh sau: a)   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh   vµ   tù  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh khi cho vay kh«ng   ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n trong trêng  hîp cho vay th«ng qua hé gia ®×nh cña ngêi lao ®éng cã ®ñ  ®iÒu   kiÖn   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   18   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè  85/2002/N§­CP ngµy 25/10/2002.
  4. 4 b)   C¸c   ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   ®îc   phÐp   xem   xÐt,   quyÕt  ®Þnh vµ  tù  chÞu tr¸ch  nhiÖm  vÒ  quyÕt  ®Þnh  cña  m×nh  khi  cho vay  ®Õn 20 triÖu  ®ång  kh«ng  ph¶i ¸p dông biÖn  ph¸p  b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n trong trêng hîp cho vay th«ng qua hé  gia ®×nh cña ngêi lao ®éng ë n«ng th«n, mµ hé gia ®×nh ®ã   cha   cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   18   §iÒu   1   NghÞ  ®Þnh sè 85/2002/N§­CP ngµy 25/10/2002. c) C¸c tæ chøc tÝn dông cho vay ®èi víi ngêi lao ®éng  kh«ng thuéc c¸c trêng hîp a vµ b kho¶n nµy vµ cho vay ®èi   víi   ngêi   lao   ®éng   lµ   ®éc   th©n,   th×   ph¶i   thùc   hiÖn   c¸c  biÖn   ph¸p   b¶o   ®¶m   b»ng   tµi   s¶n   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông. d) Trêng hîp cho vay th«ng qua hé  gia  ®×nh cña ngêi  lao ®éng mµ cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n, th× hîp ®ång b¶o ®¶m   tiÒn vay ®îc ký kÕt gi÷a tæ chøc tÝn dông víi ®¹i diÖn hé   gia  ®×nh  ®ã  vµ  nh÷ng ngêi  ®ång së  h÷u tµi s¶n. Trêng hîp  cho vay trùc tiÕp ®èi víi ngêi lao ®éng lµ ®éc th©n mµ cã  b¶o  ®¶m b»ng tµi s¶n, th×  hîp  ®ång b¶o  ®¶m tiÒn vay  ®îc  ký  kÕt gi÷a tæ chøc tÝn dông víi ngêi lao  ®éng hoÆc víi  bªn   ®îc   ngêi   lao   ®éng   uû   quyÒn   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt.  2. Ngêi lao ®éng thuéc diÖn chÝnh s¸ch vay vèn ®i lao   ®éng   ë   níc   ngoµi   t¹i   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   th×  kh«ng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n. §i Ò u  6.  Hå s¬ vay vèn 1. GiÊy tê  phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  D©n  sù  chøng minh ngêi vay vèn lµ   ®¹i diÖn cña hé  gia  ®×nh  ngêi lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi. §èi víi ngêi lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi vay vèn u  ®∙i cña Ng©n hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi, ph¶i cã giÊy tê cña c¬ quan nhµ n íc cã  thÈm   quyÒn   chøng   minh   ngêi   lao   ®éng   thuéc   diÖn   chÝnh  s¸ch. 2. GiÊy ®Ò nghÞ vay vèn cña ®¹i diÖn hé gia ®×nh ngêi  lao ®éng, hoÆc cña ngêi lao ®éng trong trêng hîp ngêi lao  ®éng lµ ®éc th©n. 3.  V¨n b¶n  chøng  minh vÒ   viÖc ngêi  lao  ®éng   ®i lµm  viÖc ë níc ngoµi:  a)  Trêng  hîp ngêi lao  ®éng  ®i  lµm viÖc   ë  níc ngoµi  th«ng   qua   doanh   nghiÖp   ViÖt   Nam   ®îc   phÐp   cung   øng   lao  ®éng theo hîp  ®ång ký  kÕt víi bªn níc ngoµi, th×  ph¶i cã  v¨n   b¶n   th«ng  b¸o  hoÆc   x¸c   nhËn   cña   doanh  nghiÖp   (hoÆc   cña ®¬n vÞ trùc thuéc ®îc Doanh nghiÖp giao nhiÖm vô xuÊt  khÈu   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   13   §iÒu   14   NghÞ  ®Þnh   sè   81/2003/N§­CP   ngµy   17/7/2003)   vÒ   viÖc   ngêi   lao  ®éng   ®îc   tuyÓn   dông   ®i   lµm   viÖc   ë   níc   ngoµi,   hoÆc   hîp 
  5. 5 ®ång   cña   doanh   nghiÖp  cã   giÊy  phÐp   ho¹t   ®éng   xuÊt  khÈu   lao   ®éng   ký   kÕt   víi   ngêi   lao   ®éng   ®i   lµm   viÖc   ë   níc  ngoµi;  b)  Trêng  hîp ngêi lao  ®éng  ®i  lµm viÖc   ë  níc ngoµi  th«ng qua doanh nghiÖp nhËn thÇu, nhËn kho¸n c«ng tr×nh  hoÆc  ®Çu t  ë  níc ngoµi cã  sö  dông lao  ®éng ViÖt Nam, th×   ph¶i cã hîp ®ång ký kÕt gi÷a doanh nghiÖp ®ã víi ngêi lao  ®éng; c)  Trêng  hîp ngêi lao  ®éng  ®i  lµm viÖc   ë  níc ngoµi  theo hîp ®ång lao ®éng c¸ nh©n do ngêi lao ®éng trùc tiÕp  ký   kÕt   víi   ngêi   sö   dông   lao   ®éng   ë   níc   ngoµi,   th×   hîp  ®ång lao  ®éng c¸ nh©n ph¶i  ®îc chøng nhËn  ®∙  ®¨ng ký  t¹i  Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi n¬i ngêi lao  ®éng c  tró. 4. Hîp  ®ång b¶o  ®¶m tiÒn vay, c¸c giÊy tê  liªn quan  ®Õn   tµi   s¶n   b¶o   ®¶m   vµ   viÖc   thùc   hiÖn   nghÜa   vô   tr¶   nî  (nÕu cã). 5. C¸c tµi liÖu kh¸c chøng minh ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn. §i Ò u  7.  Møc cho vay  Tæ  chøc tÝn  dông  c¨n cø vµo  kh¶ n¨ng  nguån  vèn  huy  ®éng ®îc vµ nhu cÇu vèn vay phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p   luËt hiÖn hµnh vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi víi ngêi lao  ®éng  ®i lµm viÖc ë níc ngoµi; viÖc ¸p dông quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m  tiÒn vay; kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña ngêi lao  ®éng, cña hé  gia  ®×nh ngêi lao ®éng ®Ó quyÕt ®Þnh møc cho vay. Møc cho vay  tèi  ®a kh«ng vît qu¸ c¸c chi phÝ  cÇn thiÕt quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 4 QuyÕt  ®Þnh nµy. Riªng møc cho vay tèi  ®a  ®èi víi  ngêi lao ®éng thuéc diÖn chÝnh s¸ch vay vèn t¹i Ng©n hµng   ChÝnh  s¸ch  x∙ héi  do Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  Ng©n hµng ChÝnh  s¸ch x∙ héi quyÕt ®Þnh. §i Ò u  8.  Thêi h¹n cho vay  Tæ chøc tÝn dông c¨n cø vµo møc thu nhËp cña ngêi lao  ®éng, kh¶ n¨ng tr¶ nî  cña hé  gia  ®×nh ngêi lao  ®éng vµ  kh¶ n¨ng nguån vèn cña m×nh  ®Ó  tháa thuËn trong hîp  ®ång  tÝn dông vÒ  thêi h¹n cho vay, nhng tèi  ®a kh«ng vît qu¸  thêi h¹n cña hîp  ®ång  ®i lµm viÖc  ë  n íc ngoµi  ®∙  ®îc ký  kÕt. §i Ò u  9.  Tr¶ nî vèn vay Doanh nghiÖp ViÖt Nam ®îc phÐp cung øng lao ®éng theo  hîp  ®ång ký  kÕt víi bªn níc ngoµi hoÆc doanh nghiÖp ViÖt  Nam   nhËn   thÇu,   nhËn   kho¸n   c«ng   tr×nh   hoÆc   ®Çu   t  ë   níc 
  6. 6 ngoµi qu¶n lý ®îc thu nhËp cña ngêi lao ®éng ë níc ngoµi,  th×  tæ chøc tÝn dông, ngêi lao  ®éng vµ  doanh nghiÖp ViÖt  Nam cã  thÓ  tháa thuËn b»ng v¨n b¶n vÒ  viÖc doanh nghiÖp  ViÖt Nam trÝch thu nhËp cña ngêi lao  ®éng  ®Ó  tr¶ nî  trùc  tiÕp cho tæ chøc tÝn dông. §i Ò u  10.  KiÓm tra, gi¸m s¸t vèn vay  Tæ   chøc   tÝn   dông   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   trùc   tiÕp   qu¸  tr×nh vay vèn, sö  dông vèn vay khi ngêi lao  ®éng cha lµm  thñ  tôc xuÊt c¶nh ra níc ngoµi. Sau khi ngêi lao  ®éng  ®∙  xuÊt c¶nh  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi, tæ chøc tÝn dông thùc  hiÖn kiÓm tra viÖc tr¶ nî  vèn vay th«ng qua hé  gia  ®×nh  cña ngêi lao  ®éng  ë  trong níc, hoÆc th«ng qua bªn thø ba  b¶o l∙nh b»ng tµi s¶n cho ngêi lao  ®éng vay vèn t¹i tæ  chøc tÝn dông. Trêng hîp tæ chøc tÝn dông, ngêi lao  ®éng  vµ   doanh   nghiÖp   cã   tháa   thuËn  vÒ   viÖc  doanh   nghiÖp   ® îc  trÝch tõ thu nhËp cña ngêi lao ®éng ®Ó tr¶ nî cho tæ chøc   tÝn   dông,   th×   thùc   hiÖn   kiÓm   tra   viÖc   tr¶   nî   vèn   vay  th«ng   qua   doanh   nghiÖp   ViÖt   Nam   ®îc   phÐp   cung   øng   lao  ®éng   hoÆc   doanh   nghiÖp   ViÖt   Nam   nhËn   thÇu,   nhËn   kho¸n  c«ng tr×nh hoÆc ®Çu t ë níc ngoµi. §i Ò u  11.  ¸ p dông c¸c quy ®Þnh kh¸c vÒ cho vay Nh÷ng  néi  dung  vÒ  cho vay   ®èi víi  ngêi  lao  ®éng   ®i  lµm viÖc ë níc ngoµi cha ®îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy,  th×  viÖc cho vay  ®îc ¸p dông c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  nh sau:  1. §èi víi ngêi lao ®éng kh«ng thuéc diÖn chÝnh s¸ch,  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  cho vay cña tæ chøc  tÝn dông  ®èi víi kh¸ch hµng ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè   1627/2001/Q§­NHNN   ngµy   31/12/2001   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã  liªn quan. 2. §èi víi ngêi lao  ®éng thuéc diÖn chÝnh s¸ch, thùc  hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   78/2002/N§­CP   ngµy  04/10/2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®èi víi ngêi nghÌo  vµ  c¸c  ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c vµ  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan.   §i Ò u  12.  §iÒu kho¶n thi hµnh 1. QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy,  kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  c¸c v¨n b¶n: QuyÕt  ®Þnh sè  440/2001/Q§­NHNN ngµy 17/4/2001  vÒ  viÖc cho vay  ®èi   víi   ngêi   lao   ®éng   ®i   lµm   viÖc   cã   thêi   h¹n   ë   níc  ngoµi;   QuyÕt   ®Þnh   sè   373/2003/Q§­NHNN   ngµy   22/4/2003   vÒ 
  7. 7 viÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   QuyÕt   ®Þnh   sè  440/2001/Q§­NHNN ngµy 17/4/2001  vÒ  viÖc cho vay  ®èi víi  ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi.  2.  Tæ chøc  tÝn dông  c¨n cø  quy  ®Þnh  t¹i QuyÕt   ®Þnh  nµy vµ  c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã  liªn quan  ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn nghiÖp vô cho vay ngêi lao ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn,  ®Æc  ®iÓm  vµ §iÒu lÖ cña m×nh, ®¶m b¶o an toµn, cã hiÖu qu¶. Vô C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   hîp   t¸c   ­   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   híng   dÉn  nghiÖp vô  cho vay ngêi lao  ®éng  ®i lµm viÖc  ë  níc ngoµi  ®èi víi Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së. 3. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc; Gi¸m  ®èc chi nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng;  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc  tÝn dông nªu t¹i §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh nµy chÞu tr¸ch nhiÖm  thi hµnh.
Đồng bộ tài khoản