intTypePromotion=1

Quyết định 367/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
101
lượt xem
31
download

Quyết định 367/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 367/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ tín dụng trung hạn, dài hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 367/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C T N N S è  367/Q§­N H 1   G µ Y  21  H¸ N G   N T 12 N¨ M  1995 V Ò   Ö C   A N  H µ N H  T H Ó  L Ö   Ý N  D ô N G  T R U N G  H ¹ N, D µ I H ¹ N VI B T THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ    cø  l Ng h Nh n     v Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,  îp    tÝn  ông  µ   H t¸c x∙  d v C«ng   tµi chÝnh  ty    c«ng  è   b theo  Önh  sè  L 37/LCT­ H§NN8   µ  Önh  è  vL s 38/LCT­ H§NN8   µy  th¸ng 5  ng 24    n¨m  1990  ña  c Chñ  Þch  éi ®ång  µ   ícN íccéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam. t H  Nh n     ho x∙h   ngh Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 03  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íc cña  é   µ  ¬  l  n  Bvc quan ngang  é. B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V nghiªncøu    kinhtÕ,   QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  Ó   Ö  Ýn  ông  ®Þ n Th l t d trung  h¹n,dµih¹n.    §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ý  µ  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  k v thay   thÕ    c¸cQuy Õt  nh: Quy Õt  nh  è  ®Þ   ®Þ s 23/NH­Q§   µy  03­ ng 06­ 1991  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  Ng h Nh n   vi ban  µnh  Ó   Ö  Ýn  ông  h Th l t d trung h¹n,dµi      h¹n ®èi víi chøc       tæ  kinh tÕ  µ    v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 273/Q§­NH1   µy  12­ ng 08­ 1992  cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  öa  æi  iÒu  Ön  Th ®è Ng h Nh n   vi s ® ® ki cho  vay. §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng  èng  c, Ch¸nh  V¨n  Th ®è   Thanh    ñ  ëng    tra,Th tr c¸c ®¬n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c  v thu Ng h Nh n   ¬  ®è Chi  nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è,Tæng  Nh n     ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông  td chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n THÓ   Ö L T Ý N  D ô N G  T R U N G  H ¹ N, D µ I  ¹ N H (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è:367/Q§­     ®Þ s  NH ngµy  th¸ng12  21    n¨m  1995  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n I­NH÷ NG     QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u    1. Trong  Ó   Ö  µy    õng÷  íi y  îchiÓu    Th l n c¸ct   d  ®© ®   nh sau:
  2. 2 1­ Bªn cho vay: lµ tæ      chøc  Ýn  ông, bao  å m:  ©n   µng  ¬ng  ¹i td   g Ng h th m  quèc doanh,Ng ©n  µng  u    µ    iÓn,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn,   h ®Ç tv ph¸ttr   h th m   ph   Ng ©n  µng  ªndoanh,Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµit¹ ViÖtNam,  h li      Ng h n     i   C«ng    ty tµichÝnh,Hîp      Ýn  ông,® îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng      t¸cx∙t d    l   ho   theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. l Ng h v Qu t d nh d 2­ Bªn  vay: lµ ph¸p  ©n  µ    ©n  ¹t®éng     nh v c¸ nh ho   s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  theo Ph¸p  Ët ViÖt  lu   Nam,  bao  å m:  g Doanh  nghiÖp  µ   íc,c«ng      Nh n   ty cæ phÇn, c«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n, hîp        h h  t¸c x∙,doanh nghiÖp   nh©n,  Ý  t x nghiÖp  ªndoanh  íinícngoµi,xÝ  li   v      nghiÖp  100%   èn  ícngoµit¹  Öt Nam,  v n   i Vi   c¸thÓ  µ  é    v h s¶n  Êt. xu 3­ Dù     u  :lµm ét  Ëp  îp nh÷ng    Êt dùa      khoa  äc    ¸n ®Ç t    t h  ®Ò xu   trªnc¨n cø  h vµ  ùc tiÔn  Ò   Öc  á  èn    ©y  ùng  íi,m ë   éng,c¶it¹o,® æi  íikü  th   v vi b v ®Ó x d m  r     m  thuËtvµ    c«ng  Ö   ÷ng  i t ng lµtµis¶n  è  nh  ngh nh ®è  î       c ®Þ nh»m   t® îcsù    ®¹     t¨ng tr ng  Ò   è îng,c¶itiÕn  ë vsl    hoÆc   ©ng  n cao  Êt l ng cña  ch  î   s¶n  È m   ph hay  Þch  d vô trongm ét    kho¶ng  êigian nhÊt ®Þnh. th       4­ Tæng   møc   u   : lµ vèn  u    dù  Õn    Ý   ®Ç t     ®Ç t ki chi ph cho  µn  é    to b qu¸ tr×nh ®Ç u      tnh»m   t ® îcm ôc    u      a  µo  ®¹     tiªu®Ç t ®Ó ® v khaith¸csö  ông    d theo  yªu cÇu  ña  ù      c d ¸n (bao  å m   yÕu  ètrt g c¶  t   î  . gi¸) 5­ Hîp  ng  Ýn  ông:lµm ét  îp ®ång    ®å td    h  kinh tÕ  îcký  Õt  ÷a bªn      ®   k gi   cho vay  µ  vay  Ò   Öc  v bªn  v vi cho  vay  èn  v trung h¹n,dµih¹n;khÕ   cvay  Òn lµm ét         í  ti     lo¹ h×nh  ña  îp ®ång  Ýn  ông.   i c h  td 6­ Hîp  ng  îp t¸ccho    ®å h     vay  èn  v trung h¹n,dµih¹n:lµv¨n b¶n  îcký  Õt             ® k gi÷a hai hay  Òu     nhi bªn  cho vay    ïng  ®Ó c nhau  Õn  µnh  ti h cho vay  ét  ù    m d ¸n ®Ç u    ña  vay. tc bªn  7­ TÝn  ông    d trung h¹n:lµlo¹ cho       i   vay  èn  ã  êih¹n tõtrªn01  v c th         n¨m  n   ®Õ 03 n¨m; tÝn  ông  µih¹n:lµlo¹    d d      i cho vay  èn  ã  êih¹n  õ trªn03  v c th   t     n¨m  ëlªn tr     nhng  èi®a  t   b»ng  êigian khÊu  th     hao  Çn  Õtcña  µis¶n  ×nh  µnh  c thi   t  h th b»ng  vèn vay. §i Ò u    quy  nh  2. C¸c  ®Þ trong Th Ó   Ö  µy    ông  i víilo¹  Ýn  ông    l n ¸p d ®è     i td trungh¹n,dµih¹n b»ng  ng  ÖtNam   µ  ¹itÖ.       ®å Vi   v ngo   §i Ò u  Nguån  èn    vay 3.  v ®Ó cho  Bªn cho vay  ö  ông    ån  èn  íi®©y     sd c¸c ngu v d   ®Ó cho vay trung h¹n,dµi      h¹n: 1­ Vèn  ùcã  µ  ü   ù  ÷.   t   v Qu d tr 2­ Vèn    huy  ng  µ  i  ®å v ® vay  trongnícvµ  µiníctõ01      ngo       n¨m  ëlªn. tr   3­ M ét  Çn  èn    ph v huy  ng  ®å trong níccã  ú  ¹n díi n¨m  Thèng  c      kh   01  do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh  h Nh n   ®Þ trong tõng thêikú.      4­  èn  Ën  û    µ  èn  µitrî   V nh u th¸cv v t     ®Ó cho  vay theo  ¬ng  ×nh hoÆc   ch tr   dù    u    ña  µ   íc,cña  chøc  ¸n ®Ç tc Nh n   tæ  kinh tÕ   µichÝnh   Ýn  ông     éië    ­t   ­t d ­x∙h   trongvµ  µiníc.   ngo   §i Ò u    ôc  ch  vay 4. M ®Ý cho 
  3. 3 Bªn cho  vay cho  vay  bªn  vay  èn  v trung h¹n,dµih¹n ®Ó   u            ®Ç tcho    ù  c¸cd ¸n  ©y  ùng  íi,m ë   éng, c¶i t¹o,kh«i phôc, ® æi  íi kü  Ët,øng  ông  x d m  r         m   thu   d khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ngh nh»m   ôc    î nhuËn, phï hîp víichÝnh  m tiªul   i        s¸ch ph¸t    tr ÓnkinhtÕ     éivµ  i    ­x∙h   ph¸p luËtcña  µ   íc.    Nh n §i Ò u    vay  îcvay  èn    ét  chøc  Ýn  ông  c¸ctæ  5. Bªn  ®   v ë m tæ  td hay    chøc  tÝn  ông  d kh¸ctheo quy  nh      ®Þ trong Th Ó   Ö  µy.   ln §i Ò u    6. Nguyªn  ¾c  Ýn  ông: ttd 1­ Vèn    vay  ph¶i® îcsö  ông  ng  ôc  ch, cã  Öu    d ®ó m ®Ý   hi qu¶. 2­ Quan  Ö   Ýn  ông  îcthùc hiÖn    ¬  ë    htd ®    trªnc s tho¶  Ën  ÷a bªn    thu gi   cho vay  µ  v bªn  vay  theo  Õ     îp ®ång  ch ®é h   kinh tÕ    trong khu«n    khæ   Ph¸p  Ëtvµ  lu   Th Ó   Ö  µy. ln 3­  èn  V vay ph¶i ® îc hoµn    y     gèc  µ    ng  ú  ¹n     tr¶ ®Ç ®ñ c¶  v l∙ ®ó i k h tho¶  thuËn. §i Ò u    Òu  Ön  vèn 7. §i ki vay  Bªn  vay  èn  v ph¶icã      Öu kiÖn    ®ñ c¸cli   sau  y: ®© 1. Cã      t c¸ch  ph¸p  Ën  nh hoÆc     ©n  ã    c¸ nh c ®ñ n¨ng  ùc hµnh    µ  l  viv n¨ng  lùc ph¸p  Ëtho¹t®éng    lu     s¶n  Êt,kinh doanh  µ  Þch  ô  xu     vd v theo  ng  µnh  ®ó ng nghÒ     ghitrong giÊy  Ðp    ph kinh doanh    hoÆc   Êy ®¨ng  ý  gi   k kinh doanh  µ      v quy ®Þnh  ña  c Ph¸p  ËtViÖtNam. lu     2.S¶n  Êt,kinhdoanh  ã  i   xu     c l∙ . 3. Ph¶i cã  èn  ù cã  u         v t   ®Ç t cho  ù    d ¸n,møc   ô  Ó  Tæng   c th do  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông  td quy  nh. ®Þ 4. Ph¶i cã  µis¶n  Ó  Êp  µ  Ç m   è      t  th ch v c c hoÆc  b¶o    ña  êi thø    l∙nhc ng   ba theo Quy  Õ   Õ  Êp,cÇ m   è  µ    ch th ch   c v b¶o    ña  èng  c  ©n  µng  µ   l∙nhc Th ®è Ng h Nh níc. 5. Ph¶i mua     b¶o  Ó m   hi cho  µis¶n  ×nh  µnh  t  h th b»ng  èn  v vay  ¹  ét  t im C«ng    tyb¶o  Ó m   îcphÐp  ¹t®éng  îp ph¸p    Öt Nam,  Õu  µis¶n    hi ®  ho   h  ë Vi   n t  ®ã quy  nh  ®Þ ph¶imua     b¶o  Ó m   µ  hi v cam   Õt  ö  ông  è  Òn ® îcbåith ng    k sd s ti       ê khi gÆp   ñiro tr¶nî tæ  r         chøc  Ýn  ông.C¸c  êng  îp kh«ng  td   tr h  ph¶imua     b¶o  Ó m   hi do Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông  td quy  nh. ®Þ 6.    Tæ chøc  ¹ch  h to¸n,kÕ     to¸n vµ    qu¶n  ý tµichÝnh  l    theo  ng  ®ó Ph¸p  lÖnh  Õ     µ  èng    µ  Òu  Ö  ña  chøc  k to¸nv th kª v §i l c tæ  kinhtÕ.   7.  Êp   µnh  Òu  Ö  Ch h §i l qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  ña  µ   íc,quy  l  t x d c Nh n   ®Þnh  ña  Ó   Ö  µy. c Th l n 8. §èivíi       vay  µph¸p nh©n, ngoµinh÷ng  iÒu  Ön  bªn  l        ® ki quy  nh  ¹ c¸c ®Þ ti     ®iÓ m     y   trªn®© ph¶i cã  êigian  ¹t®éng    th   ho   cßn  ¹ theo  li  Quy Õt  nh  µnh  ®Þ th lËp hoÆc   Êy  Ðp  µnh  Ëp  ï hîp  íithêigian  Gi ph th l ph   v    cho vay trung  ¹n,dµi h   h¹n. §i Ò u    èit ng cho  8. §  î   vay
  4. 4 Lµ      Ý   Êu  µnh  c¸c chiph c th trong tæng    møc   u    ña  ù  ®Ç u    ©y  ®Ç t c d ¸n  tx dùng  íi,m ë   éng,c¶it¹o,kh«iphôc,® æi  íi kü  Ët,øng  ông  m  r         m   thu   d khoa  äc  h vµ c«ng  Ö,  ngh bao  å m:    ÞvËt t  g Gi¸tr    ,m¸y  ãc, thiÖtbÞ, c«ng  Ö   m      ngh chuyÓn  giao,s¸ng  Õ   µ    ch v ph¸tminh; chiphÝ   ©n       nh c«ng; gi¸thuª vµ       chuyÓn  îng nh   ®Êt  ai;gi¸thuªmua     µis¶n  ®      c¸c t   kh¸c trong khu«n      khæ   Ët  nh:    Ý  Lu ®Þ chiph mua  b¶o  Ó m   µis¶n  éc dù    u  ;chiphÝ  hi t  thu   ¸n ®Ç t    kh¸c. §i Ò u    9. Møc cho vay  i  íim ét  ù    u    ña  ®è v   d ¸n ®Ç t c bªn  vay b»ng tæng  møc  èn  u    ña  ù    õ®i  )vèn  ùcã  u    v ®Ç tc d ¸n tr   (­  t   ®Ç tcho  ù    ña  vay,nh­ d ¸n c bªn    ng  møc  èi a  t   b»ng  ® 70%     Þtµi gi¸tr     s¶n  Õ  Êp,cÇ m   è. th ch   c §i Ò u 10. Thêi h¹n      cho vay  îc x¸c ®Þnh  ùa  µo  ®   d v chu  ú  k s¶n  Êt ­ xu     kinh doanh, kh¶      n¨ng  µn  èn  ña  ù    u  ,kh¶  ho v c d ¸n ®Ç t  n¨ng    Ëp  ña    thu nh c bªn vay  µ  Ýnh  Êtnguån  èn  ña  cho  vt ch   v c bªn  vay. Thêih¹n    cho  vay  îctÝnh  õngµy  vay  ¾t  u   Ën  Òn vay  n   ®  t  bªn  b ®Ç nh ti   ®Õ ngµy    Õt  îbªn  tr¶h n   cho  vay,® îchaibªn        cam  Õt    îp ®ång  Ýn  ông. k trªnh   td §i Ò u 11. L∙isuÊt cho       vay kh«ng  îtqu¸ møc     Êt trÇn  ña  èng  v    l∙ su   i c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc quy  nh.  êng  îp  Ng h Nh n   ®Þ Tr h cho  vay  èn  û    ×  ùc v u th¸cth th   hiÖn  theo l∙suÊtchØ  nh     i   ®Þ hoÆc   tho¶ thuËn  íi   v   uû  bªn  th¸c. §i Ò u 12. Bªn    cho vay kh«ng  îc cho  ®  bªn vay vay  èn  v trung h¹n,dµi      h¹n  éng  íisè    c v   d cho  vay ngÆn   ¹n  îtqu¸ 10%   èn  ù cã  µ  ü  ù  ÷cña  h v    v t   v qu d tr   m × nh; tæng  è  èn    s v cho  vay  i víi bªn  ®è     10  vay  Òu  Êt kh«ng  îcqu¸ 30%   nhi nh   ®   tæng  è  ù  îcho  s d n  vay  ña  cho  c bªn  vay  . ®ã Bªn  cho  vay  kh«ng  îcgiµnh  Òn  ®∙icho  ®  quy u    vay  i víi ®è     vay      bªn  nh quy ®Þnh  ¹  Òu  cña  ti§i 30  Ph¸p  Önh  ©n  µng, Hîp      Ýn  ông  µ  l ng h   t¸cx∙ t d v C«ng    ty tµichÝnh.   §i Ò u    cho  cho  vay  vèn  13. Bªn  vay  bªn  vay  b»ng  ¹itÖ  × viÖc    ngo   th   cho vay,sö  ông  Òn vay,h¹ch to¸nkÕ    d ti         to¸n,chuyÓn  æi  ¹itÖ,tr¶nî,haibªn    ® ngo           ph¶ichÊp  µnh  ng    h ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèicña  µ   íc. l     Nh n II­ ÷ NG    NH QUY   NH   ô   Ó ®Þ C TH §i Ò u    Ó   îcvay  èn,bªn  ph¶igöi®Õ n   cho  14. § ®   v   vay      bªn  vay: 1­ §¬n      xinvay. 2­ Tµi liÖu ph¸p  ývÒ        l   bªn vay  µ  µiliÖu chøng  v t    minh  èn  iÒu  Ö,vèn  v® l  ®Ç u    tban  u. ®Ç 3­  µi liÖu vÒ   ×nh  ×nh  µichÝnh  n¨m  íc vµ    ý  T   t h t  2  tr   c¸c qu trong n¨m      xin vay. 4­ Dù     u    µ  µi Öu li     ¸n ®Ç tv t     ªnquan  n   ù    u  . li ®Õ d ¸n ®Ç t
  5. 5 5­ GiÊy  ê ph¸p lý(b¶n  èc)vÒ   µis¶n  Õ  Êp    t     g   t  th ch hoÆc   Ç m   è  ña    c c c bªn vay  hoÆc   ña  êib¶o  c ng   l∙nh. C¸c  ¹  µiliÖu,giÊy  ê cô  Ó  Tæng   lo i   t   t   th do  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  ®è tæ  tÝn  ông  d quy  nh. ®Þ §i Ò u 15. Trong  êigian  ngµy  Ó   õ khinhËn  îc hå  ¬, tµiliÖu   th   20  k t    ®  s     xinvay  îp lÖ  ña    h   c bªn  vay,bªn    cho  vay  ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  cho    bªn vay  Ò   Õt ®Þnh  v quy   cho vay hoÆc   kh«ng  cho vay. §i Ò u    cho  vµ  vay  ý  Õt  îp ®ång  Ýn  ông  µ  µm  ñ 16. Bªn  vay  bªn  k k h   td v l th   tôc ®Ó     Òn    ph¸tti vay  theo quy  nh  ña  ®Þ c bªn cho vay.Bªn    cho vay    Òn  ph¸tti vay theo tiÕn ®é   ùc hiÖn  ña  ù    u  .     th   c d ¸n ®Ç t §i Ò u    nîvµ      Òn vay: 17. Tr¶    tr¶l∙ti   i 1­ § Õn  ú  ¹n    î ®∙    k h tr¶n   tho¶ thuËn,bªn      vay ph¶ichñ  ng    î ®ñ       ®é tr¶n   cho bªn  cho  vay. 2­ Bªn    vay      ïng víi   î gèc  tr¶l∙c     n   i tr¶ theo  ú  ¹n    î hoÆc       k h tr¶n   tr¶l∙theo  ú  i k h¹n ®∙    tho¶ thuËn.   3­  Õn  ú  ¹n    î vµ    Òn  § k h tr¶n   l∙ ti vay,bªn  i   vay kh«ng  ñ  ng    î th×  ch ®é tr¶n   bªn  cho vay  ã  Òn  Ých tiÒn tõ tµikho¶n  Òn göicña  c quy tr        ti     bªn vay      î ®Ó thu n   vµ  in Õu  l∙  ; bªn vay kh«ng  ã    Òn ®Ó     µ  c ®ñ ti   tr¶v kh«ng  îcgia h¹n  î th×    ®     n   bªn cho  vay chuyÓn  è  î®ã   s n   sang  µikho¶n  îqu¸ h¹n  µ  vay  t  n     v bªn  ph¶ichÞu  ¹t   ph   l∙xuÊt nî qu¸ h¹n;sè  Òn l∙cha    îc,bªn    i         ti     i thu ®   cho vay  ¹ch    h to¸ntheo  âië  µi d  t  kho¶n  ¹ib¶ng,kh«ng  Ëp    µo  èc. ngo     nh l∙v g i 4­ Bªn    vay  th«ng    íccho  cho  b¸o tr   bªn  vay    ùnguyÖn    îtr ch¹n. khit   tr¶n   í   §i Ò u    h¹n  î,gi¶m  imiÔn  i 18. Gia  n   l∙ , l∙ : 1­ Trêng  îp bªn    h   vay  kh«ng    î ®óng  ¹n  nguyªn nh©n  tr¶n   h do    kh¸ch quan    vµ  ã  n      ¹n nî,bªn  c ®¬ xingiah     cho  vay xem   Ðt cho    ¹n  î;thêigian giah¹n  x  giah n        nî tèi®a       b»ng  êigian  ña  ét  ú  ¹n    î vµ  th   c m k h tr¶n   chØ    ¹n  ét  Çn  gia h m l trong   m ét  îp ®ång  Ýn  ông. h  td 2­  Öc  Vi gi¶m  hoÆc   Ôn    mi l∙ cho  i vay  Tæng  do  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è tæ chøc  Ýn  ông  td quyÕt  nh   ®Þ theo  Quy  Õ   ch gi¶m,  Ôn  i mi l∙ cho    vay  ña    c tæ chøc  Ýn  ông  ∙  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. td ®®   ®è Ng h Nh n   thu §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  cho  19. Quy v ngh v c bªn  vay: 1­ Cã   Òn    Çu  vay    quy yªu c bªn  cung  Êp  µn  é        ý,n¨m  Ò   c to b c¸cb¸o c¸o qu   v t×nh  ×nh  h s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  µ  v th«ng    Çn  Õtli   tinc thi   ªnquan  n   èn  ®Õ v vay;kiÓm    íc,trong,vµ    tratr     sau    khicho vay  Ò   ÷ng  Ên    ªnquan  n   v nh v ®Ò li   ®Õ vèn vay. 2­ §îcquyÒn  õng     ng cho vay  µ    î tr cthêih¹n  v thu n   í     cho  vay  gèc  µ    c¶  v l∙ i trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   2.1­Bªn    vay  cung  Êp  µi Öu,th«ng    c t  li   tinkh«ng  ng  ù  Ët. ®ó s th
  6. 6 2.2­Bªn    vay  ö  ông  Òn  sd ti vay    ôc  ch;  saim ®Ý kinh doanh    thua  çnhng  l  kh«ng  ¾c  ôc  îc;cã    ô  Ön  e   ¹  n   Çn  íntµis¶n  ña    kh ph ®   c¸c v ki ® do ®Õ ph l    c bªn vay. 2.3­ Bªn    vay    Ó; bÞ     Ó; m Êt  gi¶ith   gi¶ith   kh¶ n¨ng thanh to¸n;cã  Õt    quy ®Þnh   ña  µ   kinh  Õ  ë   ñ  ôc gi¶iquyÕt  c To ¸n  t m th t     yªu  Çu  c tuyªn bè    ph¸    s¶n doanh nghiÖp  i víi ®è     vay. bªn  2.4­Tµi s¶n  Õ  Êp, cÇ m   è  î vay  ña     th ch   c n  c bªn vay hoÆc   ña  êi b¶o  c ng   l∙nhkh«ng    cßn hoÆc   Þ  b gi¶m  víi è  î vay  ®èivíi µis¶n  Õ  Êp, cÇ m   so    n   s (    t th ch   cè  cho  bªn  vay kh«ng  Êtgi÷trongkho) c     3­ §îcquyÒn    ¹itµis¶n  Õ  Êp     ph¸tm     th ch hoÆc   Çn  è      åinîvµ    c c ®Ó thu h     l∙ i trongc¸ctr ng  îp:    ê h 3.1­Thu  î tr c h¹n  ãi ë  iÓ m   trªn®©y   ng    n   í  n ® 2    nh bªn vay kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng    îvµ    Òn vay. tr¶n   l∙ti   i 3.2­Khi ®Õ n   ¹n    î cuèicïng,bªn     h tr¶n       vay kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    î vµ    tr¶n   l∙ i tiÒn vay.   4­  ã   Òn  C quy yªu  Çu  c bªn vay  åi th ng  äi  Öth¹iph¸tsinh do    b   ê m thi         bªn vay  kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y    îp ®ång  Ýn  ông. ®Ç ®ñ h   td 5­ KhëikiÖn  vay      bªn  theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. lu 6­ Thùc  Ön  ng  ÷ng    hi ®ó nh cam   Õt  íi k v   vay  µ  Õt  nh  ö  ýcña  bªn  v quy ®Þ x l  Ph¸p  ËtvÒ   èn  lu   v cho  vay;ph¶ibåith ng  Öth¹icho  vay        ê thi     bªn  trong tr ng  îp  ê h   do  cho  bªn  vay    ¹m  îp ®ång  Ýn  ông  ©y  viph h   td g nªn. §i Ò u    20. Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  vay: v ngh v c bªn  1­ Cã   Òn  ùa chän,th ng îng,vµ    quy l    ¬ l   tho¶ thuËn  íi   v  bªn  cho  vay  Ò     v vay vèn  µ  ý  Õt  îp ®ång  Ýn  ông. vkk h  td 2­  ã   Òn  C quy yªu  Çu  c bªn cho vay  åi th ng  äi  Öth¹iph¸tsinh do  b   ê m thi         bªn cho  vay    ¹m  îp  ng  Ýn  ông; khëi kiÖn  vi ph h ®å td     bªn cho vay theo    quy ®Þnh  ña  c Ph¸p  Ët. lu 3­ K Ó   õ ngµy  Ën  ãn    t  nh m vay  u     n       Õt  îvµ    Òn vay, ®Ç tiªn®Õ khitr¶h n   l∙ti   i   ®Þnh  ú  µng  ý  µ  kh qu v n¨m bªn vay ph¶igöi®Õ n      bªn cho vay    c¸c b¸o  vµ  c¸o  tµiliÖu cÇn  Õt, ªnquan  n   èn     thi     li ®Õ v vay  theo yªu cÇu  ña  cho     c bªn  vay. 4­ Khi bªn     vay thay ® æi  êi®¹idiÖn  îp ph¸p  ña  × nh  ×  êithay   ng     h  cm th ng     thÕ ph¶i cã    tr¸chnhiÖ m   Õ   õa  µn  µn  i  íikho¶n  î vµ      k th ho to ®è v   n   l∙ vay  ïng  i c nh÷ng cam   Õt  µ   êi®¹idiÖn  îp ph¸p tr c®ã   ∙  k m ng     h    í   ® cam   Õt. k 5­    Khi chuyÓn  Òn  ë  ÷u, chia t¸ch,s¸p  Ëp, bªn  quy sh       nh   vay ph¶itr¶h Õt     nî vµ    Òn vay    l∙ti   i cho bªn  cho vay.Trêng  îp cha    Õt  î vµ    Òn vay  ×   h  tr¶h n   l∙ti   i th   ph¶ilµm  ñ tôc chuyÓn  î vµ    Òn vay    th     n   l∙ti   i cho  bªn vay  íinhËn, n Õu  îcbªn  m    ®  cho  vay  ng    ®å ý b»ng v¨n b¶n. §¹idiÖn  îp     h ph¸p  ña  c bªn  vay  íi ph¶inhËn  m    toµn  é  è  îl∙tiÒn vay  µ  ùc hiÖn  ÷ng  iÒu  µ   vay  ò  ∙  b s n    i  v th   nh ® m bªn  c ® cam   Õt  k tr c®©y. í  6­    a    Õt  î vµ    Òn  Khi ch tr¶h n   l∙ ti vay,bªn  i   vay  Çn  îng b¸n,thanh  ýtµi c nh     l    s¶n  u    ®Ç tb»ng  èn  v vay  ph¶i® îcbªn     cho vay  Êp  Ën  µ  ch nh v ph¶itr¶h Õt  î,    n  l∙tiÒn vay    i  ngay sau    îng b¸n,thanh  ýtµis¶n. khinh     l   
  7. 7 7­ Trong  êng  îp hîp ®ång  Ýn  ông  Þ  û  á    tr h    td b hu b hoÆc   Þ    ¹m  lçi b viph do    cña  vay,bªn  bªn    vay  ph¶ibåith ng  äi  Öth¹icho  cho      ê m thi     bªn  vay. 8­ Kh«ng  îc dïng  µis¶n  ×nh  µnh  ®  t  h th b»ng  èn  v vay    Ç m   è, thÕ  ®Ó c c  chÊp  cho  chøc  tæ  kh¸ckhicha    Õt  îvµ  i    tr¶h n   l∙ . 9­ Th«ng  kÞp  êicho    b¸o  th   bªn cho vay  ÷ng  ù  Ön  µ  nh s ki v thay ® æi      ¶nh hëng  hoÆc   e  ¹ an  µn  èn  ® do   to v vay. §i Ò u    êng  îp haihay  Òu  cho  cho  m ét  ù    u   21. Tr h   nhi bªn  vay  vay  d ¸n ®Ç tcña    bªn vay  ×  µic¸c quy  nh  ¹ c¸c §iÒu  ãitrªn,   th ngo     ®Þ ti     n    bªn  c¸c cho  vay  µ  v bªn  vay cßn  ph¶ithùc hiÖn        c¸cquy  nh  ®Þ sau: 1. C¸c    bªn  cho vay ph¶ithµnh  Ëp  éi ®ång  Èm  nh    lH  th ®Þ chung  µiliÖu, t    hå  ¬    s xin vay  bªn  do  vay  öi ®Õ n.  ¹idiÖn  îp  g  §  h ph¸p  ña    c c¸c bªn  cho vay  ý  k kÕt  îp  ng  îp    h ®å h t¸ccho  bªn vay vay  èn  v trung  ¹n, dµi h¹n; néi dung  îp h      h  ®ång  ã  c quy  nh: ®Þ ­Sè  Òn m çi bªn    ti     cho  vay  i víi ù    ña  vay. ®è     ¸n c bªn  d ­Thêih¹n    ©n, thêih¹n cho      gi¶ing     vay. ­Møc    Êtcho    l∙su   i vay. ­Tµis¶n  Õ  Êp,cÇ m   è     th ch   c hoÆc   b¶o  l∙nh. ­Kú  ¹n vµ    h   c¸ch thøc thu nîvµ  i         l∙ . ­Quy  nh  Òn  µ  Üa  ô  ña    tham    îp t¸ccho    ®Þ quy v ngh v c c¸cbªn  giah     vay. ­ Quy  nh    Õt    ®Þ gi¶iquy c¸c tranh  Êp  ch ph¸tsinh  Ò     v tr¸ch nhiÖ m   µ  î   v l  i Ých. 2­ Nguyªn  ¾c  ö  ýc¸ctr ng  îp:   t x l    ê h 2.1­ Tæng   éng  è  Òn      c s ti c¸c bªn cho vay  cho bªn vay vay b»ng tæng  møc  èn  u    õ®i  ) vèn  ù cã  u    v ®Ç ttr   (­  t   ®Ç tcho  ù  cña  d ¸n  bªn vay  ng  èi®a   nh t   b»ng  70%   tæng    Þtµi gi¸tr    s¶n  Õ  Êp,cÇ m   è  th ch   c cho    cho  c¸cbªn  vay. 2.2­ Bªn    vay  hoÆc   êi b¶o    ã  µis¶n    Þ línkh«ng  Ó  Õ  ng   l∙nh c t   gi¸tr     th th chÊp, cÇn  è    c cho  õng  t bªn cho vay  ×    th c¸c bªn cho vay ph¶i cö  m ét      ra  bªn cho vay thay m Æt   ×nh  µbªn  Ën  µis¶n  Ó  Êp, cÇ m   è;khiph¶iph¸t   m l  nh t   th ch   c       m¹i tµis¶n  Õ  Êp, cÇ m   è       th ch   c ®Ó thu  î vµ    ×  ©n  n   l∙ th ph i chia gi¸trÞ tµis¶n       ph¸tm¹itheo sè  Òn m çi bªn       ti     cho  vay cho  vay  bªn  vay. 2.3­Khi bªn     vay    ¹m  viph Ph¸p  Ëtvµ  Ó   Ö  lu   Th l nay  hoÆc   ÷ng  nh cam   Õt  k ®èi  íibªn  v  cho vay,c¸c bªn     cho vay ph¶icïng    nhau  nh  ®× chØ  cho vay,thu    håinîtr ch¹n hoÆc   ëikiÖn  vay      í    kh   bªn  theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  Ët. lu 2.4­C¸c    bªn cho vay  ã  c tranh chÊp  Ò   îp ®ång  îp t¸ccho    vh  h   vay kh«ng  gi¶i   Õt ® îcb»ng  Ön  quy     bi ph¸p hoµ    × khëikiÖn    µ      gi¶i   th   lªnTo ¸n kinh tÕ.   II   Ó M   IKI ­ TRA   ñA     C Tæ CHøC   Ý N   ô NG   µ   ö   ý  PH¹ M T D V X L VI  §i Ò u 22. Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶ikiÓm     íc,trong vµ    tratr     sau      khicho vay  Ò   ×nh  ×nh  ö  ông  èn  vt h sd v vay, qu¶n  ý tµis¶n  Õ  Êp  ña    l    th ch c bªn vay.  
  8. 8 Bªn vay  èn  ã  v c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  è  Öu,t×nh  ×nh  µ  ¹othuËn  îcho  c s li   h v t  l i tæ chøc  Ýn  ông  td trongho¹t®éng  Óm    ÷ng  Én    ªnquan  n   èn     ki tranh v ®Ò li   ®Õ v vay. §i Ò u        Ön  vay    ¹m  23. Khi ph¸thi bªn  viph Ph¸p  Ëtvµ  Ó   Ö  µy;tuú  lu   Th l n   theo møc      ¹m  ô  Ó, tæ  ®é viph c th   chøc  Ýn  ông  cÇu  td yªu  bªn  vay  öa  ÷a    s ch vi ph¹m hoÆc   ùc hiÖn  Òn  ña  × nh  ãië  Òu  trªn®©y. th   quy cm n   §i 19    IV­§IÒU    KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u      24. Tæ chøc  Ýn  ông  µ  vay  ãië  Òu  trªn®©y  ã  td v bªn  n   §i 1    c tr¸ch   nhiÖ m   ùc hiÖn  ng  Ó   Ö  µy.C¨n  vµo  Ó   Ö  µy,Tæng  th   ®ó Th l n   cø  Th l n   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  ®è c¸c tæ  td ban  µnh    h v¨n b¶n  íng dÉn  ô  Ó  ï hîp h  c th ph     víi Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông.  ® ® ho   c tæ  td Thñ  ëng    n  Þ  tr c¸c ®¬ v chøc  n¨ng  éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, thu Ng h Nh n   ¬  Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  Ng h Nh n     ph c tr¸ch nhiÖm     kiÓm    µ  trav gi¸m    Öc    µnh  Ó   Ö  µy. s¸tvi thih Th l n §i Ò u 25.  Öc  öa  æi, bæ   Vi s ®   sung  Ó   Ö  µy  Thèng  c  ©n   Th l n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2