Quyết định 368/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 368/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 368/2008/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Huế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 368/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HU NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 368/2008/Q -UBND Hu , ngày 24 tháng 3 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH V TH M QUY N, TRÌNH T , TH T C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO TRÊN NA BÀN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HU . Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005; Căn c Quy t nh s 2033/2006/Q -UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 c a y ban Nhân dân t nh Th a Thiên Hu v vi c quy nh th m quy n, trình t th t c gi i quy t khi u n i, t cáo trên a bàn t nh Th a Thiên Hu ; Xét ngh c a Chánh Thanh tra Thành ph và Chánh Văn phòng H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân Thành ph , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này “Quy nh v thNm quy n, trình t , th t c, gi i quy t khi u n i, t cáo trên a bàn Thành ph ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân Thành ph , Chánh Thanh tra Thành ph , Trư ng phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng phòng Tư pháp; Ch t ch y ban Nhân dân các phư ng, xã; Th trư ng các ban, ngành, oàn th thu c Thành ph , ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Văn Cao
 2. QUY NNH V TH M QUY N, TRÌNH T , TH T C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO TRÊN NA BÀN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 368 /2008/Q -UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008 c a y ban Nhân dân Thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh này nh m c th hóa thNm quy n, trình t , th t c gi i quy t khi u n i, t cáo, áp ng yêu c u gi i quy t khi u n i, t cáo theo úng quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Quy nh này không áp d ng cho trình t gi i quy t tranh ch p, khi u n i v t ai và vi c x lý ơn ki n ngh , ph n nh c a công dân. i u 2. Quy nh này áp d ng cho t t c các cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n gi i quy t các quy t nh hành chính, hành vi hành chính b khi u n i và nh ng hành vi vi ph m pháp lu t c a các cơ quan, t ch c, cá nhân b t cáo. Chương II TH M QUY N GI I QUY T KHI U N I, T CÁO M c 1. TH M QUY N GI I QUY T C A CÁC C P i u 3. ThNm quy n gi i quy t khi u n i 1. Ch t ch UBND xã, phư ng, Th trư ng cơ quan thu c UBND Thành ph có thNm quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình, c a ngư i có trách nhi m do mình qu n lý tr c ti p. 2. Ch t ch UBND Thành ph có thNm quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a mình; gi i quy t khi u n i mà Ch t ch UBND xã phư ng, th trư ng cơ quan thu c UBND Thành ph ã gi i quy t nhưng còn khi u n i. i u 4. ThNm quy n gi i quy t t cáo T cáo hành vi vi ph m pháp lu t mà ngư i b t cáo thu c thNm quy n qu n lý c a cơ quan nào thì cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t. Ngư i b t cáo là thành viên c a các t ch c chính tr xã h i nào thì ư c xem xét gi i quy t theo i u l và nh ng quy nh pháp lu t c a t ch c chính tr xã h i ó.
 3. T cáo hành vi vi ph m quy nh v nhi m v , công v c a ngư i thu c cơ quan nào thì ngư i ng u cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t. T cáo hành vi vi ph m quy nh v nhi m v , công v c a ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u cơ quan nào thì ngư i ng u cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t mà n i dung liên quan n ch c năng qu n lý nhà nư c c a cơ quan nào thì cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t. T cáo hành vi ph m t i do các cơ quan ti n hành t t ng gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t t t ng hình s . M c 2. TRÁCH NHI M THAM MƯU GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 5. Trách nhi m c a cơ quan tham mưu các c p trong gi i quy t khi u n i 1. Các cơ quan chuyên môn thu c Thành ph có trách nhi m thNm tra, xác minh k t lu n các n i dung khi u n i trong lĩnh v c chuyên môn mình qu n lý và báo cáo, ki n ngh Ch t ch UBND Thành ph xem xét, gi i quy t. D th o Quy t nh gi i quy t khi u n i do Ch t ch UBND Thành ph giao, g i v Văn phòng H ND và UBND Thành ph xem xét v n i dung, hình th c văn b n trình Ch t ch UBND Thành ph ký ban hành. 2. Thanh tra Thành ph có trách nhi m ki m tra, xác minh, k t lu n nh ng n i dung ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch UBND Thành ph ; các quy t nh gi i quy t khi u n i mà Ch t ch UBND c p xã phư ng, Th trư ng các cơ quan chuyên môn thu c Thành ph ã gi i quy t nhưng còn khi u n i và nh ng ơn thư khi u n i do Ch t ch UBND Thành ph giao; báo cáo, ki n ngh Ch t ch UBND Thành ph xem xét, gi i quy t. D th o Quy t nh gi i quy t khi u n i do Ch t ch UBND Thành ph giao, g i v Văn phòng H ND và UBND Thành ph xem xét v n i dung, hình th c văn b n trình Ch t ch UBND Thành ph ký ban hành. i u 6. Trách nhi m c a ngư i gi i quy t t cáo và cơ quan tham mưu gi i quy t t cáo 1. Trách nhi m c a ngư i gi i quy t t cáo. a. Ch t ch UBND phư ng xã có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i do mình qu n lý tr c ti p. b. Ch t ch UBND Thành ph có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a Ch t ch UBND phư ng xã, Phó Ch t ch UBND phư ng xã, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, Trư ng ban, Phó Trư ng ban thu c UBND Thành ph và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p. 2. Trách nhi m c a các cơ quan tham mưu gi i quy t t cáo: Chánh Thanh tra Thành ph có thNm quy n: Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t
 4. cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch UBND Thành ph khi ư c giao; xem xét k t lu n n i dung t cáo mà Ch t ch UBND phư ng xã, Th trư ng các phòng ban ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t. Trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t ho c có tình ti t m i thì yêu c u ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i. Không áp d ng tình hu ng gi i quy t vư t thNm quy n i v i ơn t cáo. D th o văn b n gi i quy t t cáo do Ch t ch UBND Thành ph giao, g i v Văn phòng H ND và UBND Thành ph xem xét v n i dung, hình th c văn b n trình Ch t ch UBND Thành ph ký ban hành văn b n gi i quy t t cáo. M c 3. H I NG TƯ V N GI I QUY T KHI U N I - T CÁO i u 7. H i ng tư v n gi i quy t khi u n i, t cáo: 1. Phư ng xã: a. Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND phư ng xã làm Ch t ch H i ng. b. Các thành viên khác g m: Cán b Tư pháp, i di n M t tr n, các ban ngành phư ng xã có liên quan làm thành viên; m i i di n H i Nông dân n u khi u n i liên quan n nông dân; m i i di n các t ch c chính tr - xã h i: Ph n , oàn TNCS H Chí Minh tham gia khi c n thi t; T trư ng t dân ph phư ng; trư ng thôn xã. 2. Thành ph : a. Chánh Thanh tra làm Ch t ch H i ng. b. Các thành viên khác g m Trư ng ho c Phó các phòng: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trư ng, Qu n lý ô th và các phòng, ban có liên quan; m i H i Nông dân (n u khi u n i liên quan n nông dân); m i i di n H ND Thành ph , Vi n Ki m sát, Toà án, Công an Thành ph tham gia H i ng n u xét th y c n thi t. c. Tùy theo n i dung c a t ng v vi c khi u n i, Ch t ch H i ng m i Th trư ng các cơ quan ch c năng có liên quan tham gia gi i quy t. i u 8. Trình t gi i quy t c a H i ng tư v n: 1. Căn c th i h n gi i quy t khi u n i - t cáo do lu t nh, sau khi hoàn thành nhi m v ki m tra, xác minh, i v i v vi c ph c t p liên quan n nhi u cá nhân t ch c, cơ quan ư c giao th lý có trách nhi m g i báo cáo k t qu thNm tra, xác minh kèm các h sơ, tài li u có liên quan báo cáo Ch t ch H i ng tư v n xem xét trư c khi ưa v vi c ra H i ng tư v n. 2. Ch m nh t sau 05 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo k t qu ki m tra, xác minh v vi c khi u n i t cáo H i ng tư v n ph i h p gi i quy t.
 5. 3. Trư ng h p các thành viên trong H i ng tư v n có ý ki n khác nhau i v i v vi c gi i quy t khi u n i - t cáo, thì Ch t ch UBND Thành ph tri u t p H i ng tư v n nghe và quy t nh gi i quy t. 4. Hai (02) ngày sau khi h p H i ng tư v n gi i quy t khi u n i - t cáo thì H i ng tư v n gi i quy t khi u n i ph i có văn b n báo cáo Ch t ch UBND Thành ph xem xét gi i quy t. 5. Trong th i h n ba (03) ngày k t ngày có ý ki n ch o c a Ch t ch UBND Thành ph i v i k t qu phiên h p c a H i ng tư v n, cơ quan ư c giao th lý v vi c khi u n i có trách nhi m d th o quy t nh gi i quy t khi u n i và văn b n gi i quy t t cáo g i v Văn phòng H ND và UBND Thành ph xem xét l n cu i v n i dung, hình th c văn b n và trình Ch t ch UBND Thành ph ký ban hành. Chương III TRÌNH T , TH T C GI I QUY T ƠN KHI U N I, T CÁO M c 1. TI P NH N X LÝ ƠN THƯ i u 9. Ti p nh n ơn thư Các cơ quan, t ch c, cá nhân gi i quy t khi u n i, t cáo có trách nhi m ti p nh n ơn, phân lo i theo n i dung ơn khi u n i, t cáo và xu t hư ng x lý cho ngư i gi i quy t khi u n i, t cáo xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Th i i m ti p nh n ơn khi u n i, t cáo ư c tính theo ngày n ư c ghi trong d u công văn n c a cơ quan ti p nh n ho c k t ngày công dân g i ơn tr c ti p cho b ph n ti p nh n ơn và ư c ghi vào s ti p nh n ơn thư. i u 10. X lý ơn khi u n i, t cáo. 1. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a mình và không thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 32 c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998 ã ư c s a i, b sung theo Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005 ngư i gi i quy t khi u n i ph i th lý, ng th i thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t. 2. Ngư i gi i quy t khi u n i - t cáo khi nh n ơn có ch ký c a nhi u ngư i thì ph i hư ng d n ngư i khi u n i - t cáo vi t tách ơn riêng th c hi n quy n khi u n i - t cáo theo úng qui nh c a pháp lu t. Vi c hư ng d n th c hi n b ng văn b n ho c hư ng d n tr c ti p cho ngư i khi u n i - t cáo. 3. i v i ơn khi u n i, t cáo không i u ki n th lý theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo thì ngư i gi i quy t khi u n i, t cáo tr l i b ng văn b n 1 l n cho ngư i khi u n i, t cáo bi t rõ lý do. Không hư ng d n i v i trư ng h p ơn khi u n i, ki n ngh , ph n nh có n i dung, a ch không rõ ràng.
 6. 4. i v i ơn v a có n i dung khi u n i v a có n i dung t cáo thì ngư i ti p nh n ơn hư ng d n ương s tách riêng n i dung khi u n i và t cáo g i n úng c p có thNm quy n gi i quy t. 5. i v i ơn khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t, ơn khi u n i mà v vi c ó ã có quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai, ơn ã h t th i hi u theo qui nh c a pháp lu t thì cơ quan nh n ư c ơn không th lý mà thông báo và hư ng d n cho ngư i khi u n i b ng văn b n; ng th i tr l i các gi y t , tài li u cho ngư i khi u n i (n u có g i kèm).Vi c thông báo, hư ng d n ch th c hi n m t l n i v i m t v vi c. 6. Chánh Thanh tra Thành ph , Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph có trách nhi m tham mưu cho Ch t ch UBND Thành ph x lý ơn khi u n i, t cáo: a. ơn khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t thì hư ng d n cho ngư i khi u n i g i ơn n cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh t i kho n 5 i u này. b. ơn khi u n i, t cáo thu c thNm quy n gi i quy t thì tham mưu Ch t ch UBND Thành ph có văn b n giao cho các cơ quan ch c năng tr c thu c ti n hành ki m tra, xác minh, k t lu n các n i dung khi u n i, t cáo và báo cáo UBND Thành ph xem xét, gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. 7. Chánh Thanh tra Thành ph có trách nhi m hư ng d n cơ quan, t ch c, ơn v thu c Thành ph x lý ơn thư khi u n i, t cáo; giúp Ch t ch UBND Thành ph trong vi c t ng h p tình hình ơn thư khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo. 8. C p y, H i ng Nhân dân, y ban Nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n, Thanh tra cùng c p ho c c p trên; i bi u Qu c H i, oàn i bi u Qu c H i, các cơ quan báo chí theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo có quy n chuy n ơn yêu c u các ngành xem xét, gi i quy t ơn khi u n i, t cáo c a công dân. Ngoài cơ quan và t ch c trên, các cơ quan khác không có thNm quy n chuy n ơn yêu c u gi i quy t. N u thu c thNm quy n thì th lý gi i quy t và tr l i b ng văn b n cho cơ quan t ch c, cá nhân chuy n ơn n bi t; n u không thu c thNm quy n gi i quy t thì g i tr ơn cho ương s và thông báo b ng văn b n cho cơ quan t ch c cá nhân chuy n ơn bi t. 9. i v i nh ng ơn khi u n i, t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Thành ph nhưng quá th i h n quy nh ho c ư c các cơ quan c a ng, Nhà nư c c p trên nhi u l n chuy n ho c hư ng d n mà chưa ư c gi i quy t thì giao trách nhi m cho Chánh Thanh tra Thành ph ho c Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph yêu c u Ch t ch UBND các phư ng xã, th trư ng các phòng ban chuyên môn thu c Thành ph gi i quy t, ng th i có trách nhi m ch o, ki m tra, ôn c vi c gi i quy t c a các phư ng xã, các phòng ban thu c Thành ph và báo cáo Ch t ch UBND Thành ph áp d ng các bi n pháp (theo thNm quy n) x lý k lu t i v i ngư i thi u trách nhi m ho c c tình trì hoãn vi c gi i quy t khi u n i ó. M c 2. TRÌNH T , TH T C GI I QUY T KHI U N I
 7. i u 11. Trình t , th t c gi i quy t ơn khi u n i thu c thNm quy n: 1. N i dung quy t nh th lý ơn. Thành l p oàn ki m tra có ít nh t hai ngư i; th i h n ki m tra, xác minh không quá 20 ngày làm vi c. N u v vi c ph c t p, khó khăn thì th i gian có th kéo dài nhưng không quá 30 ngày làm vi c; ph i xác nh n i dung ki m tra, xác minh; xác nh trách nhi m c a các cơ quan có liên quan n n i dung ki m tra, xác minh v vi c. 2. Trách nhi m c a cơ quan tham mưu ho c oàn ki m tra, xác minh: a. Ti n hành thNm tra, xác minh n i dung khi u n i. - Làm vi c v i ngư i khi u n i yêu c u cung c p ch ng c và xác nh n i dung khi u n i; - Làm vi c v i ngư i b khi u n i, ngư i có quy n l i nghĩa v liên quan và các cơ quan có liên quan n n i dung v vi c khi u n i c ng c ch ng c . Ki m tra hi n tr ng i chi u ch ng c (n u có). T ch c g p g gi a ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i và các cơ quan, t ch c có liên quan kh ng nh tính chính xác c a các ch ng c . T t c các cu c làm vi c nêu trên ph i l p thành biên b n và ư c lưu gi trong h sơ v vi c. b. Báo cáo k t qu ki m tra: Ngư i ư c giao nhi m v ki m tra, xác minh ph i báo cáo b ng văn b n k t qu ki m tra, xác minh v vi c v i ngư i có thNm quy n gi i quy t. c. N u v vi c khi u n i có tình ti t ph c t p, căn c k t lu n v vi c không m b o thì c n t ch c l y ý ki n r ng rãi c a các cơ quan ch c năng và tranh th ý ki n tư v n c a cơ quan thanh tra, cơ quan ch qu n c p trên. 3. Trách nhi m c a Th tư ng cơ quan hành chính nhà nư c trong gi i quy t khi u n i. a. N u v vi c ph c t p, liên quan n chính sách tôn giáo, có th tác ng n xã h i và nh hư ng n chính tr thì ngư i gi i quy t khi u n i ph i báo cáo c p u cùng c p k p th i báo cáo c p trên ch o gi i quy t. b. T ch c i tho i: Ngư i gi i quy t khi u n i l n u ph i t ch c i tho i v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích h p pháp có liên quan làm rõ n i dung, xác nh các căn c ban hành quy t nh gi i quy t. N u v vi c khi u n i có tình ti t ph c t p, ngư i gi i quy t khi u n i ph i t ch c h p H i ng tư v n và xin ý ki n c a cơ quan ch qu n c p trên trư c khi ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i.
 8. c. Ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i: Căn c k t qu ki m tra, xác minh c a cơ quan tham mưu ho c oàn ki m tra, xác minh và k t qu cu c g p g i tho i, ngư i gi i quy t khi u n i ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i. Trong th i h n 5 ngày k t ngày ký quy t nh gi i quy t khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i có trách nhi m g i quy t nh gi i quy t khi u n i n ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, cơ quan c p trên tr c ti p, cơ quan Thanh tra cùng c p và cơ quan Thanh tra c p trên tr c ti p; ng th i g i cho các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. d. Giao nh n và công b quy t nh gi i quy t khi u n i: Quy t nh gi i quy t khi u n i ư c giao tr c ti p (có ký nh n) ho c g i thư b o m theo ư ng bưu i n cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i và các ơn v , cá nhân có liên quan. i v i nh ng trư ng h p khi u n i có tính ch t ph c t p: ngư i khi u n i có a ch cư trú trên a bàn Thành ph , giao trách nhi m Ch t ch UBND các phư ng xã công b Quy t nh gi i quy t khi u n i c a c p có thNm quy n; vi c công b quy t nh ph i ư c l p thành biên b n và lưu vào h sơ v vi c; i v i ngư i có a ch cư trú ngoài a bàn Thành ph thì ph i g i thư b o m theo ư ng bưu i n cho ngư i khi u n i; Quy t nh gi i quy t khi u n i ph i g i cho ngư i b khi u n i, các ơn v và cá nhân có liên quan. 4. Th i i m ngư i khi u n i nh n quy t nh gi i quy t khi u n i, ư c tính t ngày ký nh n quy t nh, ngày n ư c ghi trong d u c a cơ quan bưu i n ho c ngày công b quy t nh. i u 12. Vi c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i 1. Trong quá trình gi i quy t khi u n i các l n ti p theo n u xét th y vi c thi hành các quy t nh hành chính b khi u n i, quy t nh gi i quy t khi u n i trư c ó s gây h u qu khó kh c ph c thì ngư i gi i quy t khi u n i ph i ra quy t nh ho c ki n ngh c p có thNm quy n ra quy t nh t m ình ch thi hành các quy t nh ó. Th i h n t m ình ch không vư t quá th i gian còn l i c a th i h n gi i quy t ơn khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. Khi xét th y lý do c a vi c t m ình ch không c n thi t n a thì ph i có quy t nh h y b ngay quy t nh t m ình ch . 2. i v i quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai c a Ch t ch UBND Thành ph : Ch t ch UBND các phư ng xã, th trư ng các phòng ban có trách nhi m t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i l n hai có hi u l c pháp lu t, tr nh ng trư ng h p Ch t ch UBND Thành ph có quy t nh cho t m d ng thi hành quy t nh ó. 3. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t, Ch t ch UBND các phư ng xã, th trư ng các phòng ban có trách nhi m ôn c, ki m tra và áp d ng các bi n pháp c n thi t theo quy nh c a pháp lu t th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t và báo cáo k t qu th c hi n v UBND Thành ph trong th i h n 30 ngày k t ngày công b quy t nh. M c 3. TRÌNH T , TH T C GI I QUY T T CÁO i u 13. Trình t , th t c gi i quy t ơn t cáo thu c thNm quy n
 9. 1. N i dung quy t nh thành l p oàn: Cơ quan gi i quy t t cáo ban hành quy t nh thành l p oàn thanh tra ho c T thanh tra. Thành ph n oàn thanh tra ho c T thanh tra có ít nh t t 2 n 3 ngư i (g m cán b cơ quan Thanh tra và các ngành có liên quan). a. Quy nh th i gian ki m tra, xác minh và báo cáo k t qu cho ngư i có thNm quy n gi i quy t không quá 50 ngày làm vi c. N u v vi c ph c t p, i l i khó khăn có th gia h n nhưng không quá 80 ngày. b. Xác nh n i dung ki m tra, xác minh. c. Quy nh trách nhi m c a ngư i b t cáo, các cơ quan có liên quan n n i dung ki m tra, xác minh v vi c. 2. Trách nhi m c a cơ quan tham mưu: a. Ti n hành ki m tra, xác minh: Cơ quan ho c oàn Thanh tra ph i làm vi c v i ngư i t cáo xác nh n i dung và thu th p ch ng c liên quan n n i dung t cáo (n u có); Trên cơ s các n i dung t cáo, cơ quan ho c oàn thanh tra yêu c u ngư i b t cáo gi i trình các n i dung ơn t cáo; Xác minh làm rõ nh ng n i dung t cáo, quá trình ki m tra n u phát hi n các sai ph m khác; cơ quan, oàn thanh tra ư c phép m r ng ki m tra c ng c ch ng c ph c v k t lu n ki m tra và ph c v công tác qu n lý c a c p có thNm quy n. b. L p báo cáo k t qu ki m tra: Trên cơ s k t qu ki m tra xác minh, cơ quan ho c oàn thanh tra l p báo cáo k t qu ki m tra, xác minh, k t lu n, ki n ngh iv i t ng n i dung t cáo và xu t hư ng x lý cho ngư i có thNm quy n gi i quy t t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trách nhi m c a cơ quan, ngư i có thNm quy n gi i quy t t cáo: a. Ban hành thông báo k t lu n gi i quy t t cáo: Căn c báo cáo k t qu ki m tra, xác minh, ngư i có thNm quy n gi i quy t ơn t cáo ban hành thông báo k t lu n gi i quy t t cáo. Thông báo k t lu n bao g m các n i dung: Ngư i b t cáo và n i dung t cáo; n i dung t cáo g m bao nhiêu v vi c; k t qu ki m tra, k t lu n bao nhiêu n i dung t cáo úng, t cáo sai, t cáo có úng, có sai; hư ng kh c ph c, x lý i v i ngư i và cơ quan sai ph m n u có. Nh ng n i dung phát hi n ngoài n i dung t cáo không ưa vào thông báo k t lu n. Thông báo k t lu n ph i g i cho cơ quan c p trên tr c ti p và cơ quan Thanh tra cùng c p v i cơ quan c p trên tr c ti p và các cơ quan t ch c có liên quan. b. Quy t nh x lý t cáo: Trên cơ s k t lu n v nh ng hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i b t cáo, ngư i có thNm quy n gi i quy t ơn t cáo ban hành quy t nh x lý t cáo. Quy t nh x lý t cáo ph i g i cho cơ quan c p trên tr c ti p và cơ quan Thanh tra cùng c p v i cơ quan c p trên tr c ti p và các cơ quan t ch c có liên quan.
 10. N u ngư i b t cáo là ng viên ho c c p u viên thu c di n qu n lý c a c p u các c p mà ang gi nh ng ch c v ch ch t trong b máy qu n lý nhà nư c thì ngư i có thNm quy n gi i quy t t cáo ph i m i i di n U ban ki m tra c a c p u cùng c p tham gia oàn thanh tra gi i quy t ơn t cáo và trư c khi ban hành quy t nh x lý t cáo ph i báo cáo v i c p u tr c ti p qu n lý v nh ng vi ph m c a cán b , ng viên ó. Chương IV QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 14. UBND Thành ph , các phư ng xã, các phòng ban thu c Thành ph th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi qu n lý c a mình theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 15. Thanh tra Thành ph , th trư ng các ngành thu c Thành ph ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi thNm quy n c a mình và báo cáo Ch t ch UBND Thành ph v tình hình ch p hành các quy nh c a pháp lu t trong công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a c p dư i. i u 16. Chánh Thanh tra Thành ph , Th trư ng các ban ngành, Ch t ch UBND các phư ng xã có trách nhi m 1. Tuyên truy n và giáo d c pháp lu t cho công dân th c hi n úng Lu t Khi u n i, t cáo và các quy nh v gi i quy t khi u n i, t cáo. 2. Hư ng d n cơ quan, t ch c, ơn v cùng c p trong vi c ti p công dân, x lý ơn khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo, thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo. 3. Ki m tra, thanh tra trách nhi m c a Th trư ng cùng c p trong vi c ti p công dân, x lý, gi i quy t khi u n i, t cáo. Trong trư ng h p c n thi t, tri u t p Th trư ng cơ quan, ơn v cùng c p h p xu t bi n pháp gi i quy t i v i các v vi c khi u n i, t cáo ph c t p. 4. Khi phát hi n có hành vi vi ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo ph i x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý. 5. T ng h p tình hình khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo thu c trách nhi m c a th trư ng cùng c p th c hi n ch báo cáo nh kỳ theo qui nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và yêu c u c a cơ quan Thanh tra c p trên. i u 17. Ch t ch UBND Thành ph trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t o i u ki n các cơ quan c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i, i bi u H ND, y ban M t tr n T Qu c, các t ch c thành viên c a M t tr n, t ch c Thanh tra nhân dân giám sát vi c thi hành pháp lu t v khi u n i, t cáo t i a phương; nh kỳ báo cáo công tác gi i quy t khi u n i, t cáo v i H ND cùng c p, cơ quan hành chính Nhà nư c và cơ quan Thanh tra c p trên.
 11. i u 18. Vi c khen thư ng và x lý vi ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 95, 96, 97, 98, 99, 100 c a Lu t s a i b sung m t s i u Lu t Khi u n i, t cáo. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 19. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c có nh ng phát sinh m i thì Ch t ch UBND các phư ng xã, Th trư ng các cơ quan, ban, ngành, oàn th thu c Thành ph , các t ch c, cá nhân ph n ánh v UBND Thành ph (qua Thanh tra Thành ph ) t ng h p và báo cáo UBND Thành ph k p th i s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản