intTypePromotion=1

Quyết định 37/1999/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định 37/1999/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 37/1999/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức đào tạo và xét tuyển vào đại học, cao đẳng đôi với học sinh dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 37/1999/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/1999/Q -BGD T Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 37/1999-Q -BGD& T NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH "TUY N CH N, T CH C ÀO T O VÀ XÉT TUY N VÀO I H C, CAO NG I V I H C SINH D BN I H C" B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Lu t Giáo d c ngày 2/12/1998 Theo ngh c a ông V trư ng V i h c; QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch "Tuy n ch n, t ch c ào t o và xét tuy n vào i h c, cao ng i v i h c sinh d b i h c". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 410/ H ngày 6/4/1982 c a B trư ng B i h c và THCN v vi c ban hành "Quy ch v h c t p, ki m tra, thi và xét h c sinh d b i h c vào h c i h c". i u 3: Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V i h c và V trư ng các V liên quan, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, Hi u trư ng các trư ng d b i h c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Minh Hi n ( ã ký) QUY CH TUY N CH N, T CH C ÀO T O VÀ XÉT TUY N VÀO I H C, CAO NG I V I H C SINH D BN IH C (Ban hành theo Quy t nh s 37/1999/Q -BGD& T ngày 30 tháng 9 năm 1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o).
  2. Chương 1 I TƯ NG, I U KI N VÀ QUY TRÌNH TUY N CH N i u 1. i tư ng và i u ki n tuy n ch n 1. i tư ng và i u ki n tuy n ch n d b i h c (DB H) c a các trư ng i h c. Thí sinh thu c nhóm ưu tiên 1 quy nh t i kho n 1 i u 7 c a Quy ch Tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy, ban hành theo Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T ngày 23/2/1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, ã t t nghi p trung h c ph thông (THPT), trung h c b túc (THBT), trung h c chuyên nghi p (THCN) ho c trung h c ngh (THN) và ã d thi vào các trư ng i h c nhưng không t i m vào i h c, n u t i m vào h c DB H năm ó do các trư ng i h c có ch tiêu tuy n sinh DB H quy nh s ư c tuy n ch n vào h c DB H . 2. i tư ng và i u ki n tuy n ch n d b i h c dân t c (DB HDT) c a các trư ng DB H ho c các trư ng DB HDT. Thí sinh có cha ho c m là ngư i dân t c ít ngư i Vi t Nam, có h khNu thư ng trú t 3 năm tr lên (tính n ngày xét tuy n vào h c DB H dân t c) vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn và các xã, th tr n, huy n vùng cao (KV1-VC), vùng sâu (KV1-VS), mi n núi (KV1-MN), h i o, ã d thi vào các trư ng i h c (không thu c kh i trư ng năng khi u, kh i trư ng c a B Qu c phòng, B Công an) nhưng không trúng tuy n vào i h c, không t i m vào h c DB H do các trư ng i h c có ch tiêu tuy n sinh DB H quy nh, không có môn thi tuy n sinh i h c nào b i m không (0), nhưng t i m do trư ng DB H ho c trư ng DB HDT quy nh và thông báo công khai s ư c ưa vào di n xét tuy n h c DB HDT. N u s ngư i t i m quy nh l n hơn ch tiêu ư c giao thì l y t ngư i có i m cao tr xu ng cho n ch tiêu. i u 2. ăng ký h c DB H và h sơ ăng ký h c DB H 1. Thí sinh thu c i tư ng và i u ki n quy nh t i Kho n 1 i u 1 c a Quy ch này sau khi nh n ư c gi y báo trúng tuy n vào h d b , trong th i h n quy nh c a trư ng c n n p h sơ trúng tuy n cho trư ng i h c mà minh ã d thi. 2. Thí sinh thu c i tư ng và i u ki n quy nh t i Kho n 2 i u 1 c a Quy ch này c n n p ơn ăng ký xét tuy n DB HDT (theo m u quy nh) cho trư ng DB H ho c trư ng DB HDT thu c vùng tuy n sinh quy nh, ch m nh t là ngày 5/9 c a năm d thi i h c. (Các thí sinh thu c các t nh t Qu ng Bình tr ra n p ơn cho trư ng DB HDTTW Vi t Trì; thí sinh c a các t nh Qu ng Tr , Th a thiên - Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Kon Tum, Bình nh, Gia Lai, Phú Yên, c L c, Khánh Hoà n p ơn cho trư ng DB HDT Nha Trang; thí sinh t Lâm ng tr vào n p ơn cho trư ng DB H Thành ph H Chí Minh).
  3. 3. Khi nh n ư c gi y tri u t p trúng tuy n c a trư ng i h c, trư ng DB H ho c trư ng DB HDT thí sinh thu c di n nói Kho n 1, Kho n 2 i u 1 c a Quy ch này c n n p cho trư ng h sơ trúng tuy n bao g m: a) H c b THPT (ho c THBT, THCN, THN). b) Gi y ch ng nh n t t nghi p t m th i (THPT, THBT, THCN ho c THN) do Hi u trư ng nhà trư ng c p i v i nh ng ngư i ăng ký h c ngay trong năm t t nghi p ho c b ng t t nghi p i v i nh ng ngư i ã t t nghi p các năm trư c. Nh ng ngư i m i n p gi y ch ng nh n t t nghi p t m th i ch m nh t là u h c kỳ II ph i xu t trình b ng t t nghi p chính trư ng i chi u ki m tra. c) Gi y khai sinh. d) Các gi y t xác nh n i tư ng và khu v c ưu tiên như gi y ch ng nh n con li t sĩ, th thương binh ho c th ch ng nh n ư c ư c hư ng chính sách như thương binh c a b n thân ho c c a b m , h khNu thư ng trú c a h c sinh. (Các gi y t nói m c a, b, c, d các trư ng u thu b n photôcopy sau khi ã ki m tra, i chi u v i b n chính). ) Gi y báo i m thi tuy n sinh i h c do các trư ng i h c c p. i u 3. Th t c và quy trình tuy n ch n vào DB H. 1. i v i các trư ng i h c. a) H ng năm, B Giáo d c và ào t o giao và công b công khai ch tiêu tuy n sinh DB H cho các trư ng i h c. b) H i ng tuy n sinh các trư ng i h c có ch tiêu tuy n sinh DB H, căn c i tư ng và i u ki n quy nh t i Kho n 1 i u 1 c a Quy ch này và căn c k t qu thi tuy n sinh vào trư ng, d ki n i m xét tuy n vào DB H tuy n ch tiêu. Cùng v i d ki n i m xét tuy n vào i h c, H i ng tuy n sinh trư ng báo cáo B Giáo d c và ào t o d ki n i m xét tuy n DB H và sau khi có s nh t trí c a B Giáo d c và ào t o, công b công khai i m xét tuy n trên các phương ti n thông tin i chúng và ti n hành ti p nh n h sơ trúng tuy n DB H c a thí sinh i u ki n quy nh. c) Các trư ng i h c có khoa DB H t ch c ào t o DB H cho h c sinh i u ki n trúng tuy n DB H ngay t i trư ng. Các trư ng i h c có ch tiêu tuy n sinh DB H nhưng không có khoa DB H, sau khi xét tuy n xong, chuy n h sơ c a h c sinh i u ki n trúng tuy n DB H n các trư ng DB H ư c B Giáo d c và ào t o giao nhi m v ào t o DB H. 2. i v i các trư ng DB H và DB HDT. a) H ng năm, B Giáo d c và ào t o giao và công b công khai các ch tiêu sau ây cho các trư ng DB H và DB HDT:
  4. - Ch tiêu ti p nh n ào t o DB H i v i thí sinh di n c tuy n do các t nh tuy n ch n. - Ch tiêu ti p nh n ào t o DB H i v i thí sinh i u ki n trúng tuy n DB H do các trư ng i h c có ch tiêu tuy n DB H nhưng không ào t o DH H t i trư ng. - Ch tiêu tuy n sinh và ào t o DB HDT i v i thí sinh t i m xét tuy n vào h c DB HDT do trư ng DB H ho c trư ng DB HDT quy nh. b) H ng năm, các trư ng DB H và DB HDT công b công khai ch tiêu tuy n sinh DB HDT, i m t i thi u c n thi t ưa vào di n xét tuy n và ti n hành thu ơn ăng ký xét tuy n DB HDT c a thí sinh thu c i tư ng và i u ki n quy nh t i Kho n 2 i u 1 c a Quy ch này. - Căn c ơn ăng ký xét tuy n DB HDT, k t qu thi tuy n sinh i h c c a thí sinh, trư ng d ki n i m xét tuy n cho kh i Khoa h c T nhiên và Khoa h c Xã h i theo các vùng ưu tiên r i báo cáo B Giáo d c và ào t o ch m nh t là ngày 05/10 c a năm tuy n sinh. Sau khi có s nh t trí c a B Giáo d c và ào t o, trư ng tri u t p thí sinh vào h c cùng v i các thí sinh khác nói m c a - kho n 2 c a i u này. Chương 2 T CH C H C T P, KI M TRA VÀ THI i u 4. T ch c h c t p. 1. Các trư ng DB H và DB HDT, các khoa DB H c a các trư ng i h c t ch c d y và h c, ki m tra và thi theo úng m c tiêu ào t o, k ho ch ào t o và chương trình các môn h c do B Giáo d c và ào t o quy nh cho h DB H theo Quy t nh s 2464/GD- T ngày 01/8/1997 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. 2. M i khoá DB H chia thành hai kh i t nhiên và xã h i và ư c t ch c h c trong m t năm, khai gi ng mu n nh t là vào 30/10. M i năm có hai h c kỳ, m i h c kỳ có 14 tu n th c h c (chưa k th i gian ki m tra, thi). S ti t h c trong m i tu n là 30 ti t. Các khoá DB H không có ch lưu ban tr trư ng h p ngh h c trên 30 ngày n không quá 45 ngày do m au, tai n n có gi y xác nh n c a b nh vi n c p huy n tr lên. Th i gian ngh l , ngh t t theo quy nh chung như i v i h c sinh các trư ng i h c. i u 5. Ki m tra và thi. 1. M i môn h c, trong m t h c kỳ ph i có 2 l n ki m tra vi t. Th i gian làm bài ki m tra cho m i môn là 60 phút. Cu i m i h c kỳ, h c sinh kh i Khoa h c T nhiên ph i thi các môn: Toán, Lý, Hoá ho c Toán, Sinh, Hoá (tuỳ theo nguy n v ng c a h c sinh); h c sinh kh i Khoa h c
  5. Xã h i ph i thi các môn: Văn, S , a. Th i gian làm bài thi cho m i môn là 120 phút. Th i gian ôn t p thi cu i h c kỳ I là 1 tu n, cu i h c kỳ II là 2 tu n. Ch m bài ki m tra và bài thi theo thang i m 10. i m bài ki m tra tính theo h s 1, bài thi tính theo h s 2. 2. Vi c ra ki m tra và t ch c ch m bài ki m tra do T trư ng b môn ch u trách nhi m. Vi c ra thi, coi thi, ch m thi th c hi n theo các quy nh tương ng c a Quy ch tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy, ban hành theo Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T ngày 23/2/1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. 3. T t c h c sinh u ư c quy n d thi cu i h c kỳ II, tr nh ng h c sinh thu c m t trong các di n dư i ây: - B thi hành k lu t t m c ình ch h c t p tr lên. - Trong c năm h c, t ng s ngày ngh h c có lý do và không có lý do vư t quá 45 ngày. - i m trung bình c ng c a 4 l n ki m tra ( i v i t t c các môn h c) và l n thi cu i h c kỳ 1 ( i v i nh ng môn h c có thi h c kỳ) c a m t môn h c t dư i 4. Nh ng h c sinh không tham d s l n ki m tra và l n thi cu i h c kỳ 1, nhà trư ng xem xét t ng trư ng h p c th cho phép ki m tra và thi b sung; n u h c sinh v n không tham d s l n ki m tra và thi cu i h c kỳ I thì i m ki m tra ho c i m thi c a nh ng l n v ng m t i v i môn h c ư c tính là i m 0. - Thi cu i h c kỳ II ch t ch c 1 l n. i u 6. i m t ng k t cu i năm. Cu i năm h c, m i môn h c có m t i m t ng k t. i m t ng k t i v i các môn h c không có thi h c kỳ là i m trung bình c ng c a 4 l n ki m tra; i v i các môn có thi h c kỳ là i m trung bình c ng c a 4 l n ki m tra, l n thi cu i h c kỳ I và l n thi cu i h c kỳ II. Chương 3 XÉT TUY N VÀO I H C, CAO NG i u 7. i u ki n ư c tuy n vào i h c, cao ng sau khi k t thúc năm DB H. 1. Nh ng h c sinh DB H t các i u ki n dư i ây s ư c tuy n vào i h c: - X p lo i h nh ki m c năm t khá tr lên. - i m t ng k t cu i năm c a t t c các môn h c t t 5,0 tr lên.
  6. 2. Nh ng h c sinh không i u ki n tuy n vào i h c nhưng có x p lo i h nh ki m c năm t khá tr lên và i m t ng k t cu i năm c a các môn h c không có môn nào dư i 4,0, n u có ơn t nguy n v ng, ư c tuy n vào cao ng. 3. Nh ng h c sinh không i u ki n tuy n vào i h c, cao ng s ư c nhà trư ng xem xét chuy n vào trư ng THCN (n u h c sinh có nguy n v ng) ho c tr v a phương. i u 8. Phân ph i h c sinh v các trư ng i h c, cao ng và b trí ngành h c cho h c sinh. Căn c các i u ki n quy nh t i i u 7 c a Quy ch này, căn c kh i ki n th c ã h c d b i h c, căn c vào ngành và trư ng mà h c sinh ã d thi i h c và căn c nguy n v ng c a h c sinh, các trư ng H, DB H và DB HDT phân ph i h c sinh vào h c các ngành c a các trư ng i h c, cao ng. i v i nh ng trư ng (ho c nh ng ngành h c) mà s h c sinh ăng ký theo h c l n hơn ch tiêu thì căn c k t qu h c t p DB H ch n t ngư i có k t qu h c t p cao tr xu ng cho n ch tiêu, nh ng ngư i còn l i chuy n sang các trư ng khác (ho c ngành h c khác) cùng kh i (ho c cùng nhóm ngành). i u 9. Ti p nh n h c sinh ã h c DB H vào các trư ng i h c, cao ng. 1. H ng năm, B Giáo d c và ào t o giao và công b công khai ch tiêu ti p nh n và ào t o h c sinh ã h c xong DB H cho các trư ng i h c, cao ng. 2. Các trư ng DB H, DB HDT g i h sơ kèm theo k t qu h c t p c a h c sinh i u ki n tuy n vào i h c, cao ng cho H i ng tuy n sinh các trư ng i h c, cao ng có ch tiêu ti p nh n h c sinh ã h c xong DB H. Các khoa DB H c a các trư ng i h c g i h sơ kèm theo k t qu h c t p c a h c sinh i u ki n tuy n vào i h c, cao ng cho H i ng tuy n sinh c a trư ng mình. 3. H i ng tuy n sinh các trư ng i h c, cao ng ti n hành ki m tra h sơ h c sinh ã h c xong DB H, n u th y úng i tư ng và i u ki n quy nh t i i u 1, i u 7 c a Quy ch này thì tri u t p h c sinh vào h c. Chương 4 KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 10. Khen thư ng và x lý vi ph m. Vi c khen thư ng và x lý vi ph m i v i cán b làm công tác tuy n sinh, nhà giáo và h c sinh DB H th c hi n theo các quy nh t i: - Quy ch Tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy, ban hành theo Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T ngày 23/2/1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o.
  7. - Quy ch Công tác h c sinh, sinh viên trong các trư ng ào t o, ban hành theo Quy t nh s 1584/GD- T ngày 27/7/1993 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. - Quy ch Công tác h c sinh, sinh viên n i trú trong các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh , ban hành theo Quy t nh s 2137/ GD- T ngày 28/6/1997 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o. PH L C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày ........ tháng ......... năm ........... ƠN ĂNG KÝ XÉT TUY N D BN I H C DÂN T C Kính g i: (Ghi rõ tên trư ng DB H ho c trư ng DB HDT): ................................................................... 1- H và tên h c sinh: ................................................................................. 2- Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................... 3- Dân t c: ................................................................................................. 4- H khNu thư ng trú (s nhà, ư ng ph , xã, phư ng, huy n, qu n, t nh, thành ph ): ........................................................................................................ 5- H khNu thư ng trú t i khu v c (KV) nào thì khoanh tròn vào ký hi u c a khu v c ó (KV3, KV2, KV2-NT, KV1, KV1-VS, KV1-MN, KV1-VC) 6- Thu c i tư ng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hi u c a i tư ng ó: 01, 02, 03, 04, 5a, 5b) 7- T t nghi p h nào thì khoanh tròn vào h ó (THPT, THBT, THCN, THN) 8- Ngày, tháng, năm d thi t t nghi p: ....................................................... 9- ã d thi tuy n sinh vào trư ng i h c nào? ......................................... Ngày tháng năm d thi vào i h c: ........................................................ K t qu d thi i h c:
  8. Môn ..........: ....... i m; Môn: ............: ...... i m; Môn ............: ....... i m i m thư ng: ............ T ng i m:................. 10. Căn c i m thi do trư ng quy nh và k t qu d thi i h c c a mình, tôi ăng ký xin h c DB HDT. N u ư c ch p nh n tôi ăng ký h c DB H theo: kh i T nhiên hay kh i Xã h i:.................................. Tôi xin cam oan nh ng l i khai trên là úng s th t. N u sai tôi xin ch u trách nhi m x lý theo Quy ch Tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o. Khi c n báo tin cho ai, theo a ch nào?: ...................................................................................................................... H c sinh ghi rõ h tên và ký
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2