Quyết định 37/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
82
lượt xem
3
download

Quyết định 37/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 37/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 37/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 37/2001/Q§-TTg ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2001 VÒ viÖc nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ cho ngêi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, q uyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Thùc hiÖn chÕ ®é nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ ®èi víi ngêi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm x· héi b¾t buéc cã tõ ®ñ 3 n¨m lµm viÖc trë lªn t¹i c¬ quan, ®¬n vÞ mµ bÞ suy gi¶m søc khoÎ; sau khi ®iÒu trÞ do èm ®au, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp mµ ch a håi phôc søc khoÎ hoÆc lao ®éng n÷ nÕu yÕu søc khoÎ sau khi nghØ thai s¶n. §iÒu 2. 1. Ngêi bÞ suy gi¶m søc khoÎ ®îc nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ mét lÇn trong n¨m. Thêi gian nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe tõ 05 ®Õn 10 ngµy tuú thuéc vµo møc ®é suy gi¶m søc khoÎ cña ngêi lao ®éng. 2. Thêi gian nghØ dìng søc kh«ng bÞ trõ vµo thêi gian nghØ phÐp hµng n¨m cña ngêi lao ®éng. § iÒu 3. 1. Møc chi phÝ nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe gåm 2 møc lµ: - 80.000 ®ång/ngµy/ngêi ®èi víi ngêi nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ t¹i c¬ së tËp trung; - 50.000 ®ång/ngµy/ngêi ®èi víi ngêi nghØ dìng søc, phôc håi søc khoÎ t¹i gia ®×nh; lao ®éng n÷ nÕu yÕu søc khoÎ sau khi nghØ thai s¶n. 2. B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam tæ chøc qu¶n lý cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n kinh phÝ nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe cho tõng c¬ quan, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp. 3. Thñ trëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp phèi hîp víi C«ng ®oµn c¬ së quyÕt ®Þnh nh÷ng ngêi lao ®éng ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy vµ tæ chøc cho ngêi lao ®éng ®i nghØ dìng søc; thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n kinh phÝ dìng søc víi c¬ quan b¶o hiÓm x· héi.
  2. 2 § iÒu 4. Kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn nghØ dìng søc, phôc håi søc kháe do Quü b¶o hiÓm x· héi b¶o ®¶m b»ng 0,6% tæng quü tiÒn l¬ng thùc ®ãng b¶o hiÓm x· héi, ®îc trÝch trong nguån 5% tÝnh trªn tæng quü tiÒn l¬ng ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña ®¬n vÞ cho 3 chÕ ®é èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. §iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2001. §iÒu 6. Bé Lao ®éng - Th¬ng Binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy sau khi trao ®æi víi Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. §iÒu 7. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản