Quyết định 37/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định 37/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 37/2002/QĐ-BCN về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn trình độ và năng lực của giám đốc điều hành mỏ do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 37/2002/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 37/2002/Q -BCN Hà N i, ngày 13 tháng 9 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 37/2002/Q -BCN NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V TIÊU CHU N TRÌNH VÀ NĂNG L C C A GIÁM C I U HÀNH M B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20/3/1996 và Ngh nh s 76/2000/N -CP ngày 25/12/2000 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Lu t Khoáng s n (s a i); Theo ngh c a C c trư ng C c a ch t và khoáng s n Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v tiêu chuNn trình và năng l c c a Giám c i u hành m . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1457/Q - CKS ngày 04 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành Quy nh v tiêu chuNn trình và năng l c c a Giám c i u hành m . Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Giám c S Công nghi p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n và các t ch c, cá nhân khác có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Hoàng Trung H i ( ã ký) QUY NNH V TIÊU CHU N TRÌNH VÀ NĂNG L C C A GIÁM C I U HÀNH M
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 37/2002/Q -BCN ngày 13/9/2002 c a B trư ng B Công nghi p) i u 1. Quy nh này quy nh v tiêu chuNn trình và năng l c c a Giám c i u hành m và ư c áp d ng xem xét, b nhi m ho c mi n nhi m Giám c i u hành m c a t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n r n, k c khai thác t n thu c a t ch c là doanh nghi p (sau ây g i chung là t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n) theo quy nh t i i u 65 Ngh nh s 76/2000/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Lu t Khoáng s n (s a i). Quy nh này không áp d ng i v i khai thác nư c khoáng, nư c nóng thiên nhiên và khai thác t n thu khoáng s n c a cá nhân không ph i là doanh nghi p i u 2. Giám c i u hành m do t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n c ra tr c ti p i u hành các ho t ng khai thác khoáng s n, ch u trách nhi m v nh ng nhi m v ư c giao theo quy nh c a pháp lu t i u 3. T ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n ch u trách nhi m v vi c xem xét, quy t nh c Giám c i u hành m theo úng trình và năng l c quy nh t i i u 5 và i u 6 c a Quy nh này m b o vi c i u hành các ho t ng khai thác khoáng s n theo quy nh c a pháp lu t v khoáng s n và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 4. T ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n ch ư c phép ti n hành ho t ng khai thác khi ã có Giám c i u hành m có tiêu chuNn trình và năng l c và ã ư c ch p thu n theo quy nh t i i u 9 c a Quy nh này. i u 5. Tiêu chuNn v trình chuyên môn c a Giám c i u hành m . 1. i v i khai thác m h m lò: K sư khai thác m h m lò ho c k sư xây d ng m h m lò có th i gian tr c ti p khai thác t i m h m lò không ít hơn năm năm (không k th i gian t p s ). 2. i v i khai thác m l thiên: K sư khai thác m l thiên ho c m h m lò có th i gian tr c ti p khai thác t i m l thiên không ít hơn ba năm (không k th i gian t p s ). N u là k sư a ch t thăm dò thì ã ph i ư c hu n luy n v k thu t khai thác m và có th i gian tr c ti p khai thác khoáng s n t i m l thiên không ít hơn năm năm (không k th i gian t p s ). i v i các m không kim lo i ư c khai thác b ng phương pháp l thiên n u không s d ng v t li u n công nghi p ho c các khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng ư c khai thác b ng phương pháp th công ơn gi n thì Giám c i u hành m có th có trình chuyên môn là trung c p khai thác m ho c trung c p a ch t thăm dò. Trư ng h p ngư i ư c b nhi m làm Giám c i u hành m có trình chuyên môn là trung c p khai thác m thì ph i có th i gian tr c ti p khai thác khoáng
  3. s n t i m l thiên không ít hơn ba năm (không k th i gian t p s ); n u là trình trung c p a ch t thì ã ph i ư c hu n luy n v k thu t khai thác m và có th i gian tr c ti p khai thác khoáng s n t i m l thiên không ít hơn ba năm (không k th i gian t p s ). i u 6. Tiêu chuNn v năng l c qu n lý, i u hành c a Giám c i u hành m . 1. N m v ng các quy nh t i các văn b n pháp lu t v khoáng s n và nh ng quy nh t i các văn b n pháp lu t khác có liên quan n ho t ng thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n. 2. N m v ng quy trình, quy ph m, tiêu chuNn và nguyên t c k thu t thi t k khai thác m , nh m c k thu t khai thác m , n i quy, quy t c an toàn lao ng trong khai thác m ã ư c các cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c ban hành. 3. Có kinh nghi m th c t , năng l c, trình t ch c, qu n lý và i u hành k thu t khai thác, k thu t an toàn lao ng, các bi n pháp b o v môi trư ng; có kh năng xu t các bi n pháp x lý k p th i các s c ho c ngăn ng a và th tiêu các nguyên nhân có th gây ra các s c v k thu t, an toàn lao ng, môi trư ng trong ho t ng khai thác khoáng s n; n m v ng các quy trình, quy ph m và các quy nh hi n hành c a pháp lu t v qu n lý và s d ng v t li u n công nghi p. 4. Có kh năng, trình và kinh nghi m th c t t ch c và th c hi n vi c nghiên c u, áp d ng, c i ti n, i m i k thu t, công ngh khai thác khoáng s n. i u 7. Giám c i u hành m là ngư i nư c ngoài cũng áp d ng theo tiêu chuNn quy nh t i các i u 5 và i u 6 c a Quy nh này và ph i là ngư i ư c phép cư trú và làm vi c t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 8. Trư c khi ti n hành các ho t ng khai thác, t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n ph i g i h sơ thông báo v Giám c i u hành m t i C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, S Công nghi p c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (nơi ho t ng khai thác m ). H sơ g m có: Sơ y u lý l ch Giám c i u hành m (theo m u); - Quy t nh b nhi m Giám c i u hành m ; - B n sao h p l các văn b ng chuyên môn theo quy nh t i i u 5; - B n sao h p l các văn b ng, ch ng ch khác n u có liên quan. i u 9. C c trư ng C c a Ch t và Khoáng s n Vi t Nam ho c Giám c S Công nghi p ( i v i khai thác khoáng s n v t li u xây d ng thông thư ng và khai thác t n thu) có quy n không ch p nh n Giám c i u hành m n u xét th y ngư i ư c b nhi m Giám c i u hành m không tiêu chuNn trình và năng l c theo Quy nh này và có quy n yêu c u t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n b nhi m ngư i khác có i u ki n thay th theo quy nh.
  4. Trong th i h n mư i lăm ngày k t ngày nh n ư c h sơ y và h p l v Giám c i u hành m , n u C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam ho c Giám c S Công nghi p ( i v i khai thác khoáng s n v t li u xây d ng thông thư ng và khai thác t n thu) không có văn b n yêu c u b nhi m thay th thì coi như Giám c i u hành m ã ư c ch p nh n. i u 10. Khi thay i Giám c i u hành m , trư c khi các Giám c i u hành m cũ và m i bàn giao công vi c, t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n ph i thông báo và g i h sơ Giám c i u hành m m i ư c b nhi m cho C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, S Công nghi p (nơi ti n hành ho t ng khai thác m ) theo quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Quy nh này. i u 11. T ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n có hành vi vi ph m các quy nh c a Quy nh này s b x ph t theo i m d kho n 1 và i m a kho n 2 i u 6 Ngh nh s 35/CP ngày 23 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v khoáng s n. i u 12. C c trư ng C c a ch t và khoáng s n Vi t Nam, C c trư ng C c ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p, Giám c S Công nghi p các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ki m tra, ôn c các t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n th c hi n Quy nh này. SƠ Y U LÝ LNCH GIÁM C I U HÀNH M c a... (t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n) khai thác... (lo i kháng s n) t i m .... (tên m , a ch ) S gi y phép khai thác.... ngày... tháng.... năm.... do... (cơ quan c p gi y phép khai thác) c p 1. H và tên (Giám c i u hành)............................................................... 2. Ngày tháng năm sinh:............................................................................... 3. Quê quán:.................................................................................................. 4. Dân t c:............................... Qu c t ch:.................................................... 5. a ch thư ng trú:.............; i n tho i cơ quan......., Nhà riêng............. Di ng......................................................................................................... 6. S ch ng minh thư:............. do.................... c p (n u là ngư i Vi t Nam); H chi u s ............................. do.................... c p (n u là ngư i nư c ngoài); 7. T t nghi p trư ng................ năm...............................................................
  5. 8. Chuyên ngành ào t o:............................................................................... 9. ã qua các l p hu n luy n, ào t o nào, vào th i gian nào, tên văn b ng ho c ch ng ch .................................................................................................................. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 10. Các th i kỳ công tác ã tr i qua: T tháng... năm... n tháng... năm...... - m nh n công tác:...................................................................................... - m nh n ch c v :....................................................................................... - Thành tích n i b t:........................................................................................ T tháng................. năm........ n tháng................ năm................................. - ...................................................................................................................... - ...................................................................................................................... 11. Quy t nh b nhi m s :......... ngày..... tháng..... năm.... c a..... 12. S c kh e hi n nay:.................................................................................... 13. Khen thư ng, k lu t:............................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ .... ngày... tháng... năm.... ...., ngày... tháng.... năm.... Xác nh n c a Th trư ng t ch c, cá nhân Ngư i khai cam oan và ký tên ư c phép khai thác khoáng s n (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản