intTypePromotion=1

Quyết định 37/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định 37/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 37/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành bản Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ cải cách hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 37/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  N é i  ô  s è  37/2003/Q§­B N   ë v n g µ y  30 th¸ng 6 n¨ m  2003 v Ò   Ö c ba n   µ n h  b ¶ n  Q u y   h Õ   vi h c q u ¶ n   ý v µ  s ö  d ô n g  Q u ü   ç   î l H tr  c¶i c¸ch h µ n h  ch Ý n h B é   ë ng B é   é i v ô tr N C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 45/2003/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 09    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é  éi vô; BN  C¨n  V¨n  Ön  ù     cø  ki D ¸n VIE/01/024/B"Hç  î ùc hiÖn  ¬ng  ×nh tæng    tr th   Ch tr   thÓ     c¶i c¸ch  µnh  Ýnh  µ   íc giai ®o¹n  h ch nh n     2001­2010"  îc ký  Õt  ÷a  ®   k gi ChÝnh  ñ  µ  ph v UNDP   µy  ng 22/11/2002; C¨n cø ý  kiÕn cña Bé  T ph¸p t¹ C«ng  v¨n sè  362/TP­ i HTQT  ngµy  30/5/2003 cña  é  µichÝnh  ¹ C«ng    è    BT  t i v¨n s 8788/TC/VT  µy  ng 3/6/2003; X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c Gi¸m  c  ù     ®è D ¸n VIE/01/024/B, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n b¶n Quy  Õ   ch qu¶n  ý l  vµ  ö  ông  ü   ç  î   sd Qu H tr  c¸ch hµnh  Ýnh. c¶i   ch §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  2: Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. §i Ò u 3: Gi¸m  c  ù   VIE/01/024/B,Ch¸nh  ®è D ¸n    V¨n phßng  é,  ô   ­ B V tr ëng  ô   îp    èc  Õ  µ  ñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Bé   Þu  V H t¸cqu t v Th tr c¸c ®¬ v c li   thu   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ ch v Ò  q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g   u ü   ç  trîc¶i  q h   c¸ch  µ n h  c h Ý n h h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 37/2003/Q§­ BNV   ngµy  th¸ng06  30    n¨m 2003  ña  é  ëng  é  éi vô) c B tr BN  C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ôc  ch  ña  1. M ®Ý c Quy  Õ ch Quy  Õ   µy  ch n quy  nh   Öc  ®Þ vi qu¶n  ý vµ  ö  ông  ü   ç   îc¶i c¸ch  l  s d Qu H tr    hµnh  Ýnh  ch (sau  y   äi t¾t lµ Quü)  îc quy  nh   ®© g       ®  ®Þ trong v¨n  Ön  ù     ki D ¸n VIE/01/024/B "Hç  îthùc  Ön  ¬ng  ×nh    tr  hi Ch tr tæng  Ó    th c¶ic¸ch  µnh  Ýnh  h ch nhµ  ícgiai o¹n  n    ® 2001­ 2010" ® îcký  Õt  ÷a ChÝnh  ñ  ÖtNam   µ      k gi   ph Vi   v UNDP   ngµy 22/11/2002 (sau ®©y  äilµDù       g     ¸n). §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. C¬     quan  iÒu  µnh  èc    µ Bé   éi  ô  ® h qu gia l   N v (sau  u   äi t¾t lµ c¬  ®© g       quan  iÒu  µnh). ® h 2. C¬     quan  iÒu  èiviÖn  î ña  Ýnh  ñ  µBé   Õ   ¹ch vµ  Çu , ® ph   tr  c Ch ph l   K ho   § t  Tµi chÝnh, V¨n      phßng  Ýnh  ñ  µ  é   ¹igiao  Ch ph v B Ngo   (sau  y   äi t¾t lµ c¬  ®© g       quan  iÒu  èi). ® ph 3. C¬     quan  ng  ùc  Ön  ù   lµ c¸c c¬  ®å th hi D ¸n      quan  tham  thùc  Ön  gia  hi VIE/01/024/B, gå m   é   éi  ô, V¨n    BN v  phßng  Ýnh  ñ, Bé    ph¸p, Bé   µi Ch ph   T   T  chÝnh. 4. C¬     quan  ö  ông  ü   µ c¸c c¬  sd Qu l     quan  îc Quü   ç  îthùc  Ön    ®  h tr  hi c¸c ho¹t®éng    trong lÜnh  ùc      v c¶ic¸ch  µnh  Ýnh, gå m     ¬  h ch   c¸c c quan  ng  ùc ®å th   hiÖn  ù     D ¸n,Ban  ChØ   o    ®¹ c¶ic¸ch  µnh  Ýnh  ña  Ýnh  ñ, Ban    ý  h ch c Ch ph   Th k Ban ChØ   o    ®¹ c¶ic¸ch  µnh  Ýnh  ña  Ýnh  ñ, Ban  h ch c Ch ph   ChØ   o    ®¹ c¶i c¸ch  hµnh  Ýnh  ña    é,  ¬  ch c c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c thu Ch ph     tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ 5.N¨m   Õ   ¹ch b ¾t  u      k ho   ®Ç t01/01 vµ  Õt  óc vµo    k th   31/12 hµng    n¨m. §i Ò u    ôc    ña  ü 3. M tiªuc Qu Quü   îcsö  ông  ® d nh»m     ôc    c¸cm tiªusau  y: ®© 1. KhuyÕn   Ých  Öc  ëi xíng, c«ng  Ën  µ  ©n   éng  kh vi kh     nh v nh r c¸c s¸ng  kiÕn,m«   ×nh  µ  ùc tiÔn  ètnhÊt vÒ      h v th   t    c¶ic¸ch hµnh  Ýnh      ch ë trung  ng  µ  ¬v ®Þa  ¬ng. ph 2.Hç  î chøc      tr tæ  c¸cnghiªncøu  ªnquan  n       li   ®Õ c¶ic¸ch hµnh  Ýnh;   ch
  3. 3 3. KhuyÕn  Ých      kh c¸c bªn  ªnquan  li   tham    gia th¶o  Ën  Ò     Ên    lu v c¸c v ®Ò c¶ic¸ch hµnh  Ýnh      ch th«ng  qua  quan  Ö   i t¸ccña  Ýnh  ñ  îcthiÕtlËp h ®è     Ch ph ®      trongkhu«n    khæ   ù   D ¸n. §i Ò u    4. Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ývµ  ö  ông  ü l  s d Qu 1. Cung  Êp  µichÝnh    c t  nhanh  ãng,kÞp  êivµ  Öu  ch   th   hi qu¶    ¸p    ®Ó ® øng nh÷ng    Çu  ç  î ∙  îcphª duyÖt phïhîp víi ôc    ña  ü; yªu c h tr  ®     ®        m tiªuc Qu 2.Ng ©n    s¸ch cña  ü     Qu n»m   trongng©n    s¸ch Dù     ¸n; 3.  Öc  Vi qu¶n  ý vµ  ö  ông  ü   ©n  l  s d Qu tu theo    c¸c quy  nh   ña  ¬ng  ®Þ c ph thøc Quèc    iÒu  µnh    gia® h (NEX). §i Ò u  Tr¸chnhiÖm  ña    ¬  5.    c c¸cc quan 1. C¬     quan  iÒu  µnh  Þu  ® h ch tr¸chnhiÖm     qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   l  s d Qu theo  c¸cquy  nh  Ön  µnh;   ®Þ hi h 2. C¬     quan  iÒu  µnh  èi hîp  íic¬  ® h ph   v   quan  ng  ùc hiÖn  ù   lËp  ®å th   D ¸n  kÕ   ¹ch sö  ông  ü   µ  ¶m   ho   d Qu v ® b¶o  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶  ån  èn  ngu v ODA     trªn c¬  ë  s tham  kh¶o    Õn  ña  ¬  ý ki c c quan  iÒu  èi. ® ph 3. Tr¸ch nhiÖ m   ña      c UNDP   Ò   v huy  ng    ån  èn  ®é c¸c ngu v cho  ü,    Qu gi¶i tr×nh tµichÝnh  µ  c¸o viÖc  ö  ông  ü   ícc¸cnhµ  µitrî îcquy  nh      v b¸o    sd Qu tr     t     ® ®Þ trongv¨n kiÖn  ù     t¹   Òu  cña     D ¸n nªu   §i 1  i Quy  Õ   µy. ch n C h ¬ n g  II L Ë p  k Õ  h o ¹ ch, hª d u y Ö t k Õ  h o ¹ ch h o ¹t ® é n g  c ñ a q u ü  p   §i Ò u    ho¹t®éng  îcQuü   ç  î 6. C¸c    ®  h tr Quü   îcsö  ông    ç  î   ¹t®éng  ® d ®Ó h tr  ho   c¸c sau: 1.X ©y  ùng  µ  iÓnkhaithùc hiÖn  ¬  Õ   Êp  èc      d v tr       c ch c qu gianh»m: a. Ph¸thiÖn, khuyÕn  Ých          kh c¸c s¸ng  Õn  Ý  iÓ m   Ò     ki th ® v c¶ic¸ch hµnh    chÝnh    ë trung ¬ng  µ  a  ¬ng   v ®Þ ph b. Lùa  än      ×nh, s¸ng  Õn  Ò       ch c¸c m« h   ki v c¶ic¸ch hµnh  Ýnh      ch ë Trung ­ ¬ng  µ  a  ¬ng    µm  iÓ m. v ®Þ ph ®Ó l ® 2.Thùc  Ön          ×nh,s¸ng kiÕn  Ý  iÓ m   Ò       hi c¸c®Ò ¸n,m« h     th ® v c¶ic¸ch hµnh    chÝnh    ë trung ¬ng  µ  a  ¬ng;   v ®Þ ph 3. Tæng   Õt, ®¸nh        ×nh, s¸ng  Õn  Ý  iÓ m   Ò       k  gi¸c¸c m« h   ki th ® v c¶i c¸ch  hµnh  Ýnh; ch 4.  ©n   éng  Nh r c¸c    ×nh,  m« h s¸ng kiÕn  Ý  iÓ m   Ò     th ® v c¶i c¸ch  µnh  h chÝnh  ∙  îcthùc hiÖn  µnh  ®®     th c«ng; 5. Nghiªn cøu  Ò         v c¶ic¸ch  µnh  Ýnh, tæ  h ch   chøc  éi th¶o  µ  Ëp  Ên  h  v t hu vÒ     c¶ic¸ch hµnh  Ýnh;   ch 6. Qu¶n  ý vµ    l   gi¸m    Öc  ùc  Ön  ¬ng  ×nh  s¸tvi th hi Ch tr tæng  Ó    th c¶i c¸ch  hµnh  Ýnh. ch
  4. 4 7.C¸c  ¹t®éng    ho   th«ng    tintruyÒn  th«ng  Ò     v c¶ic¸ch hµnh  Ýnh;   ch 8. Ph¸t tr Ón  i    ùc  Ön  ¬ng  ×nh    i ®è t¸c th hi Ch tr tæng  Ó     th c¶i c¸ch  µnh  h chÝnh. §i Ò u    Ëp  Õ   ¹ch  ¹t®éng  ña  ü 7. L k ho ho   c Qu 1. Gi¸m  c  ù   quèc      ®è D ¸n  gia tham kh¶o    Õn  ña  ¬  ý ki c c quan  ng  ùc ®å th   hiÖn  ù    ¬  d ¸n,c quan  iÒu  èi vµ  ® ph   UNDP     Ëp  Õ   ¹ch  ¹t®éng  ña  ®Ó l k ho ho   c Quü   ï hîp  íic¸c ph¬ng  íng  µ  tiªnc¶ic¸ch  ña  ph   v     h v u      c Ban  ChØ   o    ®¹ c¶ic¸ch  hµnh  Ýnh  ña  Ýnh  ñ  µ  ¬  ch c Ch ph v c quan  iÒu  µnh. ® h 2. C¸c  é,  ¬    B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  µ    thu Ch ph v c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  îcth«ng  b»ng    ph tr     ¬ ®  b¸o  v¨n b¶n  Ò   Öc  Ëp    v vi l yªu cÇu  ç  î én  Êt lµvµo  èith¸ng3  µng  h tr  mu nh     cu    h n¨m. 3. C¸c    Çu  å  î îcgöi®Õ n   ¬    yªu c h tr      ® c quan  iÒu  µnh  ícngµy  th¸ng ® h tr   15    10  µng  h n¨m, sau    îc xem   Ðt    a  µo  Õ   ¹ch  ¹t®éng  ®ã ®   x ®Ó ® v k ho ho   n¨m  ña  c Quü. Yªu  Çu  ç  î îcthiÕtkÕ   c h tr   ®   theo m É u   ña  ù       c D ¸n,theo quy  nh  ña  ­ ®Þ c ph ¬ng  thøc Quèc    Òu  µnh    gia§i h (NEX). Trong vßng  ét  m th¸ng kÓ   õ ngµy  öi®Õ n   ¬    t  g  c quan  iÒu  µnh, c¸c yªu  ® h    cÇu  ç  î Ï ® îc phª  Öt,tõ chèihoÆc   cÇu  µn  Ön  h tr      s duy       yªu  ho thi thªm  theo    c¸c tiªuchÝ  ¸nh      ® gi¸quy  nh    ®Þ ë kho¶n  thuéc §iÒu  µy. 4    n 4.C¸c    Ý  ¸nh      Çu  å  î   tiªuch ® gi¸yªu c h tr : a.Phï hîp víi ôc    Òu    µ  ¹t®éng  ç  î Òu    ña  ü;        m tiªu(§i 3) v ho   h tr  (§i 6) c Qu b.Phï hîp víi éidung  µ  tiªncña  ¬ng  ×nh tæng  Ó             n v u    Ch tr   th c¶ic¸ch hµnh    chÝnh; c.Th Ó   Ön  îthÕ  s¸nh  Õu  ïng tµichÝnh  ña  ü   víi Öc  ïng    hi l   i so  n d    c Qu so    vi d c¸ch×nh    thøc tµichÝnh     kh¸c; d.H íng ®Õ n   Õt      k qu¶  ô  Ó; c th e.TÝnh    kh¶    thitrongthùc hiÖn.     5. Trªn c¬  ë        s c¸c yªu  Çu  ç  î kÕ   ¹ch  ¹t®éng  ña  ü   îc x©y  c h tr   ho , ho   c Qu ®   dùng  µ  öixin ý  Õn  ña  ¬  v g     ki c c quan  ng  ùc hiÖn  ù   vµ  ¬  ®å th   D ¸n  c quan  iÒu  ® phèi. §i Ò u    duyÖt  Õ   ¹ch ho¹t®éng  8. Phª  k ho     n¨m  ña  ü c Qu C¬  quan  iÒu  µnh  Þu  ® h ch tr¸chnhiÖ m     phª  Öt  Õ   ¹ch  ¹t®éng  duy k ho ho   n¨m  ña  ü   ïng víi Öc    Öt kÕ   ¹ch ho¹t®éng  c Qu c     vi phª duy   ho     n¨m  ña  ù   c D ¸n. C¬   quan  iÒu  µnh  ã  Ó  û  Òn  ® h c th u quy cho  Gi¸m  c  ù     èc      ®è D ¸n qu gia phª duyÖt m ét  è    Çu  ç  î ô  Ó.   s yªu c h tr  th c §i Ò u    cÇu  ç  î µikÕ   ¹ch 9. Yªu  h tr  ngo   ho C¬  quan  iÒu  µnh  ® h xem   Ðt  x phª duyÖt c¸c yªu  Çu  ç  îngoµi kÕ   c h tr    ho¹ch vµ  a  µo  Õ   ¹ch quý    ùc hiÖn.   ® v k ho   ®Ó th  
  5. 5 C h ¬ n g  III Tri Ó n k h ai c¸c h o ¹t ® é n g  h ç  trî µ      v tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬  q u a n §i Ò u    Ón    ¹t®éng  ç  î 10. Tri khaiho   h tr C¬   quan  ö  ông  ü   ã  sd Qu c tr¸chnhiÖ m   iÓn khaiho¹t®éng  ç  î ∙  îc   tr      h tr  ®   ® phª  Öt,lËp  duy   b¸o c¸o  µng  ý  öi Gi¸m  c  ù   quèc    Ò   Õn    h qu g   ®è D ¸n  gia v ti ®é thùc hiÖn  ¹t®éng  ù    ö  ông  µichÝnh  îcph©n  è; lËp  c¸o tæng    ho   d ¸n,s d t  ®  b   b¸o    kÕt  ¹t®éng  µ  c¸o quyÕt    µichÝnh    Õt  óc ho¹t®éng  ho   v b¸o    to¸nt   khik th     theo  ­ h íng dÉn  ña  ù     µ  ïhîp víi     c D ¸n v ph       quy  nh  Ön  µnh. c¸c ®Þ hi h §i Ò u    11. Qu¶n  ýtµichÝnh l    1. Gi¸m  c  ù   quèc  ®è D ¸n  gia  ùc  Ön  Ö m   ô    i  íic¸c  ¹t th hi nhi v chi ®è v   ho   ®éng  Bé  éi vô  ñ  Ý. do  N   ch tr 2. §èi víic¸c ho¹t®éng  c¸c c¬           do    quan  µi Bé   éi  ô  ñ  ×,Gi¸m  ngo   N v ch tr   ®èc  ù  quèc    y  Òn    d ¸n  gia ñ quy chib»ng c¸ch chuyÓn    kho¶n qua  ©n  µng. ng h   ViÖc    ©n  gi¶ing cho  ÷ng  ¬  nh c quan  µy  Ï ® îc thùc  Ön  µng  ý  ùa    n s    hi h qu d trªn kÕ   ¹ch ho¹t®éng  ∙  îcphª duyÖt,tiÕn ®é   ho     ®®         c«ng  Öc  µng  ý  µ      vi h qu v b¸o c¸o tµichÝnh.   §i Ò u    12. Tr¸chnhiÖm  ña    c Gi¸m  c  ù     èc  ®è D ¸n qu gia 1. Gi¸m  c  ù     èc    chøc  Öc    ®è D ¸n qu gia tæ  vi gi¸m    ùc hiÖn  µ  ¸nh    s¸tth   v® gi¸ c¸cho¹t®éng  îcQuü   ç  îkiÕn  Þ  ¬     ®  h tr   , ngh c quan  iÒu  µnh  ã    Ön  ® h c c¸cbi ph¸p  nh»m   ¶m   ® b¶o  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶  ån  ç  î ngu h tr . 2. Gi¸m  c  ù   quèc    chøc    éc  äp  ý  íiUNDP       ®è D ¸n  gia tæ  c¸c cu h qu v   ®Ó thèng  Êt x©y  ùng  Õ   ¹ch,kiÓm    µ  nh   d k ho   trav theo  âic¸cho¹t®éng  ña  ù     d      c D ¸n b¶o  ¶m   ¹t®éng  ® ho   qu¶n  ývµ  ö  ông  ü. l  s d Qu 3. Gi¸m  c  ù   quèc    Èn  Þ     ®è D ¸n  gia chu b b¸o  n¨m  Ò   c¸o  v qu¶n  ývµ  ùc l   th   hiÖn  ü   µ  Qu v b¸o    Õt  c¸o k qu¶    ¹t®éng  îcQuü   µitrî   öiUNDP   µ  c¸c ho   ®  t   ®Ó g   v c¬ quan  iÒu  èi. ® ph C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Ón    13. Tri khaiQuy  Õ ch Thêigian ho¹t®éng  ña  ü   µthêigian ho¹t®éng  ña  ù     õtr ng       c Qu l        c D ¸n,tr   ê hîp cã    quy  nh  ®Þ kh¸c. K Ýnh  Ý  iÓn khaic¸c ho¹t®éng  ùc hiÖn  ph tr        th   Quy  Õ   µy  Êy tõ ng©n   ch n l     s¸ch cña  ü.   Qu
  6. 6 §i Ò u    öa  æi,bæ   14. S ®   sung Quy  Õ ch ViÖc    bæ sung, söa  æi    ® Quy  Õ   µy  Bé   ëng  é   éi  ô  ch n do  tr B N v quyÕt   ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2