Quyết định 37/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định 37/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 37/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 37/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 37/2005/Q§­BTC  n g µ y   2 2   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 5   Q u y   ® Þ n h   m ø c   t h u ,   c h Õ   ® é   t h u ,  n é p ,   q u ¶ n   l ý   v µ   s ö   d ô n g   p h Ý   t h È m   ® Þ n h   c h ¬ n g   t r × n h   t r ª n  b¨ng, ®Üa, phÇn mÒm vµ trªn c¸c vËt liÖu kh¸c Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  Sau   khi   cã   ý   kiÕn   cña   Bé   V¨n   ho¸   ­   Th«ng   tin   (t¹i   C«ng v¨n sè 5198/VHTT­KHTC ngµy 12/12/2003 vµ C«ng v¨n sè   4392/VHTT­KHTC ngµy 25/11/2004);  Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ,  QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc  thu phÝ thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh trªn b¨ng, ®Üa, phÇn mÒm vµ  trªn c¸c vËt liÖu kh¸c.  §iÒu  2.    1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã chøc n¨ng s¶n xuÊt, nhËp khÈu,  ph¸t hµnh ch¬ng tr×nh ca nh¹c, s©n khÊu khi ®Ò nghÞ cÊp  giÊy   phÐp  ph¸t   hµnh   hoÆc   giÊy  phÐp   nhËp   khÈu   cho   ch¬ng  tr×nh ca nh¹c, s©n khÊu ghi trªn b¨ng, ®Üa, phÇn mÒm vµ  trªn c¸c vËt liÖu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn  hµnh   vÒ   s¶n   xuÊt,   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   lu   hµnh,   kinh  doanh b¨ng ©m thanh, ®Üa ©m thanh, b¨ng h×nh, ®Üa h×nh ca  nh¹c,  s©n  khÊu   ph¶i   nép   phÝ   thÈm   ®Þnh  ch¬ng  tr×nh   trªn  b¨ng,  ®Üa,  phÇn mÒm vµ trªn c¸c vËt liÖu kh¸c  theo  quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. 2.   Kh«ng   thu   phÝ   thÈm   ®Þnh   ch¬ng   tr×nh   trªn   b¨ng,  ®Üa, phÇn mÒm vµ trªn c¸c vËt liÖu kh¸c ®èi víi c¸c ch¬ng  tr×nh phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ theo quyÕt ®Þnh cña Bé  V¨n ho¸ ­ Th«ng tin vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng. 
  2. 2 3. §èi víi ch¬ng tr×nh ca nh¹c, s©n khÊu ®îc s¶n xuÊt  trong  níc ghi trªn b¨ng,  ®Üa,  phÇn mÒm vµ trªn c¸c vËt  liÖu kh¸c th× chØ thu phÝ mét lÇn ®Çu khi thÈm ®Þnh ®Ó  cÊp giÊy phÐp ph¸t hµnh, kh«ng thu phÝ khi ph¶i söa ch÷a,  thÈm   ®Þnh   l¹i   vµ   kh«ng   thu   phÝ   khi   cÊp   giÊy   phÐp   s¶n  xuÊt.  4.   §èi   víi   ch¬ng   tr×nh   ca   nh¹c,   s©n   khÊu   ®îc   nhËp  khÈu ghi trªn  b¨ng,  ®Üa, phÇn  mÒm  vµ trªn  c¸c  vËt  liÖu  kh¸c   th×   chØ   thu   phÝ   mét   lÇn   ®Çu   khi   thÈm   ®Þnh   ®Ó   cÊp  giÊy   phÐp   nhËp   khÈu,   kh«ng   thu   phÝ   khi   ph¶i   söa   ch÷a,  thÈm   ®Þnh   l¹i   vµ   kh«ng   thu   phÝ   khi   cÊp   giÊy   phÐp   ph¸t  hµnh.  5.   §èi   víi   ch¬ng   tr×nh   ca   nh¹c,   s©n   khÊu   ghi   trªn  b¨ng,   ®Üa,   phÇn   mÒm   vµ   trªn   c¸c   vËt   liÖu   kh¸c   sau   khi  thÈm ®Þnh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh vµ kh«ng ®îc  cÊp   giÊy   phÐp   ph¸t   hµnh   hoÆc   giÊy   phÐp   nhËp   khÈu   th×  kh«ng ®îc hoµn tr¶ sè phÝ thÈm ®Þnh ®∙ nép. §iÒu   3.   C¬   quan   nhµ   níc   cã   chøc   n¨ng   thùc   hiÖn  viÖc thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt c¸c ch¬ng tr×nh ca nh¹c, s©n  khÊu ghi trªn  b¨ng,  ®Üa, phÇn  mÒm  vµ trªn  c¸c  vËt  liÖu  kh¸c (Côc  NghÖ  thuËt biÓu  diÔn  hoÆc Së V¨n ho¸ ­ Th«ng  tin c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) cã nhiÖm vô  thu, nép,  qu¶n  lý vµ sö dông phÝ thÈm  ®Þnh  ch¬ng tr×nh  trªn b¨ng, ®Üa, phÇn mÒm vµ trªn c¸c vËt liÖu kh¸c theo  quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy (díi ®©y gäi lµ c¬ quan thu  phÝ).  §iÒu   4.   PhÝ thÈm ®Þnh ch¬ng tr×nh trªn b¨ng, ®Üa,  phÇn   mÒm   vµ   trªn   c¸c   vËt   liÖu   kh¸c   lµ   kho¶n   thu   thuéc  ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau:  1. C¬ quan thu phÝ ®îc trÝch 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m)  sè tiÒn phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó  trang tr¶i chi phÝ cho viÖc tæ chøc thÈm ®Þnh vµ thu phÝ  theo néi dung chi cô thÓ sau ®©y:  a) Chi båi dìng cho c¸c thµnh viªn vµ th ký Héi ®ång  thÈm   ®Þnh  ch¬ng  tr×nh   ca   nh¹c,   s©n   khÊu  ghi  trªn   b¨ng,  ®Üa, phÇn mÒm vµ trªn c¸c vËt liÖu kh¸c; b) Chi bæ sung kinh phÝ söa ch÷a nhá m¸y mãc, thiÕt  bÞ phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c thu phÝ; chi mua s¾m  vËt t, nguyªn liÖu, v¨n phßng phÈm, th«ng tin liªn l¹c vµ  c¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc thu phÝ  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ.
  3. 3 TiÒn  phÝ  ®Ó l¹i theo  quy  ®Þnh t¹i  kho¶n  1 §iÒu  nµy  kh«ng ph¶n ¸nh vµo ng©n s¸ch nhµ níc vµ ph¶i ®îc qu¶n lý,  sö dông ®óng môc ®Ých, cã ®Çy ®ñ chøng tõ hîp ph¸p, cuèi  n¨m ph¶i quyÕt to¸n theo thùc tÕ. Sau khi quyÕt to¸n ®óng  chÕ ®é, sè tiÒn phÝ cha chi hÕt trong n¨m ®îc phÐp chuyÓn  sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh.  2.   C¬   quan   thu   phÝ   cã   tr¸ch   nhiÖm   kª   khai,   nép   vµ  quyÕt  to¸n  10% (mêi phÇn  tr¨m)  sè tiÒn phÝ thu ®îc vµo  ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ  níc hiÖn hµnh.  §iÒu   5.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng  C«ng  b¸o. C¸c néi dung kh¸c  liªn  quan ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n lý, sö dông, c«ng khai chÕ  ®é phÝ kh«ng ®Ò cËp t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn theo  híng dÉn t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña  Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ  phÝ vµ lÖ phÝ.   §iÒu   6.   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép  phÝ,   c¬   quan   thu   phÝ   thÈm   ®Þnh   ch¬ng   tr×nh   trªn   b¨ng,  ®Üa, phÇn mÒm vµ trªn c¸c vËt liÖu kh¸c vµ c¸c c¬ quan  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. B I Ó U   M ø C   T H U   P H Ý   T H È M   § Þ N H   C H ¦ ¥ N G   T R × N H   T R £ N   B ¡ N G ,  §ÜA, PHÇN MÒM Vµ TR£N C¸C VËT LIÖU KH¸C (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 37/2005/Q§­BTC ngµy   22/6/2005  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) STT §èi tîng thÈm ®Þnh §¬n vÞ  Møc thu (®ång) tÝnh 1 Ch¬ng   tr×nh   ca   nh¹c,   s©n  Block 70.000 khÊu ghi trªn b¨ng ®Üa 2 Ch¬ng   tr×nh  ca   nh¹c  ghi  trªn   ®Üa   nÐn,   æ  cøng,   phÇn  mÒm vµ c¸c vËt liÖu kh¸c 2.1 Ghi   díi   hoÆc   b»ng   50   bµi  Mét  700.000 h¸t, b¶n nh¹c ch¬ng  tr×nh 2.2 Ghi   trªn   50   bµi   h¸t,   b¶n  Mét  700.000 + møc 
  4. 4 nh¹c ch¬ng  phÝ t¨ng thªm lµ  tr×nh 10.000/01 bµi  h¸t, b¶n nh¹c  (Tæng møc phÝ  kh«ng qu¸  2.000.000/mét  ch¬ng tr×nh) 3 Ch¬ng tr×nh ca nh¹c bæ sung  Mét bµi  10.000 (Tæng møc  míi vµo ch¬ng tr×nh ca nh¹c  h¸t hoÆc  phÝ kh«ng qu¸  ®∙   ®îc   thÈm   ®Þnh   ghi   trªn b¶n nh¹c  2.000.000/mét  ®Üa nÐn, æ cøng, phÇn mÒm vµ  ®îc bæ  ch¬ng tr×nh ca  c¸c vËt liÖu kh¸c sung míi nh¹c bæ sung  míi) Ghi chó:  Mét block cã ®é dµi thêi gian lµ 15 phót. 
Đồng bộ tài khoản