Quyết định 371/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
89
lượt xem
12
download

Quyết định 371/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 371/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 371/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  371/1999/ §­N H N N 1  n g µ y  19  n  Q th¸ng 10 n¨ m  1999  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   V p h¸t h µ n h, s ö   ô n g  v µ   d thanh to¸n thÎ g © n  h µ n g  n T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtnam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10 ngµy      12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 03  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm    ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý nhµ  íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 91/CP  µy  th¸ng 11  ng 25    n¨m 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò     v Tæ chøc  thanh    to¸nkh«ng  ïng tiÒn m Æt; d    ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ     µnh,sö  ch ph¸th   dông  µ  v thanh    Îng©n  µng. to¸nth  h §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    11 n¨m 1999  µ  v thay thÕ      c¸c quy  nh  Ò   Ît¹      ®Þ v th   i v¨n b¶n  ña  èng  c   c¸c c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícnh  h Nh n   sau: 1.§iÒu  kho¶n    ña    2  1.2 c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 162/Q§­ NH2   µy  th¸ng08    ng 19    n¨m  1993  Ò   Öc    Ý  Þch  ô  v vi thu ph d v thanh    to¸nqua  ©n   µng; §iÒu  cña  Ng h   24  Th Ó   Ö  l thanh    to¸nkh«ng  ïng  Òn  Æt   d ti m ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 22/Q§­  NH1   µy  th¸ng  n¨m   ng 21  02  1994; Ph Çn     ôc     ña    IIm G c Th«ng   sè  t 08/TT­ NH2   µy  th¸ng 06  ng 02    n¨m  1994  íng dÉn  ùc hiÖn  Ó  Ö  h  th   th l thanh    to¸n kh«ng  ïng tiÒn m Æt. d    2. C¸c    v¨n b¶n kh¸c do  èng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  íc   Th ®è Ng h Nh n   h tr   ngµy Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc tr¸ víiquy  nh  ®Þ n c hi l       i ®Þ Quy Õt  nh  µy  u   ®Þ n ®Ò h Õt  Öu  ùcthi µnh. hi l     h §i Ò u    3. Ch¸nh    v¨n phßng;Vô  ëng  ô  Ýnh    tr v Ch s¸ch tiÒn tÖ;thñ tr ng         ë ®¬n  Þ  ùcthuéc Ng ©n   µng  µ   íc;gi¸m  c    v tr     h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è; Chñ   Þch  éi  ng      ph   t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (gi¸m   ®èc)  ©n  µng  ¬ng  ¹i,ng©n  µng  ng h th m  h ph¸ttr Ón,ng©n  µng  u   , ng©n   i   h ®Ç t   hµng  Ýnh  ch s¸ch,ng©n  µng  îp t¸cvµ    ¹  ×nh  ©n  µng    h h     c¸c lo i h ng h kh¸c;c¸c tæ     chøc  µ    ©n  ã  ªnquan  Þu  v c¸nh c li   ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ ch P h¸t h µ n h, s ö  d ô n g  v µ  thanh to¸n thÎ g © n  h µ n g  n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 371/1999/Q§­NHNN1     µy  th¸ng10  ng 19    n¨m  1999) Ch ¬ng  N h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông v ®è  î     1. Quy  Õ   µy  iÒu    ch n ® chØnh    ¹t®éng    µnh,sö  ông  µ  c¸cho   ph¸th  d v thanh  to¸nthÎng©n  µng  ¹ nícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.    h t    i ho x∙h   ngh Vi   2.§èit ng ¸p dông  ña     î     c Quy  Õ   µy  µc¸c®¬n  Þ,c¸nh©n  ã  ªnquan  ch n l     v    c li   ®Õ n   Öc    µnh,sö  ông  µ  vi ph¸th  d v thanh    Îng©n  µng  ¹ nícCéng  µ    to¸nth  h ti     ho x∙ héichñ  Üa  Ötnam.    ngh Vi   §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. "ThÎng©n  µng" (d i®©y   äit¾t lµ "thÎ"   µ      h   í  g      ) L c«ng  ô  : c thanh      to¸n do ng©n  µng    µnh  ÎcÊp  h ph¸th th   cho kh¸ch hµng  ö  ông    sd theo  îp ®ång  ý  Õt  h  kk gi÷a ng©n  µng    µnh  Îvµ  ñ  Î.   h ph¸th th  ch th   2. "ThÎ néi ®Þa": Lµ  Îdo  ©n  µng         th   ng h ph¸thµnh  Ît¹  Öt Nam       th   iVi   ph¸t hµnh,® îcsö  ông  µ    d v thanh    ¹ nícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam. to¸nt     i ho x∙h   ngh Vi   3. "ThÎ quèc  Õ":Lµ  Îdo  ©n  µng      t   th   ng h ph¸thµnh  Ît¹  Öt nam     th   iVi   ph¸t  hµnh,® îcsö  ông,thanh      d   to¸ntrong vµ  µil∙nhthæ  ÖtNam     ngo     Vi   hoÆc   ή îc th    ph¸thµnh    íc ngoµi nhng  ö  ông, thanh    ën     sd   to¸n t¹  íc Céng  µ    éi chñ   i  n ho x∙ h   nghÜa  Ötnam. Vi   4. "Chñ  Î" Lµ  êi® îc ng©n  µng    µnh  ÎcÊp  Î®Ó   ö  ông,   th : ng       h ph¸th th   th   sd   bao  å m   ñ  ÎchÝnh  µ  ñ  Îphô. g Ch th  v Ch th  5. " Chñ   ÎchÝnh":Lµ  êi® øng      îccÊp  Îvµ  îcng©n  µng     th    ng   tªnxin®   th  ®   h ph¸thµnh  ÎcÊp  Î®Ó   ö  ông.   th  th  s d 6."Chñ  Îphô":  µ  êi® îccÊp  Îtheo ®Ò   Þ  ña  ñ  ÎchÝnh.   th   L ng     th    ngh c Ch th  7. "C¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  n   Öc    µnh,sö  ông  µ      v c li   ®Õ vi ph¸th  d v thanh    to¸n thÎng©n  µng":lµ ng©n  µng  ¬ng  ¹i,ng©n  µng    h    h th m  h ph¸ttr Ón,ng©n  µng   i   h ®Ç u  , ng©n  µng  Ýnh  t  h ch s¸ch,ng©n  µng  îp      ¹  ×nh  ©n  µng    h h t¸c,c¸c lo ih ng h kh¸cvµ    n  Þ  Êp  Ën  Î.   c¸c®¬ v ch nh th 8. "Ng©n  µng    µnh  Î"  Õtt¾t lµ NHPHT): Lµ  ©n  µng  îc   h ph¸th th   (vi         ng h ®  Ng ©n  µng  µ   íccho  Ðp  ùc hiÖn  h Nh n   ph th   nghiÖp  ô    µnh  Î, Êp  Îcho  v ph¸th th   c th  c¸c chñ  Îlµc¸ nh©n  ö  ông,chÞu    th       sd   tr¸chnhiÖm     thanh    µ  to¸nv cung  Êp    c c¸c dÞch  ô  ªnquan  n   ήã. v li   ®Õ th 
 3. 3 9. "Ng©n  µng    h thanh to¸n thÎ"(viÕtt¾t lµ NHTTT): Lµ  ©n  µng  îc           ng h ®  ng©n  µng    µnh  Îuû  Òn  ùc hiÖn  Þch  ô  h ph¸th th  quy th   d v thanh    Îtheo  îp to¸nth  h  ®ång; hoÆc   µ thµnh    Ýnh    l  viªnch thøc  hoÆc   µnh    ªnkÕt  ña  ét    th viªnli   c m Tæ chøc  Îquèc  Õ,   ùc hiÖn  Þch  ô  th   t   th   d v thanh  to¸n theo    tho¶  c ký  Õt  íiTæ   í  k v   chøc  Îquèc  Õ  .  ©n   µng  th   t ®ã Ng h thanh    Îký  îp  ng  ùctiÕp  íic¸c to¸nth   h ®å tr   v    ®¬n  Þ   Êp  Ën  Î®Ó   Õp  Ën  µ  ö  ý c¸c giao  Þch  Ît¹  ¬n  Þ   v ch nh th   ti nh v x l    d th   i§v chÊp  Ën  Î, nh th   cung  Êp    Þch  ô  ç  î híng dÉn  c c¸c d v h tr  ,   cho  ¬n  Þ  Êp  Ën  § v ch nh thÎ. 10. "§¬n  Þ  Êp  Ën  Î"(viÕtt¾t lµ §VCNT): Lµ  chøc    v ch nh th          tæ  hoÆc     c¸ nh©n  Êp  Ën  ch nh thanh    µng    to¸nh ho¸ hoÆc   Þch  ô  d v b»ng  Îtheo  îp ®ång  th   h  ký  Õt  íi ©n  µng    µnh  ÎhoÆc   íi ©n  µng  k v  ng h ph¸th th  v ng h thanh    Î. to¸nth 11. "M¸y  óttiÒn  ù ®éng"     r  t  (ATM): Lµ  ÕtbÞ   µ   ñ   Îcã  Ó  ö    thi   m Ch th   th s dông    óttiÒn  Æt   ®Ó r   m hoÆc   Õp  Ën  ét  è  Þch  ô  ti nh m sd v kh¸c do  ©n  µng    ng h ph¸thµnh  ÎhoÆc/vµ  ©n  µng    th  ng h thanh    Îcung  Êp. to¸nth  c 12. "Giao  Þch  Î"  µ   Öc  ñ   Îsö  ông  Î®Ó     d th :L vi Ch th   d th   thanh to¸n tiÒn     hµng    Þch  ô  ho¸,d v cho §VCNT  hoÆc/vµ    óttiÒn m Æt. ®Ó r     13. " M∙  è    nh  ñ   Î"(PIN):Lµ  sè  Ët    ©n  NHPHT       s x¸c ®Þ Ch th     m∙  m c¸ nh do  Ên  nh cho  çi thÎvµ  îcsö  ông  ®Þ   m  ® d trongm ét  è  ¹ h×nh    s lo i  giao dÞch  Î.   th 14. "Tµikho¶n  Î" Lµ  µikho¶n  ña  ñ   ÎchÝnh  ng©n  µng        th : t     c Ch th   do  h ph¸t hµnh  Îm ë   µ  th  v qu¶n  ý, ñ  Îphô  ö  ông  ïng m ét  µikho¶n  Îvíi ñ  Î l  Ch th  sd c  t  th   Ch th   chÝnh. §i Ò u    quy  nh  3. C¸c  ®Þ chung  Ò   ¹i Î, ñ  Π µ  Õu  ètrªnthÎ v lo     th Ch th v y t      1.Thθp dông       trong Quy  Õ   µy    ch n bao  å m     ¹ sau: g c¸clo   i a.  Π Th thanh to¸n:Lµ   ¹  ή îc Chñ   Îsö  ông      lo ith     th   d ®Ó thanh to¸n tiÒn     hµng    Þch  ô,róttiÒn m Æt   ho¸,d v     trong ph¹m    è      µi   vis d trªnt   kho¶n  Òn göicña  ti     m × nh  ¹ NHPHT. t i b.   Î tÝn  ông:Lµ  ¹  Îcho  Ðp  ñ   Îthanh    Òn hµng     Th   d   lo i  th ph Ch th   to¸nti   ho¸, dÞch  ô,róttiÒn m Æt   v     trong h¹n    møc  Ýn  ông  îcNHPHT   Êp  Ën  td ®  ch thu theo  hîp ®ång.   2.NHPHT     chØ  îccÊp  Îcho    ñ  Îlµc¸nh©n  ñ  ÎchÝnh  µ  ®  th  c¸cCh th      (Ch th  v Chñ  Îphô).NHPHT   th    kh«ng  Êp  Îcho    ñ  Îlµtæ  c th  c¸cCh th    chøc. 3.ThÎph¶icã      Õu  èsau:      ®ñ c¸cy t  a.Tªn  ñ  Î;   Ch th b.Tªn    NHPHT; c.Sè  Î;   th d.Nh∙n  Öu  ¬ng  ¹i;   hi th m ®.  êih¹n sö  ông  Î. Th     d th NHPHT   ã  Òn  c quy quy  nh  ®Þ thªm    Õu  èkh¸ckh«ng    c¸cy t    tr¸ph¸p luËt. i  
 4. 4 §i Ò u    quy  nh  4. C¸c  ®Þ chung  Ò   vay  i víi ñ  ÎtÝn  ông v cho  ®è     Ch th  d 1. Khi cÊp  ÎtÝn  ông     th   d NHPHT   xem   Ðt  µ  Êp  x vc cho  ñ   Îm ét  ¹n  Ch th   h møc  Ýn  ông  Êt ®Þnh. Chñ  Îkh«ng  îcchivîth¹n  td nh     th  ®       møc  Ýn  ông  ∙  îc td ®®  NHPHT   Êp  Ën  ch thu trong  îp  ng.  h ®å Trong  êng  îp  èn  ö  ông  îth¹n tr h mu sd v    møc  ph¶itho¶ thuËn      trong hîp ®ång  íi    v  NHPHT. 2.   ¹n    H møc   Ýn  ông  ña  ÎtÝn  ông  td c th   d cho  ét  m kh¸ch hµng    n»m  trong  tæng møc  cho  vay  chung  i víi ®è    kh¸ch hµng    µ    ®ã v tæng møc cho vay chung  nµy  kh«ng  îcvîtqu¸ gií h¹n  ®         cho  i vay  èi a  ña  ©n  µng  i víi ét  t   c ng ® h ®è     m kh¸ch   hµng theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3. D  nî tÝn  ông  ή îc tÝnh  µo      d th     v tæng møc    nî cho  d  vay chung  ña  c NHPHT. 4.   NHPHT  quy  nh  êih¹n tr¶nîvµ  ®Þ th         møc    îtèithiÓu tÝnh      î tr¶n       trªnd n   tÝn  ông  Îcho    ñ  ÎtÝn  ông.Chñ  Îph¶ithanh    y  ,  ng  d th  c¸cCh th  d   th    to¸n®Ç ®ñ ®ó h¹n møc     î tèithiÓu  îc NHPHT   tr¶n     ®  quy  nh.  Õ u     êih¹n  ®Þ N qu¸ th   quy  nh, ®Þ   Chñ   ÎtÝn  ông  th  d kh«ng    îcnî th× NHPHT   Ïxö  ýtheo    tr¶®       s   l  c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt  Ön  µnh.    hi h 5.  ñ  Îph¶itr¶l∙cho   Ch th       i NHPHT     è    îtÝn  ông  Îcha  îcthanh  trªns d n   d th  ®  to¸n ®óng  ¹n.L∙isuÊt do    h      NHPHT   quy  nh  µ  ®Þ v kh«ng    íic¸c quy  nh   tr¸ v     i ®Þ hiÖn  µnh  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ     Êtcho  h c Ng h Nh n   l∙su   i vay. §i Ò u    ång  Òn thanh      Î 5. § ti   to¸ntrªnth 1.Trong    giao dÞch  Ît¹ §VCNT,    th   i NHTTT   µ  v NHPHT:  a.ThÎnéi®Þa:  Î néi®Þa      Th     chØ  giao dÞch    b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi   b.ThÎquèc  Õ:    t b.1.  Î quèc  Õ  c¸c NHPHT   ¹  Öt Nam     µnh, ® îcgiao dÞch    Th   t do    ti Vi   ph¸th      trongvµ  µil∙nhthæ  ÖtNam:   ngo     Vi   ­ T¹inícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam    Î quèc  Õ      ho x∙h   ngh Vi   :Th   t giao dÞch    b»ng  ng  Öt Nam.  ñ   ÎchØ   îc sö  ông  Î®Ó   ùc  Ön    ®å Vi   Ch th   ® d th   th hi c¸c giao   dÞch b»ng  ¹itÖ  íic¸c tæ  ngo   v     chøc  µ    ©n  îc phÐp  v c¸ nh ®  thu  ¹itÖ  ngo   theo   quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p luËtvÒ       qu¶n  ýngo¹ihèi. l    ­    Ngoµi níc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam:  ñ   Îlµ c¸ nh©n      ho x∙ h   ngh Vi   Ch th       ngêi c  ó vµ    tr   kh«ng    ó chØ   îc sö  ông  Î®Ó   ùc  Ön    c tr   ® d th   th hi c¸c giao  Þch  d b»ng  ¹itÖ  µi l∙nh thæ  Öt  ngo   ngo     Vi Nam     îc NHPHT   ¹  Öt  khi ®   t iVi Nam     cho phÐp.  Møc   ¹itÖ  îc sö  ông  ngo   ®   d cho  çi  Çn  ñ  Îra  íc ngoµi trong  Î m l ch th   n     th  quèc  Õ  t ph¶iphï hîp víi           møc  c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  lýngo¹ihèi.     b.2.  Î quèc  Õ    Th   t ph¸thµnh    íc ngoµi,® îc giao  Þch    ën      d trong l∙nh thæ      ViÖtNam:   ­  ñ   ή îc sö  ông  Î®Ó   ùc  Ön    Ch th     d th   th hi c¸c giao  Þch  ¹    d t ic¸c §VCNT   b»ng  ng  Öt Nam   µ  îc sö  ông  Î®Ó   ùc hiÖn    ®å Vi   v®  d th   th   c¸c giao  Þch  d b»ng  ngo¹itÖ  íic¸c tæ    v     chøc  µ    ©n  îc phÐp  v c¸ nh ®  thu  ¹itÖ  ngo   theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  h c ph¸p luËtvÒ       qu¶n  ýngo¹ihèi. l    ­ Chñ   ÎchØ  îcrót®ång  Öt Nam     th  ®   Vi   b»ng  Òn m Æt   ¹ c¸c NHTTT   îc ti   ti     ®  phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi.Trêng  îp  ö  ông  Î®Ó   ótngo¹itÖ  Òn  Æt   ho   ngo     h sd th   r    ti m
 5. 5 theo    c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët vÒ   lu   qu¶n  ý ngo¹ihèi chØ   îc l     ®  thùc hiÖn  ¹ c¸cquÇy    t    i giao dÞch  ña    c NHPHT, NHTTT. 2.Trong    thanh    Îgi÷a NHTTT   µ  to¸nth    v §VCNT: ViÖc thanh    ÷a NHTTT   íi§VCNT   to¸n gi   v  chØ  îc thùc hiÖn  ®    b»ng  ng  ®å ViÖtNam.   C h ¬ n g  II P h¸t h µ n h  thÎ   §i Ò u    Òu  Ön    µnh  Î   6. §i ki ph¸th th Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  ùc  Ön  h Nh n   ph th hi nghiÖp  ô  v ph¸thµnh  Îkhi   th     ng©n  µng      µnh  Îcã      iÒu  Ön  h xinph¸th th  ®ñ c¸c® ki sau: 1. §èivíiph¸thµnh  Înéi®Þa.  ©n   µng      µnh  Îcã             th     Ng h xin ph¸th th   ®ñ c¸c ®iÒu  Ön  ki sau: a.Cã     n¨ng  ùctµi Ýnh,kh«ng    ¹m  l   ch   viph ph¸p luËt;   b. §¶m     b¶o  Ö   èng  h th trang thiÕtbÞ   Çn  Õtphï hîp víitiªuchuÈn  µ     c thi           v ®¶m  b¶o  toµn  an  cho  ¹t®éng    µnh,thanh    Î. ã   i ngò    é  ho   ph¸th   to¸nth   ®é   C c¸n b ®ñ   n¨ng  ùcchuyªn m«n    Ën  µnh  µ  l    ®Ó v h v qu¶n  ýh Ö   èng  µy  l   th n theo th«ng  Ö    l quèc  Õ; t c. Chøng    minh  îc sù  Çn  Õt,hiÖu  ® c thi   qu¶ kinh doanh  µ  Ýnh    vt kh¶    thi cña  Öc  u    µo  Ö   èng    µnh  µ  vi ®Ç tv h th ph¸th v thanh    Î. to¸nth d. B¸o  vµ    c¸o  cung  Êp  y   ,  Ýnh      c ®Ç ®ñ ch x¸c c¸c th«ng    µ  µiliÖu cã  tinv t     li   ªnquan theo yªu cÇu  ña  ©n  µng  µ   íckhixÐt ®¬n      µnh  Î.    c Ng h Nh n       xinph¸th th 2.§èivíi   µnh  Îquèc  Õ.      ph¸th th  t Ngoµi c¸c ®iÒu  Ön     ki quy  nh  ¹  iÒu  kho¶n  ng©n  µng      ®Þ ti® 6  1  h xin ph¸t hµnh  Îquèc  Õ  th  t cßn ph¶icã  iÒu  Ön   ® ki sau: Ng ©n   µng    h xin ph¸t hµnh  Îph¶i ® îc Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  Êy   th      h Nh n   gi   phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi   µ  ho   ngo     v cho  Ðp  ùc hiÖn  Þch  ô  ph th   d v thanh to¸n quèc    tÕ,®ång  êiph¶ilµhéiviªnchÝnh    th          thøc cña      Tæ chøc  Îquèc  Õ. th  t §i Ò u   Hå   ¬      µnh  Î 7.   s xinph¸th th Hå   ¬      µnh  Îbao  å m: s xinph¸th th  g 1.§èivíi   µnh  Înéi®Þa.      ph¸th th    a.§¬n    Ðp  ùc hiÖn    xinph th   nghiÖp  ô    µnh  Î; v ph¸th th b. B¶n  sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  ña  ©n  µng    c ng h xin ph¸thµnh  Î   th c. B¶n    sao  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ña  ©n  µng      gi ph th l v ho   c ng h xin ph¸t hµnh  Î; th d.V¨n    b¶n chøng  minh  y    Ò   Ö   èng  ®Ç ®ñ v h th trang thiÕtbÞ  ôc  ô        ph v cho viÖc    µnh  µ  ph¸th v thanh    Î; to¸nth
 6. 6 ®.  ¬ng    ¹t®éng  ña  Ö   èng    µnh  µ  Ph ¸n ho   c h th ph¸th v thanh    Î. ¬ng  to¸nth  Ph ¸n ph¶i chøng    minh  îc sù  Çn  Õt,hiÖu  ® c thi   qu¶ kinh doanh  µ  Ýnh    vt kh¶    thi cña  Öc  ùc hiÖn  vi th   nghiÖp  ô    µnh  Î; v ph¸th th e. C¸c  µiliÖu kh¸c cã  ªnquan    t      li   theo yªu  Çu  ña  ©n   µng  µ   íc c c Ng h Nh n   nh»m   µm  â c¸c ®iÒu  Ön  ¶m   l r    ki ® b¶o  ùc hiÖn  th   nghiÖp  ô    µnh  Îtheo  v ph¸th th  quy  nh  ¹ ®iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t i 6  ch n 2.§èivíi   µnh  Îquèc  Õ:      ph¸th th  t Ngoµi c¸c hå  ¬      s quy  nh  ¹  iÒu  kho¶n  hå  ¬    ®Þ ti® 7  1  s xin ph¸thµnh  Î   th   quèc  Õ  t cßn  bao  å m: g a.GiÊy  Ðp  ¹t®éng  ¹ihèivµ  ùc hiÖn    ph ho   ngo     th   thanh    èc  Õ; to¸nqu t b. Tho¶  c cÊp  Êy  Ðp  µm  éi viªn® îc ký  Õt  ÷a  ©n  µng      í  gi ph l h       k gi ng h xin ph¸thµnh  Îvµ  chøc  Îquèc  Õ.   th  tæ  th  t C h ¬ n g  III S ö  d ô n g  thÎ §i Ò u    Òu  Ön    ö  ông  Î 8. §i ki ®Ó s d th 1.§èivíi ñ  ÎchÝnh,ph¶icã      iÒu  Ön       Ch th      ®ñ c¸c® ki sau: ­ Cã     n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  y    l  vid s ®Ç ®ñ theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   ­  µ  ñ   µikho¶n  Òn  öi c¸  ©n  ë   ¹  L Ch t   ti g   nh m t iNHPHT   Õu  ö  ông  Î (n sd th   thanh to¸n); ­ §¸p    øng    iÒu  Ön  Ò   ¶m   c¸c ® ki v ® b¶o  Ýn  ông  µ    iÒu  Ön  td v c¸c ® ki kh¸c  do  NHPHT   quy  nh  Õu  ö  ông  ÎtÝn  ông). ®Þ (n s d th  d 2.§èivíi ñ  Îphô,ph¶icã      iÒu  Ön       Ch th      ®ñ c¸c® ki sau: ­ Cã     n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  y    l  vid s ®Ç ®ñ theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   ­§îcChñ  ÎchÝnh     th  cam  Õt  ¶m   k® b¶o  thanh    µn  é    to¸nto b c¸ckho¶n  Òn ti   thanh to¸n,   µ  Ý      i ph ph¸tsinhkhisö  ông  Î; l∙v   d th ­§¸p øng    iÒu  Ön     c¸c® ki kh¸ccña    NHPHT. §i Ò u    îp  ng  ö  ông  Îgi÷a NHPHT   íi ñ  Î 9. H ®å s d th    v  Ch th ViÖc  ö  ông  Îph¶i® îclËp  µnh    sd th       th v¨n b¶n  íih×nh  d  thøc  îp ®ång  ö  h  s dông  Îtheo m É u   NHPHT   th    do  quy  nh, bao  å m     éidung  ®Þ   g c¸cn   sau: a.  µy  Ng th¸ng n¨m   ý  Õt  îp  ng;    êi ®¹i diÖn  îp  k k h ®å tªn ng     h ph¸p  ña  c NHPHT;  ä,tªn, a  h    ®Þ chØ  ña  ñ  Î; c Ch th b. Lo¹ithÎ,c¸c dÞch  ô  îc nhËn    ö  ông  Î;ph¹m    êih¹n  ö        v®  khi s d th   vi,th   s dông  Î; th c.C¸c  ¹n møc    ö  ông  Î;   h  khis d th d.Møc  Ý, lo¹ phÝ  µ  ×nh    ph   i   vh thøc thu phÝ  i víi ñ  Î;    ®è     Ch th ®.  Quy Òn,  Üa  ô  ña    ngh v c c¸cbªn;
 7. 7 e.Tr¸chnhiÖ m  viph¹m  îp ®ång, huû  îp ®ång;     do    h    h  g.Thêih¹n  Öu  ùccña  îp ®ång;     hi l   h  h.C¸c    quy  nh  ®Þ hoÆc   tho¶ thuËn    kh¸c. KÌm theo  îp  ng  ã  Ó  ã    h ®å c th c c¸c b¶n  ô  ôc hîp  ng      Õtvµ  ph l   ®å ®Ó chiti   cô  Ó      iÒu  th ho¸ c¸c® kho¶n  cu¶  îp ®ång. h  §i Ò u    ¹m    ö  ông  Î 10. Ph vis d th 1. ThÎ ® îc sö  ông      Òn  µng    Þch  ô  ¹     d ®Ó tr¶ti h ho¸,d v ti §VCNT  hoÆc   ót r  §ång  Öt Nam   Vi   b»ng  Òn m Æt   ¹  ti   ti NHPHT, NHTTT    ¹    ,t i ATM   µ  Ën    c¸c v nh c¸c dÞch vô  kh¸c do NHPHT  cung cÊp. Trong tr ng hîp ® îc NHPHT  hoÆc   ê NHTTT   cho  Ðp, thÎcã  Ó  îc sö  ông    ót§ång  Öt Nam   ph     th ®   d ®Ó r   Vi   b»ng  Òn ti   m Æt   ¹ §VCNT. t  i 2. ViÖc  ö  ông  Î®Ó     sd th   thanh  to¸n tiÒn  µng  µ      Þch  ô    h v chi tr¶d v b»ng  ngo¹itÖ    chØ  îcthùc hiÖn  µil∙nhthæ  Öt Nam   ®    ngo     Vi   hoÆc   ¹ c¸ctæ  t i   chøc  µ    v c¸ nh©n      ë trong níc ® îc phÐp  ngo¹itÖ. C¸c      thu     NHPHT   µ  v NHTTT   chØ    cho phÐp  ñ  ÎróttiÒn m Æt   ¹itÖ  ¹ c¸cquÇy  Ch th      ngo   t    i giao dÞch  ña    c NHPHT   hoÆc   NHTTT   theo    c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët vÒ   lu   qu¶n  ý ngo¹ihèi; l     NHPHT   µ  v NHTTT  kh«ng  îccho  Ðp  ñ   Îsö  ông  Î®Ó   ótngo¹itÖ    ®  ph Ch th   d th   r    tiÒn m Æt   ¹ c¸cATM       t    i ë trongníc.     §i Ò u   Thêih¹n  ö  ông  Î 11.     sd th Thêih¹n  ö  ông  Îdo    sd th  NHPHT  quy  nh. Riªng ®èi víi ÎtÝn  ông  èi ®Þ         dth t  ®a  kh«ng    (03)n¨m  Ó   õkhithή îcph¸thµnh. qu¸ ba    k t          §i Ò u   PhÝ 12.   Chñ   Îph¶itr¶phÝ   th      cho NHPHT.  Møc   Ý   µ  ¹  Ý   NHPHT     ph v lo i ph do  quy ®Þnh  ïythuéc vµo  ¹  Îsö  ông,dÞch  ô  µ   ñ   ή îccung  Êp    ö  t    lo i   d th   v m Ch th     c khis dông  Îphïhîp víi th        quy  nh  ®Þ ph¸p luËt.   §i Ò u   Th«ng    Êt  ÎhoÆc   éPIN 13.   b¸o m th  l  1. Chñ   Îcã    th   tr¸chnhiÖ m     b¶o qu¶n  Î, th  kh«ng  giao thÎcho  êikh¸c sö     ng     dông,gi÷bÝ  Ët      m PIN  ña  Î. c th     Õ u   ñ  Îlµm  Êt  ÎhoÆc     éhoÆc   N Ch th  m th  ®Ó l   nghingê    éPIN  ña  Î   ®Ó l   c th   cho  êikh¸c biÕtcã  Ó  Én  n   ù  î dông, Chñ   Îph¶ith«ng  ng       th d ®Õ s l   i   th     b¸o ngay  cho NHPHT   µ  Ýnh  v ch thøc    Ën  ¹ th«ng  x¸c nh l i b¸o  µy  n b»ng  b¶n  öicho  v¨n  g  NHPHT   Õu  íc ®ã   (n tr   th«ng  b¸o b»ng    ×nh  c¸c h thøc  kh¸c).Chñ   Îph¶ichÞu    th     phÝ theo c¸cquy  nh    îp ®ång     ®Þ trªnh   tho¶ thuËn  íi   v  NHPHT. 2. NHPHT   ã    c tr¸chnhiÖ m     Ën    x¸c nh ngay cho  ñ   ÎvÒ   Öc  Ch th   vi NHPHT   ®∙  Ën  îcth«ng    nh ®   b¸o b»ng    v¨n b¶n  Öc m Êt  ÎhoÆc   éPIN  ña  ñ  Î. vi   th  l  c Ch th 3. Trêng  îp  ñ   Îlµm  Êt  ÎhoÆc   é PIN  ña  Î®Ó   êi kh¸c lî   h Ch th   m th   l  c th   ng      i dông  íc khiNHPHT   ã    Ën, Chñ   Îph¶ihoµn  µn  Þu  Öth¹ivµ  tr     c x¸c nh   th     to ch thi     båith ng  Öth¹ido  Öc    ÎbÞ  îdông  ©y    ê thi     vi ®Ó th  l   i g ra.
 8. 8 4. Trêng  îp  ÎbÞ   î dông    h th   l   i sau    khiNHPHT   ã    Ën  Ò   Öc  Ën  c x¸c nh v vi nh ® îcth«ng    Êt  ÎhoÆc   éPIN  ña  ñ  Î,   b¸o m th  l  c Ch th   NHPHT   Þu  µn  µn  Öt ch ho to thi   h¹ido  Öc  ÎbÞ   î dông  ©y  theo  ng    vi th   l   i g ra  ®ó tho¶  Ën  thu trong  îp  ng  ö  h ®å s dông  Î. th 5. NHPHT   îc mua     ®  b¶o  Ó m   hi cho nghiÖp  ô  Î(nÕu  ã) hoÆc   Ých v th   c  tr   lËp  ù  d phßng  ñiro    ï ®¾ p   r   ®Ó b   cho    ñiro  c¸c r   ph¸tsinh  õ nghiÖp  ô      t  v ph¸t hµnh  Îcña  ©n  µng. th  ng h C h ¬ n g  IV T h a n h  to¸n thÎ §i Ò u   Thanh    ÷a Chñ  Îvµ  14.   to¸ngi   th  NHPHT Theo  nh   ú  ®Þ k NHPHT   Ëp  µ  öi b¶ng  c¸c giao  Þch  Îvµ  l vg  kª    d th   b¶ng  tÝnh    c¸c kho¶n  Ýn  ông,l∙(nÕu  ã) vµ  Ý  td   i c   ph cho  ñ   Î. ñ   Îph¶ithanh  Ch th   Ch th     to¸nc¸ckho¶n  Ýn  ông,l∙vµ  Ý       td     ph trªnb¶ng    i kª theo quy  nh  ña    ®Þ c NHPHT. Chñ   Îcã  Ó  û  th   th u quyÒn  cho NHPHT   Ých  µikho¶n  ña  ×nh     tr t  cm ®Ó thanh      to¸nc¸c kho¶n vay,l∙vµ  Ý        ph ph¸tsinh khisö  ông  Î. Öc  û  Òn  i   d th   Vi u quy thùc hiÖn    theo tho¶ thuËn      b»ng    v¨n b¶n. §i Ò u   Tæ   15.   chøc  thanh    Î to¸nth 1. §èivíithÎnéi®Þa,          NHPHT   ý  îp  ng  k H ®å thanh    ÎvíiNHTTT   µ  to¸nth     v NHTTT   ý  îp  ng  k h ®å thanh  to¸n thÎvíi§VCNT       tho¶  Ën  Ò   Öc  chøc  thu v vi tæ  thanh    ÷a c¸c bªn  ªnquan  n   to¸ngi     li   ®Õ giao dÞch  Î. êng  îp NHPHT   ng    th  Tr h  ®å thêilµNHTTT,     NHPHT   ý  îp ®ång  kh  thanh    ÎtrùctiÕp víi to¸nth      §VCNT. Trêng  îp NHTTT   µ  h  v NHPHT   éc cïng m ét  Ö   èng  ©n  µng,viÖc  thu     h th ng h   tæ chøc thanh    to¸ntrong néibé  Ö   èng  Tæng      h th do  Gi¸m  c  ©n  µng    ®è ng h ®ã quyÕt ®Þnh.   2. §èivíi Îquèc  Õ,viÖc  chøc        th t  tæ  thanh    Îthùc hiÖn  to¸nth    theo  nguyªn  t¾c: ­ Trong  êng  îp ®iÒu  cquèc  Õ  µ   éng  µ    éichñ  Üa  Öt   tr h  í  tm C ho x∙h   ngh Vi   nam   ý  Õt  k k hoÆc   tham  gia  ã  c quy  nh  ®Þ kh¸c víiquy  nh   ña     ®Þ c Quy  Õ   ch nµy,th× ¸p dông       quy  nh  ña  iÒu  cquèc  Õ  . ®Þ c® í  t ®ã ­ C¸c  tham    chøc    bªn  giatæ  thanh    Îcã  Ó  to¸nth  th tho¶ thuËn    ông  Ëp    ¸p d t qu¸n  èc  Õ, n Õu  Ëp  qu t   t qu¸n    ®ã kh«ng    íiph¸p  Ëtcña  íc Céng  µ    tr¸ v   i lu   n  ho x∙ héichñ  Üa  Ötnam.   ngh Vi   §i Ò u   Hîp  ng  16.   ®å thanh    Î to¸nth 1. Hîp  ng    ®å thanh to¸n thÎph¶i® îc lËp  µnh  b¶n  µ        th v¨n  v bao  å m     g c¸c néidung  ¬    c b¶n sau: a. Ngµy, th¸ng,n¨m  ý  Õt  îp ®ång; Tªn,®Þa        kk h      chØ  ña      ä,    c c¸c bªn,H tªn ngêi®¹idiÖn     theo ph¸p luËt;    
 9. 9 b.  èi t ng  ña  îp  ng;  éi  §   î c H ®å N dung c«ng  Öc; D Þch  ô  ή îc thùc vi   v th       hiÖn; c.C¸c  Ön    bi ph¸p ®¶m     b¶o  toµn  an  trong dÞch  ô    v thanh    Î; to¸nth d.PhÝ   µ  ×nh    vh thøc thu phÝ  ã  ªnquan  n   Þch  ô  Î;    c li   ®Õ d v th ®.  ¬ng  Ph thøc thanh    ÷a c¸cbªn;   to¸ngi     e.QuyÒn, nghÜa  ô  ña      v c c¸cbªn; f.  Tr¸chnhiÖ m  viph¹m  îp ®ång, huû  îp ®ång;   do    h    h  g.Thêih¹n  ã  Öu  ùccña  îp ®ång;     c hi l   h  h.C¸c    tho¶ thuËn    kh¸c. 2.KÌm    theo  îp ®ång  ã  Ó  ã    h  c th c c¸cb¶n  ô  ôchîp ®ång      Õtvµ  ph l     ®Ó chiti   cô  Ó      iÒu  th ho¸ c¸c® kho¶n  ña  îp ®ång. c h  §i Ò u   Th«ng    õchèi  17.   b¸o t    thanh    Î to¸nth 1. NHPHT  th«ng b¸o  µ  v yªu  Çu  c NHTTT  hoÆc  §VCNT   õ  èi thanh  t ch   to¸n®èi víi   êng  îp:       tr c¸c h a.ThÎgi¶hoÆc   Îcã  ªnquan  n       th  li   ®Õ giao dÞch    ¹o;   gi¶m b.Thή∙  îcChñ  Îth«ng    Þ  Êt    ®  th  b¸o b m hoÆc   Þ  éPIN; b l  c.Tµikho¶n  ή∙  Êtto¸n;    th  t   d. Chñ   Îkh«ng    th   thanh to¸n ®Çy   ,  ng  ¹n      ®ñ ®ó h c¸c kho¶n  Ýn  ông, l∙ td    i hoÆc   Ý  ph theo quy  nh;   ®Þ   .  ñ   Îkh«ng  ùc hiÖn  ng    ® Ch th  th   ®ó c¸c quy  nh  ®Þ kh¸cvÒ   ö  ông  Îdo    sd th  NHPHT  c«ng  è. b e. Chñ   Îviph¹m    th     quy  nh  ®Þ thanh    Îcña    chøc  Îquèc  Õ  to¸nth  c¸c tæ  th   t vµ  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtnam. c Ng h Nh n     2. C¸c    th«ng  nµy  ã  Öu  ùcngay  b¸o  c hi l   sau      li   khic¸cbªn  ªnquan  Ën  ­ nh ® îcth«ng      b¸o . 3.Sau      khith«ng  nµy  ã  Öu  ùc,®¬n  Þ  ∙  Ën  îcth«ng  nh­ b¸o  c hi l   v ® nh ®   b¸o  ng  Én    v ®Ó x¶y  tr ng  îp thÎbÞ   î dông  ©y  Öth¹ith×  n  Þ    ra  ê h     l   i g thi     ®¬ v ®ã ph¶i   chÞu  µn  µn  Öth¹i, õtr ng  îp c¸cbªn  ªnquan  ã  ho to thi       ê h     li   tr c tho¶ thuËn    kh¸c. C h ¬ n g  V Q u y Ò n  v µ  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c bªn M ô c  I. u y Ò n  v µ tr¸ch  Q  nhi Ö m  c ñ a ng © n  h µ ng ph¸t µ nh thÎ  h §i Ò u   Quy Òn  ña  18.   c NHPHT 1.§èivíi ñ  Î:      Ch th
 10. 10 a.     Quy  nh  Ò   ¹  Îvµ  ¹m    ö  ông  Î; ®Þ v lo i   ph vis d th th  quy  nh  êih¹n  ö  ®Þ th   s dông  Î;quy  nh    iÒu  Ön  ö  ông  Îphï hîp  íi®iÒu  Quy  Õ   th   ®Þ c¸c ® ki s d th     v  8  ch nµy;giah¹n sö  ông  ÎhoÆc   æi  Î;    d th  ® th b.    Yªu  Çu  ñ  Îcung  Êp  y      c Ch th  c ®Ç ®ñ c¸cth«ng    µ  µiliÖu cÇn  Õt tinv t     thi   nh»m   µm  â c¸c®iÒu  Ön  ö  ông  Îcña  l r    ki s d th  kh¸ch hµng      ö  ông  Îvµ    khixins d th  trongqu¸ tr×nh sö  ông  Î;     d th c.   õ   èi cÊp  În Õu     T ch   th   kh¸ch  µng  h kh«ng  ¸p  ® øng  y       iÒu  ®Ç ®ñ c¸c ® kiÖn  ö  ông  Î; Õt ®Þnh    åithÎtrong qu¸ tr×nh sö  ông  Õu  ñ  Î sd th   quy   thu h         d n Ch th   kh«ng  ùc  Ön  y       iÒu  th hi ®Ç ®ñ c¸c ® kho¶n  µ  iÒu  Ön  v® ki trong  îp  ng  ö  h ®å s dông  Îvµ  ñ   Îph¶ichÞu  µn  µn  Öth¹ido  Öc    åithÎnµy  ©y   th  Ch th    ho to thi     vi thu h     g ra; d.    T¨ng hoÆc  gi¶m  ¹n  h møc  Ýn  ông  i víi ñ   Î; td ®è     Ch th   Quy Õt  nh    ®Þ thu håi sè  Òn    ti NHPHT   cho  ñ   Îvay    µikho¶n  Î;Qui  nh     ×nh  Ch th   trªn t   th   ®Þ c¸c h thøc  ¶m   ® b¶o  Ýn  ông  td cho  Öc  ö  ông  Î;Qui  nh  ¹  imøc       vi s d th   ®Þ lo i   l∙ , l∙ cho i vay  i víi ñ  Îphïhîp víi   nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ  ®è    Ch th        ®Þ qui hi h c Ng h Nh n   lo¹ phÝ, møc  Ý;   i   ph ®. Thu  Ëp    th th«ng    Ò   ñ  Îtõc¸ctæ  tinv Ch th      chøc kh¸c; e.   C¸c  Òn  quy kh¸ctheo hîp ®ång  ö  ông  Î.      sd th 2.§èivíi      NHTTT,  §VCNT: a.     Yªu  Çu  c NHTTT,  §VCNT   ùc  Ön    Ön  th hi c¸c bi ph¸p  Çn  Õtnh»m   c thi   ®¶m  b¶o  toµn  an  trong thanh    Îvµ    to¸nth  kh«ng  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò       v c¸c thiÖth¹ido  Öc      vi kh«ng  ©n  ñ c¸c yªu  Çu  µy  ña  tu th     c n c NHTTT   µ  v §VCNT   ©y  g ra; b. Yªu  Çu    c NHTTT, §VCNT  cung  Êp    c c¸c th«ng    Çn  Õtli   tinc thi   ªnquan  ®Õ n   giao dÞch  Îcña  ñ  Ît¹ NHTTT   µ  ¹ §VCNT   ã  ªnquan;   th  Ch th   i v t  i c li   c. Yªu  Çu    c NHTTT,  §VCNT   µn    Òn  ho tr¶ti trong tr ng  îp    ê h giao  Þch  Î d th  thùc hiÖn    kh«ng theo hîp ®ång     thanh    ∙  ý  Õt; to¸n® k k d.C¸c  Òn    quy kh¸ctheo hîp ®ång       thanh    Î. to¸nth §i Ò u   Tr¸chnhiÖm cña  19.       NHPHT 1. Tu ©n  ñ c¸c quy  nh  Ò     µnh  Îcña  chøc  Îquèc  Õ  µ    th     ®Þ v ph¸th th   tæ  th   tv cña  ©n  µng  µ   ícViÖtnam. Ng h Nh n     2. §¨ng  ý  É u   Îvµ    km th  nh∙n hiÖu  ¬ng  ¹iintrªnthÎt¹ Ng ©n   µng  µ     th m       i   h Nh níc; 3. Gi¶iquyÕt      hoÆc     êic¸c khiÕu  ¹icña  ñ   Îcã  ªnquan  n   tr¶l     n  Ch th   li   ®Õ viÖc  ö  ông  µ  sd v thanh    Î; to¸nth 4. Thanh to¸n ®Çy   ,  Þp  êicho    ®ñ k th   NHTTT, §VCNT   i  íic¸c giao ®è v       dÞch  ή îcthùc hiÖn  ng  îp ®ång; th      ®ó h   5.  íng  Én  H d NHTTT   ùc  Ön  th hi quy  ×nh  ü  Ët,nghiÖp  ô  µ    tr k thu   v v b¶o m Ët  ªnquan  n     li   ®Õ c¸c giao  Þch  ήèi  íiChñ   Îvµ  cÇu  d th   v  th   yªu  NHTTT   íng h  dÉn  ¹c¸cquy  ×nh nµy  l    i tr   cho  §VCNT; 6. C¸c    tr¸chnhiÖ m     kh¸c theo  îp  ng  ö  ông  Îvµ  îp  ng    h ®å sd th   h ®å thanh  to¸nthÎ.  
 11. 11 M ô c  iI. u y Ò n  v µ tr¸ch nhi Ö m   ñ a C h ñ  thÎ  Q    c §i Ò u   Quy Òn  ña  ñ  Î 20.   c Ch th 1.  ö   ông  Î®Ó   Sd th   thanh to¸n tiÒn  µng    h ho¸, dÞch  ô  µ     v m kh«ng  Þ   b ph©n  Öt gi¸so  íitr ng  îp  bi     v   ê h thanh  to¸n b»ng  Òn  Æt   µ    ti m v kh«ng  ph¶i tr¶    thªm  Òn hoÆc   ô  Ý  ti   ph ph cho  §VCNT;  2.Sö  ông  Î®Ó   óttiÒn m Æt   ¹ ATM,  ¹ NHTTT   µ  ¹ §VCNT   Õu  ­  d th  r     t  i t  i v t  i n ® îcNHPHT     hoÆc  NHTTT  cho  Ðp;   ph   3.KhiÕu  ¹iNHPHT     n  trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   a. Sai sãthoÆc       nghingê  ã    ãt trong b¶ng        c sais     kª c¸c giao  Þch  Îdo  d th   NHPHT   Ëp vµ göicho  ñ  Îtheo ®Þnh  ú; l    Ch th    k b. §VCNT   õ chèi nhËn    t    thanh to¸n b»ng  Îvµ    th   yªu  Çu  ñ   Îthanh  c Ch th   to¸nb»ng  Òn m Æt     ti   hoÆc   ¬ng  Ön thanh    ph ti   to¸nkh¸ccho    µng    Þch    c¸ch ho¸,d vô cung  øng    ñ  ή∙  Êttr×nh vµ  ö  ông  ήóng  khiCh th  xu     sd th  quy  nh; ®Þ c. §VCNT   ©ng    µng    n gi¸h ho¸,dÞch  ô    v hoÆc   ©n  Öt gi¸khi nhËn  ph bi       thanh    to¸nb»ng  Îso  íi êng  îp thanh    th  v   tr h  to¸nb»ng  Òn m Æt; ti   d.§VCNT     Çu  ñ  Îtr¶thªm  ô  Ý    yªu c Ch th    ph ph cho    c¸cgiao dÞch  Î;   th ®.  C¸c    ¹m  îp ®ång  ö  ông  Îkh¸ccña  viph h   sd th    NHPHT. KhiÕu  ¹iph¶i ® îc lËp  n     b»ng v¨n b¶n  µ  öi cho  vg  NHPHT  trong vßng    7 ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  l vi k t   NHPHT   öib¶ng    g  kª cho  ñ   Î(®èivíitr ng  îp Ch th      ê h   a) hoÆc   õ ngµy  Òn  µ  îÝch  ña  ñ  ÎbÞ    ¹m  ®èivíi êng  îp b,   t  quy v l  i c Ch th  viph (     tr h    c,d,®).    4.C¸c  Òn    quy kh¸ctheo hîp ®ång  ö  ông  Î.      sd th §i Ò u   Tr¸chnhiÖm  ña  ñ  Î 21.     c Ch th 1. Cung  Êp  y    µ  Ýnh        c ®Ç ®ñ v ch x¸c c¸c th«ng    Çn  Õttheo  cÇu  tinc thi   yªu  cña  NHPHT         µnh  Îvµ  khixinph¸th th  trong qu¸ tr×nh sö  ông  Î;     d th 2. Thanh    y   ,  ng  ¹n    to¸n®Ç ®ñ ®ó h cho  NHPHT     c¸c kho¶n vay,l∙ vµ  Ý      ph i ph¸tsinh  viÖc  ö  ông  Îtheo    do  sd th   quy  nh  ña  ®Þ c NHPHT;  Thanh to¸n cho    NHPHT   µn  é  è  Òn  to b s ti NHPHT   cho vay    µikho¶n  Îtheo  ng  trªnt   th   ®ó tho¶  thuËn  ¹ hîp ®ång  ö  ông  Î; t    i sd th 3.     Îh Õt  êih¹n  ö  ông    Khi th   th   sd hoÆc     ñ   Îkh«ng  èn  Õp  ôc khiCh th   mu ti t   sö  ông  Î, ñ  Îcã  d th  Ch th  tr¸chnhiÖ m  µn    ¹thÎcho    ho tr¶l     i NHPHT; 4. Chñ   ÎchÝnh  µ  ñ   Îphô  ïng  Þu    th   v Ch th   c ch tr¸chnhiÖm     chung  µ  çi  vm ngêichÞu    tr¸chnhiÖ m     ©n    c¸ nh trong viÖc  ùc hiÖn    iÒu    th   c¸c® kho¶n  µ  iÒu  v® kiÖn  trong hîp  ng  ö  ông  Îgi÷a  ñ   Îvµ    ®å sd th   Ch th   NHPHT.  ñ   ÎchÝnh  µ Ch th   l  ngêi cã    nghÜa  ô  v thanh  to¸n cho    NHPHT   Êt c¶  t   c¸c  giao  Þch  d thanh to¸n  hµng    Þch  ô  µ  óttiÒn  Æt   ã  ÷  ý  ña  ñ  Îtrªnho¸  n  òng  ho¸ d v v r  m c ch k c ch th     ®¬ c nh  ã  ö  ông  è  csd s PIN. Trêng  îp  ñ   ÎchÝnh  Þ   Õt,m Êt  Ých,hoÆc     h Ch th   b ch   t   m Êt  n¨ng  ùchµnh    × viÖc  l  vith   thanh    to¸ncho NHPHT   îcthùc hiÖn  ®    theo    quy ®Þnh  cu¶  ph¸p luËt.  
 12. 12 M ô c  iii. u y Ò n  v µ    Q tr¸ch nhi Ö m  c ñ a  g © n  h µ ng thanh  N to¸n Î  th §i Ò u   Quy Òn  ña  22.   c NHTTT 1.     Yªu  Çu  c NHPHT  thanh    y   ,  Þp  êi®èi  íic¸c giao  Þch  to¸n ®Ç ®ñ k th   v    d thή îcthùc hiÖn       theo ®óng  îp ®ång  ö  ông  Î;   h  sd th 2. Yªu  Çu  c §VCNT   µn    Òn  i  íic¸c  ho tr¶ ti ®è v   giao  Þch  Îthùc  Ön  d th   hi kh«ng  ng  îp ®ång  ö  ông  Î; ®ó h   sd th 3. Yªu  Çu    c §VCNT  cung  Êp    c c¸c th«ng    Çn  Õtli   tinc thi   ªnquan  n     ®Õ c¸c giao dÞch  Îcña  ñ  Ît¹ §VCNT;   th  Ch th   i 4.Thu  ÷thÎtheo quy  nh  ¹ ®iÒu  Quy  Õ   µy;   gi       ®Þ t  i 28  ch n 5.C¸c  Òn    quy kh¸ctheo hîp ®ång       thanh    Î. to¸nth §i Ò u   Tr¸chnhiÖm  ña  23.     c NHTTT 1. H íng  Én    Ön    d c¸c bi ph¸p,quy  ×nh  ü  Ët nghiÖp  ô  µ    tr k thu   v v b¶o  Ët  m trong thanh    ήèi víi§VCNT,  ©n   µng  ilýthanh    Îtheo      to¸nth       Ng h ®¹     to¸nth   quy ®Þnh  ña  c NHPHT.  NHTTT  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò     Öth¹ig©y        v c¸c thi     ra do NHTTT   kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  µy; ®Þ n 2.Th«ng  l¹yªu cÇu  ña    b¸o      i c NHPHT   cho  §VCNT; 3. Thùc  Ön    cÇu  ña    hi c¸c yªu  c NHPHT   i víi   ®è     giao dÞch  Îcña  ñ  c¸c   th   Ch thÎt¹ §VCNT   ã  ªnquan;    i c li   4.C¸c    tr¸chnhiÖ m    kh¸ctheo hîp ®ång       thanh    Î. to¸nth M ô c  vi.  quy Ò n  v µ tr¸ch nhi Ö m   ñ a ® ¬ n   Þ  ch Ê p nh Ë n thÎ   c v §i Ò u   Quy Òn  ña  24.   c §VCNT 1. Yªu  Çu    c NHPHT, NHTTT   thanh    y  ,  Þp  êic¸c giao dÞch  to¸n®Ç ®ñ k th       thή îcthùc hiÖn  ng  îp ®ång;      ®ó h   2. KiÓ m     Ýnh  Öu  ùc cña  ÎhoÆc     Èn  Îtheo    tra t hi l   th   tiªuchu th   quy  nh   ®Þ cña  NHPHT   hoÆc   NHTTT   µ  õ chèichÊp  Ën  ÎkhithÎkh«ng  v t    nh th       cßn  Öu  hi lùchoÆc     kh«ng      Èn  ®ñ tiªuchu quy  nh; ®Þ 3.Thu  ÷thÎtheo quy  nh  ¹ ®iÒu  Quy  Õ   µy;   gi       ®Þ t  i 28  ch n 4.C¸c  Òn    quy kh¸ctheo hîp ®ång       thanh    Î. to¸nth §i Ò u   Tr¸chnhiÖm  ña  25.     c §VCNT 1. Thùc  Ön  y         hi ®Ç ®ñ c¸c quy  ×nh kü  Ët nghiÖp  ô  ªnquan  n   tr   thu   v li   ®Õ c¸cgiao dÞch  Îcña  ñ  ή îcNHTTT       th  Ch th    hoÆc   NHPHT     Çu  µ  íng dÉn; yªu c v h     ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  Ò     Öth¹in Õu    v c¸cthi     §VCNT   kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸c yªu cÇu  ña    c NHPHT   hoÆc  NHTTT; 2. Gi÷  Ý   Ët      bm c¸c th«ng    ªnquan  n   Îvµ  ñ   Î, õtr ng  îp tinli   ®Õ th   Ch th     ê h   tr cung  Êp  c th«ng  tin:
 13. 13 a.Theo    Çu  ña  ñ  Î;   yªu c c Ch th b.Theo    Çu  ña    yªu c c NHTTT   hoÆc   NHPHT; c.Theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3.C¸c    tr¸chnhiÖ m    kh¸ctheo hîp ®ång       thanh    Î. to¸nth C h ¬ n g  VI H ¹ ch to¸n,  b¸o c¸o §i Ò u  .  ¹ch  26  H to¸n ViÖc  ¹ch to¸n,kÕ     ¹ NHPHT,  h    to¸nt i   NHTTT   ªnquan  n     li   ®Õ c¸c giao dÞch    thÎthùc hiÖn      theo h Ö   èng  Õ     Ng ©n  µng  µ   ícban  µnh.   th k to¸ndo  h Nh n   h §i Ò u  .  c¸o 27  B¸o  1. Theo  nh   ú  th¸ng, 6  ®Þ k 3    th¸ng, 1    n¨m,  NHPHT,  NHTTT   ã  c tr¸ch   nhiÖ m   c¸o ho¹t®éng  b¸o      nghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v thanh    Îtheo    to¸nth   c¸c chØ   tiªucô  Ó  Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh.   th do  h Nh n   ®Þ 2. Ngoµi nh÷ng      b¸o c¸o  nh  ú, NHPHT,  ®Þ k  NHTTT   ã  c tr¸chnhiÖ m       b¸o c¸o víi ©n  µng  µ   íctrong c¸ctr ng  îp sau:    Ng h Nh n      ê h   a. § Ó   ôc  ô     ph v cho    ôc     ô  Ó  c¸c m tiªuc th trong  õng  êikú  ña  ©n   t th   c Ng hµng  µ   íckhithùc hiÖn  Nh n       chøc n¨ng  ña  × nh; cm b. Khi  ã  c ph¸t sinh  Ôn  Õn  Êt  êng    di bi b th trong  ¹t ®éng  ho   ph¸t hµnh,     thanh    µ    î ®èi víi   ñ   Π ã  Ó  µm  to¸nv thu n       Ch th c th l ¶nh  ëng  n   ×nh  ×nh  c¸c h ®Õ t h ho¹t®éng  ña  ©n  µng.   c ng h  C h ¬ n g  VII x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u   Thu  ÷thÎ 28.   gi   NHPHT,  NHTTT,  §VCNT   µ    ¬  v c¸c c quan  ph¸p luËt  ã  Òn    ÷ thÎ    c quy thu gi     trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   1.ThÎgi¶;    2.Ng êisö  ông  Îkh«ng     d th  chøng  minh  îcm × nh  µChñ  Î; ®  l  th 3. Chñ   Îkh«ng  ùc hiÖn  ng      nh  ña    th   th   ®ó c¸c qui®Þ c NHPHT   (hoÆc  ña  c Tæ   chøc  Îquèc  Õ  µ   Î®ã   th  t m th  mang  nh∙n hiÖu  ¬ng  ¹i)vÒ   ö  ông  Î;   th m   sd th 4.Theo    Çu  ña    yªu c c NHPHT   (hoÆc  ña    c Tæ chøc  Îquèc  Õ  µ   Î®ã   th  t m th  mang nh∙n hiÖu  ¬ng  ¹i).   th m §i Ò u  .  µnh    Þ  29  H vib nghiªm  Ê m c 1.  µ m,  ö  ông  µ u  µnh  Îgi¶;  L sd v lh th 
 14. 14 2.Chñ  ÎchuyÓn  îng thÎcho  êikh¸c;   th  nh     ng   3.Sö  ông  Îkh«ng   d th  ph¶ido    NHPHT   Êp  c cho  Ýnh  ×nh; ch m 4. Cè   ×nh   t khaib¸o      Õtc¸ nh©n    saichiti     hoÆc     ¹o  Êy  ê khixinsö  gi¶ m gi t       dông  ÎhoÆc   th  trong qu¸ tr×nh sö  ông  Î;     d th 5.Cè   ×nh  ö  ông  ή∙   t sd th  th«ng    b¸o kh«ng  îcphÐp u  µnh; ®  lh 6.   © m   Ëp  X nh hoÆc   ×m  t c¸ch  © m   Ëp  i Ðp  µo  ¬ng  ×nh x nh tr¸ ph   v ch tr   hoÆc   ¬  ë  ÷  Öu trong m¹ng  c s d li     m¸y    Ýnh  ña  Ö   èng    µnh  µ  vit c h th ph¸th v thanh  to¸nthÎ;   7.Thùc  Ön      hi c¸cgiao dÞch  Îgi¶m¹o.   th    §i Ò u   Xö  ýviph¹m 30.   l     Tæ  chøc, c¸ nh©n    ¹m       vi ph c¸c quy  nh   ®Þ trong Quy  Õ   µy  ×  ú ch n th tu   theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc      ¹m  ÏbÞ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh, tr ng  îp ®é viph s   x l     h ch  ê h   nghiªm  äng th× bÞ    tr     truycøu  tr¸chnhiÖm   ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹ith× ph¶i   h s  g thi         båith ng    ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     C h ¬ n g  VIII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    31. M äi  öa  æi,bæ   s®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   íc ch n do  ®è Ng h Nh n   quyÕt ®Þnh.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản