Quyết định 376/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
90
lượt xem
8
download

Quyết định 376/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 376/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về bảo quản lưu trữ chứng từ điện tử đã sử dụng để hạch toán và thanh toán vốn của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 376/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § C ñ A  T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C  è  376/2003/Q§­N H N N   s n g µ y 22  th¸ng 4 n¨ m  2003 B a n  h µ n h  q u y  ® Þ n h  v Ò  b ¶ o  q u ¶ n, lu  tr÷   c h ø n g  t õ ® i Ö n  t ö ® ∙ s ö   ô n g  ® Ó  h ¹ ch to¸n  d v µ  thanh to¸n  è n c ñ a c¸c  æ   h øc   u n g  ø n g   v T c c d Þ c h  v ô  thanh  to¸n T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt c¸c Tæ   chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997;   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B  ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 44/2002/Q§­ TTg  µy  ng 21/03/2002  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ö  ông    ph v vi s d chøng  õ ®iÖn  ö lµm  t  t  chøng  õ kÕ       t   to¸n®Ó h¹ch to¸nvµ      thanh    èn  ña    chøc  to¸nv c c¸ctæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n; ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc,   Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  ®Þ n "Quy  nh   Ò     ®Þ v b¶o qu¶n,l tr÷chøng  õ ®iÖn  ö ®∙  ö  ông    ¹ch to¸nvµ   u    t  t  s d ®Ó h     thanh    èn  ña  to¸nv c c¸ctæ    chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n". §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ¨ng  ® C«ng    µ  b¸o v thay thÕ  Çn    ôc  Quy Õt  nh  è    Ph I,M B  ®Þ s 308/Q§­ NH2   ngµy 16/9/1997  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  c Th ®è Ng h Nh n   h Quy  Õ   Ò   ch v lËp,sö  ông, kiÓm    d   so¸t,xö  ý b¶o    l  qu¶n  µ u  ÷chøng  õ ®iÖn  ö cña    v l tr   t  t  c¸c Ng ©n  µng  µ    h v Tæ chøc  Ýn  ông. td §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Côc  ­ V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  ôc  C C«ng  nghÖ  Tin  äc  ©n   µng, Thñ   ëng  n   Þ   éc  ©n   h Ng h   tr ®¬ v thu Ng hµng  µ   íc,Gi¸m  c    Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)   chøc  ®è tæ cung øng  Þch  ô  d v thanh    Þu  to¸nch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
  2. 2 Q uy   Þ N H   § v Ò   ¶ o  Q U ¶ N, L ¦ U T R ÷  C H ø N G  T õ  §I Ö N  T ö  §∙ s ö  D ô N G   Ó   B § H ¹ C H  T O¸ N  v µ  T H A N H   O¸ N   è n c ñ a C¸c T æ  C H ø C   T v C U N G  ø N G  D Þ C H  v ô  T H A N H  T O¸ N   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 376/2003/Q§­NHNN   µy  ng 22/4/2003)   I. U Y  § Þ N H  C H U N G  Q §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy  nh  µy  ®Þ n quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi b¶o  qu¶n,l tr÷chøng  õ ®iÖn  ö ®∙   u    t  t  sö  ông    ¹ch    µ  d ®Ó h to¸nv thanh    èn  to¸n v (sau  y   äit¾t lµ chøng  õ ®iÖn  ®© g       t  tö)cña    chøc    c¸ctæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n. §i Ò u    ×nh  2. H thøc b¶o    qu¶n,l tr÷chøng  õ®iÖn  ö  u    t  t 1. Chøng  õ  iÖn  ö  îc b¶o  t® t®   qu¶n, l tr÷ b»ng  Êy  ×nh   u    gi (h thøc    b¶o qu¶n, l tr÷b»ng  Êy)hoÆc   ùctiÕp  íid¹ng  ÷  Öu ®iÖn  ö b»ng  ¬ng   u    gi   tr   d  d li   t  ph tiÖn ®iÖn  ö,quang  äc    t  h hay ¬ng  ù(h×nh  t t  thøc b¶o    qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn   u    li   tö). 2. Tæ     chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    îclùa chän  µ    ông  ×nh  to¸n®     v ¸p d h thøc b¶o qu¶n, l tr÷chøng  õ ®iÖn  ö phï hîp  íi® Æc   ïho¹t®éng   u    t  t    v   th     thanh  to¸nv¶    kh¶  n¨ng øng  ông  d c«ng  Ö   ña  chøc  × nh. ngh c tæ  m 3.  èi víichøng  õ  iÖn  ö  ã  ªnquan  n     ô  Ön  ông, tranh §   t® t c li   ®Õ c¸c v ki t     chÊp, c¸c vô    ∙  µ  ang      ¸n ® v ® hoÆc   a  Ðt xö;hoÆc   ã  ch x     c quy  nh  êih¹n u  ®Þ th   l tr÷trªn20    ¬i)n¨m  Õu  ã) th×      (haim   (n c   chØ   ùc  Ön  th hi b¶o  qu¶n, l tr÷b»ng   u    giÊy. §i Ò u    cÇu  Ò   qu¶n,l tr÷b»ng  Êy 3. Yªu  v b¶o   u    gi Chøng  õ ®iÖn  ö ph¶iinra giÊy theo  ng  É u   t  t        ®ó m chøng  õ quy  nh  µ  t  ®Þ v ký    ng  Êu  y      tªn,®ã d ®Ç ®ñ ®Ó b¶o  qu¶n,l tr÷. Öc   u    Vi b¶o qu¶n,l tr÷chøng  õ  u    t  ®iÖn  ö díi ×nh  t    h thøc nµy    ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v b¶o  qu¶n,l tr÷chøng  õkÕ      u    t   to¸nb»ng  Êy. gi §i Ò u    cÇu  Ò   qu¶n,l tr÷d÷  Öu®iÖn  ö 4. Yªu  v b¶o   u    li   t 1.Yªu  Çu  i víi ÷  Öu ®iÖn  öl tr÷:   c ®è     li   d t  u  a. D÷   Öu  iÖn  ö l tr÷ph¶i lµ d¹ng    li ® t  u       nguyªn b¶n  ∙  ö  ông    ¹ch ®sd ®Ó h   to¸nvµ    thanh    èn  ña    chøc  to¸nv c c¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,hoÆc     díih×nh    thøc  ã  Ó  ö  ông    Ó  Ön  ét  c th s d ®Ó th hi m c¸ch chÝnh    Ò     x¸c v chøng  õ t  kÕ     ∙  ö  ông    ¹ch to¸nvµ  to¸n® s d ®Ó h     thanh    èn  ña    chøc  to¸nv c c¸ctæ  cung    øng dÞch  ô  v thanh  to¸n;
  3. 3 b. D÷   Öu ®iÖn  ö ph¶i®¶m     li   t    b¶o  Ýnh  µn  Ñn  µ  y    ña  t to v v ®Ç ®ñ c chøng  tõ kÕ     µ   ã    to¸nm n ph¶n  ¶nh,kh«ng  Þ     b thay ® æi, sailÖch       trong suètthêigian        l tr÷quy  nh; u    ®Þ   c. D÷   Öu ®iÖn  ö ph¶i® îc l tr÷®óng  µ    êih¹n    li   t     u    v ®ñ th   theo quy  nh   ®Þ vÒ  u  ÷chøng  õkÕ   l tr   t   to¸n; d. Trong  êng  îp cÇn  Õt, ÷  Öu ®iÖn  ö ®ang u  ÷ph¶iin® îcra   tr h  thi   li   d t  l tr         giÊy díi ¹ng     d chøng  õkÕ   t   to¸n. 2. Yªu  Çu  i  íitæ    c ®è v   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n trong viÖc  ù   t  thùc hiÖn    b¶o qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö:  u    li   t a. Tæ     chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n ph¶ilËp    b¶o      ®Ò ¸n  qu¶n, l    u tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö tr×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Öt  íc khi   li   t    ®è Ng h Nh n   duy tr     thùc hiÖn    b¶o qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö;  u    li   t b. Ph¶i cã        ®ñ m¸y  ãc,  m trang  ÕtbÞ   ü  Ët vµ  ¬i l tr÷ ®Ó     thi   k thu   n  u    b¶o qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö vµ  ôc  ô   u    li   t   ph v khaith¸c,sö  ông  ÷  Öu ®iÖn  ö l      d d li   t  u tr÷theo quy  nh;     ®Þ   c.Ph¶ix©y  ùng      d quy  ×nh kü  ËtvÒ   tr   thu   b¶o  qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö.  u    li   t §i Ò u    5. ChuyÓn    ×nh  ho¸ h thøc b¶o    qu¶n,l tr÷chøng  õ®iÖn  ö  u    t  t Trong  êng  îp  Çn  Õt,tæ  tr hc thi   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n ® îc    chuyÓn  ho¸  ×nh  h thøc b¶o  qu¶n, l tr÷ chøng  õ ®iÖn  ö,tõ l tr÷ d÷  Öu  u    t  t    u    li   ®iÖn  ö sang u  ÷b»ng  Êy.ViÖc  t  l tr   gi   chuyÓn  ho¸  ×nh  h thøc b¶o qu¶n, l trõ  u    chøng  õ®iÖn  öph¶ithùc hiÖn  t  t      theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  nh  µy.   ®Þ t i 15  ®Þ n §i Ò u    hµnh    Þ  6. C¸c  vib nghiªm  Ê m c 1. T× m     c¸ch khaith¸c,x© m   Ëp, sö  ông    Ðp        nh   d tr¸ ph i hoÆc   è  ×nh  µm  ct l m Êt      áng  m¸t,h h hoÆc   µm    öa  æi  ÷  Öu ®iÖn  öl tr÷. l gi¶,s ® d li   t  u  2.Lîi ông  Öc     d vi b¶o  qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö®Ó    u    li   t   che  Êu    µnh    d c¸ch vi viph¹m    ph¸p luËt.   II.  c¸c Q u y  § Þ N H  C ô  T H Ó  v Ò  B ¶ o  Q U ¶ N, L ¦ U Tr ÷  C H ø N G  T õ  §I Ö N  T ö §i Ò u    ¬i l tr÷chøng  õ®iÖn  ö 7. N  u    t  t 1. Chøng  õ ®iÖn  ö ph¸tsinh t¹  chøc    t  t     i tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n nµo  ph¶i® îcl tr÷t¹ tæ     u      chøc  i cung øng  Þch  ô  d v thanh    . to¸n®ã 2. Tæ  chøc    cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n cã  Ó    th thuª l tr÷ chøng  õ  u    t  ®iÖn  ö t¹ tæ  t   i chøc    cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nkh¸c cã  ùc hiÖn    th   b¶o  qu¶n  l tr÷chøng  õ®iÖn  ötrªnc¬  ë  îp ®ång  ý  Õt  ÷a c¸cbªn. u    t  t    s h   k k gi     §i Ò u    ¾ p   Õp, ph©n  ¹  8. S x   lo i chøng  õ®iÖn  ö® a  µo u  ÷ t  t   v l tr
  4. 4 Chøng  õ ®iÖn  ö ® a  µo u  ÷ph¶i® îcs ¾p  Õp, ph©n  ¹  t  t   v l tr      x   lo i theo  tù thø    thêigian ph¸tsinh,theo  ¹         lo inghiÖp  ô  µ  v v theo  êih¹n u  ÷®èi víitõng  ¹ th   l tr       lo i   chøng  õ. t §i Ò u    êih¹n u  ÷chøng  õ®iÖn  ö 9. Th   l tr   t  t 1.Thêih¹n u  ÷chøng  õ®iÖn  ö:     l tr   t  t a.C¸c    chøng  õ®iÖn  öli   t  t   ªnquan  ùctiÕp ®Õ n       Õ     ¹ c¸ctæ  tr     ghisæ k to¸nt     i chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n:ph¶i l tr÷20    ¬i)n¨m  Ýnh  õ khi    u    (haim   t t    kÕt  óc niªn®é   Õ     th     k to¸nhoÆc     µn  µnh  Õt    khiho th quy to¸nthanh    èn    to¸nv c¸c tæ chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n; b.§èivíi         chøng  õ®iÖn  öchØ  ïng  c¸c t  t  d cho  Öc  vi qu¶n  ý, iÒu  µnh  µ  l  ® h v kiÓm  so¸t,®èi  Õu    chi trong ho¹t®éng      thanh to¸n vèn  ña    chøc    c c¸c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n,kh«ng  ùc tiÕp        Õ     tr   ®Ó ghi sæ k to¸n:ph¶i l tr÷tèi    u      thiÓu  (n¨m) n¨m  Ýnh  õ khikÕt  óc niªn®é   Õ     5    t t    th     k to¸nhoÆc     µn  µnh  khiho th quyÕt to¸nthanh    èn  ña    chøc     to¸nv c c¸ctæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n; c.§èivíi         chøng  õ ®iÖn  ö h Õt  êih¹n u  ÷nhng  ã  ªnquan  n   c¸c t  t  th   l tr   c li   ®Õ c¸cvô  Ön  ông,tranh chÊp,c¸cvô    µ  ang    ki t         ¸n v ® hoÆc   a  Ðt xö  × ¸p dông  ch x   th     thêih¹n l tr÷theo quy  nh  ña     u      ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh  ã  ªnquan.    h c li   2. Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ã    tr V K to¸n­ T   c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ô  Ó  Ò     h  c th v thêih¹n u  ÷®èi  íic¸c chøng  õ ®iÖn  ö sö  ông    l tr   v    t  t  d trong thanh    iÖn  ö   to¸n ® t  Liªn Ng ©n   µng  Ng ©n   µng  µ   íc tæ    h do  h Nh n   chøc  µ  v chuyÓn  Òn  iÖn  ö ti ® t  trongh Ö   èng  ©n  µng  µ   íc.   th Ng h Nh n 3. C¸c  chøc    tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n quy  nh  êih¹n u  ÷   ®Þ th   l tr   ®èi víi    chøng  õ ®iÖn  ö trong néibé  chøc  × nh  t  t      tæ  m theo  quy  nh  ¹ Kho¶n  ®Þ ti   1  Òu  Quy  nh  µy  µ  §i 9  ®Þ n v b¸o  c¸o  ©n   µng  µ   íc (Vô  Õ   Ng h Nh n   K to¸n ­ Tµi      chÝnh) tr ckhithùc hiÖn.   í      §i Ò u    ×nh  ùvµ  ñ tôckÕ     qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö 10. Tr t   th     to¸nb¶o   u    li   t 1.Xö  ýtr ckhi® a    l   í     chøng  õ®iÖn  övµo u  ÷díi ¹ng  ÷  Öu ®iÖn  ö: t  t  l tr     d d li   t  a. Chøng  õ ®iÖn  ö ph¶i® îckiÓm     µ  i chiÕu  ¹ víic¸c kh©u  ö    t  t     so¸tv ®è   l      i x lý, ¹ch to¸ncã  ªnquan    ¶m    h     li   ®Ó ® b¶o  ù  Ýnh    íp®óng  µ  y    ­ s ch x¸c,kh   v ®Ç ®ñ tr íckhi® a  µo u  ÷     v l tr §èivíic¸c chøng  õ ®iÖn  ö nh  Önh       t  t  L thanh to¸n,L Önh    chuyÓn  Òn  µ  ti v c¸c chøng  õ thanh      t  to¸nchuyÓn  Òn  ã  Ýnh  Êt t ng  ù,® îc khëit¹o(lËp) ti c t ch  ¬ t          trùc tiÕp  õ    t chøng  õ  èc  t g b»ng  Êy gi (chøng  õ  t thanh  to¸n cña    kh¸ch  µng  h hoÆc   ña  ©n  µng),kÕ     c ng h   to¸nph¶ikiÓm     i  Õu  ¹ víichøng  õ gèc    tra,®è chi l i     t  b»ng  Êy    ¶m   gi ®Ó ® b¶o  ù  íp ®óng  Ýnh      Õu  è.C¸c  s kh   ch x¸c c¸c y t  chøng  õ t  gèc b»ng  Êy,sau    Óm    i chiÕu  íi gi   khiki tra,   ®è v  chøng  õ®iÖn  ö,vÉn  t  t  ph¶i® îc    b¶o qu¶n,l tr÷theo ®óng   u      quy  nh  Ön  µnh; ®Þ hi h   b. Sau    Óm     i  Õu  íp ®óng, chÝnh    é  Ën  Õ       khiki tra,®è chi kh     x¸c,b ph k to¸n in ra    B¶ng    ÷  Öu ®iÖn  ö l tr÷(theo m É u   nh  Ìm  kª d li   t  u      ®Ý k Quy Õt  nh  µy), ®Þ n   trªnB¶ng  nµy    kª  ph¶i cã  y     ÷  ý  ña  Õ     ®Ç ®ñ ch k c k to¸n tr ng    ë hoÆc   êi phô  ng   tr¸chkÕ     to¸n,kÕ       îc giao  Öm   ô u  ÷,b¶o    to¸n viªn®   nhi v l tr   qu¶n chøng  õ,c¸n t    bé    äc  tinh chuyªn  tr¸chl tr÷,b¶o   u    qu¶n chøng  õ ®iÖn  ö (nÕu  ã) vµ  Êu  t  t  c  d cña  n  Þ  Õ   ®¬ v k to¸n.
  5. 5 2.Xö  ýl tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö:Thùc  Ön    l  u    li   t  hi theo  quy  nh  ¹ quy  ×nh kü  ®Þ t  i tr   thuËtb¶o    qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö.  u    li   t §i Ò u    Öc    11. Vi khaith¸c,cung  Êp, sö  ông    c d chøng  õ ®iÖn  ö ®ang  t  t  l tr÷; ö  ýchøng  õ®iÖn  öbÞ  Êt,háng;tiªuhuû  u    l   x t  t  m      chøng  õ®iÖn  ökhih Õt  t  t    thêih¹n u  ÷,® îc thùc hiÖn    l tr       theo quy  nh  Ön  µnh  i  íichøng  õ kÕ   ®Þ hi h ®è v   t  to¸nl tr÷.  u  §i Ò u 12. §Ò   b¶o    ¸n  qu¶n, l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö cña  chøc   u    li   t  tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n 1.§ Ò       ¸n b¶o qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  öcña  chøc   u    li   t  tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh      to¸nx¸cminh  µ  ô  Ó      éidung  ñ  Õu  v c th ho¸ c¸cn   ch y sau  y: ®© a.Ph¹m      vib¶o  qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö,  u    li   t b. Gi¶iph¸p  chøc      tæ  b¶o qu¶n, l tr÷d÷  Öu  iÖn  ö vµ  ¶m    u    li ® t  ® b¶o    an toµn  cho  ÷  Öu ®iÖn  öl tr÷. d li   t  u    2. Tæ     chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn  to¸nth   b¶o qu¶n,l tr÷d÷   u    liÖu  iÖn  ö theo  ng    ®∙  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc phª ® t  ®ó ®Ò ¸n  ®   ®è Ng h Nh n     duyÖt;trong tr ng  îp cã  ù      ê h   s thay ® æi,ph¶ib¸o    ©n  µng  µ   íc(Côc        c¸o Ng h Nh n   C«ng  Ö     äc  ©n  µng). ngh Tin h Ng h §i Ò u      13. Gi¶iph¸p  chøc  tæ  b¶o  qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö vµ  ¶m    u    li   t  ® b¶o  toµn  an  cho  ÷  Öu ®iÖn  ö l tr÷cña  chøc  d li   t  u    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸nbao  å m     éidung  ñ  Õu    g c¸cn   ch y sau: 1. Lùa  än  ö  ông    ch s d c«ng nghÖ,  Ó   m¸y  ãc;  k c¶  m trang  ÕtbÞ   ü  thi   k thuËt, ¬  ë  ÷  Öu phÇn  Ò m     s d li   c m øng  ông  µ  ¬il tr÷®Ó   d v n  u    b¶o  qu¶n,l tr÷d÷   u    liÖu ®iÖn  ö.   t 2.Tæ     chøc  Ö   èng u  ÷d÷  Öu ®iÖn  öchÝnh  µ  ù  h th l tr   li   t  v d phßng. 3.Ch Õ     Óm    µ    ®é ki trav sao u  nh  ú  i víi ÷  Öu ®iÖn  öl tr÷. l ®Þ k ®è     li   d t  u  4. C¸c  Ön    bi ph¸p  Çn  Õtkh¸c,do  chøc  c thi     tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n x¸c ®Þnh    chøc     ®Ó tæ  b¶o qu¶n, l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö an  µn,hîp  ý,  u    li   t   to   l   khoa  äc;phßng  õa,kh ¾c  ôc    ñiro nh  ÷  Öu ®iÖn  ö l tr÷bÞ  h  ng   ph c¸cr     d li   t  u    khai   th¸c, © m   Ëp,sö  ông    Ðp   x nh   d tr¸ph hoÆc   Þ  Êt      áng,bÞ  µm    öa  i b m m¸t,h h   l gi¶,s ® æi  µ  ù  è  ü  Ëtkh¸c v s c k thu   . §i Ò u    14. Quy  ×nh kü  Ëtb¶o  tr   thu   qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö cña     u    li   t  tæ chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nph¶iquy  nh  ô  Ó  Ò   ü  ËtnghiÖp    ®Þ c th v k thu   vô    ö  ý: ®Ó x l 1.§a  ÷  Öu ®iÖn  övµo u  ÷.   d li   t  l tr 2.Khaith¸c, ö  ông  ÷  Öu ®iÖn  öl tr÷theo quy  nh  Ön  µnh.      d s d li   t  u      ®Þ hi h 3.KiÓ m       tra,gi¸m    toµn  i víi ÷  Öu ®iÖn  öl tr÷. s¸tan  ®è     li   d t  u  4. Thùc  Ön    hi c¸ch thøc,biÖn      ph¸p phßng  õa  µ  ¾c  ôc  ñiro ®èi  ng v kh ph r     víi ÷  Öu ®iÖn  ö®ang u  ÷.   li   d t  l tr
  6. 6 5.Tiªuhuû  ÷  Öu ®iÖn  öh Õt  êih¹n u  ÷.    d li   t  th   l tr 6. C¸c  éidung    n  kh¸c cã  ªnquan  n   Öc  ö  ýkü  Ëtb¶o    li   ®Õ vi x l   thu   qu¶n,l    u tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö.   li   t §i Ò u    15. ChuyÓn    ×nh  ho¸ h thøc b¶o    qu¶n,l tr÷chøng  õ®iÖn  ö  u    t  t 1. ViÖc    chuyÓn    ×nh  ho¸ h thøc  b¶o  qu¶n,l tr÷chøng  õ ®iÖn  ö,tõ l    u    t  t    u tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö sang u  ÷b»ng  Êy,® îc thùc hiÖn    li   t  l tr   gi       trong c¸c tr ng  îp    ê h   sau:  a.  ã   C nguy  ¬  Êt  c b kh¶ kh¸ng ¶nh  ëng  n   Öc  ¶m   h ®Õ vi ® b¶o  toµn  ÷  an  d liÖu ®iÖn  öl tr÷;   t  u  b.Theo    quy  nh  ®Þ hoÆc     Çu  ña  ¬  yªu c c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy c.Do    nguyªn nh©n    kh¸ch quan    hoÆc   ñ  ch quan  kh¸c,tæ    chøc cung    øng ®Þch  ô  v thanh    to¸nkh«ng  Ó  Õp tôc ®¸p  th ti     øng    cÇu  Ò   c¸c yªu  v b¶o  qu¶n,l    u tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö;   li   t 2.Thñ  ôcchuyÓn    ×nh    t  ho¸ h thøc b¶o    qu¶n,l tr÷chøng  õ®iÖn  ö,tõl  u    t  t    ­ u  ÷d÷  Öu ®iÖn  ösang u  ÷b»ng  Êy: tr   li   t  l tr   gi a.   chøc  Tæ cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n ph¶i lËp  éi  ng   ö  ý     H ®å x l  chuyÓn    ÷  Öu ®iÖn  ö.Héi ®ång  ho¸ d li   t    bao  å m     µnh  Çn: Tæng  g c¸c th ph   Gi¸m  ®èc (Gi¸m  c)  ®è hoÆc   êi ® îc uû  Òn  ña  ng     quy c Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c), ®è   kÕ     ëng  to¸ntr hoÆc   êiphô  ng   tr¸chkÕ     to¸n, êi® îcgiao nhiÖm  ô    ng       v b¶o  qu¶n,  l tr÷d÷  Öu ®iÖn  övµ  idiÖn  é  Ën  ã  ªnquan  Õu  ã).Héi ®ång  ã  u    li   t   ®¹   b ph c li   (n c     c nhiÖ m  ô: v ­ Thùc  Ön    ÷  Öu ®iÖn  ö l tr÷ra  Êy  íid¹ng    hi in d li   t  u    gi d   chøng  õ kÕ     t   to¸n ®Ó   Óm    µ  i chiÕu  íi ki so¸tv ®è   v B¶ng    ÷  Öu ®iÖn  öl tr÷(theo m É u   nh   kª d li   t  u      ®Ý kÌm).Sau  ,  Ëp    ®ã l Biªn b¶n  ö  ýchuyÓn    ×nh    x l  ho¸ h thøc u  ÷chøng  õ ®iÖn  l tr   t  tö,cã  Ìm    k theo  b¶ng    ÷  Öu ®iÖn  ö l tr÷®∙  kª d li   t  u    chuyÓn    ho¸.Trong  êng  îp tr h  ph¸thiÖn  Êy    th chøng  õ ®iÖn  ö cã    ãthoÆc   Õu,m Êt, Héi ®ång  t  t   sais   thi      ph¶i  thùc hiÖn    theo quy  nh  Ön  µnh  Ò   ö  ýtµiliÖu kÕ     Þ  Êt,bÞ  û    ®Þ hi h v x l       to¸nb m   hu ho¹i. ­ Chøng  õ kÕ       t   to¸nb»ng  Êy  îc chuyÓn    õ d÷  Öu ®iÖn  ö l tr÷ gi ®   ho¸ t   li   t  u    ph¶i tiÕp  ôc l tr÷®óng  êih¹n    t  u    th   quy  nh  êih¹n u  ÷® îc tÝnh  õ thêi ®Þ (th   l tr     t    ®iÓ m  u  ÷d÷  Öu ®iÖn  ö); l tr   li   t b. Sau    ∙  ùc hiÖn    khi® th   xong  Öc  vi chuyÓn  ãa  ×nh  hh thøc b¶o qu¶n, l    u tr÷ chøng  õ  iÖn  ö,tæ    t® t   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n ph¶i b¸o        c¸o Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n III.T R¸ C H  N HI Ö M  c ñ a C¸c T æ  C H ø C, C¸ N H ¢ N     Tr O N G  vi Ö c B ¶ O  Q U ¶ N, L u  T R ÷  C H ø N G  T õ  §I Ö N  T ö  
  7. 7 §i Ò u    ôc  16. C C«ng  Ö     äc  ©n  µng  Þu  ngh tinh Ng h ch tr¸chnhiÖ m   1. Tham   u  m cho  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Th ®è Ng h Nh n   qu¶n  ý vµ    l   tæ chøc  b¶o  qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ötrong ngµnh  ©n  µng.  u    li   t    Ng h 2. Chñ   ×phèihîp  íic¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  chøc  iÓn khaithùc   tr     v    v c li   tæ  tr       hiÖn  Öc  vi øng  ông  d c«ng nghÖ     ®Ó b¶o qu¶n, l tr÷d÷  Öu  iÖn  ö trong  u    li ® t    Thanh  to¸n ®iÖn  ö  ªn Ng ©n   µng  Ng ©n   µng  µ   íc tæ    t li   h do  h Nh n   chøc  µ  v chuyÓn  Òn ®iÖn  ötrong h Ö   èng  ©n  µng  µ   íc,bao  å m: ti   t    th Ng h Nh n   g ­ LËp    b¶o    ®Ò ¸n  qu¶n, l tr÷d÷  Öu  iÖn  ö tr×nh  èng  c  ©n    u    li ® t  Th ®è Ng hµng  µ   ícphª duyÖt; Nh n     ­Ban  µnh    h quy  ×nh kü  Ëtb¶o  tr   thu   qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö;  u    li   t ­ ChuÈn  Þ   µ  iÓn khai thùc  Ön  b v tr     hi b¶o qu¶n, l tr÷ d÷  Öu  iÖn  ö  u    li ® t  theo ®Ò     ∙  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt.   ¸n ® ®   ®è Ng h Nh n     3. ThÈ m   nh  µ  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   ícphª  Öt      ®Þ v tr   ®è Ng h Nh n   duy ®Ò ¸n b¶o    qu¶n,l tr÷d÷  Öu ®iÖn  ö cña    chøc   u    li   t  c¸c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸nkh¸c.   §i Ò u 17. Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  ®è tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  ö  ông  to¸nc s d chøng  õ®iÖn  öchÞu  t  t  tr¸chnhiÖ m:   1.    Tæ chøc  iÓn khaithùc hiÖn  y   ,  ng    tr       ®Ç ®ñ ®ó c¸c quy  nh  µ  íng ®Þ vh   dÉn  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   c Ng h Nh n   b¶o  qu¶n, l tr÷ chøng  õ  iÖn  ö   u    t® t trong  Thanh    iÖn  öli   ©n  µng  Ng ©n  µng  µ   íctæ  to¸n® t   ªnNg h do  h Nh n   chøc. 2.   chøc  Tæ b¶o qu¶n, l tr÷ chøng  õ  iÖn  ö   u    t® t trong  éi bé  chøc  n   tæ  m × nh theo ®óng    quy  nh. ®Þ 3. ChÞu    tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   ù  toµn,®Çy     µ  îp    tr   lu   s an    ®ñ v h ph¸p  cña  chøng  õ®iÖn  öl tr÷t¹ tæ  t  t  u      chøc  ×nh. i m §i Ò u    18. Tr¸ch nhiÖm   ña  chøc,c¸ nh©n  îcgiao  Öm   ô      c tæ     ®  nhi v b¶o qu¶n,l tr÷chøng  õ®iÖn  ö  u    t  t 1.    Tæ chøc, c¸ nh©n  îc giao  Öm   ô     ®  nhi v qu¶n  ý,b¶o  l  qu¶n chøng  õ t  ®iÖn  öl tr÷chÞu  t  u    tr¸chnhiÖm    b¶o  Ö   toµn  µ  ôc  ô  v an  v ph v khaith¸c, ö  ông     d s chøng  õ®iÖn  öl tr÷theo ®óng  t  t  u      quy  nh. ®Þ 2. Thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  nh  µ  íng  Én  Ò   Öc  ®Þ vh d v vi qu¶n  ý,b¶o  l  qu¶n  chøng  õ®iÖn  öl tr÷vµ  t  t  u    ph¶ichÞu  µn  µn    ho to tr¸chnhiÖ m  Ò   Öc    v vi chøng  õ t  ®iÖn  ö l tr÷bÞ   t  u    khaith¸c,x© m   Ëp, sö  ông    Ðp      nh   d tr¸ ph i hoÆc   Þ   Êt    bm m¸t, h háng, bÞ   µm    ¸nh    l gi¶,® tr¸o,söa  æi  µ    ù  è  ü  Ët kh¸c ®èi  íi   ® v c¸c s c k thu     v  chøng  õ®iÖn  öl tr÷do  ñ  t  t  u    ch quan  ×nh  ©y  m g ra. 3.Ng êi® îcgiao nhiÖ m   ô         v b¶o  qu¶n,l tr÷chøng  õ ®iÖn  ö kh«ng  îc  u    t  t  ®  phÐp  cho  Êt cø  chøc,c¸nh©n  µo  b   tæ     n khaith¸c, ö  ông     d s chøng  õ®iÖn  öl t  t  ­ u  ÷ n Õu   tr   kh«ng  ã  ù  ng    c s ®å ý b»ng v¨n b¶n  ña  êi ® øng  u   chøc  c ng   ®Ç tæ  m × nh  hoÆc   êi® îcuû  Òn. Trêng  îp cã  ng     quy   h   nguy  ¬  c hoÆc     Ön  ph¸thi chøng  tõ ®iÖn  ö l tr÷ bÞ     t  u    khai th¸c,x© m   Ëp,  ö  ùng    Ðp      nh sd tr¸ ph i hoÆc   Þ   Êt  bm m¸t,h  áng, bÞ   µm    ¸nh   h   l gi¶,® tr¸o, öa  æi  µ    ù  è  ü  Ëtkh¸c,ph¶i  s® v c¸c s c k thu      
  8. 8 b¸o c¸o ngay cho  êi ® øng  u   chøc  × nh  ng   ®Ç tæ  m hoÆc   êi ® îc uû  Òn  ng     quy ®Ó   ã  Ön  c bi ph¸p xö  ý, ¾c  ôc  Þp  êi   l  kh ph k th . IV. §I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H §i Ò u 19. Tæ  chøc, c¸ nh©n    ¹m       vi ph Quy  nh  µy, tuú  ®Þ n  theo  Ýnh  t chÊt,møc      ¹m  × bÞ  ö  ýkû  Ët, ö  ¹thµnh  Ýnh    ®é viph th   x l   lu   ph   x ch hoÆc   Þ    b truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù;n Õu  ©y    Öth¹ivÒ   ËtchÊtth× ph¶ibåith ng    h s  g ra thi     v         ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt    §i Ò u  20.  Öc  öa  æi,    Vi s® bæ sung Quy  nh   µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n      
  9. 9 Tªn  chøc  tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n M∙  n  Þ:.. . ......... ®¬ v . . ........ B ¶ n g  kª d ÷  li Ö u ® i Ö n  t ö lu  tr÷ (KÌm theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 376/2003/Q§­NHNN   ngµy 22/4/2003 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n Ngµy... . .../....../...... . ................. STT Ngµy  Ëp l  Sè   M∙    i øng Tµikho¶n  NH ®è     Tµikho¶n  Sè  Òn   ti chøng  õ chøng  õ t t Nî Cã LËp  b¶ng KiÓ m   so¸t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản