intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 3764/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

113
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3764/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập tổ cộng tác viên liên ngành của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3764/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- ---------------------- Số: 3764/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ VÀ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------------------------ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển chợ đến năm 2010; Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1801/TTr-SCT ngày 17/6/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành của Ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội (gọi tắt là Tổ công tác liên ngành) gồm các thành viên sau đây: 1. Bà Nguyễn Thị Như Mai – Phó Giám đốc Sở Công Thương – Phó trưởng Ban chỉ đạo – Tổ trưởng. 2. Ông Hồ Quốc Khánh - Trưởng phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương – Tổ phó. 3. Trần Minh Tú – Phó Trưởng phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương – Thư ký. 4. Ông Phùng Văn Lâm – Chuyên viên chính Phòng Sắp xếp doanh nghiệp – Sở Nội vụ - Tổ viên 5. Bà Trương Thị Tuyết Oanh – Phó Trưởng Phòng Đăng ký thống kê đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường – Tổ viên. 6. Ông Trần Anh Tuấn – Chuyên viên Phòng Kế hoạch CN-TM-DV - Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tổ viên. 7. Ông Nguyễn Xuân Trường – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Sở Xây dựng – Tổ viên. 8. Ông Nguyễn Bá Nguyên – Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp – Sở Quy hoạch – Kiến trúc – Tổ viên. 9. Bà Trần Bích Hồng – Phó Trưởng phòng Tài chính Thương mại – Chi cục TCDN – Sở Tài chính - Tổ viên. 10. Ông Bùi Xuân Quang – Trưởng phòng Công thương – Văn phòng UBND Thành phố - Tổ viên. Các thành viên của Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
  2. Điều 2. Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ, quyền hạn sau: - Giúp Ban chỉ đạo phối hợp giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. - Giúp Trưởng Ban chỉ đạo xử lý những công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Giúp các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng và đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của sở, ngành mình. - Lập kế hoạch, kiểm tra và đôn đốc triển khai kế hoạch công tác hàng năm thực hiện chương trình phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Chuẩn bị chương trình, nội dung làm việc của các kỳ họp của Ban chỉ đạo; chủ trì soạn thảo và chịu trách nhiệm phát hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo của Ban chỉ đạo. - Lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chỉ đạo theo đúng chế độ tài chính hiện hành. - Được tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Được sử dụng con dấu của Sở Công Thương để phục vụ công tác của Tổ liên ngành theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ngành thành phố liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - Như Điều 3; KT. CHỦ TỊCH - Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); PHÓ CHỦ TỊCH - Đ/c PCT Nguyễn Huy Tưởng; - Các sở, ngành liên quan; - Các đ/c thành viên BCĐ theo QĐ số 1287/QĐ-UBND ngày 18/3/2009; - PVP Lý Văn Giao, CTq; - Lưu VT, SCT. Nguyễn Huy Tưởng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2