intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 378-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

94
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 378-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về những biện pháp giải quyết vốn lưu động của các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 378-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A   é I ® å N G  B é  T R ë N G   è  378­H § B T  N G µ Y  16­11­1991  H S V Ò  N H ÷ N G  BI Ö N  P H¸ P  GI¶I Q U Y Õ T   è N  L U  ® é N G   V C ñ A   C  D O A N H  N G H I Ö P  N H µ   í C  C¸ N HéI  NG   é  ëNG   ®å B TR §Ó     c¸cdoanh  nghiÖp  µ   íccã    èn u  ng  èi Óu  Çn  Õtkhi Nh n   ®ñ v l ®é t   thi c thi     chuyÓn sang  ùc hiÖn  ¬  Õ   íi, th   c ch m   QUY Õ T   NH    ®Þ : §i Ò u 1. C¸c doanh  nghiÖp  µ   ícmíithµnh  Ëp  Nh n     l theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  cã  Èm  Òn  ∙  îc®¨ng  ý  th quy ®®  k kinh doanh  ×  îcBé   µi chÝnh  Êp  èn u    th ®   T   cvl ®éng  ph¸p  nh. Møc  èn u  ng  ®Þ   v l ®é ph¸p ®Þnh  îccÊp  èi®a    ®  t   b»ng  30%     nhu cÇu  èn u  ng. v l ®é   §i Ò u 2. §èivíi       doanh  c¸c nghiÖp  ang  ¹t®éng  × ph¶i: ® ho   th     ­ X¸c  nh  ¹ chÝnh    èn u  ng  Ön  ã  ña    ®Þ l  i x¸c v l ®é hi c c doanh  nghiÖp  åm   (g vèn  ©n  ng s¸ch  Êp  µ  èn  ù bæ   c v v t  sung) khi giao  èn       v ®Ó b¶o  µn  µ    to v ph¸t tr Ón vèn  i  theo ChØ   Þ  è  th s 138­ CT,  µy  4­ ng 25­ 1991  ña  ñ   Þch  éi ®ång  c Ch t H  Bé  ëng  µ  tr v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 332­ H§BT  µy  10­ ng 23­ 1991  ña  éi ®ång  é  ­ c H  B tr ëng  Ò   v b¶o  µn  µ    iÓn vèn  to v ph¸ttr   kinh doanh  i víic¸c doanh    ®è       nghiÖp  µ   Nh níc.   ­  µ     ¹  µ  R so¸tl i t¨ng cêng  dông      v   ¸p  c¸c gi¶iph¸p t¨ng vßng    quay  èn u  vl ®éng; cã  Õ   ¹ch tiÕp tôcxö  ýsè  µis¶n  µ  èn    ng  ÷ng  êng  îp   k ho       l  t   v v khª ®ä (nh tr h  thuéc thÈm  Òn  ña  ¬    quy c c quan  ñ  ch qu¶n  × kiÕn  Þ    th   ngh gi¶iph¸p cô  Ó      th ®Ó c¸c c¬    quan  µy  Õt  nh);nghiªm  n quy ®Þ   chØnh  Êp  µnh    ch h c¸c chØ  Þ,quyÕt  th   ®Þnh   Ò   v thanh  to¸n c«ng  î d©y  a    n  d theo  ù  s chØ   o  ña  ®¹ c Ban  thanh    to¸n c«ng  î Trung  ng; nghiªm  n  ¬  chØnh  Êp  µnh  Önh  iÒu  ng  ®iÒu  µ) ch h l ® ®é ( ho   vèn  ña  ¬  c c quan  ñ  ch qu¶n    ãit¹ §iÒu  d¬i®©y.  nh n    i 3    §i Ò u 3. C¸c  é  µ  û   B v U ban  ©n  ©n  Nh d qu¶n  ýtrùctiÕp c¸cdoanh  l       nghiÖp  µ   ­ Nh n íc (c¬    quan  ñ  ch qu¶n  îc quyÒn   iÒu  µo  èn u  ng  ÷a  ®  ® h v l ®é gi c¸c  doanh  nghiÖp  µ   íc thuéc  ¹m    Nh n   ph viqu¶n  ýcña  ×nh,  l  m sau    èng  Êt  íiBé   khith nh v   TµichÝnh.   Bé   µi  Ýnh  ùc  Ön  Öc  iÒu  µ   èn u  ng  ña  T ch th hi vi ® ho v l ®é c c¸c doanh  nghiÖp  µ   ícgi÷a c¸c ngµnh  µ  a  ¬ng  Nh n      v ®Þ ph sau        Õn  µ  îcChñ  khixiný ki v ®   tÞch  éi ®ång  é  ëng  ng  . H  B tr ®å ý  
  2. 2 §i Ò u 4. §èi víic¸c     doanh nghiÖp  Õu  èn u ®éng   thi v l ph¸p ®Þnh   × Bé   µi th T  chÝnh  ïng c¬  c   quan  ñ  ch qu¶n xem  Ðt ®Ó     x   bæ sung  b»ng    ån  c¸cngu sau  y   ®© : a) Vèn  Nhµ   íccÊp    ù  ÷vËt të    do  n  ®Ó d tr      doanh  nghiÖp  îcphÐp  a    ®  ® ra sö  ông; d b) Chªnh  Öch      l gi¸ph¶inép  ©n    ng s¸ch hoÆc     chªnh  Öch  ûgi¸(nÕu  ã); l t    c c) TiÒn    b¸n  µis¶n, vËt t ø  ng  t       ®ä kh«ng  Çn  ïng  éc  Ön  c d thu di ph¶inép    ng©n s¸ch Nhµ   íc;   n  d) Ph Çn  èn u  ng  îc®iÒu  µ  õc¸cdoanh    v l ®é ®   ho t     nghiÖp  kh¸c. N Õ u   ∙  îc bæ   ®®  sung  õ  t c¸c  ån    Én  a  ¶m   ngu trªn v ch ® b¶o    èn u  ®ñ v l ®éng ph¸p  nh  ×  ®Þ th doanh  nghiÖp  Çn  iÒu  c ® chØnh  ¹t®éng  ho   kinh doanh    cho  ïhîp víi ph       kh¶ n¨ng  èn. v §èivíi       doanh  c¸c nghiÖp  äng ®iÓ m   tr   kinh doanh  ã  Öu    c hi qu¶  sau    ∙  khi® bï ®¾ p   õ c¸c nguån  èn  ãitrªnvÉn  a    èn u  ng    t    v n    ch ®ñ v l ®é ph¸p  nh  ×  ã  ®Þ th c thÓ    Õt tiÕp b»ng    ån  gi¶i quy     c¸cngu : e) Ph Çn    ép  ©n    thu n ng s¸ch vîtkÕ   ¹ch;     ho g) C¸c    kho¶n  îng©n  n  s¸ch ®ang  ån ®äng;   t  h)  Êp   ¼ng  õ ng©n  C th t  s¸ch ®èi  íinh÷ng  êng  îp    Öt n Õu  ÷ng    v  tr h c¸ bi   nh biÖn  ph¸p trªnkh«ng  ã     c kh¶  n¨ng  ùc hiÖn. th   Nh÷ng  ån  èn    ngu v bæ sung  éc c¸cm ôc  õ(a)®Õ n     u     µvèn  thu     t    (h)®Ò coil   cña  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íc.   n    §i Ò u 5. §èi víic¸c Tæng        C«ng    îc Nhµ   íc giao  Ö m   ô  ty ®   n  nhi v b¶o  ¶m   Êt, ® xu   nhËp  Èu  ÷ng  µnh      Ët tthiÕtyÕu  kh nh h ho¸ ­ v      theo  Õ   ¹ch Nhµ   íc®Õ n     k ho   n  nay cha  îccÊp  èn u  ng  µ  ¹t®éng  ñ  Õu  ùa  µo  ån  µng    Ët ®  v l ®é v ho   ch y d v ngu h ho¸ v   t nhËp    ña  íc ngoµi th×  é   µi chÝnh  ïng  íiBé   ñ    siªu c n     BT  c v   ch qu¶n  µ  ©n   v Ng hµng  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     xem   Ðt  ¬ng  gi¶iquyÕt  èn u  ng  x ph ¸n    v l ®é cho    c¸c Tæng   c«ng    µy  ¾n   Òn  íiviÖc  ¾p   Õp  ¹  ty n g li v   s x li kinh doanh  µ  v thanh  to¸n  c«ng  î d©y  a, tr×nh Chñ   Þch  éi ®ång  é   ëng  Õt  nh  n  d    t H  B tr quy ®Þ cho  õng  ­ t tr êng  îp . h    §i Ò u 6. Ngoµi vèn u  ng    l ®é ph¸p  nh  îccÊp, doanh  ®Þ ®    nghiÖp  µ   íc® îchuy  Nh n     ®éng      ®Ó bæ sung  ¸p  ® øng  cho    ®ñ nhu  Çu  èn u  ng  õ nhiÒu  ån, c v l ®é t  ngu   nh vay  ©n   µng, c¸c tæ  Ng h     chøc  Ýn  ông, C«ng    µi chÝnh, C«ng      td   ty T     ty B¶o hiÓ m,    n  Þ  c¸c ®¬ v trong vµ  µiníc,c¸c tÇng  ípd©n  .. theoluËtph¸p      ngo       l  c.     quy ®Þnh  .
  3. 3 §i Ò u 7. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.Bé   µi chÝnh  ñ  ×phèi ®Þ n c hi l   t   k  T  ch tr     hîp víi   µnh  ªnquan  íng dÉn    ÕtviÖc    µnh.     ng c¸c li   h  chiti   thih C¸c  é   ëng, chñ  Ö m   û   B tr   nhi U ban  µ   íc,Thñ  ëng    ¬  Nh n   tr c¸c c quan kh¸c  thuéc Héi ®ång  é  ëng,Chñ  Þch  û      B tr   t U ban  ©n  ©n    Nh d c¸ctØnh  µ  µnh  è  v th ph trùcthuéc Trung  ng  Þu      ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2