Quyết định 38/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định 38/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 38/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về kỳ dự báo và định kỳ cung cấp thông tin cho công tác vốn quản lý vốn khả dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 38/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n Sè 38/2000/Q§­N H N N 1  n g µ y  24 th¸ng 1 n¨ m  2000 V Ò   ú  d ù   k b¸o  v µ  ® Þ n h  k ú   u n g  c Ê p  th«ng tin ch o   n g     c c« t¸c q u ¶ n   ý v è n kh¶  ô n g l d T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­   C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m 1997; ­    C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý nhµ  íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­   Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh  ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    ú  ù  vèn  dông  µ3  ú  1. K d b¸o  kh¶  l   k trong m ét    th¸ng.Kú  nhÊt   thø    tõ ngµy  ®Õ n   µy  cña    01  ng 10  th¸ng.Kú   haitõ ngµy  ®Õ n   µy  cña    thø      11  ng 20  th¸ng.Kú  ba  õngµy  ®Õ n   µy  èith¸ng.   thø  t   21  ng cu   Trêng  îp    µy      trïngvµo  µy  h c¸c ng 01, 11, 21    ng nghØ   µm  Öc  l vi theo    quy ®Þnh  × kú  ù    ¾t  u   õngµy  µm  Öc  th   d b¸o b ®Ç t   l vi sau  . ®ã Trêng  îp c¸c ngµy    vµ  µy  èith¸ng trïngvµo  µy  h   10, 20  ng cu       ng nghØ   µm  l viÖc  theo quy  nh  × kú  ù    Õt  óc vµo  µy  µm  Öc  íc®ã.   ®Þ th   d b¸o k th   ng l vi tr   §i Ò u 2. §Þnh  ú  k cung  Êp  c th«ng    ña  tinc c¸c  n   Þ   éc  ©n   ®¬ v thu Ng hµng  µ   íccho  ô  Ýnh  Nh n   V Ch s¸ch tiÒn tÖ      theo quy  nh  ¹ Quy  Õ   ®Þ ti  ch Qu¶n  ý l  vèn kh¶  ông  d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  ®Þ 37/2000/Q§­NHNN1   µy    ng 24 th¸ng1    n¨m  2000    nh sau:   1.   ô   Õ       µichÝnh: cung  Êp     V K to¸n­ t     c c¸c th«ng    ùc hiÖn  ña  ú  íc tinth   c k tr   vµ  ù  kú  Õp theo trong vßng  ngµy  µm  Öc  Õp theo  d b¸o  ti       2  l vi ti   sau    Õt  óc khik th   kú  ù  d b¸o. 2. Vô     Qu¶n  ýngo¹ihèi:cung  Êp    l     c c¸c th«ng    tintrong vßng  ngµy  µm    5  l viÖc  u   ®Ç th¸ng. 3.   ô   Ýn  ông: cung  Êp     V T d   c c¸c th«ng    ùc hiÖn  ña  ú  ícvµ  è  ù  tinth   c k tr   s d b¸o kú  Õp theo    ti   trong vßng  ngµy  µm  Öc  Õp theo    2  l vi ti   sau    Õt  óc kú  ù  khik th   d b¸o. 4. Vô    nghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v kho  ü:trong vßng  ngµy  µm  Öc  Õp qu     2  l vi ti   theo sau    Õt  óc kú  c¸o,cung  Êp  khik th   b¸o    c th«ng    tintheo  õng  ú  ngµy  ét  t k 5  m lÇn  µo    µy          vµ  µy  èith¸ng. v c¸cng 5,10,15,20,25  ng cu  
  2. 2 5. Së     giao  Þch  ©n   µng  µ   íc:cung  Êp    d Ng h Nh n   c c¸c th«ng    ña  µy  tinc ng lµm  Öc  íc vµo  èigiê m çi  µy  µm  Öc.Riªng  vi tr   cu     ng l vi   th«ng    Ò   ×nh  ×nh  tinv t h thÞ  êng  u   Çu  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu  tr ®Ê th t phi     i kho  ¹c  b qua  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   cung  Êp  µo  c v buæi  Òu  ña  µy  u  Çu    ã  Õt  chi c ng ®Ê th khic k qu¶  u  Çu. ®Ê th §i Ò u 3.   Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Quy ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    4. Ch¸nh  phßng,Ch¸nh  V¨n    Thanh    ©n  µng  µ   íc,Thñ  traNg h Nh n   tr ng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   ícTrung  ng  Þu  ë c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ¬ ch tr¸chnhiÖm       thi hµnh Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản