Quyết định 38/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
88
lượt xem
5
download

Quyết định 38/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 38/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy định về điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim và thẩm quyền, thủ tục duyệt phim

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 38/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  b é   B tr v¨n  ã a­T h « n g   h tin S è  38/2002/Q§­B V H T T  n g µ y 30  th¸ng  12   m  2002 B a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   Ò   n¨ v ® i Ò u  ki Ö n  th µ nh  Ë p c ¬  s ë  s¶n  u Ê t p hi m  v µ   È m  q u y Ò n,  l x th th ñ  ô c  u y Ö t p hi m t d B é  tr ng b é  v¨n h ã a ­ Th«ng tin ë ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 81/CP  µy  ng 8/11/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é  c B V¨n  ãa    h ­ Th«ng   tin; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 48/CP  µy  ng 17/7/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ vÒ   chøc  µ  ¹t®éng  iÖn  tæ  v ho   ® ¶nh; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 59/2002/N§­   µy  CP ng 4/6/2002 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v viÖc    á  ét  è  Êy phÐp  µ  b∙i m s gi   b v thay thÕ  ét  è  Êy phÐp    m s gi   b»ng  ¬ng  ph thøc  qu¶n  ýkh¸c; l  ­X Ðt    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  Ön    ®Ò ngh c C tr C §i ¶nh. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Quy   nh   Ò   iÒu   Ön   ®Þ v® ki Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n b¶n  thµnh  Ëp c¬  ë  l   s s¶n  Êt  xu phim  µ  È m   v th quy Ò n,  ñ  ôc  th t duy Öt  phim. §i Ò u 2: Nh÷ng  iÒu  Ön  µnh  Ëp c¬  ë  ® ki th l   s s¶n  Êtphim  ¹ Quy  nh  xu   t i ®Þ ban  µnh  h kÌm theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n thay thÕ  ÷ng    nh quy  nh  Ò   iÒu  Ön  µnh  Ëp ®Þ v® ki th l  c¬  ë  s s¶n  Êt phim  ¹  xu   tiTh«ng   t61/TT/§A  µy  ng 01/10/1996  ña  é   c B V¨n  ãa    h­ Th«ng    íng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  tinh   th   m s quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 48/CP  Ò     v tæ chøc  µ  ¹t®éng  iÖn  v ho   ® ¶nh. §i Ò u 3: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.Côc  ëng  ôc  ®Þ n c hi l   15  k t  k  tr C §iÖn ¶nh,gi¸m  c    ë    ®è c¸cS V¨n  ãa   h ­Th«ng    µ  ÷ng  chøc,c¸nh©n  ã  tinv nh tæ     c li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q u y  ® Þ n h V Ò  ® i Ò u  ki Ö n th µ nh l Ë p c ¬  s ë s¶n xu Ê t p him v µ  th È m  q uy Ò n, th ñ t ô c d uy Ö t p him  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 38/2002/Q§­BVHTT   µy  th¸ng12  ng 30    n¨m  2002  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n     ho¸ ­Th«ng    tin) §i Ò u    èit ng  dông.  1: §  î ¸p  Quy  nh  µy    ông  i víi chøc,c¸ nh©n  Öt Nam   µnh  Ëp  ¬  ®Þ n ¸p d ®è    tæ     Vi   th lc së  s¶n  Êtphim  µ  ×nh duyÖt phim    xu   v tr     ®Ó phæ   Õn  éng  i bi r r∙ . §i Ò u    Òu  Ön  µnh  Ëp  ¬  ë  2: §i ki th l c s s¶n  Êt  xu phim. 1. §èi víic¬        quan  µ  íc,tæ  nh n   chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc  kinh tÕ  ¹t®éng    ho   b»ng  ån  ©n  ngu ng s¸ch  ña  µ  íc,muèn   µnh  Ëp  ¬  ë  c nh n   th l c s s¶n  Êt  xu phim  ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau: a.Cã   ôsë;   tr   b. Gi¸m  c    ®è ph¶itètnghiÖp     cao  ng   ®¼ chuyªn  µnh  iÖn  ng ® ¶nh hoÆc   ®¹ihäc    µnh    c¸cng kh¸ctrëlªn;    c.Cã   o  Ôn  ã    ®¹ di c b»ng  ihäc  ®¹   chuyªn ngµnh  Ò   o  Ôn.   v ®¹ di 2. §èi víitæ        chøc, c¸ nh©n  èn  µnh  Ëp  ¬  ë     mu th l c s s¶n  Êt phim  xu   theo  quy  nh  ¹ LuËt Doanh  ®Þ t i   nghiÖp  ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau: a.Cã   ôsë;   tr   b. Chñ   ë  ÷u    s h hoÆc   gi¸m  c  ¬  ë  ®è c s s¶n  Êt phim  xu   ph¶i lµ c«ng  ©n      d ViÖt Nam,  ã  é  Èu  êng  ó t¹  Öt Nam,  ã      c h kh th tr   iVi   c ®ñ n¨ng  ùc hµnh    l  vi theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, lu   kh«ng  éc quy  nh  Ê m   ¹ LuËt Doanh  thu   ®Þ c ti    nghiÖp,   kh«ng  ã  Òn ¸n,tiÒn sù  Ò   éitruyÒn      ãa  È m   c  ¹i. ñ   ë  ÷u  c ti       v t  b¸ v¨n h ph ®é h   Ch s h hoÆc   gi¸m  c  ¬  ë  ®è c s s¶n  Êt phim  xu   ph¶i cã  ×nh    õ trung  äc    tr ®é t   h chuyªn   ngµnh  iÖn  ® ¶nh,®¹ihäc    µnh  ëlªnhoÆc   ∙  ¹t®éng  t  Êt 05       c¸cng tr     ® ho   Ý nh   n¨m trong lÜnh  ùc  Ö   Ët®iÖn    v ngh thu   ¶nh.N Õ u   ñ  ë  ÷u    Ch s h hoÆc   gi¸m  c  ¬  ë  ®è c s s¶n  Êt phim  xu   kh«ng  ã    iÒu  Ön  Ò   ×nh ®é   c ®ñ ® ki v tr   nghiÖp  ô  v quy  nh  ¹ ®Þ ti  kho¶n  µy  × ph¶icã  o  Ôn  ã  n th     ®¹ di c b»ng  ihäc  ®¹   chuyªn ngµnh  Ò   o  Ôn.   v ®¹ di §i Ò u    ñ   ôc  µnh  Ëp  ¬  ë  3: Th t th l c s s¶n  Êt  xu phim. 1.  èi víic¸c tæ  §       chøc  èn   µnh  Ëp  ¬  ë  mu th l c s s¶n  Êt  xu phim  µ doanh  l  nghiÖp  µ  íc th×  ùc  Ön  nh n   th hi theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   µnh  Ëp lu   th l  doanh nghiÖp  µ  íc; nh n   2. §èivíi   chøc  èn  µnh  Ëp c¬  ë        tæ  c¸c mu th l   s s¶n  Êt phim  µ®¬n  Þ  ù  xu   l  vs nghiÖp  ×  ùc hiÖn  th th   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   µnh  Ëp  n  Þ  ù  lu   th l ®¬ v s nghiÖp; 3. §èivíic¸c tæ          chøc,c¸ nh©n, thµnh  Ëp  ¬  ë  s¶n  Êt phim  µ c«ng       l cs  xu   l  tycæ   Çn, c«ng      ph   tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng    îp doanh,doanh    hh  tyh     nghiÖp   t nh©n  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña  Ët Doanh    ®Þ c Lu   nghiÖp.
  3. 3 §i Ò u    È m   Ò n   Öt  4: Th quy duy phim,  b¨ng  a   ×nh  ña  c¬  ë   ®Ü h c c¸c  s s¶n  Êt  xu phim. Phim, b¨ng  a   ×nh  éc  äi  Ó  ¹    ®Ü h thu m th lo i ph¶i® îc Côc  ëng  ôc  Ön     tr C §i ¶nh hoÆc  Gi¸m  c  ë   ®è S V¨n  ãa    h ­ Th«ng    tincho  Ðp  íi® îcc«ng  è, phæ   ph m    b  biÕn theo quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th sau  y: ®© 1. Côc  ëng  ôc  Ön    tr C §i ¶nh  Öt  µ  duy v cho  Ðp  ph phæ   Õn  bi phim, b¨ng    ®Ü a   ×nh  éc  Ó  ¹  h thu th lo iphim truyÖn  c¸c c¬  ë  do    s trong  níc s¶n  Êt; c¶    xu   phim, b¨ng  a   ×nh  c¸c c¬  ë  éc  é     ®Ü h do    s thu B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    tins¶n  Êt; xu   phim,b¨ng  a   ×nh  Bé    ®Ü h do  V¨n     ho¸ ­Th«ng    Æt  µng  tin® h hoÆc   î tr  gi¸; 2. Gi¸m  c  ë     ®è S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tintØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung ­ ¬ng  Öt  µ  duy v cho  Ðp  ph phæ   Õn  bi phim, b¨ng  a   ×nh  éc  Ó  ¹  µi   ®Ü h thu th lo it   liÖu khoa  äc,ho¹th×nh, thÓ    h     thao,  èt  êitrang,gi¸okhoa,dËy  ¹ing÷    m th        ngo   do    ¬  ë  éc  a   ¬ng  c¸c c s thu ®Þ ph s¶n  Êt hîp  xu   ph¸p,trõtr ng  îp  éc  Èm       ê h thu th quyÒn  ña  ôc  ëng  ôc  Ön  c C tr C §i ¶nh  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  µy. ®Þ t i 1,§i n §i Ò u    Òu  Ön  Öt  5: §i ki duy phim,  b¨ng  a   ×nh. ®Ü h 1. C¬   ë    s s¶n  Êt phim  îcquyÒn  ×nh duyÖt  xu   ®  tr   phim  m × nh  do  s¶n  Êt xu   sau    ã  Õt  nh  µnh  Ëp c¬  ë  khic quy ®Þ th l   s s¶n  Êt phim  xu   hoÆc   sau    îccÊp  khi®   giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k kinh doanh    s¶n  Êtphim; xu     2.  ÷ng  Nh phim, b¨ng  a   ×nh  ×nh  ®Ü h tr duyÖt ph¶i lµ    È m   µn    t¸c ph ho chØnh  Ò   éi dung  µ  ü  Ët.T¸c  È m   îc s¶n  Êt b»ng  Ët liÖu nµo  v n  v k thu   ph ®  xu   v    th× ph¶itr×nh duyÖt b»ng  ËtliÖu ®ã;          v    3. §èivíic¬  ë        s s¶n  Êt phim  îcthµnh  Ëp  xu   ®  l sau   khiB¶n quy  nh  µy  ®Þ n cã  Öu  ùc,khitr×nh duyÖt phim,b¨ng  a   ×nh  Çn  u   hi l           ®Ü h l ®Ç ph¶inép  ét      m b¶n sao  ã  (c c«ng  chøng) quyÕt  nh  µnh  Ëp    ®Þ th l hoÆc   ¨ng  ý  ® k kinh doanh      s¶n xuÊt phim    cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  Öt  c th quy duy phim  quy  nh  ¹  Òu  B¶n  ®Þ ti §i 4  quy  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ñ   ôc  Öt  6: Th t duy phim,  b¨ng  a   ×nh. ®Ü h 1. C¬   ë  ã    s c phim  ×nh  Öt  tr duy quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    Òu  B¶n    1, §i 4  quy ®Þnh  µy  n ph¶ilµm  Õu  ¨ng  ý  Öt    phi ® k duy phim,b¨ng  Üa  ×nh    d h (theo m É u)  ¹   t  i Côc  Ön  §i ¶nh; 2. C¬   ë  ã    s c phim  ×nh  Öt  tr duy quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    Òu  B¶n    2, §i 4  quy ®Þnh  µy  n ph¶ilµm  Õu  ¨ng  ý  Öt    phi ® k duy phim,b¨ng  Üa  ×nh    d h (theo m É u)  ¹   t  i Së  V¨n     ho¸ ­Th«ng    ë  ¹ . tins t i 3. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  µ  th   15    t  nh ®ñ h s v phim, b¨ng    ®Ü a   ×nh  ¨ng  ý  Öt,c¬  h ® k duy   quan  ã  Èm  Òn  Öt phim  c th quy duy   ph¶iduyÖt vµ      quyÕt  nh   ®Þ cho  Ðp  ph hoÆc  kh«ng  cho  Ðp  ph phæ   Õn. N Õ u   bi   kh«ng    cho phÐp  phæ   Õn  bi ph¶icã      v¨n b¶n  râ lýdo.Trêng  îp cÇn  Ðo  µithªm  êi nªu        h  k d  th   gian  Öt  duy phim  ph¶i cã    v¨n  b¶n  th«ng b¸o cho  ¬  ë  ¨ng  ý  Öt  cs® k duy phim,   b¨ng  a   ×nh  Õt   ng  êigian  Ðo  µi kh«ng    ngµy  Ó   õ ngµy  ®Ü h bi   nh th   k d  qu¸ 30  k t  nhËn  ¨ng  ý  Öt phim. ® k duy  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản