Quyết định 38/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định 38/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 38/2009/QĐ-UBND về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 38/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 38/2009/Q -UBND Phan Thi t, ngày 24 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH V VI C TR C P KHÓ KHĂN I V I CÁN B KHÔNG CHUYÊN TRÁCH C P XÃ VÀ THÔN, KHU PH Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; Căn c Thông báo s 729-TB/TU ngày 04/5/2009 c a Ban Thư ng v T nh y v n i dung cu c h p c a Ban Thư ng v T nh y tháng 4/2009 và Công văn s 287/H ND- CTH ngày 25/5/2009 c a Thư ng tr c H ND t nh v vi c th c hi n tr c p khó khăn i v i cán b không chuyên trách c p xã và thôn, khu ph ; Theo ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 780/TTr-NV ngày 11/6/2009, QUY T NNH: i u 1. Th c hi n tr c p khó khăn v i m c 45.000 ng/ngư i/tháng i v i cán b không chuyên trách c p xã và thôn, khu ph t tháng 10/2008 n tháng 4/2009 (7 tháng). i tư ng c th như sau: 1. Ch t ch H i Ngư i cao tu i; Ch t ch H i Ch th p ; Trư ng ban T ch c ng, Ch nhi m y ban Ki m tra ng, Trư ng ban Tuyên giáo, Văn phòng ng y; Phó Ch t ch y ban M t tr n T qu c. 2. Cán b làm công tác ng v , Tuyên giáo, Ki m tra các chi b xã (nơi chưa thành l p ng y c p xã); Phó các oàn th c p xã: oàn Thanh niên CSHCM, H i Liên hi p Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh; Phó Trư ng Công an (nơi chưa b trí l c lư ng Công an chính quy); Phó ch huy Trư ng Quân s . 3. Cán b k ho ch - giao thông - th y l i - nông, lâm, ngư, diêm nghi p; cán b lao ng - thương binh và xã h i; cán b tư pháp; cán b văn phòng ph trách b ph n "M t c a"; cán b ph trách th y s n ( i v i 25 xã, phư ng, th tr n tr ng i m ngh cá); cán b dân s - gia ình và tr em; th qu - văn thư - lưu tr ; cán b ph trách ài truy n thanh; cán b qu n lý nhà văn hóa; cán b ph trách lâm nghi p ( i v i
  2. các xã có r ng); cán b tin h c; cán b tài chính - k toán ( i v i nh ng xã có ngu n thu t 500 tri u ng tr lên/năm); công an viên chuyên trách xã. 4. Cán b làm công tác khuy n nông ư c b trí theo Quy t nh s 55/Q -UBND ngày 03/8/2007 c a UBND t nh; nhân viên thú y ư c b trí theo Quy t nh s 3046/Q -UBND ngày 10/11/2008 c a UBND t nh. 5. Bí thư Chi b thôn, khu ph ; Trư ng thôn, khu ph ; Trư ng ban Công tác M t tr n thôn, khu ph ; Phó Trư ng thôn, khu ph ; công an viên thôn. i u 2. 1. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã kiêm nhi m các ch c danh không chuyên trách c p xã và thôn, khu ph không thu c i tư ng ư c hư ng tr c p khó khăn theo Quy t nh này. 2. Cán b không chuyên trách c p xã và thôn, khu ph kiêm nhi m các ch c danh không chuyên trách khác thì ch ư c hư ng m t l n m c tr c p khó khăn theo quy nh t i i u 1, Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh T n Thành
Đồng bộ tài khoản