Quyết định 38/HĐQL của Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 38/HĐQL của Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 38/HĐQL của Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 38/HĐQL của Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

  1. Q uy   Õ ch c ñ a H é i ® å n g  q u ¶ n  lý Q u ü  h ç  trî ® Ç u  t q u è c gia s è  38/H§ Q L  n g µ y 27    th¸ng 12 n¨ m  1996  æ  ch øc  v µ  h o ¹t ® é n g t B a n  ki Ó m  s o¸t u ü   ç  trî® Ç u  t q u è c gia  Q h   C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 808/TTg  µy  th¸ng12  ng 9    n¨m  1995  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp Quü   ç  î u    èc  ph v vi th l  h tr  ®Ç tqu gia; C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 462/TTg  µy  ng 9/7/1996  ña  ñ   íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   Öc    Öt §iÒu  Ö  ü   ç  î u    èc  v vi phª duy   l Qu h tr  ®Ç tqu gia; C¨n  NghÞ   Õt phiªnhäp  éi ®ång  cø  quy     H  qu¶n  ýngµy  l  6/11/1996; Nay ban  µnh  h Quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ch tæ  v ho   c Ban  Óm     ü   ki so¸tQu hç  î u    èc  tr ®Ç tqu gia: I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u    1. Ban  Óm     µ m ét  chøc  éc  ü   ç  î®Ç u    èc  ki so¸tl   tæ  thu Qu h tr  t qu gia,chÞu  ù    s qu¶n  ý, l chØ  o,®iÒu  µnh  ùctiÕp cña  éi ®ång  ®¹   h tr     H  Qu¶n  ý. l §i Ò u 2. Ban  Óm     µ c¬  ki so¸tl   quan  Óm     éi bé, cã  Öm   ô  ki so¸tn     nhi v kiÓm     tra,gi¸m    Öc  Êp  µnh  ñ  ¬ng, chÝnh  s¸tvi ch h ch tr   s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö    ®é th l nghiÖp  ô  v trong  ¹t®éng  ña  ü   ç  î®Ç u    èc    ho   c Qu h tr  t qu gia nh»m   ©ng    n cao hiÖu qu¶  ¹t®éng  ña  ü,  ho   c Qu b¶o  ¶m   toµn  µis¶n  ña  µ   íc,tµis¶n  ® an  t  c Nh n     cña  ü   µ  ña  Qu v c kh¸ch hµng;b¸o c¸o vµ  Õn  Þ  ña          ki ngh c Ban  íi éi ®ång  v    H qu¶n  lý. §i Ò u    3. §øng  u   ®Ç Ban  Óm    µTrëng  ki so¸tl   Ban  Óm  ki so¸t, óp viÖc   gi   Trëng  Ban  Óm     ã  ã  ëng  ki so¸tc Ph tr Ban  Óm   ki so¸t. Öc    Öm   µ  Ôn   Vi bæ nhi v mi nhiÖ m   ëng  Tr ban, Phã  ëng    Tr Ban  Óm    Héi ®ång  ki so¸tdo    qu¶n  ý®Ò   Þ, l  ngh   Bé  ëng  é  µichÝnh  Õt ®Þnh. tr BT  quy   §i Ò u  Chi phÝ  ¹t®éng  ña  4.    ho   c Ban  Óm    îctÝnh  µo    Ý  ki so¸t®   v chiph qu¶n  ýcña  ü   ç  î u    èc  l  Qu h tr  ®Ç tqu gia. II. hi Ö m  v ô  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a B a n  ki Ó m  s o¸t  N §i Ò u    5. Ban  Óm    ã  Öm  ô: ki so¸tc nhi v 5.1.Tæ     chøc  Óm     ki tra,gi¸m      ¹t®éng  ña  ü   ¹  s¸tc¸c ho   c Qu t iv¨n phßng  Trung  ng  µ  ¹ c¸cChi nh¸nh  íi   éidung  ¬ v t     i v  n   c¸c sau  y: ®©
  2. 2 ­ Ch Êp  µnh  ñ  ¬ng,chÝnh    h ch tr   s¸ch cña  µ   ícvÒ   u      iÓn,tµi   Nh n   ®Ç tph¸ttr     chÝnh, tiÒn  Ö, tÝn  ông..    t  d .trong  ¹t®éng  ña  ü   ç  î®Ç u     èc    ho   c Qu h tr  t qu gia theo  ng  ®ó ph¸p  Ët hiÖn  µnh, §iÒu  Ö  ü   µ  lu   h   l Qu v c¸c  NghÞ  quyÕt, Quy Õt    ®Þnh  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  ý. l ­ Tæ     chøc  ùc hiÖn    ¹t®éng  th   c¸c ho   huy  ng  èn,cho  ®é v  vay,thanh    to¸n,   kÕ   to¸n, µichÝnh  ña  ü      t c Qu theo kÕ   ¹ch ®∙  îcHéi ®ång    ho   ®     qu¶n  ýphª duyÖt l      hµng n¨m. ­ Trêng  îp cÇn  Õtcã  Ó  Óm      n  Þ    h  thi   th ki trac¸c ®¬ v vay  èn  ña  ü   ­ v c Qu nh ng  ph¶i® îcThêng  ùcHéi ®ång     tr     qu¶n  ýcho  Ðp  l  ph hoÆc     Çu. yªu c 5.2.LËp  µ  ×nh  µy    v tr b v¨n  b¶n  Èm   nh   Ò   th ®Þ v b¸o  c¸o  ¹t®éng  ña  ho   c Quü   µ  v b¸o  Quy Õt    µichÝnh  ña  c¸o  to¸n t   c Tæng  gi¸m  c  iÒu  µnh; tr×nh ®è ® h     bµy b¸o    Õn  Þ  ña  c¸o ki ngh c Ban  Óm     Ò   Õt  ki so¸tv k qu¶  Óm     ¹    éc  ki so¸tt i cu c¸c häp  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  ý, ng  l  nh kh«ng  îcbiÓu  Õt. ®  quy 5.3.Tæ     chøc  Õp  Ën  µ    Õt    n    Õu  ¹i, è c¸o  ña  ti nh v gi¶iquy c¸c ®¬ th khi n     c t c¸c tæ    chøc  µ  v c«ng  ©n  ã  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ü   ç  î u    d c li   ®Õ ho   c Qu h tr  ®Ç t quèc  gia  Thêng  ùc Héi  ng  do  tr   ®å qu¶n  ý giao  µ  l  v b¸o c¸o  Õt  k qu¶  íiHéi v    ®ång  qu¶n  ý. l 5.4.ChÞu    tr¸chnhiÖm  Ò   Ýnh  Ýnh          ña    vt ch x¸cc¸cb¸o c¸o c Ban  Óm    ki so¸t Héi ®ång    qu¶n  ývµ  ¬  l   c quan  iÒu  µnh  ü   ç  î u    èc    ® h Qu h tr ®Ç tqu giacho  Ðp. ph §i Ò u    6. Ban  Óm    ã  Òn: ki so¸tc quy 6.1.TiÕn  µnh    h c«ng  Öc  ét  vi m c¸ch ®éc  Ëp theo  ¬ng  ×nh ®∙  îcHéi   l  ch tr   ®     ®ång qu¶n  ý th«ng  l  qua  µ  v theo  éi dung, biÖn  n    ph¸p  îc Thêng  ùc Héi ®  tr     ®ång qu¶n  ýphª duyÖt. l    6.2.Yªu  Çu    chøc  µ    ©n    c c¸c tæ  v c¸ nh trong h Ö   èng  ü   ç  î u       th Qu h tr  ®Ç t quèc    gia cung  Êp  ×nh  ×nh, tµiliÖu cã  ªnquan  n   Öc  Óm     ct h      li   ®Õ vi ki tragi¸m  s¸tcña    Ban  Óm  ki so¸t. 6.3.Trêng  îp cÇn  Õt, ã  Òn    Þ  êng  ùcHéi ®ång    h  thi   quy c ®Ò ngh Th tr     qu¶n  lýcho  Ðp  ng  Çu    ph tr c gi¸m  nh  ®Þ trong viÖc  Óm     Ò   µis¶n  Ç m   è  Õ    ki trav t   c c th chÊp,tiÒn tÖ,vµng  ¹c,®¸  ý..      b   qu . 6.4.§ Ò   Þ  ¬    ngh c quan  iÒu  µnh  ü   ö    é  ® h Qu c c¸n b tham    giac«ng    Óm   t¸cki tra®Ó   ùc hiÖn  Òu    th   §i 6.1. 6.5.§ Ò   Þ  êng  ùcHéi ®ång    ngh Th tr     qu¶n  ýyªu  Çu  ¬  l   c c quan  iÒu  µnh  ® h Quü   ¹m  nh  t ®× chØ  c«ng    i víi   é, nh©n    ña  Ö   èng  ü   ©y  t¸c®è     b   c¸n viªnc h th Qu g c¶n  ë c«ng  Öc  Óm     tr   vi ki tra,gi¸m    s¸thoÆc     ¹m  vi ph nghiªm  äng  Öc  ùc tr vi th   hiÖn  Òu  Ö  µ    §i l v c¸cquy  nh  ña  ü. ®Þ c Qu 6.6.KiÕn  Þ  éi ®ång    ngh H   qu¶n  ýsöa  æi,bæ   l  ®   sung  Ýnh  ch s¸ch c¬  Õ     ch ho¹t®éng  ña  ü   ç  î u    èc    c Qu h tr  ®Ç tqu gia.
  3. 3 §i Ò u  Trëng  7.  Ban  Óm    Þu  ki so¸tch tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    Ö m     th   c¸cnhi vô  µ  ö  ông    Òn  ¹n  ña  vsd c¸c quy h c Ban  Óm     ki so¸tquy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   ch nµy    ®Ó chØ  o,®iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ®¹   h ho   c Ban  Óm  ki so¸t. óp  Öc   Gi vi cho  ­ tr ëng Ban  Óm     ã  ã   ëng  ki so¸tc Ph tr Ban  Óm   ki so¸t.Trêng  îp  ëng    h tr Ban  Óm   ki so¸tv ¾ng  µ  ã  û  Òn    v c u quy b»ng  b¶n  v¨n  cho  ã  ëng  Ph tr Ban  Óm     ki so¸tthay  thÕ,th× Phã  ëng     tr Ban  Óm    µm  Öm   ô  µ  ùc hiÖn  Òn  ¹n  ña  ki so¸tl nhi v v th   quy hc Trëng  Ban  Óm   ki so¸t,ph¶i b¸o      c¸o  ëng  tr Ban  Óm     ÷ng  Öc  ∙    ki so¸tnh vi ® gi¶i quyÕt trong thêigian ® îcTrëng          Ban  Óm    û  Òn. ki so¸tu quy §i Ò u  Trëng  8.  Ban  Óm    ü   ç  î u    èc    îcsö  ông  ki so¸tQu h tr ®Ç tqu gia ®   d bé m¸y  ña  ô  Óm    c v ki tragi¸m    s¸tTæng  ôc  Çu     iÓn®Ó   ùc hiÖn  Öc  c§ tph¸ttr   th   vi kiÓm    tra,gi¸m    s¸ttheo ®óng  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n quy  nh    nhi v v quy h  ®Þ trong §iÒu  Ö    l Quü   ç  î u    èc    µ  h tr  ®Ç tqu giav Quy  Õ   µy. ch n III.Q u a n  h Ö  c ñ a B a n  ki Ó m  s o¸t íi é i ® å n g  q u ¶ n  l ý v µ  b a n     v  H ® i Ò u  h µ n h  Q u ü  h ç  trî® Ç u  t q u è c gia   §i Ò u 9. Quan  Ö   ÷a  h gi Ban  Óm     íiHéi  ng  ki so¸tv   ®å qu¶n  ýlµ quan  l    h Ö   ÷a ngêi kiÓm     gi     tra,gi¸m    Öc  Êp  µnh  ¬  Õ,  Ýnh  s¸tvi ch h c ch ch s¸ch víingêi      ho¹ch  nh   ¬  Õ,  Ýnh  ®Þ c ch ch s¸ch. Ban  Óm     ki so¸tcã    tr¸ch nhiÖm   óp  éi   gi H   ®ång  qu¶n  ý gi¸m    Óm       ¹t®éng  ña  ¬  l  s¸t,ki tra c¸c ho   c c quan  iÒu  µnh    ® h t¸c nghiÖp  ü   ç  î u    èc    ùc hiÖn  ng  n,  ã  Öu  Qu h tr  ®Ç tqu gia th   ®ó ®¾ c hi qu¶    ñ c¸c ch tr ng  Ýnh  ¬ ch s¸ch ph¸p  Ëtcña  µ   íc.§iÒu  Ö  ü   ç  î u    èc      lu   Nh n   l Qu h tr  ®Ç t qu gia, c¸c NghÞ   Õt,Quy Õt  nh  ña  éi  ng    quy   ®Þ c H ®å qu¶n  ýcã  ªnquan  n   ¹t l   li   ®Õ ho   ®éng  ña  ü   ç  î u    èc    c Qu h tr  ®Ç tqu gia. §i Ò u 10.  Quan  Ö   ÷a  h gi Ban  Óm     íic¬  ki so¸tv   quan  iÒu  µnh    ® h t¸c nghiÖp  ü   ç  î u    èc    µm èi  Qu h tr  ®Ç tqu gial   quan  Ö   ÷a ngêigióp viÖc  h gi       cho  éi H  ®ång  qu¶n  ýtrong c«ng    Óm    l    t¸cki tra,gi¸m    íi êithùc thic¬  Õ,  Ýnh  s¸tv  ng       ch ch s¸ch  ña  µ   íc vµ  ña  éi  ng  c Nh n   c H ®å qu¶n  ýtrong ®iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  l    h ho   c Quü. C¬  quan  iÒu  µnh  ü   ç  î®Ç u    èc    ã  ® h Qu h tr  t qu gia c tr¸chnhiÖ m     nghiªn   cøu, xem   Ðt    Ën  Ðt,kiÕn  Þ  ña    x c¸c nh x  ngh c Ban  Óm       æi  íic«ng  ki so¸t®Ó ® m  t¸c, ©ng   n cao  Êtl ng vµ  Öu  ch  î   hi qu¶  ¹t®éng  ña  ü. ho   c Qu §èi víic¸c  Ën  Ðt  µ  Õn     nh x v ki nghÞ   ña  c Ban  Óm   ki so¸t® îc Héi  ng     ®å qu¶n  ý hoÆc   êng  ùc Héi  ng  l  Th tr   ®å qu¶n  ý chÊp  Ën,  l  nh phª duyÖt  ×  ¬  th c quan  iÒu  µnh  ü   ã  ® h Qu c tr¸chnhiÖ m  chøc  ùc hiÖn.   tæ  th   IV. §i Ò u k h o ¶ n  c u è i c ï ng §i Ò u    11. Quy  Õ   µy  ∙  îcHéi ®ång  ch n ® ®     qu¶n  ýth«ng  l  qua  ¹ kú  äp  ti h   lÇn thø  ngµy  th¸ng 11  2  6    n¨m  1996  µ  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  ý.M äi  v c hi l     t  k  bæ   sung,söa  æi    ® Quy  Õ   µy  ch n ph¶ido  éi ®ång   H  qu¶n  ýQuü   Õt ®Þnh. l  quy  
  4. 4 §i Ò u 12.  µnh    éi  ng  Th viªnH ®å qu¶n  ý,Tæng   l  gi¸m  c  iÒu  µnh  ®è ® h vµ  ëng  Tr Ban  Óm    ã  ki so¸tc tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy  Õ   µy. ch n
Đồng bộ tài khoản