intTypePromotion=1

Quyết định 380/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định 380/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 380/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước quy định về trạng thái đồng Việt Nam đối với các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 380/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  380/1997/ T s Q §­N H N N 1  n g µ y  11 th¸ng 11 n¨ m  1997  u y  ® Þ n h   Ò  tr¹ng th¸i ® å n g   q v   Vi Ö t  a m  ® è i  íi N v  c¸c chi n h¸nh N g © n  h µ n g n íc n g o µ i  o ¹t ® é n g   ¹i Ö t N a m h t  Vi Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc c«ng  è  cø  l Ng h Nh n   b theo  Önh  è  ­  L s 37  LCT/H§NN8   µy  ng 24/5/1990  ña  ñ   Þch  éi ®ång  µ   íc níc Céng  µ   c Ch t H  Nh n     ho x∙héichñ  Üa  ÖtNam;    ngh Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 189­H§BT  µy  ng 15/6/1991 cña  ñ  Þch  éi ®ång     Ch t H  Bé  ëng  tr ban  µnh  h Quy  Õ   ©n  µng  ªndoanh,chinh¸nh  ©n  µng  íc ch Ng h li      Ng h n  ngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtNam;    t i   ­ Theo    ®Ò nghÞ   ña  ô   ëng  ô   c V tr V Nghiªn cøu    kinh  Õ  µ  t v c¸c  ô   ªn V li   quan, Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    ¹ng  i ng  Öt Nam   ña      1: Tr th¸  ®å Vi   c c¸c chinh¸nh  ©n   µng  íc Ng h n  ngoµilµ chªnh  Öch  ÷a tæng  µis¶n  ã   µ     l gi   t  C v tæng  µis¶n  î  ña  ng  Öt t  N c ®å Vi   Nam     trªnb¶ng  ©n  i  µikho¶n,vµ  c ®è t     nghiÖp  ô  ïng  ng  Öt Nam   vd ®å Vi   mua     ­ b¸n cã  ú  ¹n c¸clo¹ ngo¹itÖ    kh    i     kh¸ccña      chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµi. ng h n  §i Ò u    2: C¸c    chinh¸nh  ©n   µng  ícngoµiho¹t®éng  ¹  Öt Nam   Ng h n     ti Vi   ® îc phÐp    duy  × tr¹ng th¸  ng  Öt Nam   tr     i®å Vi   trong  ¹m     ph vi ‘10%   êi phÇn  (m   tr¨m)so  íi èn  ña  ©n  µng    v  v c Ng h nguyªn xø  Êp    c cho    chinh¸nh  ©n   µng  íc Ng h n  ngoµivµ  ü  ù  ÷.   qu d tr §i Ò u 3: Tríc 10  ê    gi s¸ng  µng  µy, c¸c chi nh¸nh  ©n   µng  íc h ng       Ng h n  ngoµi göi b¸o     c¸o b»ng Fax hoÆc  Telex  Ò   ¹ng th¸  ng  Öt  v tr   i®å Vi Nam   ña  c ngµy  µm  Öc  íc®ã   Ò   ë   l vi tr   v S giao dÞch  ©n   µng  µ   íc.Trêng  îp ngµy    Ng h Nh n   h  b¸o c¸o  µ ngµy  l  nghØ   Õ     ×  ch ®é th b¸o  c¸o  îc göi vµo  µy  µm  Öc  Õp ®   ng l vi ti   theo. §Þnh  ú  µng  kh th¸ng,Së     giao  Þch  ©n   µng  µ   íc cã  d Ng h Nh n   tr¸chnhiÖm     tæng  îp  h b¸o  t×nh  ×nh  Êp  µnh  ¹ng th¸  ng  Öt Nam   öi Thèng  c¸o  h ch h tr   i ®å Vi   g  ®èc  ©n  µng  µ   ícvµ    ô  ªnquan.Ph¸thiÖn  êng  îp viph¹m    Ng h Nh n   c¸c V li       tr h    quy ®Þnh   ¹  Òu  t¹  t i§i 2  iQuy Õt  nh   µy, Së   ®Þ n   giao  Þch  ã  d c b¸o c¸o ngay trong 
  2. 2 ngµy  öiThanh    ©n  µng  µ   ícvµ    ô  ªnquan    Õn  Þ    g  traNg h Nh n   c¸cV li   ®Ó ki ngh c¸c biÖn  ph¸p xö  ýgöilªnThèng  c  ©n  µng  µ   íc.   l      ®è Ng h Nh n §i Ò u    4: Thanh    ©n  µng  µ   íccã  traNg h Nh n   tr¸chnhiÖm     gi¸m    Óm   s¸t,ki traviÖc  ùc hiÖn      th   c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  µy    Õn  Þ   èng  ®Þ n ®Ó ki ngh Th ®èc  ©n  µng  µ   ícxö  ýb»ng  ét  Ng h Nh n   l   m trongnh÷ng  ×nh    h thøc sau:   ­C¶nh    Õ u     ¹m  Çn  nhÊt.   c¸o:N viph l thø  ­  ×nh  § chØ   ã  êih¹n  ¹t®éng  c th   ho   b»ng  Òn  ng  Öt Nam:  Õ u     ti ®å Vi   N vi ph¹m  Çn  hai. l thø  ­ §×nh    chØ  Ünh  Ôn  ¹t®éng  v vi ho   b»ng  Òn  ng  Öt Nam:  Ò u   Õp ti ®å Vi   N ti   tôcviph¹m.    Ngoµira,tuú theo      møc      ¹m, c¸cNg ©n  µng  ã  Ó  Þ  ö  ýtheo  ®é viph     h c th b x l   c¸cquy  nh    ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u 5:  Ch¸nh v¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V nghiªn cøu    kinh  tÕ, Ch¸nh    Thanh    tra,Gi¸m  c  ë   ®è S giao  Þch, Thñ  ëng    ô,  ôc  ã  ªn d   tr c¸c V C c li   quan    ©n   µng  µ   ícTrung  ng, Gi¸m  c    ë Ng h Nh n   ¬  ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc c¸c    tØnh, thµnh  è, Tæng     ph   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c    chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  íc ngoµi ho¹t ®éng  ¹  Öt  n      t iVi Nam   Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n §i Ò u 6: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.M äi  öa  æi    k  s® bæ sung Quy Õt  nh  µy  Thèng  c  ©n   µng  ®Þ n do  ®è Ng h Nhµ   ícQuy Õt  nh. n  ®Þ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2