Quyết định 382/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
70
lượt xem
9
download

Quyết định 382/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 382/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch khi xuất nhập cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 382/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C  è  382/Q§­N H 7   T N N S N G µ Y  28 T H¸ N G  12  M  1995  Ò  VI Ö C  M A N G  N G O ¹ I T Ö  TI Ò N  M Æ T  V µ   N¨ V S Ð C  D U  L Þ C H   HI X U Ê T  N H Ë P  C ¶ N H K THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­ C¨n  vµo  cø  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc c«ng  è   l Ng h Nh n   b theo  Önh  è  L s 37/LCT­ H§NN8   µy  ng 24/5/1990  ña  ñ   Þch  éi  ng  µ   íc níc Céng   c Ch t H ®å Nh n     hoµ    éichñ  Üa  ÖtNam; x∙h   ngh Vi   ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  §iÒu  Ö    cø  l Qu¶n  ýngo¹ihèiban  µnh  Ìm  l     h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 161/ H§BT  µy  ng 18/10/1988 cña  éi ®ång  é  ëng;   H  B tr ­ C¨n  ý  Õn  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  ¹  cø  ki c Th t Ch ph t ic«ng  v¨n  è  s 7307/KTTH   ngµy 21/12/1995 cña    V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  Ch ph v vi ® chØnh  møc  µi ngo   tÖ  Òn m Æt   îcmang  ti   ®  theo khixuÊtc¶nh;      ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi. l    QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u 1. Ng êi ViÖt Nam,  êi níc ngoµi khixuÊt      ng        c¶nh, nhËp    c¶nh  ¹  ti cöa  Èu  Öt Nam   kh Vi   mang  theo  ¹itÖ  Òn  Æt   µ  Ðc  lÞch  ngo   ti m v s du  (sau  y   ®© gäi chung  µ ngo¹itÖ) cã    Þ ®Õ n     l      gi¸tr   7.000 USD  (b¶y  ×n  «     ü)  × ngh ® la M th   kh«ng ph¶ikhaib¸o        H¶i quan  öa  Èu.Trêng  îp mang    c kh   h  trªn7.000  USD  ph¶i  khaib¸o H¶i quan  öa  Èu.     c kh §i Ò u    êiViÖtNam,  êinícngoµikhixuÊt c¶nh  2. Ng     ng          mang theo  ¹i ngo   tÖ  ã    Þ trªn 7.000  c gi¸tr     USD  ph¶i cã  Êy  Ðp    gi ph mang   ¹itÖ  ña  ©n   ngo   c Ng hµng  µ   íchoÆc   ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcNg ©n  µng  µ   ícuû  Òn, Nh n   ng h th m    h Nh n   quy   trõnh÷ng  êi®∙    ng   mang  ¹itÖ  µo  ÖtNam,  ng      ngo   v Vi   nh chitiªukh«ng  Õt. h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  3. Quy ®Þ n c hi l   t   01/01/1996  µ  v thay  thÕ Quy Õt  nh  ®Þ 257/Q§­NH7   µy  ng 21/10/1994  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   ícvÒ   Öc  n   vi mang  ¹itÖ  Òn m Æt     ÊtnhËp  ngo   ti   khixu   c¶nh. Nh÷ng  quy  nh   ®Þ trong v¨n b¶n  µy  n kh«ng  dông  i  íic¸c c d©n  ¸p  ®è v     vïng biªngií th ng        ê xuyªn qua  ¹cöa  Èu    í . i   l i kh biªngi i §i Ò u 4. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô     tr V Qu¶n  ý ngo¹ihèi, l     Gi¸m  c    ®è c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Tæng   Ng h Nh n     ph   Gi¸m 
  2. 2 ®èc (Gi¸m  c)    ©n   µng  ¬ng  ¹i chÞu  ®è c¸c Ng h th m  tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
Đồng bộ tài khoản