intTypePromotion=1

Quyết định 383/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định 383/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 383/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 383/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh sè 383/1998/Q§-BTC ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 1998 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø §iÒu 8, LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/12/1991; C¨n cø c¸c khung thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 537a/NQ-H§NN8 ngµy 22/2/1992 cña Héi ®ång Nhµ níc; ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i NghÞ quyÕt sè 31 NQ/UBTVQH9 ngµy 9/3/1993, NghÞ quyÕt sè 174 NQ/UBTVQH9 ngµy 26/3/1994, NghÞ quyÕt 290 NQ/UBTVQH9 ngµy 7/9/1995, NghÞ quyÕt sè 293 NQ/UBTVQH9 ngµy 8/11/1995, NghÞ quyÕt sè 416 NQ/UBTVQH9 ngµy 5/8/1997 cña Uû ban th- êng vô Quèc héi kho¸ 9; C¨n cø thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 - QuyÕt ®Þnh sè 280/TTg ngµy 28/5/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ nhËp khÈu kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 54/CP; Sau khi cã ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan; QuyÕt ®Þnh §iÒu 1.- Söa ®æi, bæ sung chi tiÕt tªn vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mét sè mÆt hµng quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 280/TTg ngµy 28/5/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ c¸c Danh môc söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo c¸c QuyÕt ®Þnh sè 1188 TC/Q§/TCT ngµy 20/11/1995; QuyÕt ®Þnh sè 443 TC/Q§/TCT ngµy 4/5/1996, QuyÕt ®Þnh sè 861A TC/Q§/TCT ngµy 15/9/1996, QuyÕt ®Þnh sè 02 TC/Q§/TCT ngµy 02/1/1997; QuyÕt ®Þnh sè 257 TC/Q§/TCT ngµy 31/3/1997, QuyÕt ®Þnh sè 496A TC/Q§/TCT ngµy 15/7/1997 vµ QuyÕt ®Þnh sè 848 TC/Q§/TCT ngµy 1/11/1997 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh tªn vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu míi ghi t¹i Danh môc söa ®æi tªn vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 §iÒu 2.- T¸ch c¸c côm chøc n¨ng ®· l¾p r¸p hoµn chØnh nhËp ®ång bé trong bé linh kiÖn CKD hoÆc IKD cña c¸c mÆt hµng « t«, xe m¸y, tñ l¹nh, ®éng c¬, tivi, radio, radio cassette, video ra khái bé linh kiÖn ®ång bé CKD vµ IKD cña c¸c mÆt hµng nµy ®Ó tÝnh thuÕ riªng theo m· sè vµ møc thuÕ suÊt cña c¸c côm chøc n¨ng nµy ®· ®îc quy ®Þnh trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh. C¸c chi tiÕt, linh kiÖn rêi cña c¸c mÆt hµng nªu trªn nÕu ch- a ®îc l¾p r¸p thµnh c¸c côm chøc n¨ng vµ phï hîp víi quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn l¾p r¸p CKD hoÆc IKD th× vÉn tÝnh thuÕ theo møc thuÕ suÊt cña d¹ng linh kiÖn ®ã. §iÒu 3.- QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ®îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 1998. §èi víi c¸c mÆt hµng trong nhãm mÆt hµng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña QuyÕt ®Þnh nµy mµ kh«ng ®îc söa ®æi, bæ sung th× vÉn thùc hiÖn møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo QuyÕt ®Þnh sè 280/TTg ngµy 28/5/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ c¸c Danh môc söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo c¸c QuyÕt ®Þnh sè 1188 TC/Q§/TCT ngµy 20/11/1995; QuyÕt ®Þnh sè 433 TC/Q§/TCT ngµy 4/5/1996, QuyÕt ®Þnh sè 861A TC/Q§/TCT ngµy 15/9/1996, QuyÕt ®Þnh sè 02 TC/Q§/TCT ngµy 02/1/1997; QuyÕt ®Þnh sè 257 TC/Q§/TCT ngµy 31/3/1997, QuyÕt ®Þnh sè 496A TC/Q§/TCT ngµy 15/7/1997 vµ QuyÕt ®Þnh sè 848 TC/Q§/TCT ngµy 1/11/1997 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt mét sè mÆt hµng cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 383/1998/Q§/BTC ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 0301 C¸ sèng 0301.10 - C¸ c¶nh 30 0301.90 - C¸c lo¹i c¸ sèng kh¸c: .. .. 0301.90.9 -- Lo¹i kh¸c 30 0 0301.91 - C¸ håi 30
 3. 3 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 0301.92 - L¬n 30 0301.93 - C¸ chÐp: .. .. 0301.93.9 -- Lo¹i kh¸c 30 0 0301.99 - C¸c lo¹i c¸ kh¸c: .. .. 0301.99.9 -- Lo¹i kh¸c 30 0 0302.00 C¸ t¬i, íp l¹nh trõ c¸ khóc (file) vµ c¸c lo¹i thÞt c¸ kh¸c 30 thuéc nhãm 0304 0303.00 C¸ íp ®«ng trõ c¸ khóc (file) vµ c¸c lo¹i thÞt c¸ kh¸c thuéc 30 nhãm 0304 0304.00 C¸ khóc vµ c¸c lo¹i thÞt c¸ kh¸c (b¨m hoÆc kh«ng b¨m) t- 30 ¬i, íp l¹nh hoÆc íp ®«ng 0305.00 C¸ sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi, c¸ hun khãi, ®· 30 hoÆc cha lµm chÝn tríc hoÆc trong qu¸ tr×nh hun khãi, bét c¸ dïng cho ngêi 0306.00 §éng vËt gi¸p x¸c (t«m, cua) cã mai, vá hoÆc kh«ng, sèng, t¬i, íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi. §éng vËt gi¸p x¸c cã mai, vá, ®· hÊp chÝn hoÆc luéc chÝn b»ng níc, ®· hoÆc cha íp l¹nh, íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi .. .. 0306.00.9 - Lo¹i kh¸c 30 0 0307.00 §éng vËt th©n mÒm, cã mai, vá hoÆc kh«ng, sèng, t¬i, - íp lanh, íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi; c¸c lo¹i ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng sèng díi níc kh¸c, trõ ®éng vËt gi¸p x¸c hoÆc th©n mÒm, sèng, t¬i, íp l¹nh, íp ®«ng, sÊy kh«, muèi hoÆc ng©m níc muèi. 0307.00.9 - Lo¹i kh¸c 30 0 0701 - Khoai t©y t¬i hoÆc íp l¹nh .. .. 0701.90 -- Lo¹i kh¸c 30 0702.00 Cµ chua t¬i hoÆc íp l¹nh 30
 4. 4 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 0703.00 - Hµnh, hµnh t¨m, tái, tái t©y, c¸c lo¹i rau hä hµnh, tái kh¸c t¬i hoÆc íp l¹nh .. .. 0703.00.9 - Lo¹i kh¸c 30 0 0704.00 B¾p c¶i, hoa l¬, su hµo, c¶i xo¨n vµ c¸c lo¹i rau ¨n t¬ng tù 30 t¬i hoÆc íp l¹nh 0705.00 Rau diÕp vµ rau diÕp xo¨n, t¬i hoÆc íp l¹nh 30 0706.00 Cµ rèt, cñ c¶i, cñ c¶i ®êng non ®Ó lµm rau, cÇn t©y, c¸c 30 lo¹i cñ, rÔ ¨n ®îc, t¬i hoÆc íp l¹nh 0707.00 Da chuét vµ da chuéc ri, t¬i hoÆc íp l¹nh 30 0708.00 C¸c lo¹i rau ®Ëu, ®· hoÆc cha bãc vá, t¬i hoÆc íp l¹nh 30 0709.00 C¸c lo¹i rau kh¸c, t¬i hoÆc íp l¹nh 30 0710.00 C¸c lo¹i rau (cha hoÆc ®· ®îc hÊp chÝn hoÆc luéc 30 chÝn), íp ®«ng 0711.00 C¸c lo¹i rau ®îc b¶o qu¶n t¹m thêi (vÝ dô: b»ng h¬i « xÝt 30 lu huúnh, ng©m muèi, ng©m níc lu huúnh hoÆc ng©m trong c¸c dung dÞch b¶o qu¶n kh¸c) nhng kh«ng ¨n ngay 0712.00 C¸c lo¹i rau kh« ë d¹ng nguyªn, c¾t, th¸i l¸t, vôn hoÆc ë 30 d¹ng bét nhng cha chÕ biÕn thªm 0713.00 - Rau ®Ëu kh« c¸c lo¹i, ®· bãc vá qu¶, ®· hoÆc cha bãc vá h¹t hoÆc lµm vì h¹t. .. .. 0713.00.9 -- Lo¹i kh¸c 30 0 0812.00 C¸c lo¹i qu¶ h¹t ®îc b¶o qu¶n t¹m thêi (vÝ dô: b»ng h¬i « 30 xÝt lu huúnh, níc lu huúnh, níc muèi hoÆc dung dÞch b¶o qu¶n kh¸c) nhng kh«ng ¨n ngay ®îc 2103.00 Níc sèt vµ c¸c chÕ phÈm ®Ó lµm níc sèt; c¸c gia vÞ tæng hîp vµ m× chÝnh tæng hîp; bét mÞn vµ bét th« tõ h¹t mï t¹t vµ mï t¹t chÕ biÕn. 2103.10 - Níc sèt ®Ëu t¬ng (kÓ c¶ magi) 50 2103.20 - Níc sèt cµ chua nÊm vµ níc sèt cµ chua kh¸c 50 2103.30 - Bét mÞn, bét th« tõ h¹t mï t¹t vµ mï t¹t chÕ biÕn 50 2103.90 - Lo¹i kh¸c:
 5. 5 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 .. .. 2103.90.2 -- Bét canh (bét gia vÞ) 50 0 2103.90.3 -- Níc m¾m 50 0 2103.90.9 -- Lo¹i kh¸c 50 0 2401 Thuèc l¸ l¸; phÕ liÖu thuèc l¸ .. .. 2401.40 - Cäng thuèc l¸ 15 2809.00 Penta «xit disphètpho, axit phètphoric vµ axit polyph«tphoris 2809.00.1 - Axit phètphoric 10 0 .. .. 2815 Hydroxit Natri (xut cottic), Hydroxit Kali (bå t¹t), Petroxitnatri hoÆc petroxit Kali 2815.00.1 -- Xót Cottic 10 0 .. .. 2839 C¸c lo¹i silicat; c¸c lo¹i silicat kim lo¹i kiÒm th¬ng m¹i 2839.00.1 - Sodium cyantate (SDC) 0 0 2839.00.9 - Lo¹i kh¸c 0 0 2904.00 - C¸c chÊt dÉn xuÊt cña cacbua hydro ®îc sunphat ho¸, nitrat ho¸, hoÆc nitrosat ho¸ ®· hoÆc cha halozen ho¸. .. .. 2904.00.2 - Dimethyl sunfat (DMS) 1 0 .. .. 2941 Kh¸ng sinh c¸c lo¹i 2941.10 - Peniciline vµ c¸c dÉn xuÊt cña chóng cã cÊu tróc axit 0 penicillanic, muèi cña chóng .. ..
 6. 6 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 2941.90 - Lo¹i kh¸c: 2941.90.1 -- Amoxiciline vµ c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng 7 0 2941.90.2 -- Gentamycin vµ c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng; muèi cña 0 0 chóng 2941.90.9 -- Lo¹i kh¸c 0 0 3004 C¸c lo¹i dîc phÈm (trõ nhãm 3002, 3005, 3006) cã chøa c¸c s¶n phÈm ®· hoÆc cha pha trén ®Ó phßng bÖnh hay ch÷a bÖnh ®· pha thµnh tõng liÒu hay ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ .. .. 3004.20 - C¸c chÊt chøa c¸c kh¸ng sinh kh¸c: .. .. -- Chøa Sulfamethoxazol (SMZ) vµ c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng: 3004.20.8 --- Chøa Sulfamethoxazol cotrimoxazol, TM, Trimazol... 10 1 (SMZ+trimethoprim) (uèng) vµ biÖt dîc cña nã .. .. -- Chøa Gentamycine vµ c¸c chÊt dÉn xuÊt cña chóng: 3004.20.9 --- Gentamcine sulfate èng tiªm 80mg vµ 40mg 10 1 3004.20.9 --- Thuèc mì 10 2 3004.20.9 --- Lo¹i kh¸c 0 9 - Chøa hoãc m«n hoÆc c¸c s¶n phÈm kh¸c thuéc nhãm 2937 nhng kh«ng chøa kh¸ng sinh: 3004.39 -- Lo¹i kh¸c 3004.39.1 --- De xamethazon (d¹ng viªn, mì), Diazepam, 5 0 Prednisolon, rifampicin (d¹ng viªn) 3004.39.9 --- Lo¹i kh¸c 0 0 3004.40 - Cã chøa Alcaloid hay c¸c chÊt dÉn xuÊt cña Alcaloid nhng kh«ng chøa c¸c chÊt hoãc m«n, c¸c s¶n phÈm kh¸c thuéc nhãm 2937 hay c¸c chÊt kh¸ng sinh
 7. 7 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 3004.40.1 -- Morphin vµ c¸c chÕ phÈm cã t¸c dông nh morphin 10 0 (tiªm) -- Phenobarbita (gardenal): 3004.40.2 --- Gardenal d¹ng viªn 10 1 3004.40.2 --- Lo¹i kh¸c 5 9 3004.40.3 --- Quinine hydrochloride vµ dihydrochloride (d¹ng tiªm) 5 0 3004.40.4 --- Quinine sulfate (d¹ng viªn) 5 0 3004.50 - C¸c lo¹i dîc phÈm cã chøa Vitamin hay c¸c s¶n phÈm kh¸c thuéc nhãm 29.36: -- Vitamin A, D, K (tiªm uèng): 3004.50.1 --- Vitamin A 10 1 3004.50.1 --- Lo¹i kh¸c 0 9 .. .. 3004.50.3 -- Vitamin B1, B2, B6, B12 c¸c hµm lîng (tiªm, uèng) 10 0 .. .. -- C¸c lo¹i kh¸c 3004.50.9 --- Vitamin PP 5 1 3004.50.9 --- Lo¹i kh¸c 0 9 3004.90 - Lo¹i kh¸c: .. .. 3004.90.2 --- Dung dÞch truyÒn Natriclorua 0,9% (tiªm, truyÒn) 10 1 3004.90.2 --- DÞch truyÒn Glucoza 5% (tiªm), Dextrose 5% (tiªm, 10 2 truyÒn) .. .. -- C¸c lo¹i thuèc kh¸c dïng ®Ó uèng: 3004.90.3 --- Diphenhydramin HCL vµ c¸c lo¹i thuèc cã thµnh phÇn 10
 8. 8 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 1 trªn trong c«ng thøc; Clopromazin (aminazin) Metronidarol; Rimifon (IHN); Cloroquin sulfat Nystatin; Pryrimethamin; Papaverin 3004.90.3 --- Noramindopyrine d¹ng methane sunfonat de sodium 10 2 (optalidon); analgin; Glafenine (privatol, glifanan); Griseofulvin (gricin); Domatine; Aluminium, Magnesium hydroxide (mealex) Levamisol HCL (Vinacor);Levaris;Decaris Solackil; Piperazin Acetylsalicylic acid;Chlorpheniramin maleat vµ c¸c thuèc cã thµnh phÇn trªn trong c«ng thøc; Gastropharin Promethazin HCL; Artemisinin; Artesunat; Acetaminophen (hay Paraxetamon) 3004.90.3 --- Diclofennac (d¹ng viªn, mì), piroxicam (d¹ng viªn) 5 3 3004.90.3 --- Ibupro fen (c¸c d¹ng); Theophylin; Pyrazinnamide, 5 4 Primaquin, Ranitidine, Salbutamol, Sulfadoxin, Pyrimethamin (d¹ng viªn); Sorbitol (d¹ng bét uèng). .. .. -- C¸c lo¹i thuèc kh¸c dïng ®Ó tiªm: .. .. 3004.90.4 --- Adrenalin; Novocain (d¹ng tiªm) 5 2 3004.90.4 --- Cimetidin 5 3 -- C¸c lo¹i thuèc kh¸c: .. .. 3004.90.9 --- Barisulfat, Oresol (bét uèng) 10 4 3004.90.9 --- Naphatazonin, Xylometazonlin (dung dÞch nhá mòi) 10 5 3004.90.9 --- Guanidan (sulfaguanidin),Becberin (d¹ng viªn) 5 6 3004.90.9 --- Thuèc trÞ môn trøng c¸ d¹ng kem (vÝ dô «xy5 «xy10) 10 7 .. .. 3402 C¸c chÊt t¸c nh©n h÷u c¬ tÈy röa bÒ mÆt (trõ xµ phßng), c¸c chÕ phÈm tÈy röa bÒ mÆt, c¸c chÕ phÈm dïng ®Ó giÆt (kÓ c¶ c¸c s¶n phÈm dïng ®Ó giÆt, röa phô). C¸c
 9. 9 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 chÊt lµm s¹ch cã hoÆc kh«ng chøa xµ phßng trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 3401 - C¸c chÊt t¸c nh©n h÷u c¬ tÈy röa bÒ mÆt ®· hoÆc cha ®ãng gãi: .. .. 3402.19 -- Lo¹i kh¸c 3402.19.1 --- Polyoxyethylen Amine Soluble (sunpol TD 41H) 20 0 .. .. 3702.00 Phim chôp ¶nh ë d¹ng cuén cã phñ líp nh¹y s¸ng, cha ph¬i s¸ng, b»ng vËt liÖu nµo ®ã trõ giÊy, b×a hoÆc vËt liÖu dÖt; phim in ngay ë d¹ng cuén, cã phñ líp nh¹y s¸ng, cha ph¬i s¸ng. .. .. - Phim chôp ¶nh ë d¹ng cuén lín (phim bµnh) ®· hoÆc 5 cha ®ôc lç - Lo¹i cã r¨ng dïng ®Ó chôp ¶nh (cuén nhá) 25 .. .. 3703.00 GiÊy ¶nh, giÊy b×a ¶nh vµ v¶i dÖt dïng lµm ¶nh cã phñ líp nhËy s¸ng, cha ph¬i s¸ng 3703.00.1 - GiÊy ¶nh mµu cuén lín cã chiÒu réng tõ 1000mm trë lªn 10 0 vµ chiÒu dµi tõ 500 mÐt trë lªn 3703.00.9 - Lo¹i kh¸c 25 0 3926 S¶n phÈm kh¸c b»ng plastic vµ c¸c s¶n phÈm b»ng c¸c chÊt liÖu kh¸c cña c¸c nhãm tõ 3901 ®Õn 3914 .. .. 3926.90 - Lo¹i kh¸c .. .. 3926.90.3 -- Tay cÇm bµn ch¶i ®¸nh r¨ng 30 0 4001.00 Cao su tù nhiªn, nhùa v©y balata, nhùa kÐt, nhùa c©y cóc cao su), nhùa hång xiªm vµ c¸c lo¹i nhùa tù nhiªn t- ¬ng tù ë d¹ng nguyªn sinh hay c¸c d¹ng tÊm, l¸, d¶i 4001.00.1 - G«m (gum) ®îc chiÕt suÊt tõ mñ cã chøa trong vá mét 3 0 sè c©y thuéc hä sapotaceae ®Ó lµm kÑo cao su
 10. 10 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 4001.00.9 - Lo¹i kh¸c 3 0 4005 Cao su hçn hîp cha lu ho¸, ë d¹ng nguyªn sinh hoÆc d¹ng tÊm, l¸, d¶i 4005.10 - G«m (gum) hçn hîp ®Ó lµm kÑo cao su 5 4005.90 - Lo¹i kh¸c 5 4016 C¸c vËt phÈm kh¸c b»ng cao su lu ho¸ (trõ cao su cøng) .. .. - Lo¹i kh¸c: .. .. 4016.99 -- Lo¹i kh¸c: 4016.99.1 --- N¾p, nót cao su dïng ®Ó ®ãng chai lä thuèc thó y vµ 5 0 dîc phÈm .. .. 4802 GiÊy, b× giÊy kh«ng tr¸ng, dïng ®Ó in, viÕt hoÆc c¸c môc ®Ých Ên lo¸t kh¸c, giÊy lµm thÎ, b¨ng ®ôc lç, d¹ng cuén hoÆc tê, trõ giÊy thuéc nhãm 4801 hoÆc 4803; giÊy, b×a s¶n xuÊt thñ c«ng .. .. 4802.50 - GiÊy lµm nÒn cho giÊy nh«m 5 4802.70 - C¸c lo¹i giÊy, b×a kh¸c lo¹i trªn 10% träng lîng cña toµn bé thµnh phÇn sîi cã chøa lo¹i sîi chÕ tõ qu¸ tr×nh c¬ häc: .. .. 4802.70.9 -- Lo¹i kh¸c 10 0 4810 GiÊy vµ b×a ®· tr¸ng mét hoÆc c¶ hai mÆt b»ng mét líp caolin (China Clay) hoÆc c¸c chÊt v« c¬ kh¸c, cã hoÆc kh«ng cã líp båi (binder), kh«ng cã líp phñ ngoµi kh¸c, ®· hoÆc cha nhuém mµu bÒ mÆt, trang trÝ hoÆc in bÒ mÆt, ë d¹ng cuén hoÆc tê. - GiÊy vµ b×a dïng ®Ó viÕt, in hay c¸c môc ®Ých ®å b¶n kh¸c, lo¹i kh«ng chøa sîi thu ®îc tõ qu¸ tr×nh c¬ häc hoÆc lo¹i cã tû träng kh«ng qu¸ 10% tæng lîng sîi lµ lo¹i sîi nµy: 4810.11 -- Träng lîng kh«ng qu¸ 150 g/m2 10
 11. 11 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 4810.12 -- Träng lîng trªn 150 g/m2 10 - GiÊy vµ b×a dïng ®Ó viÕt, in hay c¸c môc ®Ých ®å b¶n kh¸c, lo¹i cã tû träng trªn 10% tæng lîng sîi lµ sîi thu ®îc tõ qu¸ tr×nh c¬ häc: 4810.21 -- GiÊy ®· tr¸ng, träng lîng nhÑ 10 4810.29 -- Lo¹i kh¸c 10 - GiÊy vµ b×a Kraf, trõ lo¹i dïng ®Ó viÕt, in hoÆc dïng cho c¸c môc ®Ých ®å b¶n kh¸c: 4810.31 -- Lo¹i ®· tÈy ®ång lo¹t toµn bé, cã tû träng trªn 95% 10 tæng lîng sîi lµ lo¹i sîi gç thu ®îc tõ qu¸ tr×nh ho¸ häc vµ cã träng lîng 150 g/m2 trë xuèng 4810.32 -- Lo¹i ®· tÈy ®ång lo¹t toµn bé, cã tû träng trªn 95% 10 tæng lîng sîi lµ lo¹i sîi gç thu ®îc tõ qu¸ tr×nh ho¸ häc vµ cã träng lîng trªn 150 g/m2 4810.39 -- Lo¹i kh¸c 10 - Lo¹i giÊy vµ b×a kh¸c: 4810.91 -- Lo¹i giÊy nhiÒu líp 10 4810.99 -- Lo¹i kh¸c 10 5007 - C¸c lo¹i v¶i dÖt tõ t¬ vµ phÕ liÖu t¬ 5007.10 - C¸c lo¹i v¶i dÖt tõ t¬ vôn 40 5007.20 - C¸c lo¹i v¶i kh¸c cã tû träng t¬ hoÆc phÕ liÖu t¬ tõ 85% 40 trë lªn (trõ t¬ vôn) 5007.90 - C¸c lo¹i v¶i kh¸c 40 5809.00 C¸c lo¹i v¶i dÖt b»ng chØ kim lo¹i vµ c¸c lo¹i v¶i dÖt b»ng 40 chØ bäc kim lo¹i thuéc nhãm 5605, ®îc dïng trong may mÆc nh v¶i bäc ®å hoÆc cho c¸c môc ®Ých t¬ng tù; cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c. 5907.00 C¸c lo¹i v¶i ®· tÈm, hå b»ng c¸ch kh¸c, v¶i can ®· s¬n vÏ dïng lµm c¶nh ph«ng s©n khÊu, ph«ng trêng quay hoÆc dïng cho c¸c môc ®Ých t¬ng tù 5907.00.1 - V¶i ®· xö lý kü thuËt dïng ®Ó s¶n xuÊt cao d¸n y tÕ 10 0 5907.00.9 - Lo¹i kh¸c 20 0 6001.00 C¸c lo¹i v¶i cã tuyÕt, bao gåm c¶ c¸c lo¹i v¶i tuyÕt dµi vµ 40 c¸c lo¹i v¶i b«ng xï, ®îc ®an hoÆc mãc
 12. 12 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 6002.00 V¶i ®an hoÆc mãc kh¸c 40 6910.00 Bån röa, chËu giÆt, bån t¾m, chËu vÖ sinh dµnh cho 50 phô n÷, bÖ xÝ bÖt, b×nh xèi níc, bÖ ®i tiÓu nam vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm phôc vô vÖ sinh t¬ng tù, b»ng gèm, ®Ó g¾n cè ®Þnh 6911.00 Bé ®å ¨n, bé ®å nhµ bÕp, ®å dïng trong nhµ vµ ®å dïng 50 vÖ sinh, b»ng c¸c lo¹i sø 6912.00 Bé ®å ¨n, bé ®å nhµ bÕp, ®å dïng trong nhµ vµ ®å dïng 50 vÖ sinh, trõ c¸c lo¹i sø 6913.00 C¸c lo¹i tîng nhá vµ c¸c s¶n phÈm trang trÝ b»ng gèm 50 7010 B×nh lín, chai, b×nh thãt cæ, lä, èng tiªm vµ c¸c lo¹i ®å chøa kh¸c b»ng thuû tinh dïng trong vËn chuyÓn hoÆc ®ãng hµng; b×nh b¶o qu¶n b»ng thuû tinh, nót chai, n¾p ®Ëy vµ c¸c lo¹i n¾p kh¸c b»ng thuû tinh 7010.10 - èng tiªm 10 .. .. - Lo¹i kh¸c, cã dung tÝch: .. .. 7010.94 -- Kh«ng qu¸ 0,15 lÝt: 7010.94.1 --- Lä cã cÊu t¹o phï hîp ®Ó ®ùng dîc phÈm kh¸ng sinh 10 0 tiªm .. .. 7013.00 Bé ®å ¨n, bé ®å nhµ bÕp, ®å dïng v¨n phßng, ®å trang 50 trÝ néi thÊt hoÆc ®å dïng cho c¸c môc ®Ých t¬ng tù b»ng thuû tinh (trõ c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 7010 hoÆc 7018) 7208 S¾t thÐp kh«ng hîp kim ®îc c¸n máng cã chiÒu réng tõ 600mm trë lªn, ®îc c¸n nãng, Ðp nãng, kh«ng phñ, m¹ hoÆc tr¸ng 7208.10 - ThÐp tÊm CT3 vµ CT 3c cã chiÒu dµy tõ 4mm trë lªn 3 7208.90 - Lo¹i kh¸c 0 7209 S¾t hoÆc thÐp kh«ng hîp kim ®îc c¸n máng cã chiÒu réng tõ 600mm trë lªn, ®îc c¸n nguéi (Ðp nguéi) kh«ng m¹, phñ hoÆc tr¸ng 7209.10 - ThÐp tÊm CT3 vµ CT3c cã chiÒu dµy tõ 4mm trë lª 3 7209.90 - Lo¹i kh¸c 0
 13. 13 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 7210 S¾t, thÐp kh«ng hîp kim, ®îc c¸n máng, cã chiÒu réng trªn 600mm, ®· phñ, m¹, tr¸ng: 7210.10 - Lo¹i cã chiÒu réng trªn 600mm vµ cã chiÒu dµy kh«ng qu¸ 1,2mm: 7210.10.1 -- Lo¹i ®· phñ kÏm hoÆc phñ hîp kim kÏm; m¹ kÏm, hoÆc 20 0 m¹ hîp kim kÏm; tr¸ng kÏm hoÆc tr¸ng hîp kim kÏm 7210.10.2 -- Lo¹i ®· phñ nh«m hoÆc phñ hîp kim nh«m; m¹ nh«m 20 0 hoÆc m¹ hîp kim nh«m; tr¸ng nh«m hoÆc tr¸ng hîp kim nh«m -- Lo¹i kh¸c: 7210.10.9 --- S¾t thÐp c¸n máng ®· tr¸ng hoÆc phñ hoÆc m¹ 3 1 thiÕc, ®· in ch÷, h×nh, biÓu tîng, nh·n vµ t¬ng tù 7210.10.9 --- Lo¹i kh¸c 0 9 7210.90 - Lo¹i cã chiÒu réng trªn 600 mm vµ cã chiÒu dµy trªn 1,2 mm: 7210.90.1 - Lo¹i ®· phñ kÏm hoÆc phñ hîp kim kÏm; m¹ kÏm hoÆc 10 0 m¹ hîp kim kÏm; tr¸ng kÏm hoÆc tr¸ng hîp kim kÏm 7210.90.2 - Lo¹i ®· phñ nh«m hoÆc phñ hîp kim nh«m; m¹ nh«m 10 0 hoÆc m¹ hîp kim nh«m; tr¸ng nh«m hoÆc tr¸ng hîp kim nh«m -- Lo¹i kh¸c: 7210.90.9 --- S¾t thÐp c¸n máng ®· tr¸ng hoÆc phñ hoÆc m¹ 3 1 thiÕc, ®· in ch÷, h×nh, biÓu tîng, nh·n vµ t¬ng tù 7210.90.9 --- Lo¹i kh¸c 0 9 7310.00 - C¸c lo¹i thïng, thïng t« n«, thïng h×nh trèng, can, hép, vµ c¸c lo¹i ®å chøa t¬ng tù dïng chøa mäi lo¹i vËt liÖu (trõ ga nÐn, ga láng) dung tÝch kh«ng qu¸ 300 lÝt, cã hoÆc kh«ng ®îc lãt hoÆc c¸ch nhiÖt nhng cha l¾p ghÐp víi thiÕt bÞ c¬ khÝ hoÆc kh«ng qu¸ 300 lÝt, cã hoÆc kh«ng ®îc lãt c¸ch nhiÖt nhng cha l¾p ghÐp víi thiÕt bÞ c¬ khÝ hoÆc thiÕt bÞ nhiÖt 7310.00.1 - Hép (lon) dïng ®Ó chøa mäi lo¹i vËt liÖu kÓ c¶ ®å ¨n, 20 0 ®å uèng (trõ ga nÐn, ga láng) 7310.00.9 - Lo¹i kh¸c 10 0 7418.00 Bé ®å ¨n, ®å nhµ bÕp, c¸c lo¹i gia dông kh¸c vµ c¸c bé 40
 14. 14 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 phËn rêi cña c¸c lo¹i ®ã, b»ng ®ång; miÕng cä nåi, cä röa vµ ®¸nh bãng, bao tay vµ c¸c lo¹i t¬ng tù b»ng ®ång; ®å trang bÞ trong nhµ vÖ sinh vµ c¸c bé phËn rêi cña chóng b»ng ®ång 7419.00 C¸c s¶n phÈm kh¸c b»ng ®ång 5 7607 Nh«m l¸ máng (®· hoÆc cha Ðp h×nh hoÆc båi trªn giÊy b×a, plastic hoÆc vËt liÖu båi t¬ng tù) cã chiÒu dµy kh«ng qu¸ 0,2mm kh«ng kÓ vËt liÖu båi - Cha ®îc båi: 7607.11 -- N¾p nh«m ®îc dïng ®Ó ®ãng chai lä thuèc thó y, dîc 1 phÈm 7607.19 -- Lo¹i kh¸c 1 - §· ®îc båi: 7607.21 -- N¾p nh«m lo¹i cã båi líp cao su dïng ®Ó ®ãng kÝn 3 hép thuèc thó y vµ dîc phÈm 7607.29 -- Lo¹i kh¸c 5 8413 - M¸y b¬m chÊt láng, kh«ng l¾p kÌm dông cô ®o lêng, m¸y n©ng b»ng chÊt láng .. .. 8413.60 - B¬m ho¹t ®éng b»ng ®éng c¬ quay: 8413.60.1 -- B¬m níc cã c«ng suÊt ®Õn 8000 m3/h 30 0 .. .. 8413.70 - B¬m li t©m lo¹i kh¸c: 8413.70.1 -- B¬m níc cã c«ng suÊt ®Õn 8000 m3/h 30 0 .. .. - B¬m kh¸c; m¸y n©ng chÊt láng: 8413.81 -- B¬m c¸c lo¹i: 8413.81.1 --- B¬m níc cã c«ng suÊt ®Õn 8.000 m3/h 30 0 .. .. - Phô tïng: 8413.91 -- Phô tïng m¸y b¬m níc, phô tïng m¸y b¬m tay 10 .. ..
 15. 15 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 8504 BiÕn thÕ ®iÖn, m¸y ®æi ®iÖn tÜnh (vÝ dô: m¸y chØnh l- u) vµ c¸c phÇn c¶m øng ®iÖn 8504.10 - ChÊn lu (Ballasts) dïng cho ®Ìn kh«ng s¹c hay ®Ìn tuýp: .. .. 8504.10.2 -- Dïng cho ®Ìn tuýp 30 0 .. .. 8513 §Ìn ®iÖn x¸ch tay ®îc thiÕt kÕ ho¹t ®éng b»ng nguån n¨ng lîng riªng cña nã (vÝ dô: pin kh«, ¾c quy, magnet«), trõ thiÕt bÞ chiÕu s¸ng thuéc nhãm 8512 8513.10 §Ìn: 8513.10.1 -- §Ìn chuyªn dïng cho thî má 5 0 8513.10.9 -- Lo¹i kh¸c 30 0 .. .. 8520 M¸y ghi ©m b¨ng tõ vµ c¸c lo¹i m¸y ghi ©m kh¸c cã hoÆc kh«ng l¾p kÌm bé phËn ph¸t thanh: 8520.10 - M¸y ®äc chÝnh t¶ lo¹i kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®îc nÕu 5 kh«ng cã nguån ®iÖn bªn ngoµi 8520.20 - M¸y tr¶ lêi ®iÖn tho¹i 5 - C¸c lo¹i m¸y ghi ©m b¨ng tõ kh¸c cã l¾p kÌm bé phËn ph¸t ©m thanh: -- Lo¹i d©n dông 50 -- D¹ng SKD 40 .. .. 8527 M¸y thu sãng dïng cho ®iÖn tho¹i radio, ®iÖn b¸o radio, truyÒn thanh radio, cã hoÆc kh«ng kÕt hîp trong cïng mét hép víi thiÕt bÞ ghi hoÆc sao l¹i ©m thanh hoÆc ®ång hå. - §µi thu thanh radio cã thÓ ho¹t ®éng, kh«ng cÇn nguån ®iÖn ngoµi, kÓ c¶ m¸y cã kh¶ n¨ng ®ång thêi thu sãng v« tuyÕn ®iÖn tho¹i hay v« tuyÕn ®iÖn b¸o: 8527.11 -- KÕt hîp víi thiÕt bÞ thu, ph¸t ©m thanh 40 8527.19 -- Lo¹i kh¸c 40 - §µi thu thanh radio kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®îc nÕu kh«ng
 16. 16 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 cã nguån ®iÖn bªn ngoµi, lo¹i dïng g¾n trong xe c¬ giíi, kÓ c¶ m¸y cã kh¶ n¨ng tiÕp sãng v« tuyÕn ®iÖn tho¹i, hay v« tuyÕn ®iÖn b¸o: 8527.21 -- KÕt hîp víi thiÕt bÞ thu, ph¸t ©m thanh 40 8527.29 -- Lo¹i kh¸c 40 - §µi radio thu thanh, kÓ c¶ thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng tiÕp sãng v« tuyÕn ®iÖn tho¹i hay v« tuyÕn ®iÖn b¸o: 8527.31 -- KÕt hîp víi thiÕt bÞ thu, ph¸t ©m thanh 40 8527.32 -- Kh«ng kÕt hîp víi thiÕt bÞ thu, ph¸t ©m thanh nhng cã 40 l¾p ®ång hå 8527.39 -- Lo¹i kh¸c 40 8527.90 - C¸c thiÕt bÞ kh¸c 40 - D¹ng SKD cña nhãm 8527 20 .. .. 8528 M¸y thu h×nh cã hoÆc kh«ng kÕt hîp trong cïng mét hép víi m¸y thu ph¸t radio hoÆc m¸y ghi hoÆc m¸y sao ©m thanh hoÆc h×nh ¶nh; mµn h×nh video vµ m¸y chiÕu h×nh video - M¸y thu h×nh cã hoÆc kh«ng cã kÕt hîp trong cïng mét hép víi m¸y thu ph¸t radio hoÆc m¸y ghi hoÆc m¸y sao ©m thanh hoÆc h×nh ¶nh: .. .. 8528.12 -- Lo¹i kh¸c, mµu: .. .. 8528.12.2 --- D¹ng SKD 50 0 .. .. 8702 Xe cã ®éng c¬ dïng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch c«ng céng 60 trªn 24 chç ngåi (xe bus) 8702.10 - Nguyªn chiÕc .. .. 8702.50 -- D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe ®· cã líp s¬n lãt tÜnh 7 ®iÖn 8702.60 -- D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe cha cã líp s¬n lãt tÜnh 5 ®iÖn
 17. 17 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 .. .. 8704 Xe cã ®éng c¬ dïng ®Ó vËn t¶i hµng ho¸ .. .. - Xe «t« thiÕt kÕ cã thïng chë hµng, kh«ng ph©n biÖt cã g¾n hay kh«ng g¾n víi thiÕt bÞ tù bèc xÕp hoÆc thiÕt bÞ tù ®æ: 8704.21 -- Träng t¶i kh«ng qu¸ 5 tÊn: --- Lo¹i xe thiÕt kÕ ®Ó chë hµng ho¸ nhÑ, cã h×nh d¸ng t¬ng tù xe thiÕt kÕ ®Ó chë kh¸ch, kÓ c¶ xe cã khoang vËn t¶i cïng víi khoang ngêi l¸i: .. .. 8704.21.1 ---- D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe ®· cã líp s¬n lãt tÜnh 9 5 ®iÖn 8704.21.1 ---- D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe cha cã líp s¬n lãt tÜnh 7 6 ®iÖn .. .. --- Lo¹i kh¸c: .. .. 8704.21.9 ---- D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe ®· cã líp s¬n lãt tÜnh 9 5 ®iÖn 8704.21.9 ---- D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe cha cã líp s¬n lãt tÜnh 7 6 ®iÖn .. .. -- Träng t¶i trªn 5 tÊn nhng kh«ng qu¸ 20 tÊn: --- Träng t¶i trªn 5 tÊn ®Õn 10 tÊn: 8704.22.1 ---- Nguyªn chiÕc 50 1 8704.22.1 ---- D¹ng SKD 30 2 .. .. 8704.22.1 ---- D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe ®· cã líp s¬n lãt tÜnh 5 5 ®iÖn 8704.22.1 ---- D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe cha cã líp s¬n lãt tÜnh 3 6 ®iÖn .. ..
 18. 18 Thu M· sè Tªn nhãm mÆt hµng Õ suÊt (%) 1 2 3 --- Träng t¶i trªn 10 tÊn nhng kh«ng qu¸ 20 tÊn: .. .. 8704.22.2 ---- D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe ®· cã líp s¬n lãt tÜnh 5 5 ®iÖn 8704.22.2 ---- D¹ng CKD2 cã th©n vµ vá xe cha cã líp s¬n lãt tÜnh 3 6 ®iÖn .. .. 8903 ThuyÒn vµ c¸c lo¹i tµu thuyÒn kh¸c dïng cho du lÞch, thÓ 10 thao; thuyÒn dïng m¸i chÌo vµ can« 8904 Tµu lai d¾t vµ tµu ®Èy 8904.10 - Lo¹i träng t¶i tõ 4000 CV trë xuèng 5 8904.90 - Lo¹i kh¸c 0 8905 Tµu thuyÒn ®Ìn hiÖu, tµu cøu ho¶, tµu hót n¹o, cÇn cÈu næi vµ tµu thuyÒn kh¸c mµ tÝnh n¨ng di ®éng trªn mÆt níc chØ nh»m bæ sung cho chøc n¨ng chÝnh cña c¸c ph- ¬ng tiÖn nµy; xëng söa ch÷a tµu næi, dµn khoan hoÆc dµn s¶n xuÊt næi hoÆc ngÇm 8905.10 - Dµn khoan, dµn s¶n xuÊt næi hoÆc ngÇm 5 8905.90 - Lo¹i kh¸c 5 8906 Tµu thuyÒn kh¸c; kÓ c¶ tµu chiÕn vµ tµu cÊp cøu, trõ thuyÒn dïng m¸i chÌo. 8906.10 - Lo¹i cã lîng chiÕm níc tõ 300 tÊn trë xuèng 5 8906.90 - Lo¹i kh¸c 0 8907 C¸c kÕt cÊu næi kh¸c (vÝ dô: bÌ, m¶ng, thïng chøa chÊt láng, kÐt son ®Ó thi c«ng cÇu cèng, bÕn tµu næi, phao, ®Ìn hiÖu næi) 8907.10 - Tµu thuyÒn b¬m h¬i 5 8907.90 - Lo¹i kh¸c 0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2