intTypePromotion=1

Quyết định 383/1998/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định 383/1998/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 383/1998/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình hành thu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 383/1998/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña t æ n g  côc  ë n g  t æ n g  c ôc h¶i q u a n  S è  383 /1998/TC H Q­Q §   g µy  17  tr n th¸ng  11 n¨ m  1998 v Ò  viÖc B a n  h µ n h  q u y  tr×nh  h µ n h  thu ® èi víi µ n g   ãa x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  h h T æ n g  côc  ëng t æng côc h¶i tr  quan ­ C¨n  LuËt ThuÕ     cø    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  ngµy  th¸ng 12  26    n¨m   1991  LuËt  vµ  söa  æi    ® bæ sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt ThuÕ  xuÊt khÈu,  thuÕ  nhËp  khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy  th¸ng 05  20    n¨m  1998; LuËt    ThuÕ   gi¸trÞgia t¨ngsè          02/1997/QH9  ngµy  th¸ng05  10     n¨m1997  LuËt ThuÕ     vµ    tiªu thô ® Æc     biÖtsè    05/1998/QH10  ngµy  th¸ng05  20    n¨m  1998; ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  th¸ng2  24    n¨m  1990. ­ Thùc    hiÖn NghÞ quyÕt 38/CP ngµy  th¸ng 5  04    n¨m  1994 cña ChÝnh  phñ  c¶ic¸ch thñ tôc hµnh  vÒ          chÝnh  ý  vµ  kiÕn  chØ ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ vÒ  viÖc chñ hµng tù khai  b¸o, tù tÝnh thuÕ  nªu t¹ C«ng  v¨n sè  i 6430/KTTH  ngµy 15/12/1997. ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  KiÓm       trathu thuÕ  xuÊtnhËp    khÈu. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh nµy Quy tr×nh hµnh          thu ®èi víi hµng  hãa xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  tõ ngµy  th¸ng kÓ    01    01  n¨m  1999. C¸c  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy  ®Òu     b∙ibá. §iÒu    «ng  3: C¸c  Côc  ëng,Vô  ëng,Thñ  ëng    tr   tr   tr c¸c®¬n  thuéc c¬  vÞ    quan Tæng côc    H¶i quan,Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  tæ  vµ  chøc,c¸nh©n  hµng      cã  hãa xuÊt khÈu,nhËp      khÈu chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 T æ n g  côc h ¶i  u a n q C é n g  h ß a  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   c viÖt n a m §éc lËp  Tù  ­  ­  do  H¹nh phóc Q u y  tr×nh h µ n h  thu ® èi víi µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  h (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  383/1998/TCHQ­Q§   sè  ngµy  th¸ng11  17    n¨m 1998). I/ g u yªn t ¾ c c h u n g:  N 1­    ngµy  th¸ng  n¨m  KÓ tõ  01  01  1999  hµng  ho¸  îc phÐp  ®   xuÊt  khÈu,  nhËp  khÈu  cña    c¸ nh©n,  chøc    tæ  khi lµm thñ    tôc H¶i quan ph¶i thùc    hiÖn  theo ®óng      tr×nh    t¹  c¸c bíc vµ  tù nh  iphÇn    IIquy tr×nh nµy  tÊtc¶    ë    c¸c ®Þa  ®iÓm  lµm        thñ tôcH¶i quan. 2­ Ngêi khai b¸o      H¶i quan    khi lµm thñ    tôc H¶i quan ph¶i tù kª      khai,tù    tÝnh thuÕ, tù nép      thuÕ  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    viÖc    tr   luËtvÒ  khaib¸o    cña m×nh. 3­    C¬ quan    H¶i quan  c¨n  vµo  cø  kÕt qu¶ tÝnh thuÕ cña ngêi khaib¸o      H¶i quan        ®Ó ra th«ng  thuÕ      êng    îc©n  vÒ    b¸o  ®èi víitr hîp ®   h¹n  thêigian,® îc     sù b¶o    l∙nh cña ng©n  hµng  hoÆc   tiÕp nhËn chøng    nép  tõ ®∙  thuÕ ®èi    víi hµng nép thuÕ  íckhigi¶i tr       phãng  hµng. 4­    C¬ quan  H¶i quan  tr¸ch nhiÖm   cã    kiÓm     íc,kiÓm     tra tr   tra trong    khi lµm        thñ tôc h¶iquan  kiÓm    vµ  trasau th«ng  quan,xö      lýkÞp      êng    thêic¸c tr hîp viph¹m    LuËt thuÕ, ph¸p      lÖnh thuÕ  ªnquan  li   ®Õn  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  viph¹m      vµ    c¸cv¨n b¶n ph¸p quy,quy      ®Þnh  cña ngµnh    H¶iquan. 5­ C¬    chÕ  hµnh    îcx©y  thu ®   dùng  thùc hiÖn  vµ    theo c¸cnguyªn t¾c:       ­Ch Æt      chÏ,®óng  chÝnh  s¸ch,ph¸p luËt.     ­Th«ng    tho¸ng,nhanh    chãng,thuËn    tiÖn. ­D©n     chñ,b×nh    ®¼ng. ­Kh«ng    phiÒn      hµ,tiªucùc. ­ Ph¸t huy      chñ, tù    vai trß tù    chÞu  tr¸ch nhiÖm     cña ngêi khai b¸o        h¶i quan;vaitrßtr¸chnhiÖm          gi¸m    s¸t,kiÓm    tracña    h¶iquan. II. éi d u n g  N Quy  tr×nh hµnh      thu bao  gåm   bícvµ  4    tr×nh tùnh      sau: Bíc1:Ngêikhaib¸o          h¶iquan      tùkª khai,  tÝnh  thuÕ,nép    thuÕ: ­Bé  s¬    hå  khaib¸o víi         quan  H¶i gåm     i c¸clo¹ giÊy têph¶inép          hoÆc   xuÊt  tr×nh khilµm            thñ tôcH¶i quan  theo quy    ®Þnh.
  3. 3 ­ Ngêi khaib¸o          h¶i quan    khai®Çy     tù kª    ®ñ chÝnh      x¸c néi dung nh÷ng  tiªuthøc      khai hµng    ghi trªn tê    ho¸  xuÊt nhËp khÈu theo nh b¶n  híng dÉn  ®Ýnh  kÌm    têkhai. ­ Dùa    vµo    tÝnh  c¨n cø  thuÕ  kª khaivµ    ®∙      x¸c®Þnh  sè,thuÕ  m∙    xuÊt,gi¸     tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh      ®Ó tù tÝnh to¸n sè    thuÕ ph¶i nép    cña tõng  i lo¹  thuÕ. Bíc2:TiÕp      nhËn  ®¨ng  têkhaihµng    ký      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. ­TiÕp    nhËn  s¬. hå  ­ KiÓm     hå  vµ      trabé  s¬  tê khaiH¶i quan  ®Çy  chÝnh        ®∙  ®ñ  x¸c®¶m  b¶o  hîp ph¸p,hîp  cho    lÖ  mét  chøng    bé  tõ lµm thñ    tôc H¶i quan theo quy ®Þnh  cña tõng lo¹ h×nh     i XNK. ­NÕu   hå  ®Çy  ®iÒu    bé  s¬  ®ñ  kiÖn    th× cho  ®¨ng  têkhai. ký    ­ Ph©n   i s¬    lo¹ hå  hµng ho¸ theo luång (luång xanh, luång    vµng, luång    ®á). ­ChuyÓn  hå  cho  phËn    bé  s¬  bé  thuÕ. ­ ChuyÓn    nh÷ng  nghivÊn,lËp biªnb¶n            viph¹m  ®Õn     phËn  li   c¸cbé  cã  ªn quan  lý. xö  Bíc3:Thu      thuÕ   ­KiÓm        ho¸ ­Gi¶iphãng  hµng: ­ C¨n  c¸c quy    cø    ®Þnh cña  ph¸p    thêigian  luËtvÒ    nép thuÕ, trªnc¬      së  sè thuÕ  ph¶i nép  ngêi khai b¸o      do      h¶i quan    tù tÝnh, c¬    quan  H¶i  quan    ra th«ng    b¸o thuÕ  yªu cÇu   îng nép  vµ    ®èi t   thuÕ thùc hiÖn    theo ®óng    quy ®Þnh. ­ Bé  s¬  îc chuyÓn    hå  ®   ®Õn   phËn  bé  kiÓm     tiÕn  ho¸ vµ  hµnh kiÓm     ho¸ theo ®óng    nguyªn t¾c  îcquy    ®   ®Þnh. ­ ChuyÓn      c¸cnghivÊn,biªnb¶n          viph¹m  ®Õn     phËn  ªnquan    c¸cbé  li   ®Ó xö  lý. ­Gi¶iphãng      hµng  sau    khi®∙: + Nép thuÕ hoÆc  b¶o    îc chÊp  l∙nh®   nhËn ®èi    víihµng ph¶inép    thuÕ  ngay. +  th«ng    Cã  b¸o thuÕ      ®èi víihµng  îc©n    thêigian nép  ®   h¹n vÒ      thuÕ. ­Gi¸m      s¸tviÖc    gi¶iphãng  hµng. ­ChuyÓn  s¬    phËn    hå  tíbé  i thuÕ. Bíc4:KiÓm      lýviph¹m     tra­Xö      ­KiÓm       trakÕt  qu¶      tùkª khai,     tÝnh  tù thuÕ  cña  ngêikhaib¸o h¶iquan.         ­ C¨n  kÕt    cø  qu¶ kiÓm       ho¸,c¸c nguyªn t¾c      x¸c ®Þnh  sè,thuÕ  m∙    xuÊt,   gi¸tÝnh    thuÕ  khaib¸o  vµ    cña  ngêikhaib¸o        h¶iquan    x¸c ®Þnh ®óng  thuÕ  sè  ph¶inép.   ­Xö          lýc¸cviph¹m  thuÕ. vÒ  ­Ra    quyÕt ®Þnh    ®iÒu  chØnh  thuÕ  sè  ph¶inép.   ­KÕ         to¸nthu nép  thuÕ. ­ Phóc    tËp,x¸c ®Þnh  s¬      hå  ph¶ikiÓm       tratiÕp    c¸c kh©u  ªnquan  li   sau  khith«ng    quan.
  4. 4 ­S¾p     xÕp u    s¬. l tr÷hå 
  5. 5 T ã m  t ¾t q u y  tr×nh h µ n h  thu m íi Kª  khai §¨ng ký  KiÓm        ho¸ ­thu thuÕ   ­ KiÓm      lý tra­xö    têkhai   Gi¶iphãng    hµng Vi ph¹m   ­ LËp  hå  ­   TiÕp  ­Ra  bé    th«ng  thuÕ b¸o  ­ KiÓm       trakhaib¸o    s¬ khai  b¸o nhËn  s¬ ­Thu    hå    thuÕ cña ngêi khai b¸o  HQ Bé  phËn  thuÕ HQ   c¨n  kÕt  vµ  cø  ­ KiÓm  tra  qu¶ kiÓm   ho¸ tÝnh  ­Tù      kª khai hå  s¬ ­Nép    thuÕ to¸n ®èi chiÕu sè  ­ Ph©n   i lo¹  Ng êikhaib¸o      HQ thuÕ ph¶inép, trªn       ­  Tù  tÝnh  hå  hµng  s¬  c¬  ®ã   quyÕt  së  ra  thuÕ   theo ho¸   theo ­      KiÓm   ho¸ theo ph©n  ®Þnh  ®iÒu  chØnh  LuËt   thuÕ  luång   luång hµng   sè thuÕ  ph¶inép.   hiÖn hµnh. (xanh,   ­Ghi kÕt      qu¶ kiÓm  ho¸ ­  lý vi ph¹m  Xö      vÒ  vµng,®á)   thuÕ ­ Gi¸m  s¸t  gi¶i  phãng  ­ KÕ  to¸n thu nép    hµng thuÕ ­ X¸c ®Þnh  hå s¬  ph¶i kiÓm  tra sau  th«ng quan ­Phóc   u    tËp,l tr÷. Ngêikhai   Bé  phËn Bé  phËn kiÓm ho¸ Bé phËn  KiÓm   tra   h¶i b¸o    GSQL gi¸m  s¸t thu thuÕ   quan
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2