intTypePromotion=1

Quyết định 383/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định 383/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 383/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 383/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  383/1999/Q§­N H N N 1  n g µ y 22  n th¸ng  10 n¨ m  1999 V Ò  vi Ö c ® i Ò u  ch Ø n h  tr Ç n   su Ê t ch o  vay b » n g  l∙i ® å n g  Vi Ö t N a m   ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   c ® è i  íi h¸ch h µ n g v  k           Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc vµ  Ët c¸c tæ    cø    h Nh n   Lu     chøc  Ýn  ông  µy  td ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 3/2/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay  iÒu  ® chØnh  Çn    Êt cho  tr l∙su   i vay  b»ng  ng  Öt Nam   ®å Vi   cña    chøc  Ýn  ông  i víi c¸ctæ  td ®è     kh¸ch hµng      nh sau: 1. H¹  Çn    Êt cho     tr l∙ su   i vay th«ng  êng  i  íikh¸ch  µng    th ®è v   h ë khu  ùc  v thµnh  Þ  õ 1,05%/th¸ng xuèng  th t     0,85%/th¸ng,¸p  ông   d chung cho  Êtc¶    t   c¸c tæ chøc  Ýn  ông,trõc¸ctæ  td       chøc  Ýn  ông  ãië  td n   Kho¶n  §iÒu  µy. 3  n 2. H¹  Çn    Êt cho    tr l∙ su   i vay th«ng  êng  ña  chøc  Ýn  ông  i  íi th c tæ  td ®è v   kh¸ch hµng      ë khu  ùc  v n«ng th«n tõ1,05%/     th¸ng  èng   xu 1%/  th¸ng; 3. Gi÷    nguyªn  Çn    Êt cho  tr l∙ su   i vay  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  c ng h th m   ph n«ng th«n,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ  îp      Ýn  ông    td nh d c s v H t¸cx∙t d cho  vay  i ®è   víithµnh      viªn theo quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 189/1999/Q§­NHNN1   µy  ng 29/5/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   Ò   Öc  c Th ®è Ng h Nh v vi quy  nh  Çn    Êt ®Þ tr l∙ su   i cho vay  ña  chøc  Ýn  ông  i víi c tæ  td ®è    kh¸ch hµng.   §i Ò u    Ò     Êtcho    ®∙i, 2. V l∙su   vay u    ®Þnh nh  : i quy    sau  1. L∙isuÊt cho       vay  éc khu  ùc  miÒn  ói(theo quy  nh  ¹  thu   v 3  n    ®Þ tiQuy Õt  ®Þnh  è  s 42/UB/UB­   µy  Q§ ng 23/5/1997  Ò   v c«ng  Ën  nh danh  ôc  khu  ùc  m 3  v miÒn  óivµ  ïng cao  ña  û   n  v   c U ban  ©n  écmiÒn  ói),   ¶o, vïng ®ång  µo  d t  n ® h¶i     b Kh¬    èng  Ëp  me s t trunggi¶m    30%   víi   Êtcho  so    i l∙su   vay  ïng lo¹ ; c i 2. C¸c    møc    Êt cho  l∙su   i vay  ®∙ikh¸c tiÕp tôc thùc hiÖn  u           theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  èng  c  ©n  µng  µ   íc. h c Th t   ph v Th ®è Ng h Nh n    Ò u      Êt nî qu¸ h¹n  îctho¶  Ën  §i 3. L∙isu       ®   thu trong Hîp  ng  Ýn  ông    ®å td gi÷a tæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng,nhng      kh«ng    qu¸ 150%   møc    Êtcho  l∙su   i vay  ïng lo¹ ghitrong Hîp  ng  Ýn  ông. c i      ®å t d
  2. 2 §i Ò u 4. C¸c  chøc  Ýn  ông  cø  µo    tæ  td c¨n  v c¸c møc   Çn    Êt quy  tr l∙ su   i ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy    n  nh    ti   1  ®Þ n ®Ó Ê ®Þ c¸c møc    Êt tiÒn göivµ    l∙su   i     l∙ i suÊt cho    vay  ô  Ó, phï hîp víithêih¹n  c th           vay  èn, chÝnh  v  s¸ch kh¸ch hµng  µ      v ®iÒu  Ön  ¹t®éng  ña  õng tæ  ki ho   c t   chøc  Ýn  ông. td Sè     î ®∙  d n   cho  vay  µ    îp  ng  Ýn  ông  ∙  ý  Õt  ng  a    v c¸c h ®å td ® k k nh ch gi¶i ng©n  hoÆc     ©n  a  Õt  Ýnh  n   µy  gi¶ing ch h t ®Õ ng Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc, ®Þ n c hi l   ® îctiÕp tôcthùc hiÖn         theo møc    Êt ®∙  l∙su   tho¶ thuËn  ÷a kh¸ch hµng  µ    i   gi     v tæ chøc  Ýn  ông  td trong Hîp  ng  Ýn  ông; viÖc    ®å td   xem   Ðt  iÒu  x® chØnh gi¶m    l∙i suÊt cho    vay  ña    c c¸c kho¶n  cho vay  µy  n theo  Çn    Êt míido  tr l∙su     Tæng  i gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c  tæ  ®è )  chøc  Ýn  ông  Õt ®Þnh. td quy   §i Ò u  5. Quy Õt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 25/10/1999. C¸c    quy  nh   Ò   ®Þ v møc   Çn  i Êt  tr l∙ su cho    vay b»ng  ng  Öt ®å Vi   Nam   ¹  t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 266/1999/Q§­ NHNN1   µy  ng 30/7/1999   ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  iÒu  Ng h Nh n   vi ® chØnh  Çn  i Êt  tr l∙ su cho    vay b»ng  ®ång  Öt Nam   ña    chøc  Ýn  ông  i víikh¸ch hµng  µ  ¹  Vi   c c¸c tæ  td ®è       v ti ChØ   Þ  th sè 05/1999/CT­ NHNN1   µy  ng 1/9/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   vÒ   Öc  iÒu  vi ® chØnh gi¶m  Çn    Êt cho  tr l∙su   i vay b»ng  ng  Öt Nam   ña    ®å Vi   c c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  h th m  doanh  i víi ®è    kh¸ch hµng      ë khu  ùc  µnh  Þ    v th th tr¸i víi  Quy Õt  nh  µy  Õt  Öu  ùcthi µnh. ®Þ n h hi l     h §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   ícTrung  ng, 6. Th tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ¬  gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ­ ¬ng; Chñ   Þch  éi®ång    t h  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c    ®è ( Gi¸m  c      chøc  ®è ) c¸c tæ  tÝn  ông  Þu  d ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2