intTypePromotion=1

Quyết định 383/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 383/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 383/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành mẫu điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 383/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi      ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h     c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  383/2002/Q§­N H N N   ® h n g µ y  24 th¸ng 4 n¨ m  2002 v Ò   Ö c ba n   µ n h  m É u  §i Ò u  l Ö   vi h N g © n  h µ n g   ¬ n g  m ¹ i c æ  p h Ç n  c ñ a N h µ  n íc v µ  n h © n  d © n   th Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10,LuËt c¸c      tæ  chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 ­C¨n  LuËt doanh    cø    nghiÖp  è  s 13/1999/QH10  µy  ng 12/6/1999 ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 49/2000/N§­   µy  CP ng 12/9/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i; v tæ  v ho   c Ng h th m ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô     ©n   µng  µ  chøc  Ýn  ông    ®Ò ngh c V tr V c¸c Ng h v tæ  td phiNg ©n  µng    h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1.  Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt  nh   µy  É u   iÒu  Ö  ©n   ®Þ nm ® l Ng hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n. th m   ph c Nh n   nh d §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ  É u   iÒu  Ö  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn    m ® l Ng h th m   ph ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 07/NH­Q§   µy  01­ ng 08­ 1991  ña  èng  c  ©n  µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u    3. Trong  êih¹n  th¸ngkÓ   õngµy  Õt  nh  µy  ã  Öu  th   06    t  quy ®Þ n c hi lùc thihµnh, c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ña  µ   íc vµ  ©n  ©n         h th m   ph c Nh n   nh d c¨n  vµo  É u   iÒu  Ö  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ña  µ   íc vµ  cø  m ® l Ng h th m  ph c Nh n   nh©n  ©n  d ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy    ©y  ùng  Òu  Ö  ña  ©n   ®Þ n ®Ó x d §i l c Ng hµng  × nh, tr×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícchuÈn  m     ®è Ng h Nh n   y.
 2. 2 §i Ò u 4. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô     ©n   µng  µ  chøc    tr V c¸c Ng h v tæ  tÝn  ông    ©n   µng, thñ  ëng    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc d phi Ng h   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ViÖt Nam,  Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc Ng h Nh n     ph tr   thuéc Trung  ng, Chñ   Þch  µ    µnh    éi ®ång  ¬  t v c¸c th viªnH   qu¶n  Þ,Trëng    tr   ban vµ    µnh    c¸c th viªnBan  Óm     µ  ki so¸tv Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  ®è Ng h th ng  ¹icæ   Èn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n  ã  ¬ m   ph c Nh n   nh d c tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n M É u  ® i Ò u  l Ö  N g © n  h µ n g   ¬ n g  m ¹ i c æ  p h Ç n   th (§iÒn    ©n  µng) tªnNg h P h Ç n  m ë  ® Ç u   Ng ©n  µng    y  )  µNg ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ña  µ   íc h (tªn®Ç ®ñ l   h th m   ph c Nh n   vµ  ©n  ©n  nh d (sau ®©y  äit¾tlµNg ©n  µng) ® îcthùc hiÖn  ¹t®éng  ©n     g      h      ho   Ng hµng  µ    ¹t®éng  v c¸c ho   kinh doanh    kh¸c cã  ªnquan    li   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËtv×  ôc    î nhuËn, gãp  Çn  ùc hiÖn    ôc     m tiªul   i   ph th   c¸c m tiªukinh tÕ  ña  µ     c Nh níc.Tæ     chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n   µng  îcthùc hiÖn  v ho   c Ng h ®    theo  iÒu  Ö  µy, ® ln   c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µ      ®Þ hi h c Ng h Nh n     v c¸cquy  nh   ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh     h kh¸ccã  ªnquan.   li   §iÒu  Ö  µy  §¹ihéi ®ång    «ng  ña  ©n   µng  l n do      cæ ® c Ng h quyÕt  nh   ®Þ th«ng qua  ¹  éc  äp  ¹ihéi ®ång    «ng  chøc  µy..  t icu h §     cæ ® tæ  ng .th¸ng.. n¨m    . 200... M ô c  I ® Þ n h  n g h Ü a  c¸c thu Ë t n g ÷  trong §i Ò u l Ö §iÒu    nh   1: ®Þ ngh Üa 1.Trong  Òu  Ö  µy,nh÷ng  Ëtng÷    §i l n   thu   sau  y  ã  Üa    ®© c ngh nh sau: a) “§Þa  µn    b kinh doanh” lµ ph¹m    a   ý® îcghitrong giÊy  Ðp  ña       vi®Þ l         ph c Ng ©n   µng  µ   ícm µ   ¹    ©n   µng  îcthiÕtlËp    iÓ m   ¹t®éng  h Nh n   t i Ng ®ã h ®    c¸c ® ho   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   b) “Vèn  iÒu  Ö”lµvèn  tÊtc¶      «ng  ng  ãp  µ  îcghivµo    ® l    do    c¸ccæ ® ®ã g v ®     ®iÒu  Ö  µy. ln c) “Cæ     µ sè  Òn  µng    tøc”l   ti h n¨m  îc trÝch tõ lî nhuËn  ña  ©n   µng  ®      i c Ng h ®Ó     tr¶cho  çi cæ   Çn. m   ph d) “LuËtdoanh      nghiÖp“cã  Üa  µluËtdoanh    ngh l     nghiÖp  îcQuèc  éin­ ®  h  íccéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam     ho x∙h   ngh Vi   th«ng qua  µy  th¸ng6  ng 12    n¨m  1999. ®)  µy  µnh  Ëp”cã  Üa  µ ngµy  µ   ©n   µng  îc Ng ©n   µng  “Ng th l   ngh l  m Ng h ®  h Nhµ   ícViÖtNam   ý  Õt ®Þnh  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng. n    k quy   c gi   th l   ho   e) “Cæ   «ng  ® s¸ng  Ëp”cã  Üa  µ ngêi tham    µo  Öc  l   ngh l    gia v vi th«ng    qua §iÒu  Ö  u     ña  ©n  µng. l ®Ç tiªnc Ng h
 3. 3 g) “Ph¸p luËt”cã  Üa  µ tÊtc¶    Ët,ph¸p  Önh, nghÞ   nh,        ngh l     c¸c lu   l   ®Þ quy ®Þnh,  th«ng , quyÕt  nh  µ    t  ®Þ v c¸c v¨n  b¶n ph¸p  Ët kh¸c ® îc c¸c c¬  lu         quan  Nhµ   íc ViÖt Nam   n    ban  µnh  h theo  õng  êikú  ªnquan  n     ¹t®éng   t th   li   ®Õ c¸c ho   Ng ©n  µng. h h) “LuËtc¸c tæ        chøc  Ýn  ông” cã  Üa  µLuËt c¸c tæ  td   ngh l      chøc  Ýn  ông  td ® îc Quèc  éi níc céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam     h    ho x∙ h   ngh Vi   th«ng qua  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997. i) èn   “V ph¸p ®Þnh”  µvèn  èi Óu theo yªu cÇu  ña    l  t  thi      c ph¸p luËt®Ó   µnh      th lËp Ng ©n  µng.   h k) “Cæ   «ng  ín”lµ tæ    ® l     chøc  hoÆc     ©n  ë  ÷u    c¸ nh s h trªn10%   èn  iÒu  v® lÖ hoÆc   ¾ m   ÷    n gi trªn 10%   èn    Çn  ã  v cæ ph c quyÒn  á  Õu  ña  ©n   b phi c Ng hµng. l)“Ban  iÒu  µnh”  ã    ® h c nghÜa  µ Tæng   l  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),c¸c Phã  ®è     Tæng  Gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c)  µ  Õ   ®è v K to¸n tr ng  ña  ©n   µng  îc Héi   ë c Ng h ®   ®ång qu¶n  Þbæ   Ö m  µm  tr   nhi l ban  iÒu  µnh  ña  ©n  µng. ® h c Ng h m)  “NHNN”  ã  Üa  µNg ©n  µng  µ   ícViÖtNam. c ngh l   h Nh n     n) “Cæ   Çn”  µvèn  iÒu  Ö  îcchiathµnh    Çn    ph l  ® l®     c¸cph b»ng  nhau. o) “Cæ   Õu” lµ chøng    phi     chØ  Ng ©n   µng    µnh    Ën  Òn   do  h ph¸th x¸c nh quy së  ÷u  ét  h m hoÆc   ét  è    Çn  ña  ©n   µng. Cæ   Õu  ña  ©n   m s cæ ph c Ng h   phi c Ng hµng  ã  Ó  µcæ   Õu      c th l   phi ghitªnhay    Õu  cæ phi kh«ng      ghitªntheo quy  nh   ®Þ cña  Òu  Ö  ©n  µng. §i l Ng h p) “Cæ   «ng”  µ tæ  ® l   chøc  hoÆc     ©n  ë  ÷u  ét  c¸ nh s h m hoÆc   ét  è    m s cæ phÇn  ña  ©n   µng  µ  ¨ng  ý    c Ng h v® k tªn trong sæ   ¨ng  ý    «ng  ña  ©n    ® k cæ ® c Ng hµng  íi   v   c¸ch m ét  êin ¾ m   ÷(c¸c)cæ   Çn. t   ng   gi     ph q) “Sæ   ¨ng  ý    «ng”  µ m ét  µiliÖu  ® k cæ ® l  t  b»ng v¨n b¶n, tÖp  ÷  Öu   d li   ®iÖn  ö hoÆc   hai.Sæ   ¨ng  ý    «ng  t  c¶    ® k cæ ® ph¶i cã    éi dung  ñ  Õu    c¸c n   ch y theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n r)“Thêih¹n  ¹t®éng”  ã  Üa  µthêigian Ng ©n   µng  îctiÕn hµnh      ho   c ngh l      h ®    c¸cho¹t®éng     kinh doanh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt, Ó   õngµy  îcNg ©n       t  k ®  hµng  µ   íccÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng. Ng ©n  µng  ã  Ó  îc Nh n   gi   th l   ho     h c th ®   gia h¹n  êih¹n  ¹t®éng    ¬  ë  Õt  nh  ña  ¹ihéi®ång    «ng     th   ho   trªnc s quy ®Þ c §    cæ ® vµ ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.    h Nh n   thu s)“ViÖtNam”  ã  Üa  µníccéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.     c ngh l     ho x∙h   ngh Vi   2­ Trong  iÒu  Ö  µy,bÊt kú  Én  Õu  µo  í bÊt cø    ® l n     d chi n t     quy  nh  i ®Þ hoÆc   v¨n b¶n    ph¸p  Ëtnµo  Ïbao  å m   nh÷ng  öa  æi  lu   s  g c¶  s® hoÆc     v¨n b¶n ph¸p  Ët lu   thay thÕ  ña  óng.   c ch 3­ C¸c      îc® a  µo    tiªu®Ò ®   v chØ    Ön  ®Ó ti theo  âivµ  d   kh«ng ¶nh  ëng  í h t i cÊu  óccña  Òu  Ö  µy. tr   §i l n M ô c  II Tªn ® Þ a  c h Ø  v µ  th êi gian h o ¹t ® é n g  c ñ a N g © n  h µ n g    
 4. 4 §i Ò u      a  2: Tªn,®Þ chØ   µ  êigian  ¹t®éng  ña  © n   µng  v th   ho   c Ng h Ng ©n   µng    y  ),díi y   îcgäilµNg ©n   µng, ® îcphÐp  ¹t h (tªn®Ç ®ñ    ®© ®       h    ho   ®éng theo  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  è    µy    gi ph th l v ho   s []ng []th¸ng []n¨m         []do Thèng  c  ©n  µng  Êp  µ  ã: ®è Ng h c vc 1­ T    c¸ch ph¸p nh©n      theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam        2­ Tªn  ña  ©n  µng  µ[]   y    µ    Õtt¾tb»ng  Õng  Öt).   c Ng h l   (tªn®Ç ®ñ v tªnvi     ti Vi Tªn  y    ®Ç ®ñ b»ng  tiªngAnh    [] Tªn  Õtt¾tb»ng  Õng Anh: vi     ti   3­ Trô  ë  Ýnh  Æt  ¹ :   s ch ® ti §iÖn  ¹i tho   [] Fax: Email(nÕu  ã):   c Trang  Web   Õu  ã): (n c 4­  Þa  § chØ,    äivµ  ét  è  tªng   m s th«ng    Õu  ã) vÒ       tin(n c   c¸c chinh¸nh,v¨n    phßng  idiÖn,c«ng    ùcthuéc. ®¹     tytr   5­ §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng, c¸cc¬    l tæ  v ho       quan  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh. l  ® h 6­ Vèn  iÒu  Ö      ® l [] (b»ng  è  µ  s v b»ng  ÷). ch 7­ Con  Êu  d riªng vµ  µikho¶n    t  riªng m ë   ¹  ©n   µng  µ   íc vµ      ti Ng h Nh n   c¸c Ng ©n  µng  h trongnícvµ  ícngoµitheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.     n      ®Þ c Ng h Nh n 8­ B¶ng  ©n  i tµis¶n  µ    ü    c ®è     v c¸cqu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt    9­ Thêih¹n ho¹t®éng  µ[]       l   n¨m. M ô c  III M ô c  tiªu ñ a N g © n  h µ n g,   c n é i d u n g  v µ  p h ¹ m  vi h o ¹t ® é n g     §i Ò u  .M ôc     ña  © n   µng  3  tiªuc Ng h 1.LÜnh  ùc    v kinhdoanh  ña  ©n  µng  µ[. . ..   c Ng h l   . . .] 2­ M ôc    ña  ©n  µng  µ[. . ..   tiªuc Ng h l   . . .] 3­ [C¸cm ôc        tiªukh¸c](nÕu  ã)phïhîp víi   c       quy  nh  ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh     h vµ  Õu   Êt  ú  ôc     µo  n b km tiªun trong  è  ÷ng  ôc     µy  Çn  îc NHNN   s nh m tiªun c ®  chÊp  Ën,th× Ng ©n  µng  thu     h chØ  ã  Ó  ùc hiÖn  ôc      c th th   m tiªu®ã sau    ∙  îc khi® ®   Ng ©n  µng  µ   íccã    h Nh n   v¨n b¶n  Êp  Ën. ch thu §i Ò u    4: Huy  ng  èn  ®é v   ©n  µng  Ng h huy  ng  èn  íi   ×nh  ®é v d   h c¸c thøc sau:   1­  Ën   Òn  öi cña    chøc, c¸  ©n  µ    chøc  Ýn  ông  Nh ti g   c¸c tæ    nh v c¸c tæ  td kh¸c díic¸c h×nh       thøc  Òn  öi kh«ng  ú  ¹n,tiÒn  öi cã  ú  ¹n  µ    ¹  ti g   kh   g   k h v c¸c lo i tiÒn göikh¸c.   
 5. 5 2­ Ph¸thµnh    chøng chØ   Òn  öi,tr¸ phiÕu  µ  Êy  ê cã    ti g     i v gi t   gi¸kh¸c ®Ó    huy  ng  èn  ña  chøc, c¸ nh©n  ®é v c tæ     trong  íc vµ  µi níc khi ® îc Thèng  n   ngo         ®èc  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. Ng h Nh n   thu 3­ Vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  v c c¸c tæ  td kh¸c ho¹t®éng  ¹  Öt Nam   µ      ti Vi   v cña  chøc  Ýn  ông  ícngoµi, tæ  td n  4­ Vay  èn  ¾n  ¹n cña  ©n  µng  µ   ícdíi ×nh    v ng h  Ng h Nh n     h thøc t¸ cÊp  èn.    i v 5­ C¸c  ×nh  h thøc huy  ng  èn  ®é v kh¸c hoÆc     theo quy  nh  ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc. Nh n   §i Ò u    ¹t®éng  Ýn  ông 5: Ho   td   ©n   µng  Êp  Ýn  ông  Ng h ctd cho  chøc,c¸ nh©n  íic¸c h×nh  tæ     d    thøc    cho vay, chiÕt khÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy  ê  ã        th phi v gi t c gi¸kh¸c,b¶o   l∙nh,cho    thuª tµi    chÝnh  µ    ×nh  v c¸ch thøc kh¸ctheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.       ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u    h×nh  6: C¸c  thøc  vay  Ng ©n   µng  h cho    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ     vay  èn  íic¸c h×nh  v d    thøc    sau ®©y: 1­ Cho vay  ¾n   ¹n  ng h nh»m   ¸p  ® øng nhu  Çu  èn  c v cho s¶n  Êt,kinh xu     doanh,dÞch  ô,®êi sèng.   v    2­ Cho    vay  trung h¹n,dµih¹n        nh»m   ùc hiÖn    ù    u      iÓn th   c¸c d ¸n ®Ç tph¸ttr   s¶n  Êt,kinhdoanh,dÞch  ô  i sèng. xu     v ®ê   §i Ò u  X Ðt  Öt  7:  duy cho  vay,kiÓ m     µ  ö  ý   trav x l   1­  ©n   µng  îc quyÒn  cÇu  Ng h ®  yªu  kh¸ch hµng    cung  Êp  µiliÖu chøng  c t    minh  ¬ng    ph ¸n kinh doanh    kh¶  , thi kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  × nh  µ  ña  êi t  cm v c ng   b¶o    íckhiquyÕt  nh  l∙nhtr     ®Þ cho  vay;cã  Òn  Ê m     Öc    quy ch døt vi cho  vay,thu    håinîtr ch¹n      Ön      í   khiph¸thi kh¸ch hµng    cung  Êp  c th«ng      ù  Ët,   ¹m  tinsais th   ph vi hîp ®ång  Ýn  ông.   td 2­ Ng ©n  µng  ã  Òn  ö  ýtµis¶n    h c quy x l    b¶o  ¶m   Òn vay  ña  ® ti   c kh¸ch hµng    vay,tµis¶n  ña  êib¶o       c ng   l∙nhtrong viÖc  ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v b¶o        l∙nh®Ó thu håi nî theo     quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ®Þ c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn    ® ti vay cña    chøc  Ýn  ông; khëikiÖn  c¸c tæ  td     kh¸ch hµng    ¹m  îp ®ång  Ýn  ông    viph h   td vµ  êib¶o    ng   l∙nhkh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Üa  ô    ®ó ngh v b¶o l∙nhtheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.    3­ Ng ©n  µng  îcmiÔn, gi¶m    Êt cho    h ®    l∙su   i vay,phÝ  ©n  µng;gia h¹n    Ng h    nî;mua    îtheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   b¸n n     ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u    8. B¶o    l∙nh 1­  ©n   µng  Ng h b¶o    l∙nhvay,b¶o      l∙nhthanh to¸n,b¶o    ùc hiÖn  îp   l∙nhth   h  ®ång, b¶o    ù  Çu  µ    ×nh    l∙nhd th v c¸ch thøc b¶o    ©n  µng    l∙nhNg h kh¸ccho        c¸ctæ chøc  Ýn  ông,c¸nh©n  td    theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n
 6. 6 2­  ©n   µng  îc phÐp  ùc  Ön  Ng h ®  th hi thanh to¸n quèc  Õ  îc thùc  Ön    t®  hi b¶o    l∙nhvay,b¶o      l∙nhthanh    µ    ×nh  to¸nv c¸c h thøc b¶o    ©n   µng  l∙nhNg h kh¸c  m µ   êi nhËn  ng   b¶o    µ tæ  l∙nh l   chøc  nh©n  íc ngoµi theo  c¸  n    quy  nh   ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u 9:  Õt  Êu,    Õt  Êu,  Ç m   è  ¬ng  Õu  µ    Chi kh t¸ichi kh c c th phi v c¸c giÊy  ê cã    ¾ n   ¹n  t   gi¸ng h kh¸c 1­  ©n   µng  îccÊp  Ýn  ông  íih×nh  Ng h ®  td d  thøc  ÕtkhÊu  ¬ng  Õu  chi   th phi vµ    Êy tê cã    ¾n  ¹n  c¸cgi     gi¸ng h kh¸ctheo    quy  nh  ®Þ ph¸p  ËthiÖn  µnh.Ng êi lu   h     chñ  ë  ÷u  ¬ng  Õu  µ    Êy têcã    ¾n  ¹n kh¸cph¶ichuyÓn  s h th phi v c¸cgi     gi¸ng h      giao  ngay  äi  Òn, lîÝch  îp ph¸p ph¸tsinh tõc¸cgiÊy tê®ã   m quy   i h              cho  ©n  µng. Ng h 2­  ©n   µng  îc cÊp  Ýn  ông  íih×nh  Ng h ®  td d  thøc  Ç m   è  ¬ng  Õu  µ  c c th phi v c¸c giÊy  ê cã    ¾n   ¹n    t   gi¸ng h kh¸c theo    quy  nh  ®Þ ph¸p  ËthiÖn  µnh. Ng ©n   lu   h   hµng  îc thùc  Ön    Òn  µ  î Ých  îp  ®  hi c¸c quy v l i h ph¸p  ph¸tsinh    trong  êng  îp tr h  chñ  ë  ÷u    Êy tê ®ã   s h c¸c gi     kh«ng  ùc hiÖn  y    ÷ng  th   ®Ç ®ñ nh cam   Õt  k trong hîp    ®ång  Ýn  ông. td 3­ Ng ©n  µng  îct¸ chiÕtkhÊu, cÇ m   è  ¬ng  Õu  µ    Êy tê cã    h ®  i       c th phi v c¸c gi     gi¸ng ¾n  ¹n    h kh¸c ®èi víi   chøc  Ýn  ông        tæ  c¸c td kh¸c theo    quy  nh  ®Þ ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh. h 4­ Ng ©n  µng  ã  Ó  îcNg ©n  µng  µ   íct¸ chiÕu  Êu  µ    h c th ®   h Nh n    i kh v cho   vay trªnc¬  ë  Ç m   è  ¬ng  Õu  µ    Êy  ê cã    ¾n   ¹n    sc c th phi v c¸c gi t   gi¸ng h kh¸c ®∙  îc  ®  chiÕtkhÊu    theo quy  nh    ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh.    h §i Ò u  .C«ng    10   ty cho  thuª tµichÝnh       ©n   µng  Ng h ph¶i thµnh  Ëp    l C«ng    ty cho thuª tµichÝnh    ¹t®éng     khi ho   cho    µichÝnh. thuªt   §i Ò u    µi kho¶n  Òn  öi  ña  © n   µng  11. T   ti g c Ng h 1­  ©n   µng  ë   µikho¶n  Òn  öi t¹  ©n   µng  µ   íc (Së  Ng h m t  ti g   iNg h Nh n   giao  dÞch  hoÆc     chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è) n¬i Ng ©n   µng  Ng h Nh n     ph     h ® Æt   ô së  Ýnh  µ  tr   ch v duy  × t¹    è    Òn  öi dù  ÷b ¾t  éc  tr   i s d ti g   tr   ®ã bu theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc; c Ng h Nh n 2­    Chi nh¸nh  ña  ©n   µng  ë   µikho¶n  Òn  öi t¹    c Ng h m t  ti g   i nh¸nh  ©n   chi Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬i® Æt  ôsë  ña  ë  Nh n     hn  tr   c S giao dÞch,chinh¸nh.      3­ Ng ©n   µng  ë   µikho¶n    h m t  cho  kh¸ch hµng    trong nícvµ  µiníctheo     ngo       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.    §i Ò u  .D Þch  ô  12   v thanh  to¸n vµ  © n   ü   ng qu 1­ Ng ©n  µng  ùc hiÖn    Þch  ô    h th   c¸cd v thanh    µ  ©n  ü: to¸nv ng qu a) Cung    øng    ¬ng  Ön thanh  c¸cph ti   to¸n b) Thùc  Ön    Þch  ô    hi c¸cd v thanh    to¸ntrong níccho     kh¸ch hµng   c)Thùc  Ön  Þch  ô    é  µ    é.   hi d v thu h v chih
 7. 7 d)  ùc  Ön  Th hi c¸c  Þch  ô  d v thanh to¸n kh¸c    theo quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc. Nh n ®)  ùc  Ön  Þch  ô  Th hi d v thanh to¸n quèc  Õ    îc Ng ©n   µng  µ   íc   t khi®   h Nh n   cho  Ðp. ph e) Thùc  Ön  Þch  ô    µ    Òn m Æt     hi d v thu v ph¸tti   cho  kh¸ch hµng.   2­  ©n   µng  chøc  Ö   èng  Ng h tæ  h th thanh to¸n néi bé   µ      v tham   gia  Ö   h thèng thanh    ªnNg ©n  µng  to¸nli   h trong níc.Tham       Ö   èng     gia c¸c h th thanh    to¸n quèc  Õ    îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp. t khi®   h Nh n   ph §i Ò u    ho¹t®éng  13: C¸c    kh¸c  Ng ©n  µng  ùc hiÖn    ¹t®éng  h th   c¸cho   kh¸csau  y:   ®© 1­  ïng  èn  Òu  Ö  µ  ü  ù   ÷ ®Ó   ãp  èn, mua     Çn  ña  D v di l v qu d tr   g v  cæ ph c doanh  nghiÖp  µ  ña    chøc  Ýn  ông  v c c¸c tæ  td kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 2­  ãp  èn  íitæ  G v v   chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ®Ó   µnh  Ëp  chøc  Ýn  td n    th l tæ  t dông  ªndoanh  ¹  Öt Nam   li   ti Vi   theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ®Þ c Ch ph v tæ  v ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµit¹ ViÖtNam.   c tæ  td n     i   3­ Tham     Þ  êng  Òn tÖ    giath tr ti   theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 4­ Kinh doanh  ¹ihèi vµ  µng    Þ  êng  ngo     v trªnth tr trong  íc vµ  Þ  êng  n   th tr quèc  Õ    îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp. t khi®   h Nh n   ph 5­  îc quyÒn  û  §  u th¸c,nhËn  û    u th¸c,lµm  i lý trong    Ünh  ùc  ªn   ®¹     c¸c l v li   quan  n   ¹t®éng  ©n   µng,kÓ   viÖc  ®Õ ho   Ng h   c¶  qu¶n  ýtµis¶n,vèn  u     ña  l      ®Ç t c tæ chøc,c¸nh©n     trongvµ  µiníctheo hîp ®ång  û    µ  ilý.   ngo        u th¸cv ®¹   6­ Cung    øng  Þch  ô  d v b¶o  Ó m,  îcthµnh  Ëp C«ng    ùcthuéc hoÆc   hi ®  l  tytr     li   ªndoanh    ®Ó kinhdoanh    b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   7­ Cung    øng    Þch  ô: c¸cd v a)    Ên  µichÝnh  µ  Òn  Ö  ùc tiÕp  Tv t   v ti t tr   cho kh¸ch  µng  h hoÆc  qua    c¸c C«ng    ùcthuéc ® îcthµnh  Ëp theo quy  nh  ña  tytr      l    ®Þ c ph¸p luËt.   b) B¶o qu¶n  Ön  Ët quý  µ    Êy  ê cã    hi v   v c¸c gi t   gi¸,cho  thuª tñ kÐt,nhËn       cÇ m   è  µ    Þch  ô  c v c¸cd v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   8­  µnh  Ëp    Th l c¸c C«ng    ùc thuéc    ùc  Ön    ¹t®éng  ty tr   ®Ó th hi c¸c ho   kinh  doanh  ã  ªnquan  ího¹t®éng  ©n  µng  c li   t    i Ng h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Êt  ng  14. B ®é s¶n Ng ©n  µng  h kh«ng  îcphÐp  ùctiÕp kinhdoanh  Êt ®éng  ®  tr       b  s¶n. §i Ò u    û  Ö  toµn 15. T l an  Trong    ×nh ho¹t®éng, Ng ©n   µng  qu¸ tr       h ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh  Ò     th     ®Þ v b¶o  ¶m   toµn  ® an  theo quy  nh  ¹  ôc  Ch ¬ng    ña  Ët    chøc  ®Þ tim V,  IIc Lu c¸c tæ  tÝn  ông  µ  d v theo  quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc;thùc hiÖn  ©n  ¹  µi ®Þ c Ng h Nh n     ph lo i   t
 8. 8 s¶n  ã”vµ  Ých lËp dù  ñiro ®Ó   ö  ýc¸crñiro trong ho¹t®éng  ©n  µng  “c   tr     r     x l            Ng h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h M ô c  IV V è n  ® i Ò u  l Ö  v µ  v è n h o ¹t ® é n g     §i Ò u    èn  Òu  Ö 16. V §i l 1­ Vèn  iÒu  Ö  îch¹ch to¸nb»ng  ng  ÖtNam     ® l®      ®å Vi   (VN§) 2­ Ng ©n   µng    h ph¶i®¶m     b¶o  møc  èn  iÒu  Ö  ùc cã  v® l th   kh«ng  Êp  ¬n  th h møc  èn  v ph¸p ®Þnh    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3­  ©n   µng  Ng h kh«ng  îcsö  ông  èn  iÒu  Ö  µ    ü    ® d v® l v c¸c qu ®Ó mua     cæ phÇn, gãp  èn  íi     «ng  ña  Ýnh  ©n  µng.   v v   cæ ® c¸c c ch Ng h 4­ Vèn  iÒu  Ö  îcsö  ông  µo    ôc  ch:   ® l®   d v c¸cm ®Ý a) Mua,  u    µo  µis¶n  è  nh  ña  ©n  µng    ®Ç tv t   c ®Þ c Ng h kh«ng    ûlÖ    qu¸ t   quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n b) G ãp  èn,mua    Çn    v  cæ ph theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc;   ®Þ c Ng h Nh n c)Thµnh  Ëp C«ng    ùcthuéc theo quy  nh  ña    l  tytr       ®Þ c ph¸p luËt;   d) Cho    vay; ®)  Kinh  doanh    Þch  ô  c¸cd v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    17: Thay  æi  èn  iÒu  Ö ® v® l 1­ ViÖc    thay ® æi  èn  iÒu  Ö  ña  ©n  µng    v® l c Ng h (t¨nghoÆc     gi¶m) ph¶i® ­     îc thùc hiÖn    ¬  ë  Õt  nh  ña  ¹ihéi ®ång    «ng  µ      trªnc s quy ®Þ c §    cæ ® v ph¶i ® îc    Ng ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën  h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n  íckhithay ® æi  èn  iÒu  Ö  tr       v® l theo ®óng    quy  nh  ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 2­  ×nh  ù,thñ  ôc,hå  ¬    Êp  Ën  Tr t   t   s xin ch thu thay ® æi  èn  iÒu  Ö  ùc   v® l th   hiÖn  theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 3­ Sau    ∙    khi® thay ® æi  èn  iÒu  Ö    v® l theo    v¨n b¶n  Êp  Ën  ña  ©n   ch thu c Ng hµng  µ   íc,Ng ©n   µng  Nh n   h ph¶i®¨ng  ý  íic¬    k v   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy vÒ   èn  iÒu  Ö  íivµ  öiv¨n b¶n  ña  ¬  v® lm  g    c c quan  µ   íccã  Èm  Òn    Nh n   th quy x¸c nhËn  è  èn  iÒu  Ö  ∙  îc®¨ng  ý  sv ® l®®   k (b¶n  sao  ã    Ën  ña  ¬  c x¸cnh c c quan  c«ng  chøng  µ   íc)cho  ©n  µng  µ   íc,®ång  êiph¶i®¨ng  Trung  ng, Nh n   Ng h Nh n   th     b¸o  ¬  ®Þa  ¬ng  ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   è  èn  iÒu  Ö  íi.     sv ® lm 4­  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ Ng ©n   µng  tr   h ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  Ët   tr   lu   vÒ   Öc  Èm  nh  å  ¬,thñ tôc,®iÒu  Ön    Êp  Ën  vi th ®Þ hs      ki ®Ó ch thu cho    «ng  cæ ® gãp  èn  v theo    cÇu  c¸c yªu  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ  iÒu  Ö  ña  ®Þ c Ng h Nh n   ® lc Ng ©n  µng. h §i Ò u    èn  ¹t®éng  ña  ©n  µng  å m     ån  18: V ho   c Ng h g c¸cngu sau: 1­ Vèn  iÒu  Ö  ña  ©n  µng    ® l c Ng h 2­ C¸c    kho¶n  chªnh  Öch  ®¸nh    ¹tµi l do  gi¸l     i s¶n,chªnh  Öch  ûgi¸;   l t 
 9. 9 3­ C¸c  ü  ù  ÷bæ     qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö,quü  u      iÓnnghiÖp  ô, v® l  ®Ç tph¸ttr   v  quü  ù  d phßng, tµichÝnh, quü  ù       d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm, quü  tr cm vi l   khen  ­ th ëng,quü  óc  î .   ph l i 4­  èn  V huy  ng  ®é theo    ×nh  c¸c h thøc quy  nh  ¹  Òu  cña  iÒu  Ö  ®Þ ti §i 4  ® l nµy; 5­ Lîi     Ën  îc®Ó   ¹cha  ©n  á; nhu ®   l   i ph b 6­ Vèn  µitrîvèn  û    u        t    , u th¸c®Ç t®Ó cho  vay  theo    ¬ng  ×nh,dù    c¸cch tr   ¸n cã  ôc    m tiªuriªngcña  Ýnh  ñ    Ch ph giao; 7­ C¸c  ¹ vèn    lo   i kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   M ô c  V   c æ  p h Ç n, c æ  p hi Õ u, c æ  ® « n g, c æ  ® « n g  lín µ    v c æ  ® « n g  s¸ng l Ë p §i Ò u      Çn,    «ng 19. Cæ ph cæ ® 1­  ©n   µng  Ng h ph¶icã  t  Êt 35    «ng  êng  îp  ©n   µng  ¹t   Ý nh   cæ ® (tr h Ng h ho   ®éng  trong lÜnh  ùc    v n«ng  th«n ph¶icã  t  Êt 25    «ng),trong ®ã     Ý nh   cæ ®     ph¶i   cã    «ng  µ doanh  cæ ® l  nghiÖp  µ   íc hoÆc   Nh n   C«ng      Çn  ã  èn  ãp  ty cæ ph (c v g cña doanh  nghiÖp  µ   íc trªn 30%   èn  iÒu  Ö) tham      Nh n     v® l  gia.Tæ chøc, c¸    nh©n  íc ngoµi chØ  îc mua     Çn  ña  ©n   µng    îc Ng ©n   µng  n    ®  cæ ph c Ng h khi®   h Nhµ   íccho  Ðp. n  ph 2­ C¸c  ¹ cæ   Çn, cæ   «ng:   lo   ph   ® i a) Ng ©n  µng  ã    Èn    h c cæ ph phæ   th«ng,ngêisë  ÷u    Çn      h cæ ph phæ   th«ng  gäi lµ cæ   «ng     ® phæ  th«ng. Cæ   Çn    ph phæ  th«ng kh«ng  Ó  th chuyÓn  æi  ® thµnh    Çn  ®∙ibiÓu  Õt. cæ ph u    quy b)  ©n   µng  ã  Ó  ã    Çn   ®∙ibiÓu  Õt,ngêi së  ÷u    Ng h c th c cæ ph u    quy     h cæ phÇn  ®∙ibiÓu  Õt  äi lµ cæ   «ng  ®∙ibiÓu  Õt.ChØ   ã    «ng  u    quy g     ® u    quy   c cæ ® s¸ng  Ëp  îc quyÒn  ¾ m   ÷ cæ   Çn   ®∙ibiÓu  Õt.¦u ®∙ibiÓu  Õt  l®  n gi   ph u    quy       quy cña    «ng  cæ ® s¸ng  Ëp  l chØ   ã  Öu  ùc trong 3  c hi l     (ba) n¨m  Ó   õ ngµy  ©n     k t  Ng hµng  îc cÊp  Êy  ®  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh. Sau  êih¹n  ,      th   ®ã cæ phÇn  ®∙ibiÓu  Õt  ña    «ng  u    quy c cæ ® s¸ng  Ëp  l chuyÓn  æi  µnh    Çn   ® th cæ ph phæ  th«ng.Cæ   Çn  ®∙ibiÓu  Õt  µ cæ   Çn  ã  è  Õu  Óu  Õt    ph u    quy l   ph c s phi bi quy nhiÒu  ¬n    víicæ   Çn  h []so    ph phæ  th«ng.Sè   Õu  Óu  Õt  ña  ét      phi bi quy c m cæ phÇn  ®∙ibiÓu  Õt  Õu  ã) theo  u    quy (n c   quy  nh  ¹ §iÒu  cña  iÒu  Ö  µy. ®Þ ti   25  ® ln   Cæ   «ng  ë  ÷u    Çn   ®∙ibiÓu  Õt  ® s h cæ ph u    quy kh«ng  îc chuyÓn  îng    ®  nh cæ phÇn    ®ã cho  êikh¸c.Cæ   Çn  ®∙ibiÓu  Õt  ã  Ó  ng     ph u    quy c th chuyÓn  µnh    th cæ phÇn  phæ  th«ng theo quyÕt ®Þnh  ña  ¹ihéi®ång    «ng.     c §    cæ ® 3­ Cæ   Çn  ña  ©n  µng  ã  Ó  îcmua    ph c Ng h c th ®   b»ng  Òn ViÖtNam,  ¹i ti     ngo   tÖ  ù do  t   chuyÓn  æi,vµng,gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  µ    µis¶n  ®       sd ®Ê v c¸ct   kh¸c® ­   îcquy  nh  ¹ §iÒu  Ö  ña  ©n  µng  µ    ®Þ t  i l c Ng h v theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËt.   4­  êng  îp  ãp  èn  Tr h g v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ    µis¶n  gi¸tr   sd ®Ê v c¸c t   kh¸c kh«ng    ph¶ilµtiÒn ViÖt Nam,  ¹itÖ  ù do         ngo   t   chuyÓn  æi, vµng  × ph¶i ®   th     lµ nh÷ng  µis¶n  Çn  Õtphôc  ô  ùctiÕp    t  c thi   v tr   cho  ¹t®éng  ña  ©n   µng  ho   c Ng h vµ  ph¶i ® îc ®¹i héi ®ång    «ng       cæ ® th«ng qua. ViÖc  nh     µ    ®Þ gi¸ v chuyÓn  quyÒn  ö  ông  t  µ  Òn  ë  ÷u    µis¶n  µy  îcthùc hiÖn  sd ®Ê v quy s h c¸c t   n ®    theo    quy
 10. 10 ® Þnh  ¹ §iÒu    Òu  LuËt doanh  ti  22,§i 23    nghiÖp  µ    v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   cã  ªnquan. li   5­  éi ®ång  H  qu¶n  Þ quyÕt  nh    µo  tr   ®Þ gi¸ch b¸n    Çn.    µo    cæ ph Gi¸ ch b¸n cæ   Çn  ph kh«ng  îcthÊp  ¬n  Ö nh       Çn  ¹ thêi®iÓ m   µo  ®  hm gi¸cæ ph t    i ch b¸n. §iÒu  Ö  ©n  µng  ã  Ó  l Ng h c th quy  nh:  ®Þ sau    ©n  µng  ¨ng  ý  khiNg h ® k kinh   doanh  Êt kú    Çn  b   cæ ph phæ  th«ng  íinµo  îcdù  Õn    µnh  Ï® îcchµo  m  ®   ki ph¸th s    b¸n  íctiªncho      «ng  tr     c¸c cæ ® theo  û lÖ ¬ng  ¬ng  íisè    Çn ¬ng    t  t ® v   cæ ph t øng m µ   ä  Ön  ang  ¾ m   ÷.ViÖc  µo  h hi ® n gi   ch b¸n  Ï ® îc thùc hiÖn  s      b»ng th«ng    b¸o nªu  â  è    Çn  îc chµo  r s cæ ph ®  b¸n  µ  êih¹n  v th   (kh«ng  t  ¬n  êi l¨m  µy) Ýh m  ng   chÊp  Ën  µo    Êt  ú    Çn  µo  nh ch b¸n.B k cæ ph n kh«ng  îcchÊp  Ën  ®  nh theo  th«ng  b¸o  µo  ®ã   Ïthuéc quyÒn  ö  ýcña  éi ®ång  ch b¸n  s     x l  H  qu¶n  Þ.Héi ®ång  tr     qu¶n  trÞ cã  Ó  ©n  èic¸c quyÒn    th ph ph     mua     Çn    cæ ph ®ã cho    i îng theo    c¸c ®è t   c¸c ®iÒu  Ön  µ  ki v c¸ch thøc  µ   éi ®ång    mH  qu¶n  Þ thÊy  µphï hîp,víi®iÒu  Ön  tr   l        ki lµ c¸c cæ   Çn        ph ®ã kh«ng  îc chµo  ®  b¸n theo    iÒu  Ön  Ën  î h¬n    c¸c ® ki thu l   i so víi ÷ng  iÒu  Ön  ∙  µo  cho      «ng, trõtr ng  îp §¹ihéi®ång    nh ® ki ® ch b¸n  c¸c cæ ®    ê h       cæ   «ng  ã  Õt ®Þnh  ® c quy   kh¸c. §i Ò u  .Giíih¹n    ÷u    Çn 20     sæ h cæ ph 1­ M ét    doanh nghiÖp  µ   ícvµ    Nh n   c¸c C«ng    doanh  tydo  nghiÖp  µ   íc Nh n   ®ã   ¾ m   õ 50%   èn  iÒu  Ö  ña  n t  v® l c doanh  nghiÖp  ë lªn kh«ng  îc cïng  ë  tr     ®  s h÷u  è    Çn  ît   s cæ ph v   40%   èn  iÒu  Ö  ña  ©n  µng. qu¸ v® l c Ng h 2­  èi víicæ   «ng  §   ® kh«ng ph¶ilµ doanh     nghiÖp  µ   íc:m ét  chøc  Nh n   tæ  vµ  êi ®¹i diÖn, hoÆc   ng       C«ng    µ  ty v c¸c C«ng    ùc thuéc  ã   c¸ch  ty tr   ct ph¸p  nh©n  îcsë  ÷u  è    Çn  ®   h s cæ ph kh«ng    qu¸ 30%   èn  iÒu  Ö  ña  ©n  µng. v® l c Ng h 3­ Cæ   «ng    ©n  îcsë  ÷u  è    Çn    ® c¸ nh ®   h s cæ ph kh«ng    qu¸ 15%   èn  iÒu  v® lÖ  ña  ©n  µng. c Ng h 4­ Cæ   «ng    ©n  µ  ÷ng  êili   ¹n trong gia®×nh  è,m Ñ,  î   ® c¸nh v nh Ng   ªnqu      (b   v  hoÆc   ång,con,anh  Þ    ét)® îcsë  ÷u  è    Çn  ch     ch em ru     h s cæ ph kh«ng    qu¸ 30%   vèn  iÒu  Ö  ña  ©n  µng. ® l c Ng h 5­ Trong  ét    nh  ∙  ã  êilµ®¹idiÖn    m gia ®× ® c ng       cho  Çn  èn  ña  ét    ph v c m cæ ®«ng  ph¸p  ©n  ãp  èn  µo  ©n   µng  ×  nh g v v Ng h th tæng  è    Çn  ë  ÷u  ña  s cæ ph sh c c¸c  µnh  th viªn cßn  ¹    l iph¶i ®¶m     b¶o  û  Ö  á  ¬n  t l nh h 20%   èn  iÒu  Ö  ña  v® lc Ng ©n  µng. h §i Ò u      Õu 21. Cæ phi 1­ Cæ   Õu  ña  ©n  µng     phi c Ng h ­bao  å m     g c¸cth«ng    ñ  Õu  tinch y sau: a) Tªn,trôsë  Ýnh  ña  ©n  µng;       ch c Ng h b) Sè  µ  µy  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng;   v ng c gi   th l   ho   c)Sè îng cæ   Çn  µ  ¹ cæ   Çn;   l   ph v lo i ph   d)  Ö nh     çi    Çn  µ  M gi¸m cæ ph v tæng  Ö nh     è    Çn        m gi¸s cæ ph ghi trªncæ phiÕu; ®)  Tªn    «ng  ®èivíi   Õu  ã    cæ ® (     phi c ghitªn); cæ e) Tã m   ¾tvÒ   ñ tôcchuyÓn  îng cæ   Õu;   t   th     nh   phi
 11. 11 g) Ch÷  ý  É u   ña  idiÖn    km c ®¹   theo ph¸p luËtvµ  Êu  ña  ©n  µng;       d c Ng h h) Sè  ¨ng  ý  ¹ Sæ   ¨ng  ý     ® k t  ®i k cæ d«ng  µ  µy    µnh    Õu  µ v ng ph¸th cæ phi v i)§èi víicæ   Õu  ña    Çn  ®∙ibiÓu  Õt,ngoµi nh÷ng        phi c cæ ph u    quy     th«ng  tintrªncßn     ph¶ighi râ      møc   îc biÓu  Õt  µ  êih¹n  Öu  ùc u  ∙ibiÓu  ®  quy v th   hi l   ®   quyÕt theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  µy.     ®Þ t i ln 2­  çi    «ng  Ï ® îc Ng ©n   µng  Êp    Õu  M cæ ® s    h c cæ phi theo  õng  ¹    t lo icæ phÇn      Ën  è  èn  ãp. ®Ó ghinh s v g 3­ M çi cæ   Õu  îccÊp        phi ®   ph¸tkh«ng  îcghinhËn  Òu  ¹ cæ   Çn. ®   nhi lo i ph   4­ Theo      c¸cquy  nh  ña  Òu  Ö  µy,bÊt kú  êinµo  ã      ®Þ c §i l n     ng   c tªnghitrong  Sæ   ¨ng  ý    «ng  ªnquan  n   Êt  ú  ¹    Çn  µo, sÏ ® îc cÊp  ® k cæ ® li   ®Õ b k lo icæ ph n      miÔn  Ý   ét  Êy  ph m gi chøng  Ën  nh sau    khimua  hoÆc   Ën    Çn  nh cæ ph chuyÓn  nhîng  trong vßng  ngµy    30  (hoÆc  êih¹n  ©u  ¬n  th   l h theo  quy  nh  ña  iÒu  ®Þ c® kho¶n  ph¸thµnh    hoÆc   ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ vÒ   Öc  tr   vi chuyÓn  îng).C¸c  nh   cæ   Çn  thµnh    éi ®ång  ph do  viªnH   qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnban  Óm     µ    ki so¸tv c¸c cæ   «ng  ínsë  ÷u,cæ   «ng  ® l  h   ® s¸ng  Ëp  µ    «ng  ícngoµiph¶i® îc®¨ng  l v cæ ® n       ký. 5­  êng  îp chØ  Tr h  chuyÓn  îng m ét  è    Çn  ∙  ¨ng  ý  nh   s cæ ph ®® k trong m ét    cæ   Õu, cæ   Õu  ò  Ï bÞ   û  á  µ  ét    Õu  íi ghinhËn  è    phi   phi c s   hu b v m cæ phi m     s cæ phÇn  cßn  ¹sÏ® îccÊp  Ôn  Ý. l      i mi ph 6­  ©n   µng  ã  Ó  Ng h c th qu¶n  ý cæ   Õu  é    «ng  l  phi h cæ ® hoÆc   Êp    c cæ phiÕu theo  cÇu  ña    «ng. Trêng  îp cæ   Õu  ã      Þ  Êt,bÞ   yªu  c cæ ®   h   phi c ghitªnb m   ch¸y hoÆc   Þ     û  íih×nh    b tiªuhu d   thøc kh¸c,cæ   «ng    ® ph¶i b¸o    ngay  µ    v ®Ò nghÞ  ©n   µng  Êp  ¹ cæ   Õu  Ng h c l   phi kh¸c vµ  i   ph¶itr¶phÝ      theo quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng. h 7­  êi n ¾ m   ÷ cæ   Õu  Ng   gi   phi kh«ng      Þu  ghi tªn ch tr¸ch nhiÖ m     duy  Êt nh   trong  Öc  vi qu¶n  ý an  µn    Õu  µ  ©n   µng  Ï kh«ng  Þu  Êt  ú  l   to cæ phi v Ng h s  ch bk tr¸chnhiÖ m  µo  Ò   Öc  Êt    n v vi m hoÆc   ö  ông    Õu  sd cæ phi gian lËn.   8­    Õu  ña  ©n   µng  Cæ phi c Ng h kh«ng  îc dïng    Ç m   è  µichÝnh  ®  ®Ó c c t  Ng ©n  µng    µnh    Õu  . h ph¸th cæ phi ®ã 9­ Trong  êih¹n 30  µy  Ó   õngµy    th     ng k t   khaitr ng  ¹t®éng  ®èivíi ©n     ¬ ho   (    Ng hµng  µnh  Ëp  íi)hoÆc   õ  µy  ¨ng  ý  íic¬  th lm  t ng ® k v   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Ò   v møc   èn  iÒu  Ö  íi(®èivíiNg ©n   µng  ang  ¹t®éng)  ©n   v® lm     h ® ho   Ng hµng  ph¶iph¸thµnh    Õu  íicho      «ng.    cæ phi m   c¸ccæ ® §i Ò u    22. Chuy Ó n   îng    Çn nh cæ ph 1­    Çn  ña    «ng  ¾ m   ÷ cæ   Õu  ã      Cæ ph c cæ ® n gi   phi c ghi tªn hoÆc   kh«ng  ghitªn® îc coilµ ®∙            chuyÓn  îng      nh khic¸c th«ng    tinquy  nh  ®Þ trong §iÒu      24 cña  iÒu  Ö  µy  îcghi®Çy    ® ln ®     ®ñ trong Sæ   ¨ng  ý    «ng.  ® k cæ ® 2­ Tæng    møc  chuyÓn  îng cæ   Õu  ã      Ó  õ lÇn  nh   phi c ghitªn(k t   chuyÓn  ­ nh îng gÇn  Êt ® îc®¨ng  ý  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc)vîtqu¸ 20%   èn  iÒu  Ö  µ    nh     k t i h Nh n       v® lv viÖc thay ® æi  û lÖ    Õu  ña      «ng  ínph¶i® îcNg ©n   µng  µ     t   cæ phi c c¸c cæ ® l     h Nh nícchÊp  Ën.   thu 3­    Çn  Cæ ph phæ  th«ng  ña    «ng  c cæ ® s¸ng  Ëp  ã  Ó  l c th chuyÓn  îng nh   cho  êi kh¸c kh«ng  ng     ph¶i lµ cæ   «ng  Õu   îc sù  Êp  Ën  ña  i héi    ® n ®   ch thu c ®¹     ®ång    «ng  µ  cæ ® v ph¶i ®¶m     b¶o  µ trong thêih¹n  n¨m  u   Ó   õ ngµy  l     ba  ®Ç k t  
 12. 12 Ng ©n  µng  îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  h ®  gi   nh ® k kinh doanh,c¸ccæ   «ng       ® s¸ng  lËp ph¶icïng nhau  ¾ m   ÷ Ýt  Êt 20%   è    Çn      n gi   nh   s cæ ph phæ   th«ng  îcquyÒn  ®  chµo  b¸n. Cæ   «ng    ® s¸ng  Ëp  ù  nh   l d ®Þ chuyÓn  îng    Çn  nh cæ ph kh«ng  îc ®  biÓu  Õt vÒ   Öc  quy   vi chuyÓn  îng c¸ccæ   Çn  . nh     ph ®ã 4­  Öc  Vi chuyÓn  îng    Õu  ã      µ  nh cæ phi c ghi tªn v kh«ng      îc thùc ghi tªn,®     hiÖn  c¨n  theo    cø  c¸c quy  nh  ña  Ët    chøc  Ýn  ông  µ      ®Þ c Lu c¸c tæ  td v c¸c quy ®Þnh  íng dÉn    µnh. H×nh  h  thih   thøc chuyÓn  îng ® îcx¸c lËp  nh       b»ng      v¨n b¶n do  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  tr quy  nh   ô  Ó. V¨n  ®Þ c th   b¶n chuyÓn  îng  îc ngêi nh ®    chuyÓn  îng,ngêinhËn  nh     chuyÓn  îng hay  idiÖn  îcuû  Òn  îp ph¸p nh   ®¹   ®   quy h    cña  ÷ng  êinµy  ý.Cæ   Õu  ∙  îcchuyÓn  îng khighi®óng  µ    nh ng   k  phi ® ®   nh       v ®ñ nh÷ng  th«ng    ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  Òu  Ö  µy  µo    ¨ng  ý  tint i  d  1  24  §i l n v Sæ ® k cæ   «ng; kÓ   õ thêi®iÓ m   ,  êi nhËn  ®   t    ®ã ng   chuyÓn  îng    Çn  îc c«ng  nh cæ ph ®  nhËn  µcæ   «ng  ña  ©n  µng. l  ® c Ng h 5­ Tr×nh  ù thñ tôc xin thay ® æi    Çn  ã      ña    «ng    t          cæ ph c ghitªnc cæ ® ph¶i  thùc hiÖn    theo ®óng    quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n 6­ Trong  êng  îp m ét    «ng  Þ  Õt  Öc    Õt quyÒn  î    tr h  cæ ® b ch vi gi¶i quy   l itr¸ch ,   nhiÖ m  ña    «ng  îcthùc hiÖn  c cæ ® ®    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   õa kÕ.     th   7­ Ng ©n  µng    h ph¶ichÊp  µnh      h c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v niªm  Õt,ph¸thµnh    y   cæ phiÕu  ¹  ti Trung  ©m   t giao  Þch  d chøng kho¸n theo    quy  nh  ña  ©n   µng  ®Þ c Ng h Nhµ   íc,quy  nh   ña  û   n  ®Þ c U ban  chøng kho¸n  µ   íc,®iÒu  Ö  ña  ©n   Nh n   l c Ng hµng  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËthiÖn  µnh  ã  ªnquan.    h c li   M ô c  VI C¸c c ¬  q u a n  v µ  c ¬  c h Õ  tha m  gia q u y Õ t ® Þ n h   §i Ò u    c¬  23. C¸c  quan  C¬   quan  ña  ©n  µng  c Ng h bao  å m: g a) §¹ihéi® æng     «ng;     cæ ® b) Héi ®ång     qu¶n  Þ; tr   c)Ban  Óm    ki so¸t; d) Tæng    Gi¸m  c. ®è M ô c  VII C æ  ® « n g  v µ  ®¹i h é i ® å n g  c æ  ® « n g §i Ò u      ¨ng  ý    «ng 24. Sæ ® k cæ ®   Ng ©n   µng  1­  h ph¶ilËp  µ u  ÷ Sæ   ¨ng  ý    «ng  õ khi® îc cÊp    v l gi   ® k cæ ® t      giÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng. Sæ   ¨ng  ý    «ng  ã  Ó  µ v¨n b¶n, ph th l v ho     ® k cæ ® c th l       tËp  ÷  Öu ®iÖn  ö hoÆc   hai.Sæ   ¨ng  ý    «ng  d li   t  c¶    ® k cæ ® ph¶icã    éidung    c¸c n   chñ  Õu  y sau: a) Tªn,trôsë  ña  ©n  µng;       c Ng h
 13. 13 b) Tæng   è    Çn  îc quyÒn  µo  s cæ ph ®  ch b¸n, lo¹    Çn  îc quyÒn    icæ ph ®  chµo  vµ    Çn  îcquyÒn  µo  cña  õng lo¹ ; b¸n  sæ ph ®   ch b¸n  t  i c) DiÔn  Õn    bi tæng  è    Çn  ∙  s cæ ph ® b¸n  ña  õng  ¹  µ    Þ vèn    ct lo i gi¸tr   v cæ phÇn  ∙  ãp;vµ  ®g   d) Tªn    «ng, ®Þa    cæ ®   chØ,  è îng cæ   Çn  õng  ¹  ña  çi    «ng, s l   ph t lo i c m cæ ®   tæng  è    Çn  ña  çi cæ   «ng, ngµy  ¨ng  ý    Çn. s cæ ph c m  ®   ® k cæ ph 2­ Sæ   ¨ng  ý    «ng    ® k cæ ® ph¶i® îcl gi÷t¹ trôsë  Ýnh  ña  ©n  µng.    u        ch i c Ng h   §Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn  ©n   µng  k 6    l Ng h ph¶icã    b¸o  c¸o b»ng v¨n b¶n cho    Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   ícn¬iNg ©n   µng  Æt  ôsë  Ýnh  Õtn Õu  ã  ù  Ng h Nh n     h ® tr   ch bi   cs thay ® æi  ét    m trong nh÷ng  éidung  t¹ kho¶n  §iÒu  µy.   n  nªu    i 1  n §i Ò u    Ò n   ¹n  ña    «ng 25. Quy h c cæ ® 1­ Cæ   «ng  µnh÷ng  êichñ  ë  ÷u  ña  ©n  µng  µ  ã    Òn     ® l  ng   s h c Ng h v c c¸c quy vµ  Üa  ô ¬ng  ngh v t øng  theo sè    Çn  µ  ¹ cæ   Çn  µ   ä  ë  ÷u.   cæ ph v lo i ph m h s h   2­ Ng êin ¾ m   ÷cæ   Çn      gi   ph phæ   th«ng  ã    Òn  c c¸cquy sau: a) Tham   ù  µ  Óu  Õt  Êtc¶    Ên    éc thÈm  Òn  ña  ¹i   d v bi quy t   c¸cv ®Ò thu   quy c §  héi®ång    «ng; øng  ö,®Ò   ö  µnh    éi ®ång    cæ ®   c  c th viªnH   qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªn ban  Óm    Õu    è    Çn  èithiÓu  ki so¸t(n ®ñ s cæ ph t  ph¶icã    theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i lÖ  ©n  µng).M çi cæ   Çn  Ng h     ph phæ   th«ng  ã  ét  Õu  Óu  Õt; c m phi bi quy b) §îcnhËn      íi    cæ tøc v   møc  theo quyÕt ®Þnh  ña  ¹ihéi®ång    «ng;     c §    cæ ® c) §îcu        tiªnmua     Çn  íikhiNg ©n   µng    èn  iÒu  Ö  cæ ph m    h t¨ng v ® l theo  û t  lÖ  è    Çn  Ön  ã  ña  çi    «ng. ViÖc  µo  s cæ ph hi c c m cæ ®   ch b¸n    Çn  íi ® îc cæ ph m    thùc hiÖn    b»ng  th«ng  chµo  cã  b¸o  b¸n  nªu  è    Çn  µo  vµ  êigian  s cæ ph ch b¸n  th   chÊp  Ën  nh mua  (kh«ng  íi15  µy).Trêng  îp    «ng  d   ng   h cæ ® kh«ng  Êp  Ën  ch nh mua     Çn  íi,Héi ®ång  cæ ph m   qu¶n  Þ ® îc quyÒn  µo  tr     ch b¸n  è    Çn  íi s cæ ph m  ®ã   cho  ÷ng  êithÝch  îp kh¸ctheo  ÷ng  iÒu  Ön  µ  nh ng   h    nh ® ki v c¸ch thøc phïhîp       nhng  kh«ng  îcthuËn  îh¬n  ÷ng  iÒu  Ön  íc®ã   ∙  µo  ®  l  i nh ® ki tr   ® ch cho    «ng. cæ ® d)  îc chuyÓn  îng cæ   Çn  §  nh   ph theo quy  nh  ®Þ trong §iÒu  Ö  ña  ©n     l c Ng hµng,phïhîp víi           quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc; c¸c ®Þ c Ng h Nh n ®)  îcnhËn  §  th«ng    Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  ©n  µng  tinv t h ho   c Ng h theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Ö  ©n  µng; t i l Ng h e) §îcuû  Òn  õng  Çn      quy t l b»ng   v¨n b¶n  cho  êikh¸c trùctiÕp tham  ù  Ng        d ®¹i héi ®ång    «ng     cæ ® theo  iÒu  Ö  ña  ©n   µng; ngêi ® îc uû  ® l c Ng h       quyÒn  kh«ng  îcuû  Òn  ¹vµ  ®   quy l   kh«ng  îcøng  ö  íi   i ®  c v   c¸ch cña  Ýnh  ×nh; t   ch m g)    ©n   µng    Ó  Khi Ng h gi¶ith hoÆc  ph¸ s¶n, ® îc nhËn  ét  Çn    µi    m ph c¸c t   s¶n  cßn  ¹ t ng  l  ¬ øng  íi è    Çn  ãp  µo  ©n  µng  i v   cæ ph s g v Ng h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ     Ó,ph¸ s¶n;     gi¶i th     h) C¸c  Òn    quy kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtvµ  Òu  Ö  ©n  µng.     §i l Ng h [§iÒn  quy Ò n   i  íicæ   Çn   ®∙icã  c¸c  ®è v   ph u    quy Ò n   Óu  bi quy Õt] 3­ Cæ   «ng  ínhoÆc   ã m     «ng  ë  ÷u      ® l  nh cæ ® s h trªn10%   è    Çn  s cæ ph phæ   th«ng trong thêigian li   ôc Ýt  Êt s¸u th¸ng hoÆc   û lÖ       ªnt   nh       t   kh¸c nhá  ¬n    h theo  quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng  ã  ®Þ c §i l Ng h c thªm    Òn  c¸cquy sau: a) § Ó   ö  êivµo  éi ®ång    c ng   H  qu¶n  Þvµ  tr   Ban  Óm  ki so¸t;
 14. 14 b) Yªu  Çu  iÖutËp  ¹ihéi®ång    «ng;   c tr   §     cæ ® c) Xem   µ  Ën    v nh b¶n  sao hoÆc   Ých lôcdanh  tr     s¸ch cæ   «ng  ã  Òn    ® c quy tham  ù  äp  ¹ihéi®ång    «ng; vµ d h §    cæ ®   d) C¸c  Òn  quy kh¸c theo  Òu  Ö  µy  ña  ©n   µng  ng    §i l n c Ng h nh ph¶iphï hîp     víi  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   4­ Cæ   «ng    ® s¸ng lËp cã    Òn      c¸cquy sau: a) Trong  n¨m  u   Ó   õ ngµy  ©n   µng  îc cÊp  Êy  3  ®Ç k t   Ng h ®  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh, c¸c cæ   «ng       ® s¸ng  Ëp  l ph¶icïng    nhau  ¾ m   ÷ Ýt  Êt n gi   nh   20%   è    Çn  s cæ ph phæ  th«ng  îc quyÒn  µo      Çn  ®  ch b¸n;cæ ph phæ  th«ng  ña  c cæ   «ng  ® s¸ng  Ëp  ã  Ó  l c th chuyÓn  îng nh cho  êi kh¸c kh«ng  ng     ph¶ilao ®éng     cæ   «ng  Õu  îcsù  Êp  Ën  ña  ¹ihéi®ång    «ng. Cæ   «ng  ® n ®   ch thu c §     cæ ®   ® s¸ng  lËp  ù  nh  d ®Þ chuyÓn  îng cæ   Çn  nh   ph kh«ng  îcbiÓu  Õt  Ò   Öc  ®  quy v vi chuyÓn  nhîng c¸ccæ   Çn  ;     ph ®ã b) Sau  êih¹n  n¨m, c¸c h¹n  Õ     th   3      ch quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  a, kho¶n  µy  i  n ®è víi   Çn    ph phæ   cæ th«ng  ña    «ng  c cæ ® s¸ng lËp ®Ò u     á.    b∙ib §i Ò u    Üa  ô  ña    «ng  26. Ngh v c cæ ® Cæ   «ng  ã    Üa  ô  ® c c¸cngh v sau: 1­ Mua       Çn  ∙  ®ñ cæ ph ® cam   Õt  µ  Þu  k v ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ     tr   lu   tÝnh  îp ph¸p cña  ån  èn  h    ngu v mua    Çn; cæ ph 2­ ChÊp  µnh  Òu  Ö  µ    h §i l v quy  Õ   ch qu¶n  ýnéibé  ña  ©n  µng  l     c Ng h ; 3­  Êp  µnh    Õt  nh  ña  ¹ihéi®ång    «ng  µ  éi ®ång  Ch h c¸c quy ®Þ c §    cæ ® vH  qu¶n  Þ; tr 4­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   Ò       v c¸c kho¶n  î vµ    Üa  ô  µis¶n  n   c¸c ngh v t  kh¸c cña    Ng ©n  µng  h trongph¹m    è  èn  ∙  ãp;   vis v ® g 5­ Kh«ng  îcrótvèn    Çn  íi Êt cø  ×nh    ®   cæ ph d     h b thøc nµo;   6­  ùc  Ön  Th hi c¸c  nghÜa  ô  v kh¸c theo quy  nh   ña  iÒu  Ö  ©n   ®Þ c® l Ng hµng  ng  nh ph¶iphïhîp víi           quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p luËt;    §i Ò u    ¹ihéi®ång    «ng  êng  27. §     cæ ® th niªn 1­ §¹ihéi®ång    «ng  µc¬      cæ ® l   quan  ã  Èm  Òn  c th quy cao    ña  ©n   nh¸tc Ng hµng  µ  Êtc¶      «ng  ã    v t   c¸ccæ ® c tªntrong danh    s¸ch ®¨ng  ý    «ng  u   ã    k cæ ® ®Ò c quyÒn  tham  ù.,§¹ihéi®ång    «ng  êng    îctæ  d     cæ ® th niªn®   chøc  çi  m n¨m  ét  m lÇn  µ  êigian  v th   c¸ch nhau kh«ng qu¸  th¸ng gi÷a    ú  ¹ihéi ®ång    15    hai k §     cæ ®«ng  êng  th niªn. 2­ §¹ihéi®ång    «ng  êng    îcHéi ®ång      cæ ® th niªn®     qu¶n  Þ tr Öu tËp  µ  tr   i   v tæ chøc  ¹  Öt Nam;  a   iÓ m   ô  Ó  Héi ®ång  tiVi   ®Þ ® c th do    qu¶n  Þ quyÕt  nh   tr   ®Þ c¨n cø  µo  ×nh  ×nh  ùc tÕ.§¹ihéi®ång    «ng  êng    Õt  nh    vt h th         cæ ® th niªnquy ®Þ nh÷ng  Ên    éc  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  îc luËtph¸p  µ  Òu  Ö  µy  v ®Ò thu nhi v v quy h®    v §i l n quy  nh.  ®Þ C¸c  Óm       c  Ëp  Ï tham  ù  ¹ihéi®ång    «ng  ­ ki to¸nviªn®é l s   d §    cæ ® th êng       Ên  Öc  niªn®Ó tv vi th«ng  qua        µichÝnh  µng  c¸cb¸o c¸o t   h n¨m.
 15. 15 §i Ò u    ¹ihéi®ång    «ng  Êt  êng 28. §     cæ ® b th 1­  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ ph¶i tr Öu tËp  ¹ihéi ®ång    «ng  Êt  êng  tr    i   §    cæ ® b th trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   a)  éi ®ång  H  qu¶n  Þ xÐt  Êy  Çn  Õtv×  î Ých  ña  ©n   µng. §¹i tr   th c thi   l  i c Ng h    héi®ång    «ng  Ï ® îc coilµ cÇn  Õtph¶itr Öu tËp  Õu  Óm         cæ ® s        thi    i   n ki to¸nviªn ®éc  Ëp  Êy  l th r»ng  éc  äp  µ cÇn  Õt®Ó   cu h l  thi   th¶o  Ën  lu b¸o  c¸o  Óm   ki to¸n   hoÆc   ×nh  ¹ngtµichÝnh  ña  ©n   µng  µ  t tr     c Ng h v th«ng  b¸o cho  éi ®ång  H  qu¶n  trÞnh  Ëy.  v b)  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  ©n   µng  T h t  c Ng h cho  Êy  ©n   µng  Þ   ©m   th Ng h bl vµo  ×nh  ¹ngkiÓm    Æc   Öttheo  t tr   so¸t® bi   quy  nh  ña  Ët c¸c tæ  ®Þ c Lu     chøc  Ýn  t dông  µ  v quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n c) Khisè  µnh    ña  éi ®ång      th viªnc H   qu¶n  ÞhoÆc   è  µnh    ña    tr   s th viªnc ban kiÓm     á  ¬n    Çn  tæng  è  µnh    so¸tnh h hai ph ba  s th viªn quy  nh  ña  Òu  Ö  ®Þ c §i l Ng ©n   µng  h hoÆc  kh«ng  ã    è  µnh    èithiÓu  c ®ñ s th viªn t   theo quy  nh  ña  ®Þ c §iÒu  Ö  ©n  µng  l Ng h ; d) Cæ   «ng  ính¬n    ® l  hoÆc   ã m     «ng  ë  ÷u    nh cæ ® s h trªn10%   è    Çn  s cæ ph phæ  th«ng trong thêigian li   ôc Ýt  Êt s¸u th¸ng hoÆc   û lÖ       ªnt   nh       t   kh¸c nhá  ¬n    h theo quy  nh  ña  iÒu  Ö  ©n   µng  ®Þ c® l Ng h yªu  Çu  iÖu tËp  ihéib»ng  ét  c tr   ®¹     m v¨n b¶n  Õn  Þ   ki ngh nªu  â  ýdo  µ  ôc  ch  éc  äp  r l  v m ®Ý cu h (v¨n b¶n  Õn  Þ    ki ngh cÇn  ã  ÷  ý  ña      «ng  ã  ªnquan); c ch k c c¸ccæ ® c li   ®) Ban  Óm     ki so¸tyªu  Çu  iÖu tËp  éc  äp  Õu  c tr   cu h n ban  Óm     ã  ý ki so¸tc l   do   ëng  tint r»ng  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ viph¹m  tr     nghiªm  äng c¸c nghÜa  ô  ña  tr     vc ngêi qu¶n  ý theo    l  quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët  ®Þ ti§i 86  Lu doanh  nghiÖp  hoÆc   éi H  ®ång  qu¶n  Þra quyÕt ®Þnh  îtqu¸ thÈm  Òn  îcgiao; tr       v    quy ®  e) Theo  cÇu  ña    yªu  c Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ña  ©n  µng  µ   íctØnh, c Ng h Nh n     thµnh  è  ¬iNg ©n  µng  Æt  ôsë  Ýnh. ph n   h ® tr   ch 2­  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ ph¶i tr Öu tËp  ét  éc  äp      «ng  tr    i   m cu h c¸c cæ ® trong  vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îcm ét  30  k t  nh ®   trong c¸c yªu  Çu      c hoÆc   µy  ng x¶y    ra c¸cm ét    trong c¸csù  Ön  t¹ kho¶n  §iÒu  µy.     ki nªu    i 1  n 3­  êng  îp Héi ®ång  Tr h    qu¶n  Þ kh«ng  iÖu tËp  éc  äp  ¹ihéi®ång  tr   tr   cu h §     cæ   «ng, Ban  Óm     Ï tr Öu tËp  ¹ihéi ®ång    «ng  ®   ki so¸ts   i   §    cæ ® theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   4­  êng  îp  Tr h Ban  Óm     ki so¸tkh«ng  iÖu tËp  éc  äp  ¹ihéi ®ång    tr   cu h §     cæ ®«ng, cæ   «ng  ínhoÆc   ã m     «ng  ã   ® l  nh cæ ® c yªu  Çu  c quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® d, kho¶n  cña  iÒu  µy  ã  Òn  1  ® n c quy thay thÕ  éi ®ång    H  qu¶n  Þ,Ban  Óm    tr   ki so¸t sÏtr ÖutËp  ¹ihéi®ång    «ng   i   §    cæ ® theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   5­ TÊt  c¸cchiphÝ  Çn  Õt®Ó   iÖutËp  µ  Õn hµnh  ét  éc  äp    c¶      c thi   tr   v ti   m cu h c¸c cæ   «ng  Ïdo  ©n   µng   ® s   Ng h thanh to¸n,v×  ôc  ch  â rµng,c¸c chiphÝ   m ®Ý r      ®ã   Ï kh«ng  s  bao  å m     Ý   µ     «ng  g chi ph m cæ ® ph¶i chÞu      ®Ó tham  ù  ¹ihéi d §    ®ång    «ng, nh    Ý      µ  i  ¹vµ      Ý  ªnquan  cæ ®   chiph ¨n ë v ® l   c¸cchiph li   i kh¸c. §i Ò u    Ò n   ¹n  µ  Ö m   ô  ña  ¹ihéi ®ång    «ng  29. Quy h v nhi v c §    cæ ® 1­ §¹ihéi®ång    «ng  ã  Öm  ô  µ  Òn  ¹n:     cæ ® c nhi v v quy h a) Söa  æi,bæ     ®   sung  iÒu  Ö  µy; ® ln
 16. 16 b) Th¶o  Ën  µ    lu v th«ng  qua  c¸o cña  éi ®ång  b¸o    H  qu¶n  ÞvÒ   ×nh  ×nh  tr   t h ho¹t®éng  µ  Õt    v k qu¶  kinh doanh, b¸o      c¸o  Óm   ki to¸n,quyÕt    to¸n tµichÝnh,      ph¬ng    ©n  èilînhuËn, chialîtøc cæ   Çn  µ  Ých lËp,sö  ông    ¸n ph ph    i         ph i v tr     d c¸c quü theo    Þ   ña  éi ®ång  ®Ò ngh c H   qu¶n  Þ;Ph ¬ng  íng,nhiÖ m   ô  µ  ©n   tr   h   v v ng s¸ch tµichÝnh     cho  n¨m  µichÝnh  íi; t  m c)Th¶o  Ën  µ    lu v th«ng  qua      ¹t®éng  ña  b¸o c¸o ho   c Ban  Óm  ki so¸t; d) Thµnh  Ëp C«ng    ùcthuéc;   l  tytr   ®)  Chia,t¸ch,s¸p nhËp, hîp nhÊt,mua   ¹     Ó  ©n   µng  µ            l igi¶ith Ng , h v C«ng  tytrùcthuéc cña  ©n  µng.      Ng h e)  Quy Õt  nh   ¬  Êu  chøc, bé   ®Þ cc tæ    m¸y  qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  ña  l  ® h c Ng ©n   µng; Quy  Õ   ©n  h   ch nh viªn,biªn chÕ,  ü ¬ng, thïlao cho  µnh        qu l     th viªn Héi ®ång    qu¶n  Þvµ  tr   Ban  Óm  ki s¸t; f)Quy Õt  nh      ¹t®éng  i ngo¹i   ®Þ ®Ò ¸n ho   ®è   ; g) Quy Õt  nh  ¬ng    ©y  ùng  ¬  ë  ËtchÊtvµ    ®Þ ph ¸n x d csv    trang bÞ  ü  Ët;   k thu h) Th«ng qua  ¬ng  gãp  èn, mua     Çn  ña  ph ¸n  v  cæ ph c doanh nghiÖp  µ  v tæ  chøc  Ýn  ông  td kh¸c; i)Th«ng    qua  Öc  vi chuyÓn  îng    Èn  nh cæ ph phæ  th«ng  ña    «ng  c cæ ® s¸ng lËp trong 3       n¨m  u; ®Ç k) Th«ng    qua  Öc  vi mua     Õu  cæ phi b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ  gi¸tr   sd ®Ê v c¸c tµis¶n     kh¸c kh«ng    ph¶i lµ tiÒn  Öt Nam,  ¹itÖ  ù do     Vi   ngo   t   chuyÓn  æi, ®   vµng; l)Quy Õt  nh    îp ®ång    ®Þ c¸c h   kinh tÕ,d©n  ù     s (kh«ng  éc ph¹m    i  thu   vi,®è t ng ®iÒu  î  chØnh  Ê m   c hoÆc   ¹n  Õ   ¹ c¸c ®iÒu        cña  Ët c¸c h ch t i    77, 78,79,80  Lu     tæ  chøc  Ýn  ông  µ    td v v¨n b¶n  íng dÉn  íi Ët)cã    Þlính¬n  h  d  lu   gi¸tr     20%     ­ (haim ¬iphÇn    tr¨m)vèn  ù cã  ña  ©n  µng    t   c Ng h (theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ     ®Þ c Ng h Nh níc)víithµnh    éi ®ång     viªnH   qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnBan  Óm   ki so¸t,  Tæng   Gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c),cæ   «ng  ínvµ  íi êicã  ªnquan  ña  ä; ®è   ® l  v  ng   li   ch m) Quy Õt  nh  ÷ng  ®Þ nh thay ® æi    quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  LuËt c¸c ®Þ t  i 1,§i 31     tæ chøc  Ýn  ông,  õ nh÷ng  td tr   thay  æi  Ò   a   iÓ m   ë  ® v ®Þ ® s giao  Þch,    d chi nh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn, vÒ   ®¹     chuyÓn  îng    Çn  ã      nh cæ ph c ghi tªn qu¸  û lÖ  t  quy  nh  ®Þ cu¶  ©n   µng  µ   ícvµ  Ò   Ng h Nh n   v Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   ®è Ng hµng. n) Quy Õt  nh      ®Þ gi¶iph¸p kh ¾c  ôc    Õn  ng  ínvÒ   µichÝnh  ña    ph c¸cbi ®é l   t   c Ng ©n  µng; h o)  Çu,    Ö m,  Ôn  Ö m   µnh    éi  ng  B b∙inhi mi nhi th viªnH ®å qu¶n  Þ,vµ    tr   Ban kiÓm    Õu  Õt  Ö m  ú  so¸tn h nhi k hoÆc   Çu    b bæ sung  thay thÕ;   p) Xem   Ðt saiph¹m  µ  Õt  nh  ×nh    x   v quy ®Þ h thøc  ö  ýc¸c thµnh    éi x l    viªnH   ®ång qu¶n  Þ vµ  tr   Ban  Óm     ©y  Öth¹icho    «ng  µ  ©n   µng; ki so¸tg thi     cæ ® v Ng h   vµ q) C¸c  Òn  µ  Ö m   ô  quy v nhi v kh¸c do  ¹ihéi®ång    «ng  Õt  nh     §    cæ ® quy ®Þ vµ    µo  iÒu  Ö  µy. ghiv ® ln 2­    «ng  Cæ ® kh«ng  îc tham    á  Õu    ®  gia b phi ®Ó th«ng qua  Õt  nh   quy ®Þ cña  ¹ihéi®ång    «ng  Ò: §    cæ ® v
 17. 17 a) B Êt  ú  îp ®ång  µo  ªnquan  n   Òue  m µ     «ng      kh  n li   ®Õ §i 42  cæ ® ®ã hoÆc   m ét  êicã  ªnquan  ña    «ng    µm ét  cña  îp ®ång; hoÆc   ng   li   c cæ ® ®ã l   bªn  h    b) BÊt  ú  Öc    k vi mua    Õu  µo  õ cæ   «ng    cæ phi n t   ® ®ã hoÆc   Êt kú  êicã  b   ng   li   ªnquan  ña    «ng  ;  c cæ ® ®ã hoÆc   c) ViÖc    chuyÓn  îng cæ   Çn  nh   ph trong ba    n¨m  u   ña    «ng  ®Ç (c cæ ® s¸ng  lËp)nh  îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña  Òu  Ö  µy.  ®  ®Þ t i 22  §i l n 3­  ¹ihéi ®ång    «ng  §    cæ ® ph¶i th¶o  Ën  µ  Óu  Õt    lu v bi quy th«ng qua    c¸c quyÕt ®Þnh  Ò     Ên    ∙  îc® a  µo  ¬ng  ×nh häp.   v c¸cv ®Ò ® ®   v ch tr   §i Ò u    Ò n   ù  äp  ¹ihéi ®ång    «ng  30. Quy d h §    cæ ®   1­ Danh s¸ch cæ   «ng  ã  Òn  ù  äp  ¹ihéi®ång    «ng  îclËp  ® c quy d h §    cæ ® ®   dùa      ¨ng  ý    «ng  ña  ©n   µng.  trªn sæ ® k cæ ® c Ng h Danh s¸ch    «ng  ã  cæ ® c quyÒn  ù  äp  ¹ihéi®ång    «ng  îclËp    ã  Õt  nh  iÖu tËp  µ  d h §    cæ ® ®   khic quy ®Þ tr   v ph¶ilËp    xong  Ë m   Êt  êi  µy  íc ngµy  ch nh m ng tr   khaim¹c  äp  ¹ihéi ®ång      h §    cæ ®«ng. 2­ Danh    s¸ch cæ   «ng  ã  Òn  ù  äp  ¹ihéi®ång    «ng   ® c quy d h §    cæ ® ph¶icã    hä    a   tªn,®Þ chØ  êng  ó®èi víic¸ nh©n; tªn,trôsë  i víitæ  th tr               ®è     chøc;sè îng  l  cæ   Çn  çi lo¹ cña  õng cæ   «ng. ph m i   t ® 3­  çi    «ng  u   ã  Òn  îc cung  Êp    M cæ ® ®Ò c quy ®  c c¸c th«ng    ªnquan  tinli   ®Õ n   × nh  îc ghitrong danh  m ®     s¸ch cæ   «ng  ã  Òn  ù  äp  ¹ihéi®ång   ® c quy d h §    cæ   «ng  ® . 4­  êng  îp    Çn  îc chuyÓn  îng  Tr h cæ ph ®  nh trong  ¬igian  õ  µy  Ëp th   t ng l   xong danh  s¸ch cæ   «ng  n   µy   ® ®Õ ng khaim¹c  äp  ¹ihéi®ång    «ng, th×   h §    cæ ®    ngêi nhËn    chuyÓn  îng  ã  Òn  ù  äp  ¹ihéi ®ång    «ng  nh c quy d h §    cæ ® thay  Õ  th ngêichuyÓn  îng ®èi víi è    Çn  ∙    nh       cæ ph s ® chuyÓn  îng. nh 5­    «ng  ã  Cæ ® c quyÒn  yªu  Çu  êi tr Öu  Ëp  äp  ¹ihéi ®ång    c ng   i t h §    cæ ®«ng  öa  æi  ÷ng  s® nh th«ng      Öch  tinsail hoÆc     bæ sung  ÷ng  nh th«ng    Çn   tinc thiÕtvÒ   × nh   m trong danh    s¸ch cæ   «ng  ã  Òn  ù  äp  ¹ihéi®ång     ® c quy d h §    cæ ®«ng. §i Ò u    û   Òn   ù  äp  ¹ihéi®ång    «ng  31. U quy d h §    cæ ® 1­    «ng  ã  Ó  ùc tiÕp  Cæ ® c th tr   tham  ù  d hoÆc   û  Òn  u quy b»ng v¨n    b¶n cho  ét  êikh¸c dù  äp  ¹ihéi®ång    «ng. Ng êi® îcuû  Òn  ù  äp  m ng     h §    cæ ®       quy dh §¹ihéi®ång    «ng     cæ ® kh«ng  îcuû  Òn  Õp cho  ét  êikh¸cdù  äp  ¹i ®   quy ti   m ng     h §  héi®ång    «ng  µ    cæ ® v kh«ng  îctham    ®  giaøng  ö  íi   c v   c¸ch c¸nh©n  × nh. t    m 2­ ViÖc  û  Òn    u quy cho  ét  êikh¸c® îchäp  ¹ihéi®ång    «ng  m ng      §    cæ ® ph¶i   ® îc lËp    b»ng v¨n b¶n. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ cã  tr   tr¸chnhiÖ m     quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th néidung  Çn  Õttrongv¨n b¶n  û  Òn, nhng    c thi      u quy   ph¶icã    Õu  èsau:   c¸cy t  a)  êng  îp    «ng  µ thÓ  ©n  ×  Tr h cæ ® l  nh th v¨n b¶n  û  Òn  u quy ph¶ighi râ:     Hä     êi uû  Òn,  a   tªn ng   quy ®Þ chØ   êng  ó,sè  th tr   chøng  minh    ©n  ©n,  è  th nh d s cæ   Çn  µ  ¹ cæ   Çn  ang  ë  ÷u,néidung  µ  ôc  ch  û  Òn; hä  ph v lo i ph   ® sh     vm ®Ý u quy   tªn ngêi ® îc uû  Òn,  a         quy ®Þ chØ   êng  ó vµ  è  th tr   s chøng  minh    ©n  ©n  th nh d cña  êi® îcuû  Òn; ngêiuû  Òn  ng     quy     quy ph¶iký    µ    â hä    ña  ×nh.   tªnv ghir   tªnc m
 18. 18 b)  êng  îp    «ng  µ ph¸p  ©n  ×  b¶n  û  Òn  Tr h cæ ® l  nh th v¨n  u quy ph¶ighi râ:     tªnph¸p  ©n, ®Þa    nh   chØ ph¸p  ©n, hä    µ  è  nh   tªnv s chøng  minh  ©n  ©n  ña  nh d c ngêi uû  Òn  êi ®¹i diÖn  è  èn  ãp    Çn  ña    quy (ng     s v g cæ ph c ph¸p  ©n),sè    nh   cæ phÇn  µ  ¹    Çn  ang  ë  ÷u,néidung  µ  ôc  ch  û  Òn; hä    v lo i ph cæ ® sh     vm ®Ý u quy   tªn ngêi ® îc uû  Òn,  a       quy ®Þ chØ  êng  óvµ  è  th tr   s chøng  minh    ©n  ©n  ña  th nh d c ngêi® îcuû  Òn; Ng êiuû  Òn      quy     quy ph¶iký    µ    â hä    ña  × nh  µ    tªnv ghir   tªnc m v ®ãng  Êu  ña  d c ph¸p  ©n. Trêng  îp ch÷  ý  ña  êiuû  Òn  a  ã  Èm   nh   h  k c ng   quy ch c th quyÒn  îc ®ãng  Êu  ®  d ph¸p  ©n  ×  nh th ph¶i ® îc ®¹i diÖn  ã    Èm   Òn      c ®ñ th quy cña ph¸p  ©n   ý    ng  Êu    nh k tªn,®ã d ®Ó x¸c  Ën    µ ch÷  ý  ña  êi uû  nh ®ã l   k c ng   quyÒn. §i Ò u 32. TriÖu  Ëp  ¹ihéi    «ng,  ¬ng  ×nh  äp  µ    t §  cæ ® Ch tr h v th«ng  b¸o. 1. Ng êitr Öu tËp  ¹ihéi®ång    «ng     i   §    cæ ® ph¶ithùc hiÖn  ÷ng  Ö m   ô      nh nhi v sau  y: ®© a)  Ëp  ét  L m danh  s¸ch c¸c    «ng    iÒu  Ön  cæ ® ®ñ ® ki tham gia  µ  Óu  v bi quyÕt    nh quy  nh  ¹  Òu  cña  Òu  Ö  µy,ch¬ng  ×nh häp, vµ    µi ®Þ ti §i 30  §i l n   tr     c¸c t   liÖu phïhîp víi Ët ph¸p vµ           Lu     c¸cquy  Õ   ña  ©n  µng. ch c Ng h b) Kh ¼ ng  nh  êigian vµ  a  iÓ m   ihéi;   ®Þ th     ®Þ ® ®¹   c) Th«ng    b¸o cho  Êtc¶      «ng  Ò   ¹ihéi ®ång    «ng  µ  öi t   c¸c cæ ® v §    cæ ® vg  giÊy m êi  äp  ¹ihéi®ång    «ng    h §    cæ ® cho  ä. h 2­  Êy  êi  äp  ¹ihéi®ång    «ng  Gi m h §     cæ ® ph¶ibao  å m   ¬ng  ×nh häp    g ch tr   vµ    c¸c th«ng    îp  ývÒ     Ên    Ï ® îc th¶o  Ën  µ  Óu  Õt  ¹  ¹i tinh l   c¸c v ®Ò s     lu v bi quy t i   § héi®ång    «ng. GiÊy  êi  äp  µ  µiliÖu phôc  ô  ¹ihéi®ång    «ng     cæ ®   m h v t    v §    cæ ® cã  Ó  îc göi cho    «ng  th ®     cæ ® b»ng  c¸ch chuyÓn  Ën    t tay hoÆc   öi qua  u  g  b ®iÖn  í ®Þa   t i chØ  ∙  ¨ng  ý  ña    «ng, hoÆc   í ®Þa   ®® k c cæ ®   ti   chØ  cæ   «ng  do  ® ®ã  cung  Êp.Trong  êng  îp lµnh©n    ña  ©n  µng,th«ng  cã  Ó  c  tr h    viªnc Ng h   b¸o  th ® îcgöití tõng    ©n       i c¸ nh trong c¸c phong  ×  kÝn    ¹ n¬ilµm  Öc.GiÊy     b d¸n  ®Ó t i     vi   m êi  äp  µ  µiliÖu  h v t  ph¶i ® îc göi Ýt  Êt  êi l¨m  µy  íc ngµy  ¹ihéi cæ         nh m   ng tr   §    ®«ng.  Õ u   ©n   µng  ã  ét  N Ng h cm trang Web,  th«ng b¸o  Ò   ¹ihéi ®ång    v §    cæ ®«ng  ph¶i® îc®¨ng       trªntrang Web     ng  êivíiviÖc  öigiÊy  êi  µ  µi   ®ã ®å th     g  m v t  liÖu cho      «ng.   c¸ccæ ® 3­    «ng  íncã  Òn  Õn  Þ     Ên    Çn  a  µo  ¬ng  Cæ ® l   quy ki ngh c¸c v ®Ò c ® v ch tr×nh  äp  ¹ihéi ®ång    «ng.  Õn  Þ   h §    cæ ® Ki ngh ph¶i b»ng    v¨n b¶n  µ  îc göi v®   ®Õ n   ©n   µng  Ë m   Êt ba  µy  íc ngµykhaim¹c. KiÕn  Þ  Ng h ch ch   ng tr       ngh ph¶ighi    râ tªncæ   «ng, sè îng tõng  ¹    Çn  ña    «ng, vÊn    Õn  Þ     ®  l  lo i ph cæ c cæ ®   ®Ò ki ngh ® a  µo  ¬ng  ×nh häp. v ch tr   4­ Ng êitr Öu tËp  äp  ¹ihéi®ång    «ng     i   h §    cæ ® chØ  ã  Òn  õ chèikiÕn  c quy t    nghÞ  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ t i 3  n trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a) KiÕn  Þ  îcgöi®Õ n     ngh ®     kh«ng  ng  êih¹n  ®ó th   hoÆc   kh«ng  ,  ®ñ kh«ng  ®óng  éidung; n  b) VÊn    Õn  Þ    ®Ò ki ngh kh«ng  éc thÈm  Òn  Õt  nh  ña  ¹ihéi thu   quy quy ®Þ c §    ®ång    «ng  cæ ® . c) Nh÷ng  Ên      v ®Ò kh«ng  ïhîp víi ph       quy  nh  ¹ ®iÒu  Ö  ©n  µng  µ  ®Þ ti   l Ng h v kh«ng  ïhîp víi   ph       quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p luËt.  
 19. 19 5­ ChØ   ¹ihéi®ång    «ng  íicã  Òn  §    cæ ® m   quy thay ® æi  ¬ng  ×nh häp    ch tr   ®Ýnh  Ìm  k th«ng    iÖutËp  ¹ihéi®ång    «ng. b¸o tr   §     cæ ® §i Ò u  .C¸c  iÒu  Ön  Õn  µnh  ¹ihéi®ång    «ng  µ  33   ® ki ti h §    cæ ® v Biªn  b¶n 1­ Cuéc  äp  ¹ihéi®ång    «ng  îctiÕn hµnh    ã  è    «ng  µ    h §    cæ ® ®    khic s cæ ® v nh÷ng  êi ® îc uû   ng     quyÒn   ù   äp  i diÖn  t  Êt  dh ®¹   Ý nh 51%   è    Çn   ã  s cæ ph c quyÒn  Óu  Õt.Trêng  îp,kh«ng    iÒu  Ön  Ò   û lÖ  idiÖn  è    bi quy   h  ®ñ ® ki v t   ®¹   s cæ phÇn  ã  Òn  Óu  Õt  Çn  Õttham  ù  äp  c quy bi quy c thi   d h trong vßng    ót kÓ   õ   []ph   t   thêi®iÓ m   ù  nh  äp  × §¹ihéi®ång    «ng    d ®Þ h th       cæ ® ph¶i® îctr Öu tËp  äp  Çn     i   h l thø    hai trong thêih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  éc  äp  Çn     30    t  cu h l thø  Êt  ù  nh   nh d ®Þ khaim¹c.Cuéc  äp  ña  ¹ihéi®ång    «ng  iÖu tËp  Çn  hai® îctiÕn     h c §    cæ ® tr   l thø        hµnh    ã  è    «ng  µ  ÷ng  êi ® îc uû  Òn  ù  äp  i diÖn  t  khi c s cæ ® v nh ng     quy d h ®¹   Ý nhÊt  30%   è    Çn  ã  s cæ ph c quyÒn  Óu  bi quyÕt. Trêng  îp  ¹ihéi ®ång      h §    cæ ®«ng  Çn    l haikh«ng    iÒu  Ön  Ò   û lÖ  idiÖn  è    Çn  ã  Òn   ®ñ ® ki v t   ®¹   s cæ ph c quy biÓu  Õt  Çn  Õttham  ù  äp  quy c thi   d h trong  vßng      ót kÓ   õ thêi®iÓ m   ù  [ ] ph   t     d ®Þnh  äp, th×  ¹ihéi®ång    «ng  Çn  ® îc tr Öu tËp  äp  h   §    cæ ® l 3    i   h trong thêih¹n     20  µy,kÓ   õ ngµy  éc  äp  Çn  ng   t   cu h l thø    ù  nh  haid ®Þ khaim¹c. Cuéc  äp  ña      hc §¹ihéi®ång    «ng  Çn  ba  îctiÕn hµnh     cæ ® l thø  ®     kh«ng  ô  éc vµo  è    ph thu   s cæ ®«ng, tû lÖ  idiÖn  è    Çn  ã  Òn  Óu  Õt  ù  äp  µ  ã  Òn       ®¹   s cæ ph c quy bi quy d h v c quy quyÕt ®Þnh  Êtc¶    Ên    µ   ¹ihéi®ång    «ng  Çn  nhÊt cã  Ó    t   c¸cv ®Ò m §     cæ ® l thø    th quyÕt ®Þnh  ét    m c¸ch hîp lÖ.    2­  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ  µ ngêi chñ  ¹ häp  ¹ihéi ®ång    tr l     to   §    cæ ®«ng, tr ng  îp  ñ   Þch  éi  ng    ê h Ch t H ®å qu¶n  Þ v ¾ng  Æt   ×  µnh    éi tr   m th th viªnH   ®ång  qu¶n  Þ ® îcChñ   Þch  éi ®ång  tr     t H  qu¶n  Þ uû  Òn  Ïchñ  ¹häp  ¹i tr   quy s  to   §  héi ®ång    «ng. N Õ u   ñ   Þch  éi ®ång    cæ ®   Ch t H  qu¶n  Þ kh«ng  û  Òn    tr   u quy cho bÊt kú  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þ nµo, th×  tr     sau    ã    è    «ng  µ  khic ®ñ s cæ ® v ngêi ® îc uû      quyÒn  i diÖn  è    Çn  ã  ®¹   s cæ ph c quyÒn  Óu  bi quyÕt  theo    quy ®Þnh  ù  äp    µnh    éi ®ång  d h c¸c th viªnH   qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnBan  Óm     ã  ki so¸tc m Æt   ù  äp  ¹  ¹ihéi ®ång    «ng  ã  d h t i§     cæ ® c tr¸ch nhiÖm   chøc    ¹ihéi   tæ  ®Ó §     ®ång    «ng  Õn hµnh  Óu  Õt nh»m   Çu  ét  êilµm  ñ  ¹häp  ¹i cæ ® ti   bi quy   b m ng   ch to   §  héi®ång    «ng    cæ ® trong sè      «ng. Chñ   ¹® îc§¹ihéi®ång    «ng    c¸c cæ ®   to         cæ ® bÇu  Ï®Ò   ö    ý    Ëp biªnb¶n  äp  ¹ihéi®ång    «ng. s   c thk ®Ó l     h §    cæ ® 3­  êng  îp,§¹ihéi ®ång    «ng  îc tr Öu  Ëp  ëi Ban  Óm     Tr h    cæ ® ®  i t b   ki so¸t hoÆc     «ng  ínth×  cæ ® l   sau    ã    è    «ng  µ  êi® îcuû  Òn  i khic ®ñ s cæ ® v ng     quy ®¹   diÖn  è    Çn  ã  Òn  Óu  Õt  s cæ ph c quy bi quy theo  quy  nh  ù  äp, ngêi tr Öu ®Þ dh    i  tËp  ¹ihéi®ång    «ng  ã  §    cæ ® c tr¸chnhiÖ m   chøc    ¹ihéi®ång    «ng     tæ  ®Ó §     cæ ® tiÕn  µnh  Óu  Õt  h bi quy nh»m   Çu  ét  êi lµm  ñ  ¹häp  ¹ihéi ®ång    b m ng   ch to   §    cæ ®«ng  trong sè      «ng. Chñ  ¹® îc§¹ihéi®ång    «ng  Çu  Ï®Ò   ö    c¸ccæ ®   to         cæ ® b s  c thký    Ëp biªnb¶n  äp  ¹ihéi®ång    «ng.   ®Ó l     h §    cæ ® 4­ §¹ihéi®ång    «ng      cæ ® th«ng  qua    Õt  nh  éc thÈm  Òn  c¸c quy ®Þ thu   quy b»ng  ×nh  h thøc  Óu  Õt  ¹  éc  äp. Quy Õt  nh  ña  ¹ihéi ®ång    bi quy t i cu h   ®Þ c §    cæ ®«ng  îcth«ng  ®  qua  khi: a) §îcsè    «ng  idiÖn  t nhÊt 51%       cæ ® ®¹   Ý    tæng  è  Õu  Óu  Õt cña  s phi bi quy   tÊtc¶    «ng  ù  äp  Êp  Ën;   cæ ® d h ch thu b)  èi víiquyÕt  nh  Ò   ¹    Çn  µ  è îng    Çn  îc quyÒn  §   ®Þ v lo i ph cæ v s l cæ ph ®  chµo  cña  õng  ¹   öa  æi, bæ   b¸n  t lo is ® ;   sung  Òu  Ö  ©n   µng; chiat¸ch,s¸p §i l Ng h        nhËp, hîp  Êt,mua   ¹ hoÆc     nh   li  b¸n  Þ,gi¶ithÓ  ©n   µng  µ  la     Ng h v C«ng    ùc ty tr  
 20. 20 thuéc  ña  ©n   µng  ×  c Ng h th ph¶i® îc sè    «ng  idiÖn  t  Êt 65%       cæ ® ®¹   Ý nh   tæng  sè  Õu  Óu  Õt cña  Êtc¶    «ng  ù  äp  Êp  Ën. phi bi quy   t   cæ ® d h ch thu 5­ Ng êichñ  ¹häp  ¹ihéicæ   «ng  Þu      to   §    ® ch tr¸chnhiÖ m    b¶o qu¶n      c¸cbiªn b¶n  µ  Èn  Þ   öi cho  Êtc¶      «ng  v chu b g   t   c¸c cæ ® ngay    ¹ihéi cæ   «ng  Õt  khi§     ® k thóc,vµ        c¸c biªn b¶n  µy  îc coilµ nh÷ng  n ®      b»ng  chøng mang  Ýnh  Õt  Ën  t k lu vÒ  c«ng  Öc  îc tiÕn  µnh  ¹  ¹ihéi ®ã.  vi ®   h ti     § Biªn b¶n  µy    n ph¶i ® îc lËp     b»ng  tiÕng  Öt,® îcchñ  ¹cña  ¹ihéivµ    ý  ý    ñ  Õu  å m     éidung  Vi     to   §     Th k k tªnch y g c¸c n   sau  y: ®© a) Ngµy    th¸ngvµ  a  iÓ m   chøc  ¹ihéicæ   «ng;   ®Þ ® tæ  §    ® b) Ch ¬ng  ×nh häp;   tr   c)§¹ibiÓu     tham  ù,hä    ñ  Þch  ñ to¹) µ    ý; d   tªnch t (ch     thk v d) Tã m   ¾tc¸cbµiph¸tbiÓu  ¹ §¹ihéicæ   «ng;   t       t      ® i ®) C¸c  Ên    îc th¶o  Ën  µ    Õt  nh  îc §¹ihéi cæ   «ng  v ®Ò ®   lu v c¸c quy ®Þ ®    ® th«ng qua, sè  Õu  Ën, sè  Õu  èng,sè  Õu  ¾ng  µ  ÷ng  Ên    phi thu   phi tr   phi tr v nh v ®Ò   cßn  ån ®äng. t  e) Tæng  è  Õu  ña      «ng    s phi c c¸ccæ ® tham  ù; d g) Tæng  è  Õu  Ò   õng vÊn  ;  µ   s phi v t   ®Ò v h) Tªn  µ  ÷  ý  ña  ñ  Þch  ñ to¹) µ    ý.   v ch k c ch t (ch     thk v 6­ Biªn b¶n  äp  ¹ihéi®ång    «ng    h §    cæ ® ph¶ilµm    xong  µ  v th«ng qua  íc tr   khib Õ   ¹c  éc  äp. Biªn b¶n  Ïlµ b»ng    m cu h     s    chøng cho    éidung  c¸c n   c«ng  Öc  vi ®∙  îcthùc hiÖn  ¹ §¹ihéi®ång    «ng. ®    t      i cæ ® 7­ C¸c b¶n    Ðp, biªn b¶n, sæ   ÷  ý  ña      «ng  ù  äp  µ  ghi ch       ch k c c¸c cæ ® dh v c¸c v¨n b¶n  û  Òn  ù  äp  ¹ihéi®ång    «ng     u quy d h §    cæ ® ph¶i® îcl g÷it¹    ô    u    i tr   c¸c së  ña  ©n   µng. Trong  c Ng h   vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  15  k t  th«ng qua, tÊt c¶        c¸c quyÕt  nh  îc§¹ihéi®ång    «ng  ®Þ ®    cæ ® th«ng qua ph¶i® îcgöicho        chinh¸nh  cña  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬iNg ©n  µng  Æt  ôsë  Ýnh) Ng h Nh n     ph (n   h ® tr   ch   vµ th«ng  b¸o cho  Êt c¶      «ng  ã  t   c¸c cæ ® c quyÒn  tham  ù  ¹ihéi ®ång    d §    cæ ®«ng. 8­  µo  µy  chøc  ¹ihéi®ång    «ng, thñ  ôc ®¨ng  ý    «ng  V ng tæ  §    cæ ®   t  k cæ ® ph¶i® îc tiÕn  µnh     h nh»m   ¶m   ® b¶o      «ng  ã  Òn  ù  äp  îc®¨ng  c¸c cæ ® c quy dh ®  ký.Cæ   «ng    ® tham  ù  ¹ihéi®ång    «ng  d §    cæ ® ph¶ilµm  ñ tôc ®¨ng  ý,ký      th     k   tªn vµo    ÷  ý  ã  Sæ ch k c nªu  â  è    Çn  µ  ¹    Çn  ña  × nh.    «ng  r s cæ ph v lo i ph cæ cm Cæ ® së  ÷u    Õu  h cæ phi kh«ng      ghitªnph¶itr×nh cæ   Õu  ña  ×nh  µ  è  Öu        phi c m v s hi cæ phiÕu    ®ã ph¶i® îcghivµo    ÷  ý.     Sæ ch k 9­    Õn  µnh  ¨ng  ý, Ng ©n   µng  Ï cÊp  Khi ti h ® k  h s  cho  çi    «ng  m cæ ® hoÆc   ngêi® îcuû  Òn  ù  äp  ÎbiÓu  Õt,trªn®ã   ã    è  ¨ng  ý,tªncña      quy d h th   quy     c ghis ® k    cæ   «ng  µ  êi ®¹idiÖn  û  Òn  µ  è  Õu  Óu  Õt  µ     «ng  ® v ng     u quy v s phi bi quy m cæ ® ®ã   ã. BiÓu  Õt  ¹  ¹ihéisÏ ® îc tiÕn  µnh  c  quy t i         § h b»ng c¸ch thu sè  Ît¸nthµnh      th     m ét  Õt  nh  µ  quy ®Þ v sau      è  Îphñ  Õt  Õt  nh  ,  µ  ®ã thu s th   quy quy ®Þ ®ã v sau    ®ã ®Õ m   tæng  è  Õu  Óu  Õt.Tæng   è  Õu  ng  é  ét  Ên  ,  ñ  s phi bi quy   s phi ñ h m v ®Ò ph quyÕt  ét  Ên  ,  m v ®Ò hoÆc   kh«ng  Óu  Õt,sÏ ® îc chñ  ¹th«ng  bi quy       to   b¸o ngay  sau    Óu  Õt  ét  Õt  nh.  ¹ihéi®ång    «ng  Ïtù chän  khibi quy m quy ®Þ §    cæ ® s    trong  sè  i biÓu  ÷ng  êi chÞu  ®¹   nh ng   tr¸chnhiÖm   Óm   Õu    ki phi hoÆc   gi¸m    Óm   s¸tki phiÕu  µ  Õu  ihéikh«ng  än  × chñ  ¹sÏchän  ÷ng  êi®ã. vn ®¹     ch th   to     nh ng  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản