intTypePromotion=1

Quyết định 386/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định 386/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 386/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế nhập khẩu 1/4/98

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 386/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 386/1998/Q§/BTC ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 1998 vÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 2710 trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu Bé trëng Bé Tµi chÝnh - C¨n cø §iÒu 8, LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/12/1991; - C¨n cø c¸c khung thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 537a/NQ/H§NN8 ngµy 22/2/1992 cña Héi ®ång Nhµ níc; ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i NghÞ quyÕt sè 31 NQ/UBTVQH9 ngµy 9/3/1993, NghÞ quyÕt sè 174 NQ/UBTVQH9 ngµy 26/3/1994, NghÞ quyÕt sè 290 NQ/UBTVQH9 ngµy 7/9/1995, NghÞ quyÕt sè 293 NQ/UBTVQH9 ngµy 08/11/1995 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ 9; - C¨n cø thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 - QuyÕt ®Þnh sè 280/TTg ngµy 28/5/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ nhËp khÈu kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 54/CP; - C¨n cø t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ cña c¸c mÆt hµng x¨ng dÇu trªn thÞ trêng ThÕ giíi; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1.- Söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm m· sè 2710 trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 326/1998/Q§/BTC ngµy 21/3/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu míi sau: M· sè Nhãm mÆt hµng ThuÕ suÊt (%) 1 2 3 2710 - X¨ng dÇu vµ c¸c lo¹i dÇu chÕ biÕn tõ kho¸ng chÊt bi- tum, trõ d¹ng th«; C¸c chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c, cã tû träng dÇu löa hoÆc c¸c lo¹i dÇu chÕ biÕn tõ kho¸ng chÊt bi-tum chiÕm tõ 70% trë lªn, nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm®ã. ........ ................... 2710.00.3 -- Madót 15 0
  2. 2 2710.00.4 -- Nhiªn liÖu dïng cho m¸y bay (TC1, ZA1...) 50 0 2710.00.5 -- DÇu ho¶ th«ng dông 50 0 ........ ................... §iÒu 2.- QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 326/1998/Q§/BTC ngµy 21/3/1998 vµ ®îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c l« hµng x¨ng dÇu nhËp khÈu cã Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 01/04/1998. C¸c mÆt hµng kh¸c trong nhãm 2710 vÉn thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 590/TC/Q§/TCT ngµy 15/8/1997 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2