Quyết định 386/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
79
lượt xem
14
download

Quyết định 386/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 386/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 383/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 386/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ T   Þ N H   § C ñ A  T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C  è  386/2001/Q§­N H N N   s n g µ y 11  th¸ng 4 n¨ m  2001 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  §i Ò u  b s trong Q u y   h Õ  b ¶ o  l∙nh n g © n   µ n g  b a n  h µ n h   Ì m  theo  u y Õ t ® Þ n h  s è  c h k Q 283/2000/Q§­N H N N 1 4   g µ y  25/8/2000  n c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc T T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt c¸c tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông,   ®Ò ngh c V tr VT d Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u 1.  öa  æi, bæ   S ®   sung  ét  è  Òu  ¹  m s §i t i Quy  Õ   ch b¶o    ©n  l∙nhng hµng  ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 283/2000/Q§­ NHNN14   µy    ng 25 th¸ng8    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícnh  c Th ®è Ng h Nh n   sau: 1.§iÒu  ® îcsöa  æi  µ      4    ® v bæ sung    nh sau: ­Bá  ô m   õ"hé   c t   kinhdoanh    Ó" t¹ §iÓ m       c¸th     i i,Kho¶n  . 1 ­Bæ     sung  thªm  kho¶n  nh  5  sau:   "5.Hé     kinhdoanh    Ó."   c¸th 2.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      2  12    ® nh sau: "Trong  êng  îp  ã  tr h c bªn  íc ngoµi tham      µiliÖu  ªnquan  n   n    gia,c¸c l   li   ®Õ giao  Þch  d b¶o  l∙nh,c¸c bªn  ã  Ó     c th tho¶  Ën  ö  ông  ét  thu s d m thø  Õng  íc ti n  ngoµith«ng  ông.C¸c  µiliÖu nµy    d   t    ph¶i® îcdÞch    Õng  Öt ®Ó   nh  Ìm     ra ti Vi   ®Ý k khigöicho    ¬     c¸cc quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn." l  n   th quy 3.§iÓ m   Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      c  1  14    ® nh sau: "Tr ng  îp tæ  ê h   chøc  Ýn  ông  u   èi  td ®Ç m kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y    Üa  ô  ®Ç ®ñ ngh v b¶o    i víibªn  Ën  l∙nh®è     nh b¶o    ×    l∙nhth c¸c bªn tham   gia ®ång    b¶o    Én  l∙nhv ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô  ña  × nh  i  íibªn  Ën      ngh vc m ®è v   nh b¶o l∙nh." 4.§iÓ m   Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      g  1  16    ® nh sau: "H¹ch to¸n ghi nî kh¸ch  µng       h hoÆc  bªn ph¸thµnh    b¶o    i  l∙nh ®è øng  è  s tiÒn m µ   chøc  Ýn  ông  ∙      tæ  td ® tr¶thay ®Ó   ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v b¶o  l∙nh." 5.§iÓ m   Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      g  1  17    ® nh sau:
  2. 2 "H¹ch to¸n ghi nî kh¸ch  µng  è  Òn  µ   chøc  Ýn  ông  ∙         h s ti m tæ  td ® tr¶thay  ®Ó   ùc hiÖn  Üa  ô  th   ngh v b¶o  l∙nh." 6.§iÓ m   Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      e  1  18    ® nh sau: "H¹ch to¸n ghi nî kh¸ch  µng       h hoÆc   chøc  Ýn  ông  tæ  td b¶o    è  Òn l∙nh s ti   m µ   chøc  Ýn  ông  ∙    tæ  td ® tr¶thay ®Ó   ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v b¶o  l∙nh." 7.Kho¶n  vµ    Òu  ® îcsöa  æi      1  6 §i 22    ® nh sau: "1.Kh¸ch  µng    h ph¶itr¶cho  chøc  Ýn  ông  Ý     tæ  td ph b¶o  l∙nh. Møc  Ý    ph do c¸cbªn    tho¶ thuËn,kh«ng  îtqu¸ 2%       v     n¨m  Ýnh    è  Òn cßn  ang  îcb¶o  t trªns ti   ® ®  l∙nh.Ngoµi ra      kh¸ch hµng    ph¶ithanh      to¸ncho  chøc  Ýn  ông      Ý  tæ  td c¸c chiph hîp  ý kh¸c ph¸tsinh  ªnquan  n   l      li   ®Õ giao  Þch  d b¶o        l∙nh khi c¸c bªn  ã  c tho¶  thuËn  b»ng    v¨n b¶n. Møc   Ý     ph b¶o    l∙nhquy  nh      a  ®Þ nh trªnch bao  å m   Õ  g thu gi¸trÞgiat¨ng."     "6.Kh¸ch  µng  µ  chøc  Ýn  ông    h v tæ  td tho¶  Ën  ×nh  thu h thøc  ö  ý®èi víi x l      nh÷ng  kho¶n  Ý  ph b¶o    Ë m   l∙nhch thanh    to¸ncho  chøc  Ýn  ông." tæ  td 8.§o¹n 2  Ó m  Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi        §i a  2  25    ® nh sau: "Ngay  sau    ùc hiÖn  Üa  ô  khith   ngh v b¶o  l∙nh,tæ    chøc  Ýn  ông  ¹ch to¸n td h   ghinî cho     kh¸ch hµng  è  Òn  µ   chøc  Ýn  ông  ∙      s ti m tæ  td ® tr¶thay.Kh¸ch  µng    h ph¶ichÞu    Êtnîqu¸ h¹n  c¸cbªn    l∙su       do    tho¶ thuËn  i víi è  Òn tæ  i   ®è     ti   chøc  Ýn  s t dông  ∙    ® tr¶thay ®Ó   ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v b¶o    ng  l∙nhnh kh«ng  îtqu¸ 150%     v    l∙i suÊt trong hîp ®ång       vay  èn  ÷a kh¸ch hµng  µ  v gi     v bªn  Ën  nh b¶o   l∙nh(trong tr  ­ êng  îp  h b¶o    l∙nhvay  èn) hoÆc     Êt cho  v  l∙ su   i vay  ¾n   ¹n  µ   chøc  Ýn  ng h m tæ  t dông  ang  ùc hiÖn  ®èivíic¸c lo¹  ® th   (      i b¶o    l∙nhkh¸c), Ó   õ ngµy  chøc  Ýn    t  k tæ  t dông  ùc hiÖn  Üa  ô  th   ngh v b¶o  l∙nh." §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô  Ýn  ông,thñ  ëng    n   V¨n    tr VT d   tr c¸c ®¬ vÞ   ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  c li   thu Ng h Nh n     Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi ¬  t H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản