intTypePromotion=1

Quyết định 388/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
72
lượt xem
19
download

Quyết định 388/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 388/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 388/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. Q uy Õt  Þ nh ® cña  æ n g  c ôc tr g  T æ n g   ôc h ¶i q u a n   T ën c sè 388/1998/Q§­T C H Q  n g µ y  20  th¸ng  11 n¨ m  1998 v Ò  viÖc b a n  h µ n h  m É u  tê khai h µ n g  h o¸ xu Êt n h Ë p  k h È u T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc   quan tr h¶i ­C¨n  §iÒu  Ph¸p    cø  12  lÖnh    H¶i quan  ngµy  20/2/1990. ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  171/H§BT  sè  ngµy 27/5/1991  cña    Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng (nay    lµ ChÝnh phñ) ban    hµnh kÌm theo B¶n quy ®Þnh        thñ tôc H¶i quan  vÒ  phÝ    lÖ  H¶i quan. ­ Sau  khi thèng nhÊt víi Tæng  côc Thèng  kª (C«ng v¨n sè 788  TCTK/TMGC   ngµy 10/11/1998). ­ XÐt      ®Ò nghÞ  cña    c¸c«ng Côc  ëng  tr Côc KiÓm       trathu thuÕ XNK, Côc  tr ëng, Côc    Gi¸m    s¸tqu¶n    Gi¸m  lývµ  ®èc  Trung t©m     tinhäc    ­ thèng    kÕ H¶i  quan. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1. Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy mÉu     tê khaihµng      ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  hiÖn  ký  HQ99­XNK,  mÉu  giÊy th«ng b¸o thuÕ  hiÖu  ký  TB­ 99, mÉu     quyÕt ®Þnh  ®iÒu  chØnh  thuÕ  sè  ph¶i nép  hiÖu    ký  §CT­99 (theo  mÉu  ®Ýnh  kÌm) vµ    b¶n  híng dÉn  dông      sö  têkhaih¶iquan.     §iÒu    2. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ    QuyÕt ®Þnh  287/TCHQ­KTTT  sè  ngµy 19/12/1995 cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan.Huû  mÉu     bá  giÊy  th«ng    b¸o thuÕ  hiÖu  ký  TB­96. §iÒu    3. MÉu      HQ99­XNK   giÊy  têkhai  vµ  th«ng    b¸o thuÕ  hiÖu  ký  TB­ 99  îcsö  ®   dông    tõ ngµy  1/1/1999.MÉu       tê khaicò    HQ­96  mÉu   vµ  giÊy th«ng  b¸o thuÕ  hiÖu  ký  TB­96  chØ  îcsö  ®   dông  hÕt  ngµy 31/12/1998.H¶i quan        c¸c tØnh, thµnh    phè  kiÓm   l¹ toµn  tê khai,giÊy  kª  i   bé      th«ng b¸o thuÕ  cha  cò  sö  dông  ®Õn  hÕt ngµy  31/12/1998  b¸o  vµ  c¸o    vÒ Tæng   côc (Côc KTTTXNK)  ®Ó  híng dÉn  lý.   xö  §iÒu 4.  Thñ  ëng    tr c¸c Vô, Côc  c¸c ®¬n  thuéc  quan  vµ    vÞ  c¬  Tæng  côc, Côc  ëng    tr Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè, c¸c ®¬n  vµ        vÞ  c¸ nh©n  ho¹t®éng    xuÊt nhËp khÈu  li   cã  ªnquan  chÞu tr¸ch nhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
 2. H¶i quan    ViÖt Nam   HQ­99­XNK Sªri . ...... : . ..... T ê  k h ai h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u 1.NgêixuÊtkhÈu,m∙          sè 12.H¶i quan      CK:  13.DÊu    tiÕp nhËn    TK: Côc    H¶i quan  tØnh,TP:   2.NgêinhËp      khÈu,m∙    sè: 14.Sè, ngµy      ®¨ng  têkhai ký    3.Ngêiuû      th¸c, sè:  m∙  15.Lo¹ih×nh:       XuÊt               khÈu                NhËp  khÈu         Kinh  doanh      Gia         c«ng                  TN­TX     §Çu           SX­XK                t                    TX­TN                                                                     4.Ph¬ng    tiÖn vËn    t¶i 5.Tªn,sè      hiÖu  ph¬ng  tiÖn 16.N ícXK     17.N ícNK     6.Ngµy    khëihµnh   7.Sè    vËn    t¶i®¬n 18.§iÒu    kiÖn  giao hµng   19.Sè îng m Æt     l   hµng: Ngµy  ®Õn
 3. 8.C¶ng,®Þa      ®iÓm   bèc  hµng 9.C¶ng,®Þa      ®iÓm     dìhµng 20.Ph¬ng    thøc thanh    to¸n 10.Sè    GP/Ngµy  cÊp 11.Sè      hîp ®ång/Ngµy  ký 21.Nguyªn  thanh    tÖ  to¸n: 22.Tû      gi¸tÝnh  thuÕ Ngµy  hÕt  h¹n 23. Tªn    hµng                              (Sè  îng tê 24.M∙  (H.S. 25.XuÊt                  l       sè      xø 26.Lîng vµ      27.§¬n      gi¸ 28.TrÞ      gi¸ khai                 VN) ®¬n  tÝnh vÞ  nguyªn tÖ   nguyªn tÖ                             phô                             lôc. . ) .. 29. Lo¹ithuÕ  M∙  tÝnh  30.Lîng   ­  sè    31.§¬n      gi¸ 32.TrÞ      gi¸tÝnh  thuÕ 33.ThuÕ     34.Sè    tiÒn ph¶inép     thuÕ tÝnh thuÕ  suÊt(%)   (VN§) ThuÕ   XK­NK ThuÕ   GTGT/TT§B Phô  thu Sè  tiÒn b»ng    ch÷: Tæng  sè: 35.GiÊy    th«ng    b¸o thuÕ/biªnlai       thuÕ  thu sè:. .  . .ngµy..   . .th¸ng.. .n¨m... . . . . ..
 4. 36.LÖ     phÝ    h¶iquan Biªnlai    sè..   .ngµy.. .th¸ng..  . . . .n¨m... . . Sè  tiÒn: 37.Chøng      tõkÌm  theo 38. T«i xin cam  ®oan  vµ chÞu  tr¸ch 39.Ghi chÐp        kh¸ccña      h¶iquan nhiÖm   ícph¸p    nh÷ng    tr   luËtvÒ  néidung  khaib¸o        trªntê khaih¶iquan      (Chñ  hµng  hoÆc  ngêi ® îc uû      quyÒn      hä  ký, ghi râ  tªn,  ®ãng dÊu): Ngµy...  th¸ng..  .n¨m... . . . PhÇn  kiÓm  ho¸ 40. Ph©n    c«ng kiÓm     duyÖt 41.KÕt  ho¸ vµ      qu¶  kiÓm  ho¸: néi dung      ghi chÐp cña kiÓm     ho¸ viªn: §Þa  ®iÓm Thêigian   Ph¬ng  ph¸p KiÓm     ho¸ viªn                                                                                                   KiÓm     ho¸ viªn                                                    (Ký                                                      tªn)        (Ký            tªn,ngµy,th¸ng,n¨m)     PhÇn  tÝnh    l¹cña  quan  i c¬  thuÕ    h¶iquan 42.TÝnh      l¹thuÕ  i ph¶inép   Lý  tÝnh    do  l¹thuÕ i Lo¹ithuÕ   Sè  thuÕ  ph¶inép   
 5. (nh÷ng  Æt   m hµng  tÝnh  l¹ ) i Nh©n    viªntÝnh    l¹thuÕ    i h¶iquan    (kýtªn): Céng 43.Sè    thuÕ  th«ng    ®∙  b¸o (nh÷ng  Æt   m hµng  tÝnh  i l¹ ) 44.Sè    thuÕ  ph¶inép    t¨ng/gi¶m: (B»ng ch÷:. . ..................................................................................   . . .................................................................................) 45.QuyÕt    ®Þnh  ®iÒu  chØnh  thuÕ  sè  ph¶inép:.. . .    . ..ngµy.. .  . . ... th¸ng..  .n¨m... . .. . . . .. 46.X¸c    nhËn tÝnh    l¹thuÕ  i cña  quan  c¬  47.X¸c    nhËn  lµm        ®∙  thñ tôch¶i 48.Chøng    nhËn  thùc xuÊt/nhËp   thuÕ    h¶iquan quan (Ký    tªn,ngµy,th¸ng,n¨m)     Chó    khaih¶i quan  ý: Tê      tÈy,xo¸ kh«ng  gi¸trÞ ph¸p      cã      lý
 6. H¶i quan    ViÖt Nam   HQ­99­XNK Tê  sè:. . ..... . . .... P h ô  lôc kÌ m  theo tê k h ai h µ n g  h o¸ x u Êt n h Ë p  k h È u Sè... . . . ..  ngµy.. . .. . . ..   th¸ng.. . . . ..  n¨m... . .. . . .. 23.Tªn    hµng 24.M∙    sè  25.XuÊt    xø 26.Lîng vµ      27.§¬n      gi¸ 28.TrÞ      gi¸ H.S.VN)   ®¬n vÞ  nguyªn tÖ   nguyªn tÖ   tÝnh 1. 2. 3. 4. 5. 29.Lo¹ithuÕ   sè      ­M∙  30.Lîng   31.§¬n      gi¸ 32.TrÞ      gi¸tÝnh  thuÕ 33.ThuÕ     34.Sè    tiÒn ph¶i     tÝnh thuÕ tÝnh thuÕ suÊt nép * ThuÕ     XK­NK 1. 2. 3. 4. 5.
 7. * ThuÕ     GTGT/TT§B 1. 2. 3. 4. 5. * Phô    thu 1. 2. Sè  tiÒn b»ng    ch÷: Tæng  sè: 38. T«i xin cam         ®oan  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   íc ph¸p 39.Ghi chÐp    tr         kh¸ccña      h¶iquan: luËtvÒ    nh÷ng    néidung  khaib¸o        trªntê khaih¶iquan      (Chñ  hµng  hoÆc   ngêi ® îc uû      quyÒn      hä  ký, ghi râ  tªn,  ®ãng  dÊu): Ngµy...   th¸ng..n¨m...   . . PhÇn  kiÓm  ho¸ 41.KÕt    qu¶  kiÓm  ho¸:
 8.                                                                                KiÓm                                                                                     ho¸ viªn                                                                                  (Ký                                                                                    tªn) PhÇn  tÝnh    l¹cña  quan  i c¬  thuÕ    h¶iquan 42.TÝnh      l¹thuÕ  i ph¶inép   STT  Æt   m Lý  tÝnh    do  l¹thuÕ i Lo¹ithuÕ   Sè thuÕ ph¶inép    hµng (nh÷ng  Æt   m hµng  tÝnh  i l¹ ) Nh©n    viªntÝnh    l¹thuÕ    i h¶iquan Céng: 43.Sè    thuÕ  th«ng    ®∙  b¸o (nh÷ng  Æt   m hµng  tÝnh  i : l¹ ) 44.Sè    thuÕ  ph¶inép t¨ng/gi¶m:    
 9. (B»ng  ch÷:. . ........................................................................................) . . ........................................................................................
 10. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA T æ n g  c ôc H ¶i  u a n   q C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü  Vi Öt N a m Côc  H¶i quan:. . ..... . . .... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc H¶i quan  cöa khÈu:. . . ..  .. . ................ . . ................ .. .ngµy..   . , .th¸ng..  . .n¨m... . . .. .   Sè:      Q§/§C        Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a.............................. VÒ   viÖc  ®iÒu  chØnh   thuÕ,  phô  thu ­ C¨n  LuËt    cø  thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  ngµy  th¸ng 12  26    n¨m  1991, LuËt söa  æi, bæ       ®   sung  mét  ®iÒu    sè  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  ngµy  th¸ng 7  5    n¨m  1993; LuËt    söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy  th¸ng 20    5 n¨m 1998; LuËt thuÕ          02/1997/QH9      gi¸trÞ gia t¨ng sè  ngµy  th¸ng 5  10    n¨m  1997; LuËt    thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt sè    05/1998/QH10  ngµy  th¸ng 5  20    n¨m  1998. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  151/TTg  sè  ngµy  th¸ng 4  12    n¨m 1993  cña  Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  h×nh  vÒ  thµnh  dông  qu¶n    sö  vµ  lýquü b×nh    æn gi¸. ­ C¨n  kÕt  cø  qu¶ kiÓm  ho¸ (biªn b¶n    kiÓm  ho¸  sè..  .ngµy..  .th¸ng..  . n¨m... t¹ têkhaih¶iquan        ) i     sè.. .  . .ngµy..   . .th¸ng..  . .n¨m... . . . ­C¨n  kÕt    cø  qu¶  tÝnh    l¹thuÕ,phô  i   thu Q u y Õ t ® Þ n h §iÒu    1. §iÒu chØnh... sè    thuÕ, phô    .   thu ph¶inép  víi   so   kÕt qu¶    tù tÝnh  thuÕ  cña ngêixuÊt/nhËp    khÈu    tê khaiH¶i quan      sè.. .ngµy..  . . .n¨m...   .(th«ng  . b¸o thuÕ,phô        thu sè..   .ngµy..   . .th¸ng..  . .n¨m... ) . .. ThuÕ   xuÊtkhÈu:.. . .......................    . . .......................®ång . . ThuÕ   nhËp  khÈu:.. . .......................®ång . . ......................  .. ThuÕ         gi¸trÞgiat¨ng:. . ....................®ång . . ...................  .. ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt: . . ..................  . . ...................®ång .. Phô  thu:. . ..............................®ång . . .............................  .. Tæng  céng:. . ...........................  . . ...........................®ång . . (B»ng  ch÷:. . ...........................................) . . ........................................... §iÒu  2: Trong thêi h¹n.. . ... ngµy, kÓ  tõ ngµy.. . . th¸ng.. . .. . . ..  . . ..  . . ..   n¨m... . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... ...
 11. 11 cã tr¸chnhiÖm     nép    ®ñ tiÒn thuÕ, phô  ®∙  îc ®iÒu    thu  ®   chØnh      t¨ng ghi trong quyÕt  ®Þnh  nµy vµo    tµikho¶n.. . ............ iKho  . . ............    t¹ b¹c Nhµ     níc tØnh,TP... . ..   . . .hoÆc     . cho  quan  c¬  thuÕ    h¶iquan. NÕu  qu¸ h¹n      trªn mµ cha nép thuÕ, phô thu th× mçi ngµy    ph¹t sÏ bÞ    chËm   nép b»ng 0,1%  cña  thuÕ,phô    sè    thu chËm   nép. Ng êinhËn    quyÕt ®Þnh   ®iÒu  Ng êira    quyÕt  ®Þnh chØnh (Ký    tªn,®ãng  dÊu) (Ký,ghirâ hä    chøc        tªnvµ  vô) H íng d É n  s ö  d ô n g  tê k h ai H Q 9 9­X N K (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  3881/1998/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  th¸ng11  20    n¨m 1998 cña  Tæng côc  ëng  tr Tæng côc    H¶iquan) Nh»m   môc  ®Ých  thùc hiÖn    LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu söa  ®æi    bæ sung, LuËt    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,LuËt    thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt ® îc     Quèc   héi kho¸ X    th«ng  qua  i häp  t¹ kú  thø  ®ång      3  thêi®Ó ®¸p  øng yªu cÇu  míicña    c«ng    t¸cgi¸m    s¸tqu¶n   lýhµng    ho¸ XNK,  c«ng    t¸c®iÒu    trachèng  bu«n  lËu,c«ng      t¸ckiÓm       trathu thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu, thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt vµ    c«ng    t¸cth«ng      kª H¶i quan, Tæng     côc  ëng  tr Tæng   côc H¶i  quan  ban  ®∙  hµnh  khai H¶i  tê    quan  HQ99­XNK   dông    ¸p  tõ ngµy  01/1/1999. §Ó   thùc hiÖn    thèng  nhÊt trong toµn      ngµnh  phæ   vµ  biÕn    tí mäi   îng i ®èi t   tham      gia ho¹t®éng  XNK, Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn  dông      sö  tê khaihµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp        khÈu    hiÖu  míiký  HQ99­XNK,  sau: nh  I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. Tê    khaihµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hiÖn  ký  HQ99­XNK   (Tê  khai  h¶iquan    HQ99­XNK)  îc sö  ®   dông  chung  cho    i c¸c lo¹ h×nh: kinh doanh      (bao  gåm   ®¹i lý mua   c¶      b¸n      víiníc ngoµi),s¶n    xuÊt hµng  xuÊt khÈu, gia    c«ng,  hµng  ®Çu    ªndoanh, hµng  t li     t¹m nhËp    i ­ t¸ xuÊt,t¹m    xuÊt t¸    i nhËp    (trõxuÊt  nhËp  khÈu    phimËu   dÞch). 2. Tê    khaihµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hiÖu  ký  HQ99­XNK   îc in ®     trªnkhæ     giÊy A4, ch÷      mµu  ®en    trªnnÒn giÊy cã    v©n  mµu  xanh    l¸c©y nh¹t. 3. Tê    khaihµng    xuÊt khÈu, nhËp    ho¸       khÈu  hiÖu  ký  HQ99­XNK     lµ mét  chøng      tõ kÕ to¸n ® îc sö      dông     ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh  thuÕ  thu  sè  vµ  kh¸c  ®¸nh  vµo  hµng    ho¸ XNK   cña    c¸c doanh nghiÖp tham    gia vµo    ho¹t®éng XNK.  Lµ  chøng    tõban  ®Çu  cña thèng    kª xuÊtnhËp    khÈu hµng  ho¸.
 12. 12 4. KÕt    cÊu cña    tê khaihµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hiÖu  ký  HQ99­ XNK   bao  gåm     c¸cphÇn  sau: a.M Æt   íccña      tr   têkhai: *  tiªuthøc  ®Õn     Tõ    1  tiªuthøc  (trõc¸c tiªuthøc        38        13, 14, 35, 36)    lµ phÇn khaib¸o cña      chñ  hµng. * C¸c    tiªuthøc        vµ  lµ phÇn  13, 14, 35, 36  39    tÝnh to¸n,x¸c nhËn      cÇn  thiÕtcña  quan      c¬  h¶iquan    n¬ilµm      thñ tôcxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu hµng ho¸. b.M Æt     sau  cña    têkhai: * C¸c    tiªuthøc  40  tõ  ®Õn   hoµn  48  toµn dµnh cho  quan    c¬  h¶i quan  kiÓm     tra hµng ho¸ thùc  xuÊt  tÕ  khÈu, nhËp    khÈu  tÝnh  vµ  to¸n l¹  thuÕ    i sè  ph¶inép    (trongtr   êng    hîp cÇn thiÕt). * NÕu  kÕt qu¶ kiÓm     trahµng    ho¸ cña  quan    c¬  h¶iquan cho  thÊy hµng  ho¸ thùc tÕ      xuÊt khÈu,nhËp      khÈu kh«ng ®óng  khaib¸o  nh    cña  chñ  hµng    th× kÕt qu¶  sÏ® îcph¶n  trong phÇn    ®ã      ¸nh    ghikÕt qu¶ kiÓm    ho¸ cña  quan    c¬  h¶i quan.ViÖc    khaib¸o      îclËp      saisÏ®   biªnb¶n  tuú theo  vµ    tÝnh chÊt,møc  vi   ®é    ph¹m, c¬    quan    h¶iquan      sÏra quyÕt ®Þnh  lýcô    xö    thÓ. * Trêng      hîp t¨ng hoÆc  gi¶m  thuÕ  sè  ph¶ithu do        ¸p dông    saithuÕ suÊt  hoÆc     gi¸tÝnh thuÕ, hoÆc     nhÇm   trong viÖc  lÉn    tÝnh  thuÕ...  quan  .c¬  , thuÕ  h¶iquan      sÏthùc hiÖn          t¹ c¸ctiªuthøc tõ42  i     ®Õn   45. 5.Tê    khaihµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hiÖu  ký  HQ99­XNK   îcthiÕt ®     kÕ     víimôc   tiªutõng      bíc tù ®éng  ho¸  tôc h¶i quan    thñ      ®Ó tham    hiÖu  gia cã  qu¶  vµo  tiÒn tr×nh    héi nhËp cña    H¶i quan ViÖt Nam       víikhu vùc ASEAN  vµ  thÕ  iDo   gií   vËy, trªnphÇn  .     khaib¸o  tÝnh    vµ  thuÕ  cña    tê khaiHQ99­XNK       sÏ chØ  dµnh  cho  mét  Æt   m hµng. 6. Trêng hîp    l« hµng  tõ  m Æt   cã  2  hµng      trë lªn,viÖc khai b¸o        chi tiÕt hµng    tÝnh  ho¸ vµ  thuÕ        ®èi víi hµng    îcthùc hiÖn    l« sÏ®     trªnPhô      lôctêkhai. PhÇn  chñ hµng    tù khaib¸o  hµng          vÒ  ho¸ trªntê khaichÝnh      sÏ chØ thÓ  hiÖn  c¸ctiªuthøc: ë      ­23:Tªn            gäikh¸iqu¸tchung  cña    l«hµng  ghirâ "theo phô      vµ        lôctêkhai". ­28:TrÞ        gi¸nguyªn tÖ    cña  l«hµng. c¶    PhÇn  chñ hµng    tù tÝnh thuÕ      trªntê khaichÝnh      sÏ chØ    ph¶inép  ghisè    cña tõng  i lo¹ thuÕ, phô    tæng  ph¶inép  tiªuthøc  (lµtæng    thu vµ  sè    ë    34    céng  cña  ph¶inép      sè    ghitrªnphÇn  tÝnh  thuÕ  cña    c¸cPhô      lôctêkhai). Trªn phô      lôc kÌm theo    tê khaichÝnh, chØ       khaib¸o  tÝnh    vµ  thuÕ (xuÊt   khÈu, nhËp    khÈu, GTGT/TT§B,    phô    thu)®èi    víinh÷ng    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng    trëlªn. 7.Lu©n    chuyÓn    têkhaih¶iquan      HQ99­XNK: a. Chñ    hµng: Thùc    hiÖn   tù khaib¸o  tÝnh    vµ  thuÕ phô    phÝ    thu,lÖ  h¶i quan vµo      c¸c tiªuthøc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8            (17),18,19,                 (9), 11,12,15,16  10,       20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38                                  sau    ®ã nép  cho  phËn  bé  tiÕp nhËn      tê khait¹      i lµm        n¬i thñ tôc h¶iquan cïng víic¸c hå          s¬, chøng    tõkÌm  theo.
 13. 13 b. Bé    phËn  tiÕp nhËn      tê khaih¶iquan:kiÓm            trac¸c yÕu    tè ph¸p    lýcña  bé  s¬. Thùc  hå    hiÖn      c¸c tiªuthøc    sau    13, 14  khitiÕp nhËn    tê khai.Sau      ®ã chuyÓn  toµn  hå  cho  phËn  bé  s¬  bé  thuÕ. c. Bé    phËn  thuÕ  i   t¹  lµm  n¬i thñ      tôc h¶i quan: thu    tiÒn thuÕ  (kiÓm    tra chøng    tõnép thuÕ),ph¸thµnh            biªnlai thuÕ  êng    thu (tr hîp ph¶inép    thuÕ ngay  hoÆc   chñ hµng  nép  ®∙  thuÕ).Ra     th«ng  b¸o thuÕ, phô    thu theo kÕt  qu¶    tù tÝnh thuÕ  cña chñ hµng  êng  chñ  (tr hîp  hµng  kh«ng  ph¶inép    thuÕ ngay vµ  cha nép  thuÕ). Thùc    hiÖn    tiªuthøc    khai ® îc chuyÓn  35. Tê      cho  phËn  bé  kiÓm  ho¸. d. Bé    phËn  kiÓm    ho¸:Thùc hiÖn      c¸c tiªuthøc      40, 41. Sau    khikiÓm     ho¸ xong,têkhai® îcchuyÓn            l¹cho  phËn  i bé  thuÕ. e.Bé    phËn  thuÕ  i   t¹ n¬ilµm          thñ tôch¶iquan:tÝnh,thu vµ          ph¸thµnh    biªn lai   phÝ      lÖ  thu h¶iquan,thùc hiÖn        tiªuthøc 36.KiÓm           trac¸cyÕu   tètÝnh thuÕ  vµ viÖc tÝnh thuÕ cña chñ hµng.Trêng      hîp chñ hµng  tÝnh  thuÕ      saith× tÝnh  vµ    ra quyÕt ®Þnh    ®iÒu chØnh  thuÕ  sè  ph¶inép,ghivµo            c¸ctiªuthøc 42,43,       44,  vµ  45  46.  khai ® îc chuyÓn  Tê      cho Trëng  HQCK  hoÆc   Trëng  phßng  GSQL. f.Trëng    HQCK   hoÆc   Trëng phßng  GSQL:  Trëng  HQCK/Tr ëng phßng  GSQL  kiÓm     tra tÝnh ®óng  ®¾n  cña    c¸c yÕu  trªn tê  tè     khai h¶i quan, ký        duyÖt viÖc hoµn          tÊtthñ tôc h¶iquan  i   t¹  lµm      n¬i thñ tôc vµo    tiªuthøc  cho  47  phÐp hµng    îcth«ng  ho¸ ®   quan. g. C¸c cöa khÈu, ®éi    gi¸m    s¸tkho    li   b∙icã  ªnquan: Thùc    hiÖn      c¸c ghi chÐp cÇn thiÕtvÒ      l«hµng  vµo    tiªuthøc  (®èivíil«hµng  48        chuyÓn tiÕp th×     ph¶icã    ch÷  vµ  ký  dÊu  cña Trëng  HQCK/Tr ëng phßng GSQL). h. C¬     quan  thuÕ    h¶iquan tØnh, thµnh    phè: B¶n    chÝnh cña TKHQ   îc ®   chuyÓn cho  quan  c¬  thuÕ    h¶iquan cÊp tØnh, thµnh    phè    ®Ó kiÓm     traphóc  tËp  l tr÷. vµ u  8.   khai Tê  HQ99­XNK  vµ giÊy th«ng b¸o thuÕ kh«ng ® îc dïng b¶n  photocopy khigiao dÞch.       9.  khai hµng  Tê    ho¸ xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu  hiÖu  ký  HQ99­XNK   (bao  gåm   phô      c¶  lôc tê khai)® îc lËp      thµnh  3    b¶n    ®Ó nép  cho  quan    c¬  h¶iquan  n¬ilµm          thñ tôc h¶iquan  cïng        víic¸c tµiliÖu,chøng      tõ ph¶inép  ph¶ixuÊt   vµ      tr×nh    quan    víic¬  h¶i quan  theo quy  ®Þnh  cña  quan  c¬  Nhµ     thÈm  níc cã  quyÒn  vµo thêi  ®iÓm  më  tê khai h¶i quan (hiÖn t¹ lµ QuyÕt ®Þnh  i 50/1998/Q§­ TCHQ   ngµy  10/3/1998, QuyÕt    ®Þnh  299/1998/Q§­ TCHQ   ngµy  12/9/1998, Th«ng  t 03/1998/TT­   TCHQ  ngµy  29/8/1998  vµ  Th«ng  t   04/1998/TT­ TCHQ   ngµy  29/8/1998 cña    Tæng  côc    H¶i quan). 10.ViÖc u        l trõtêkhaih¶iquan      thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   II. íng d É n  c hi tiÕt  H  c¸ch g hi c¸c tiªu thøc trªn tê k h ai h ¶i q u a n Tiªu   Néi dung   H íng dÉn  thÓ   cô  thøc P h Ç n  khai b¸o vµ tù tÝnh thu Õ   ña ® ¬ n  v Þ  X N K c
 14. 14 1 Ngêi xuÊt khÈu,Ghi      tªn ®Çy     ®Þa   ®ñ vµ  chØ  cña doanh nghiÖp/c¸   m∙  sè nh©n  xuÊtkhÈu,kÓ  sè      c¶  ®iÖn  tho¹i fax.  vµ  ­ §èi víitê khaihµng            xuÊt khÈu: Ghi  sè      m∙  ®¨ng  ký  cña doanh nghiÖp xuÊt khÈu  do Côc  H¶i quan  tØnh,TP    cÊp  cho   îng lµm        ®èi t   thñ tôch¶iquan theo  quy ®Þnh  it¹ Kho¶n    3, §iÒu  NghÞ  8  ®Þnh 57/1998/ N§­CP  vµ Th«ng t  06/1998/TT­ TCHQ.  NÕu  ngêi   xuÊt khÈu        lµc¸ nh©n    th× kh«ng ph¶i®iÒn    vµo  m∙  «  sè. ­ §èi víitê khaihµng            nhËp khÈu: Kh«ng    ph¶i ®iÒn    vµo  m∙  «  sè. 2 Ngêi nhËp  khÈu,Ghi      tªn ®Çy     ®Þa   ®ñ vµ  chØ  cña doanh  nghiÖp, c¸     m∙  sè nh©n  nhËp khÈu,kÓ  sè    c¶  ®iÖn  tho¹i fax.  vµ  ­ §èivíitê khaihµng            nhËp khÈu: Ghi  sè    m∙  ®¨ng  ký  cña doanh nghiÖp nhËp  khÈu do Côc  H¶i quan  tØnh,TP    cÊp  cho   îng lµm        ®èi t   thñ tôch¶iquan theo  quy  ®Þnh  t¹  kho¶n  3, §iÒu  8  NghÞ  ®Þnh  i 57/1998/N§­   Th«ng   CP vµ  t06/1998/TT­ TCHQ. NÕu   ngêinhËp    khÈu      lµc¸nh©n    th× kh«ng  ph¶i®iÒn    vµo  «  sè. m∙  ­      khai hµng  §èi víitê    xuÊt khÈu: kh«ng    ph¶i ®iÒn    vµo  m∙  «  sè. 3 Ngêi uû th¸c, Ghi     m∙  tªn ®Çy     ®Þa   ®ñ vµ  chØ  cña doanh nghiÖp/c¸   sè nh©n  th¸c, c¶  ®iÖn  uû   kÓ  sè  tho¹i fax(nÕu   vµ    cã). Ghi m∙  ®¨ng  cña    sè  ký  doanh  nghiÖp  th¸cdo  uû    Côc  H¶i quan    tØnh,TP    cÊp  cho  ®èi îng lµm        t   thñ tôc h¶i quan theo quy    ®Þnh    t¹ Kho¶n    i 3,§iÒu  NghÞ  8  ®Þnh  57/1998/N§­   Th«ng   CP vµ  t06/1998/TT­ TCHQ.  NÕu   ngêi uû    th¸c ë      lµ doanh  nghiÖp   níc ngoµi (kh«ng    ®¨ng  kinh doanh  i ký    t¹ ViÖt Nam)      hoÆc     c¸ nh©n th×  kh«ng ph¶i®iÒn    vµo  m∙  «  sè. 4 Ph¬ng  tiÖn vËn  lo¹  Ghi  i h×nh  ph¬ng  tiÖn vËn      t¶i(hµng kh«ng,® êng    t¶i biÓn, ® êng    êng    bé, ® s¾t) chë    hµng  nhËp khÈu    tõ nícngoµití ViÖt Nam         i   hoÆc  chë  hµng xuÊt khÈu      tõ ViÖtNam         ra nícngoµi. 5  Tªn, sè    hiÖu  Ghi    ph­ tªn tµu  thuû, sè    chuyÕn  bay, sè    hiÖu  ph¬ng  ¬ng tiÖn tiÖn vËn    êng  t¶i® s¾t  chë hµng nhËp  khÈu   níc t   ngoµi tí    iViÖt  Nam   hoÆc   chë hµng  xuÊt khÈu    tõ ViÖt Nam         ra nícngoµi.Kh«ng    ph¶ighivµo        tiªuthøc  nµy nÕu    l«hµng  îcvËn  ®   chuyÓn b»ng  êng  ® bé. 6 Ngµy   khëi   Ghi  ngµy  ph¬ng tiÖn vËn      t¶ikhëihµnh        ®èi víihµng  hµnh/ngµy ®Õn xuÊt    khÈu, ngµy ph¬ng  tiÖn vËn    t¶i®Õn   ®èi    víi hµng  nhËp khÈu. ¸ dông  chuÈn   p  m∙  trong ISO    (n¨m  ­th¸ng­ngµy)      7 Sè  vËn    t¶i®¬n Ghi    sè, ngµy, th¸ng,n¨m      cña vËn ®¬n  (B/L)hoÆc     chøng    tõ vËn    gi¸trÞ thay  t¶icã      thÕ B/L,cã        gi¸trÞ
 15. 15 nhËn hµng    tõ ngêivËn  .   t¶i (Kh«ng  dông      sö  tiªuthøc  nµy  nÕu      lµtêkhaihµng    xuÊtkhÈu).   8 C¶ng, ®Þa  ®iÓm          ­ §èi víitê khaihµng    xuÊt khÈu: Ghi        tªn c¶ng, ®Þa    bèc  hµng ®iÓm   (TD:  H¶i   Phßng)    n¬i hµng  ho¸  îc xÕp    ®   lªn ph¬ng  tiÖn vËn  , dông  ho¸ c¶ng    víi t¶i ¸p  m∙    phï hîp    ISO  (LOCODE). Trêng      hîp ®Þa ®iÓm   bèc hµng  cha  ® îc cÊp  sè    m∙  theo  ISO  chØ    th×  ghi ®Þa  danh  vµo  tiªuthøc nµy      (Xem  b¶ng phô    1). lôcsè  ­      khai hµng  §èi víitê    nhËp  khÈu th×      ghi tªn c¶ng,   ®Þa  ®iÓm  bèc hµng theo hîp ®ång  ngo¹i ¬ng   th (nÕu  cã). 9 C¶ng, ®Þa  ®iÓm          ­ §èi víitê khaihµng    nhËp  khÈu: ghi tªn c¶ng, ®Þa           dìhµng   ®iÓm     n¬i hµng ho¸  îc dì kháiph¬ng  ®       tiÖn  vËn    t¶i. ¸p dung  ho¸ c¶ng    víiISO  m∙    phï hîp    (LOCODE). Tr­   êng    hîp ®Þa   ®iÓm     dì hµng cha  îccÊp  sè  ®   m∙  theo   ISO  th× chØ     ghi ®Þa  danh vµo    tiªuthøc  nµy (Xem  b¶ng  phô    1). lôcsè  ­      khai hµng  §èi víitê    xuÊt khÈu th×      ghi tªn c¶ng,  ®Þa  ®iÓm     dì hµng theo    hîp ®ång ngo¹ith   ¬ng  (nÕu  cã). 10 Sè   giÊyGhi sè v¨n b¶n cÊp h¹n ng¹ch hoÆc  duyÖt  kÕ    phÐp/ngµy  ho¹ch XNK  cña  Th¬ng    Bé  m¹i,cña  ngµnh  Bé  chøc  cÊp/ngµy hÕt    h¹n n¨ng (nÕu    cã),ngµy  ban hµnh  thêih¹n  hiÖu  vµ    cã  lùccña      v¨n b¶n ®ã.  p  ¸ dông  chuÈn  m∙  trong ISO      khi ghithêih¹n (n¨m­th¸ng­ngµy).           11 Sè   hîpGhi sè  ngµy  hîp ®ång      vµ  ký    ngo¹ith   ¬ng  cña    l«hµng  ®ång/Ngµy  ký xuÊt khÈu/nhËp    khÈu    (hîp®ång mua       b¸n,hîp ®ång  giac«ng,hîp ®ång              ®¹ilýb¸n hµng... ) . 12 H¶i quan    CK Ghi tªn®¬n  h¶iquan      vÞ    cöa khÈu  tªn®¬n  h¶i vµ    vÞ    quan tØnh,thµnh    phè (TD: H¶i quan      cöa khÈu c¶ng  Sµi Gßn   KV1. Côc  H¶i quan  thµnh phè    Hå ChÝ   Minh) n¬i chñ      hµng    sÏ ®¨ng  tê khai h¶i quan  ký        vµ  lµm        thñ tôch¶iquan cho    l«hµng. 15 Lo¹ih×nh   §¸nh dÊu  (ν) vµo « thÝch hîp víi i  lo¹ h×nh: xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu,kinh doanh,®Çu  ,giac«ng..         t    .. (TD: NhËp    khÈu hµng t¹m nhËp    i ­ t¸ xuÊt th×    ®¸nh  dÊu vµo    "nhËp  c¸c «  khÈu"  "TN­ vµ  TX".NhËp    khÈu  nguyªn liÖu SX      hµng    gia c«ng    th× ®¸nh  dÊu vµo    c¸c « "nhËp khÈu" vµ    "Giac«ng").   « trång sö    dông    híng  khicã  dÉn cña Tæng  côc    H¶i quan. 16 N ícxuÊtkhÈu     Ghi            hµng    îcchuyÓn  tªnnícn¬imµ tõ ®ã  ho¸ ®   ®Õn   ViÖt Nam         (n¬imµ hµng ho¸  îc xuÊt b¸n  ®     cuèicïng     ®Õn  ViÖt Nam). p    ¸ dông  níc cÊp  m∙    ISO  trong tiªu     thøc nµy          ®èi víi khaihµng  tê   nhËp  khÈu.(Xem    b¶ng  phô    2). lôcsè 
 16. 16 Chó    ý:Kh«ng          ghitªnnícmµ hµng    ho¸ trung chuyÓn    (transi   tqua  ) ®ã. 17 N ícnhËp    khÈu Ghi        tªn níc n¬i hµng ho¸  îc nhËp  ®   khÈu  vµo    (n¬i hµng  ho¸    îc chuyÓn  sÏ ®   ®Õn  theo  tho¶ thuËn  gi÷a   ngêib¸n      víi ngêimua,  v×    vµ  môc  ®Ých  mµ   ®ã  hµng  ho¸ xuÊt khÈu  îcbèc        ®   lªnph¬ng  tiÖn vËn        t¶i i t¹ ViÖt   Nam). p  ¸ dông  níc cÊp  m∙    ISO  trong    tiªuthøc  nµy  ®èi      víitê khaihµng    xuÊt khÈu. (Xem       b¶ng phô   lôc sè  2). Chó    ý:Kh«ng          ghitªnnícmµ hµng    ho¸ trung chuyÓn    (transi   tqua  ) ®ã. 18 §iÒu  kiÖn  giaoGhi  ®iÒu    râ  kiÖn  ®Þa  ®iÓm  giao hµng    bªn  mµ 2  hµng mua  b¸n tho¶ thuËn  vµ      (TD:CIF  ChÝ    Hå  Minh). 19 Sè   l îng   m Æt   Ghi tæng  c¸c m Æt   sè    hµng trong    l« hµng thuéc    tê hµng khaih¶iquan      ®ang  khaib¸o.   20 Ph¬ng  thøc  thanh  Ghi  ph¬ng  râ  thøc thanh to¸n cho    hµng  tho¶   l«   ®∙    to¸n thuËn trong hîp ®ång      ngo¹ith   ¬ng  (TD: L/C,DA,      DP,  TTr  hoÆc   hµng  æi  ® hµng... . ) 21 Nguyªn tÖ thanh  Ghi  cña  i m∙  lo¹ tiÒn  dïng    tÖ  ®Ó thanh to¸n ®∙    tho¶  to¸n thuËn trong hîp    ®ång  ngo¹ith   ¬ng. p  ¸ dông  tiÒn m∙    tÖ phï hîp    víiISO  (TD: ®ång  Franc Ph¸p    lµ FRF;  ®ång dollar       lµUSD...)(Xem  Mü   . b¶ng phô    2). lôcsè  22 Tû    gi¸tÝnh  thuÕ  Ghi      tû gi¸gi÷a ®¬n  nguyªn  víitiÒn    vÞ  tÖ    ViÖt Nam     ¸p dông      ®Ó tÝnh  thuÕ  (theo quy    ®Þnh hiÖn hµnh  i t¹  thêi ®iÓm     khai h¶i quan), b»ng    më tê        §ång  ViÖt  Nam. 23 Tªn  hµng Ghi      râ tªnhµng    ho¸ theo    hîp ®ång ngo¹ith   ¬ng, L/C,     ho¸ ®¬n...   * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo          tiªuthøc nµy  sau:   nh  ­ Trªn      tê khai h¶i quan      chÝnh: Ghi            tªn gäi kh¸iqu¸t chung  cña    l« hµng  "theo  vµ  phô      lôc tê khai"hoÆc     chØ    ghi"theo phô        lôctêkhai". ­Trªnphô          lôctêkhai:         râ tªntõng m Æt   ghi   hµng. 24   sè  M∙  H.S  VN Ghi  sè  m∙  hµng  ho¸ theo Danh môc hµng ho¸ XNK   ViÖt Nam  (H.S VN) do Tæng  côc Thèng kª ban  hµnh. * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo          tiªuthøc nµy  sau:   nh  ­Trªntêkhaih¶iquan            chÝnh:Kh«ng      ghig×. ­Trªnphô          lôctêkhai:   sè   Ghi m∙  tõng m Æt     hµng. 25 XuÊt  xø Ghi        tªn níc n¬i hµng ho¸  îc chÕ     ®   t¹o (s¶n xuÊt)ra.     C¨n cø vµo giÊy chøng nhËn xuÊt xø ®óng  quy  ®Þnh, tho¶  thuËn      trªnhîp ®ång  c¸c tµiliÖu kh¸c vµ         
 17. 17 cã  ªnquan  li   ®Õn     l«hµng. ¸ dông  nícquy   p  m∙    ®Þnh  trong ISO    (xem  b¶ng  phô    2). lôcsè  §èi víihµng      xuÊt khÈu, tiªuthøc        nµy  thÓ  cã  kh«ng  ghi. * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo          tiªuthøc nµy  sau:   nh  ­Trªntêkhaih¶iquan            chÝnh:Kh«ng      ghig×. ­ Trªn phô          lôctê khai:  Ghi      tªnnícxuÊt   tõng  Æt    xø  m hµng. 26 Lîng vµ ®¬n  vÞ  Ghi  l cña  sè îng  tõng  ihµng  lo¹  ho¸  xuÊt/nhËp  khÈu  tÝnh (theo môc      tªn hµng  tiªuthøc  ë    23)  ®¬n  tÝnh  vµ  vÞ  cña  i lo¹ hµng hãa  (TD: mÐt, kg.. .®∙  ®ã      .   tho¶ thuËn  )   trong hîp ®ång  ng      (nh ph¶i®óng        víi ®¬n  ®o ­ c¸c vÞ  l êng chuÈn mùc  mµ  Nhµ  níc ViÖt Nam  ®∙ c«ng  nh©n). * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo          tiªuthøc nµy  sau:   nh  ­Trªntêkhaih¶iquan            chÝnh:Kh«ng      ghig×. ­ Trªn phô      lôc tê khai:ghi sè îng  ®¬n   tÝnh      l vµ  vÞ  cña tõng m Æt     hµng. 27 §¬n    gi¸nguyªn tÖ Ghi      gi¸cña  ®¬n  hµng    1  vÞ  ho¸ (theo ®¬n  tÝnh    vÞ  ë  tiªuthøc    26) b»ng  i lo¹ tiÒn  ®∙    tiªuthøc  tÖ  ghi ë    21  (nguyªn tÖ),c¨n  vµo      cø  tho¶ thuËn trong hîp    ®ång  ngo¹ith   ¬ng,ho¸ ®¬n, L/C.       Hîp ®ång  mua, b¸n  theo ph¬ng  thøc    tr¶tiÒn chËm   vµ    gi¸mua,    gi¸b¸n      ghi trªnhîp ®ång  mua  b¸n gåm   c¶    l∙suÊtph¶itr¶th× ®¬n    îcx¸c®Þnh  i         gi¸®     b»ng    gi¸ mua,    gi¸b¸n    )  i trõ (­ l∙ suÊt    ph¶i tr¶ theo      hîp ®ång  mua  b¸n. * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo          tiªuthøc nµy  sau:   nh  ­Trªntêkhaih¶iquan            chÝnh:Kh«ng      ghig×. ­Trªnphô          lôctêkhai:      Ghi gi¸cña  ®¬n  hµng    1  vÞ  ho¸ b»ng nguyªn tÖ.   * §¬n      gi¸hµng    gia c«ng  gåm   XK  nguyªn liÖu +      nh©n  c«ng. 28 TrÞ    gi¸nguyªn tÖ Ghi trÞ gi¸    b»ng nguyªn tÖ cña tõng m Æt  hµng  XNK,    lµ kÕt qu¶ cña phÐp  nh©n    (X) gi÷a îng  i   l (t ªu thøc 26) víi       ®¬n    gi¸nguyªn tÖ  i     (t ªuthøc 27).   "Lîng"x    "§¬n    gi¸nguyªn tÖ"=      "TrÞ    gi¸nguyªn tÖ".   * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo          tiªuthøc nµy  sau:   nh  ­ Trªn tê khai h¶i quan chÝnh: Ghi tæng trÞ gi¸  
 18. 18 nguyªn tÖ    cña    Æt   c¸cm hµng  khaib¸o      trªnphô      lôctê khai. ­ Trªn phô          lôctêkhai:        Ghi trÞgi¸nguyªn tÖ    cña  tõng  m Æt   hµng. 29 Lo¹ithuÕ  M∙  C¸c  i   ­  sè  lo¹ thuÕ, phô          thu mµ hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  tÝnh  thuÕ ph¶i chÞu  ® îc ghi s½n     ®∙      trong  khai h¶i quan. tê        C¨n  BiÓu  cø  thuÕ XNK  hiÖn hµnh      sè ­ ®Ó ghi m∙  t ¬ng øng    víitÝnh chÊt,cÊu    c«ng     t¹o vµ  dông cña  tõng  Æt   m hµng  tiªuthøc  theo  ë    23  tõng  ithuÕ, lo¹    phô thu. * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo   thøc nµy  sau:       tiªu    nh  ­Trªntêkhaih¶iquan            chÝnh:Kh«ng      ghig×. ­Trªnphô          lôctêkhai:   híng dÉn  trªn.  Ghi nh    ë  30 Lîng Ghi  l   sè îng cña tõng  Æt   m hµng  thuéc tõng  sè    m∙  ®∙  ghië      tiªuthøc 29.ChØ           ghikhitÝnh  thuÕ xuÊt khÈu,     nhËp khÈu. * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo          tiªuthøc nµy  sau:   nh  ­Trªntêkhaih¶iquan            chÝnh:Kh«ng      ghig×. ­Trªnphô          lôctêkhai:   híng dÉn  trªn.  Ghi nh    ë  31 §¬n    gi¸tÝnh thuÕ      Ghi gi¸cña  mét ®¬n  hµng    tiªuthøc 26  vÞ  ho¸ ë      tÝnh  (VN§) b»ng  ®ång  ViÖt Nam,    dïng    ®Ó tÝnh  thuÕ. ChØ       ghi khi tÝnh thuÕ  xuÊt khÈu, nhËp  khÈu. ViÖc x¸c   ®Þnh  ®¬n    gi¸tÝnh thuÕ    vµo  c¨n cø  quy  ®Þnh  i   t¹ c¸c   v¨n b¶n  ph¸p quy  c¸c c¬  do    quan  Nhµ    thÈm  níc cã  ban  hµnh  hiÖu    ithêi®iÓm       cã  lùc t¹    më tê khai h¶i     quan  (hiÖn  i   t¹  Th«ng   lµ t 82/1997/TT­ BTC  ngµy vµ  QuyÕt  ®Þnh   590A/1998/Q§­ BTC   ngµy  cña      Bé Tµi chÝnh).Ph¬ng    ph¸p x¸c®Þnh        gi¸tÝnh thuÕ  sau: nh  a.      §èi víinh÷ng  Æt   m hµng hoÆc     l« hµng ph¶i ¸p     dông    gi¸tÝnh thuÕ theo  b¶ng      gi¸tèithiÓu  "§¬n  th×  gi¸ tÝnh    thuÕ"      lµ gi¸ cña  Æt   m hµng      ®ã ghi trong  b¶ng gi¸  thiÓu do c¬ quan Nhµ  níc cã thÈm   tèi quyÒn  quy ®Þnh. b. §èi víic¸c tr         êng  hîp kh«ng ph¶i¸p    dông b¶ng    gi¸ tèi  thiÓu: ­ §èivíihµng        xuÊt khÈu: NÕu       ®¬n   gi¸nguyªn  lµ tÖ    gi¸FOB     hoÆc    gi¸DAF  (®èivíi    hµng    XK qua      biªngiíi ®Êt  liÒn) th×    tÝnh theo  c«ng  thøc: "§¬n      gi¸ tÝnh  thuÕ"  "§¬n    =  gi¸nguyªn    i   tÖ" (t ªuthøc  27)    X "Tû    gi¸ tÝnh  thuÕ"  i   (t ªuthøc 22). NÕu     ®¬n     gi¸ nguyªn  tÖ  kh«ng  ph¶i lµ gi¸ FOB         hoÆc   DAF   th×  c¨n  vµo  cø  ®¬n    gi¸nguyªn  vµ    yÕu    tÖ  c¸c   tè kh¸c cã  ªnquan    li   nh  phÝ b¶o  hiÓm,  phÝ  vËn  . .ghitrªnc¸c chøng  t¶i .        . tõ hoÆc   theo  quy ®Þnh   cña  quan  c¬  Nhµ     níc cã 
 19. 19 thÈm  quyÒn    ®Ó tÝnh  gi¸FOB   ra    hoÆc     gi¸DAF,    tõ ®ã tÝnh    ra ®¬n    gi¸tÝnh  thuÕ. ­ §èivíihµng        nhËp khÈu: NÕu     ®¬n    gi¸nguyªn tÖ      lµ gi¸CIF    hoÆc     gi¸DAF  (®èivíihµng        NK qua      biªngiíi ®Êt  liÒn) th×    tÝnh theo  c«ng  thøc: "§¬n      gi¸ tÝnh  thuÕ"  "§¬n    =  gi¸nguyªn    i   tÖ" (t ªuthøc  27)    X "Tû    gi¸ tÝnh  thuÕ"  i   (t ªuthøc 22). NÕu     ®¬n     gi¸ nguyªn  tÖ  kh«ng  ph¶ilµgi¸CIF        hoÆc   DAF       vµo  th× c¨n cø  ®¬n  gi¸nguyªn tÖ  c¸cyÕu        vµ    tèkh¸ccã  ªnquan  phÝ    li   nh  b¶o  hiÓm,  phÝ  vËn  .        t¶i .ghitrªnc¸c chøng    . tõ hoÆc   theo quy    ®Þnh  cña  quan  c¬  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  ®Ó   tÝnh  gi¸ CIF  ra    hoÆc    gi¸ DAF,  ®ã   tõ  tÝnh    ra ®¬n    gi¸tÝnh  thuÕ. * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo          tiªuthøc nµy  sau:   nh  ­Trªntêkhaih¶iquan            chÝnh:Kh«ng      ghig×. ­Trªnphô          lôctêkhai:   híng dÉn  trªn.  Ghi nh    ë  32 TrÞ    gi¸tÝnh  thuÕ ­      §èi víithuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu: Ghi      trÞ gi¸cña    tõng  Æt   m hµng  b»ng ®¬n  tiÒn ViÖtNam.  vÞ      C«ng  thøc tÝnh: "TrÞ gi¸  tÝnh thuÕ  xuÊt khÈu  hoÆc   nhËp  khÈu"  "L =  îng"(t ªuthøc    "§¬n      i  30) X  gi¸ tÝnh thuÕ" (t ªu   i  thøc 31).   ­ §èivíithuÕ                gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT)  thuÕ  vµ  TT§B:   TrÞ    gi¸tÝnh  thuÕ GTGT   hoÆc   TT§B     lµ tæng  cña  trÞ    gi¸ tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  nhËp  khÈu  ph¶inép    cña tõng  Æt   m hµng. C«ng    thøc tÝnh:"TrÞ    gi¸tÝnh    thuÕ GTGT   hoÆc   TT§B"  "TrÞ    =  gi¸tÝnh  thuÕ  nhËp khÈu"  "ThuÕ  +  nhËp  khÈu ph¶inép"      (ë tiªuthøc 34).     ­      §èi víiphô thu: Lµ      gi¸ trÞ tÝnh thuÕ xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu. * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo          tiªuthøc nµy  sau:   nh  ­Trªntêkhaih¶iquan            chÝnh:Kh«ng      ghig×. ­Trªnphô          lôctêkhai:   híng dÉn  trªn.  Ghi nh    ë  33 ThuÕ   suÊt(%)   Ghi møc   thuÕ suÊt t  ¬ng øng    sè  x¸c ®Þnh  víim∙  ®∙    trong tiªuthøc  theo        29  c¸c BiÓu  thuÕ, biÓu    phô    thu cã  ªnquan    li   ®Ó lµm  së  c¬  tÝnh  thuÕ. * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo          tiªuthøc nµy  sau:   nh  ­Trªntêkhaih¶iquan            chÝnh:Kh«ng      ghig×. ­Trªnphô          lôctêkhai:   híng dÉn  trªn.  Ghi nh    ë  34 Sè  tiÒn ph¶inép Ghi  thuÕ      sè  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu, GTGT,    TT§B,  phô thu ph¶i nép    (gäi chung      lµ thuÕ), lµ kÕt      qu¶ 
 20. 20 tÝnh        to¸ntõc¸cth«ng  ë    sè  tiªuthøc 32  33.   vµ  C«ng  thøc tÝnh: "Sè    tiÒn  ph¶i nép: (cña      tõng  i lo¹  thuÕ, phô    thu) =    "TrÞ    gi¸tÝnh thuÕ"  (cña tõng  i lo¹  thuÕ,phô    "ThuÕ    thu)X  suÊt"(%).   * Trong  êng  tr hîp    l« hµng  tõ 2  Æt   cã    m hµng      trëlªn th× c¸ch ghivµo          tiªuthøc nµy  sau:   nh  ­ Trªn tê khaih¶iquan            chÝnh:Ghi    tæng  cña  sè  tõng  lo¹  ithuÕ, phô    thu (céng      trªnc¸c phô      lôc tê khaih¶i     quan)vµo  dµnh    «  cho    lo¹ thuÕ,phô    i   thu ®ã. ­Trªnphô          lôctêkhai:   híng dÉn  trªn.  Ghi nh    ë  Ghi tæng  tiÒn b»ng  vµ    sè    sè  b»ng  ch÷. 37 Chøng   tõ   kÌm  LiÖt kª    toµn  c¸c  bé  chøng  cã  ªnquan  tõ  li   ®Õn     l« theo hµng  ph¶ikÌm    theo    tê khaih¶iquan        ®Ó nép  cho c¬  quan    h¶iquan theo quy    ®Þnh. 38 Chñ  hµng  hoÆc   Chñ  hµng/Ngêi ® îc uû      quyÒn  lµm  thñ      tôc h¶i quan  ngêi   ® îc   uû    ghi ngµy  khai b¸o, ký, ghi râ  tªn vµ          hä    ®ãng  dÊu  quyÒn cam  ®oan chÞu  tr¸chnhiÖm         vÒ néi dung  khaib¸o  kÕt    vµ  qu¶  vµ  tªn ký  tÝnh  thuÕ  li   cã  ªnquan  ®Õn  khai b¸o    khai   trªn tê    chÝnh  phô      vµ  lôc tê khai(nÕu      cã).Chñ  hµng      lµ c¸ nh©n    sè, ngµy  ghi râ    cÊp, n¬i cÊp      cña  chøng  minh  thvµ    giÊy ®¨ng  kinhdoanh.   ký    PhÇn    ghichÐp,kiÓm      tra,tÝnh    to¸ncña  quan    c¬  h¶iquan 13 DÊu  tiÕp nhËn    têC¸n  H¶i  bé  quan tiÕp nhËn    tê khai cã    tr¸ch nhiÖm     khai kiÓm     tra ®Çy  ®ñ, chÝnh    hå  tiÕp  x¸c bé  s¬  nhËn,  nÕu  hîp  th×  lÖ  ®ãng dÊu  tiÕp nhËn    tê khaitrªntê       khaichÝnh  phô        vµ  lôctêkhai(nÕu          cã).Ghi râ ngµy,  th¸ng,n¨m    ®¨ng  têkhaivµo  dÊu. ký      «  14 Sè, ngµy ®¨ng  Sè    ký  tê khailµ sè      thø    îc ghi trong sæ   tù ®       ®¨ng  tê ký    têkhai   khai.C¸n  HQ     bé  tiÕp nhËn  khai ghi sè  khai, tê      tê    ngµy, th¸ng,n¨m  khai ® îc nép      tê      cho  quan    c¬  h¶i quan  ® îc c¬  vµ    quan  H¶i quan  tiÕp nhËn vµo    tiªu thøc nµy.   35 GiÊy th«ng  b¸o­   C¨n  vµo  thuÕ,  cø  sè  phô thu ph¶i nép      mµ chñ  thuÕ/biªn lai thuhµng  tÝnh, c¸n  h¶i quan    tù    bé    lµm c«ng    t¸c thuÕ  thuÕ viÕt giÊy th«ng b¸o thuÕ ®Ó  th«ng b¸o cho chñ  hµng    thêih¹n ph¶i nép    cña  thuÕ  sè  ®ã. Ghi  sè, râ    ngµy, th¸ng,n¨m      cña giÊy th«ng b¸o thuÕ vµo    tiªu thøc nµy.   ­ Trêng  chñ    hîp  hµng  nép  ngay  (hoÆc  nép) tiÒn  ®∙    thuÕ, phô    thu th× viÕt biªn laithu        thuÕ. Ghi  sè,   râ    ngµy, th¸ng,n¨m      cña      thuÕ  biªn laithu  vµo    tiªuthøc  nµy. 36 LÖ   phÝ    h¶iquan Sè  phÝ    lÖ  h¶iquan  ph¶inép  îctÝnh      ®   to¸ntheo  quy  ®Þnh  i   b¶n  t¹  v¨n  c¸c ph¸p  quy  c¬    do  quan Nhµ    níc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2