intTypePromotion=1

Quyết định 39/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Quyết định 39/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 39/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về chế độ tiết kiệm bằng ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 39/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è 39/2000/Q§­N H N N 7 n n g µ y  24 th¸ng 1 n¨ m  2000 V Ò   h Õ  ® é   Õt  c ti  ki Ö m  b » n g  n g o ¹i Ö  t thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­C¨n  LuËt c¸cTæ     cø      chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy12/12/1997; ng   ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  ngµy    2/3/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi, l    quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    Õt  nh  µy  iÒu  1. Quy ®Þ n ® chØnh    ¹t®éng  Ën  µ      c¸c ho   nh v chitr¶ tiÒn göitiÕtkiÖm      b»ng  ¹itÖ  ÷a Tæ   ngo   gi   chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  td ®  ho   ngo¹ihèi(sau  y  äichung  µ"Tæ      ®© g   l  chøc  Ýn  ông  îcphÐp")víi êic  ó td ®     Ng   tr   lµc¸nh©n  îcgöitiÕtkiÖm     ®     b»ng  ¹itÖ. ngo   §i Ò u    êigöitiÕtkiÖm. 2. Ng       Ng êic  ólµc¸ nh©n  íi y  îcgöitiÕtkiÖm    tr       d  ®© ®       b»ng  ¹itÖ  ¹ c¸c Tæ   ngo   t i     chøc  Ýn  ông  îcphÐp: td ®  1.C«ng  ©n  Ötnam     ót¹ ViÖtnam;   d Vi   c tr     i   2.C«ng  ©n  Ötnam     óë  ícngoµicã  êih¹n  íi th¸ng;   d Vi   c tr   n     th   d   12  3.Ng êinícngoµic  ót¹ ViÖtnam   ã  êih¹n  õ12         tr     i   c th   t   th¸ngtrëlªn;    4. C«ng  ©n  Öt nam   i  häc,häc  Ëp,ch÷a  Önh  µ    d Vi   ® du    t  b v th¨m  Õng    vi ë nícngoµi(kh«ng  Ó   êih¹n).     k th   5. C«ng  ©n  Öt nam   µm  Öc    d Vi   l vi trong c¸c c¬      quan  idiÖn  ¹igiao, ®¹   ngo     c¬ quan    ù, lùc l ng  ò  l∙nhs    î v trang vµ    chøc  Ýnh  Þ,tæ    c¸c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  ch trÞ ­ x∙ héi,tæ          chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi nghÒ   x∙ h   nghiÖp, quü    éi,quü  õ   x∙ h   t  thiÖn cña  Ötnam   ¹t®éng    ícngoµivµ  ÷ng    ©n  i    Vi   ho   ën     nh c¸nh ® theo hä.  
  2. 2 §i Ò u     suÊt,kú  ¹n  µ  ¹i ¹itÖ  öitiÕtkiÖm. 3. L∙i    h v lo   ngo   g      Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cTæ   ®è     chøc  Ýn  ông  îcphÐp  îcquyÒn  td ®  ®  quy  nh  ®Þ møc    Êt tiÒn göitiÕtkiÖm,  ú  ¹n tiÕtkiÖm  µ    ¹ ngo¹itÖ  l∙su   i     kh    v c¸clo i     nhËn  öitiÕtkiÖm,  õtr ng  îp Ng ©n  µng  µ   íccã  g    tr   ê h   h Nh n   quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    Òn  ña  êigöitiÕtkiÖm. 4. Quy c Ng       1. §îcgöitiÕtkiÖm       b»ng  ¹itÖ  ngo   kh«ng  Ó   ån  èc  ¹    k ngu g t i Tæ chøc  Ýn  t dông  îcphÐp; ®  2. §îc hëng    Êt b»ng  ¹itÖ  µ  îc rótra  gèc  µ       l∙ su   i ngo   v ®     c¶  v l∙ b»ng  ¹i i ngo   tÖ.   §i Ò u    5. Tr¸chnhiÖm  ña      c Tæ chøc  Ýn  ông  îcphÐp. td ®  1. C¨n  vµo    cø  Quy Õt  nh  µy  µ    ®Þ n v c¸c v¨n  b¶n  ph¸p  Ëtcã  ªnquan, lu   li     Tæ  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  td ®  ban  µnh  Ó  Ö  Òn  öitiÕtkiÖm   h th l ti g     b»ng  ¹i ngo   tÖ; 2. C«ng  è    b c«ng  khailo¹  ¹itÖ  Ën  öitiÕtkiÖm,    Êt vµ  ú  ¹n   i ngo   nh g     l∙su   k h i cña  õng lo¹ ngo¹itÖ; t    i   3. Gi÷  Ý   Ët    bm theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ¶m   lu   ® b¶o  toµn  Òn  an  ti göitiÕtkiÖm     cho  êigöitiÕtkiÖm. Ng       4. B¸o      c¸o cho  ©n   µng  µ   ícc¸c sè  Öu li   Ng h Nh n     li   ªnquan  n   ¹t®éng  ®Õ ho   huy  ng  µ      Òn  öi tiÕtkiÖm   ®é v chi tr¶ ti g     b»ng  ¹itÖ  ngo   theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  Ò   Õ         èng  v ch ®é b¸o c¸o th kª. §i Ò u 6.  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k Quy Õt  nh  µy  ®Þ n thay thÕ        c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtsau  y   ña  lu   ®© c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc:Quy Õt  nh  è  ®è Ng h Nh n   ®Þ s 08/NH­Q§   µy  ng 14/1/1991   vÒ   Öc  vi ban  µnh  Ó  Ö  Òn göitiÕtkiÖm  h th l ti       b»ng  ¹itÖ  ùdo  ngo   t   chuyÓn  æi; ®   Th«ng  t 75/NH­ ngµy  th¸ng 3  TT  16    n¨m  1991  íng  Én    µnh  Ó  Ö  Òn h d thih th l ti   göi tiÕtkiÖm      b»ng  ¹itÖ  ù do  ngo   t   chuyÓn  æi; Quy Õt  nh  è  ®   ®Þ s 08/Q§­NH7   ngµy  25/1/1992  vÒ   Öc  öa  æi  ét  è  éi dung  ña  Ó  Ö  Òn  öi tiÕt   vi s ® m sn  c th l ti g     kiÖm  b»ng  ¹itÖ  ùdo  ngo   t   chuyÓn  æi. ® §i Ò u 7.  Ch¸nh  v¨n phßng, Ch¸nh    thanh    ñ  ëng    n  Þ   éc  ©n   tra,Th tr c¸c ®¬ v thu Ng hµng  µ   íc,Gi¸m  c      Nh n   ®è c¸cChi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícTØnh, Thµnh  è  Ng h Nh n     ph trùcthuéc trung ¬ng,Tæng          Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2