Quyết định 39/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
69
lượt xem
9
download

Quyết định 39/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 39/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định áp dụng đơn giá lập quy hoạch chi tiết khu (điểm) tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 39/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. QU Y Õ T   ÞNH § C ñ A   é   ¦ë N G   é   N G   G HI Ö P   µ   H¸T   B TR B N¤ N VP TRI Ó N   N G   N¤ TH¤ N Sè  39/2005/Q§­B N N   G µ Y   TH¸N G   N¡M   N 07  07  2005  A N   µ N H   U Y   Þ N H B H Q § ¸P  ô N G   D §¥N  GI¸  Ë P   U Y   O ¹ C H   HI  Õ T   H U   Ó M) L Q H C TI K (§I T¸I § Þ N H   ¦  ù   TH U û   Ö N   N     C D ¸N  §I S¥ LA B é   R¦ë N G   é   N G   G HI Ö P   µ   H¸T   RI Ó N   N G   H ¤ N T B N¤ N VP T N¤ T C¨n  cø  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  86/2003/N§­C P  ng µ y  18  th¸ng  7  n¨m  2003  cñ a   Ch Ý n h   ñ   Ò   uy   Þ n h   ph v Q ® chøc  n¨ng, nhi Ö m   ô,  v quy Ò n   ¹n  µ   ¬   Ê u     h vcc tæ chøc   cñ a   é   B N«ng   nghi Ö p   µ   v Ph¸t  Ón  tri n«ng  th«n; C¨n  cø  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  16/2005/N§­C P  ng µ y  07  th¸ng  2  n¨m  2005  cñ a   Ch Ý n h   ñ   Ò   ph v qu¶n   ý d ù   ® Ç u     © y   ù ng   l   ¸n  tx d c«ng   ×nh; tr C¨n  cø  Ngh Þ  ® Þ n h  sè  08/2005/N§­C P  ng µ y  24  th¸ng  1  n¨m  2005  cñ a   Ch Ý n h   ñ   Ò   ph v quy   ¹ch  © y   ù ng; ho x d C¨n  cø   uy Õ t   Þ n h   è   Q ® s 207/2004/Q§­TTg   µ y   ng 11th¸ng     12 n¨m  2004   ñ a   c Ch Ý n h   ñ   Ò   Ö c   ph v vi ban   µ nh   ¬   Õ   h c ch qu¶n   ý v µ   ùc  Ö n   ù   thuû   i Ö n   ¬ n   l   th hi D ¸n  ® S La; Theo  ® Ò  ngh Þ  cñ a  V ô  tr ng  V ô  K Õ  ho¹ch, C ô c  tr ng  C ô c  Q u¶n  lý x © y   ë ë d ù ng  c«ng  tr×nh, V ô  tr ng  V ô  Ph¸p  ch Õ  v µ  Ch¸nh  V¨n  phßng  Ti Ó u  ban  chuyªn   ë tr¸ch  Ò   v c«ng     d © n,    Þ n h     ù   thuû   i Ö n   ¬ n   t¸c di  t¸i® c D ¸n  ® S La. Q U Y Õ T   Þ N H: § §iÒ u  1. Ban  h µ nh  kÌ m  theo  quy Õt  ® Þ n h  n µ y  Q uy  ® Þ n h  ® ¬ n  gi¸ lËp quy   ho¹ch chi  Õt c¸c  ti   khu   ®i Ó m)     Þ n h     ù   thuû   i Ö n   ¬ n   ( t¸i® c D ¸n  ® S La. §iÒ u    Q uy Õ t   Þ n h   µ y   ã   Ö u   ùc  2. ® n c hi l sau     µ y   Ó   õ  µ y   ¨ng   15 ng k t ng ® C«ng   b¸o. §iÒ u  3. C¸c  B é, c ¬  quan  ngang  B é, c ¬  quan  thuéc  Ch Ý n h  ph ñ, U û  ban   nh © n  d © n  c¸c tØnh  S ¬ n  La, §i Ö n  Biªn vµ  Lai Ch © u  ch Þ u  tr¸ch nhi Ö m  thi µ nh    h Q uy Õ t   Þ n h   µ y. ® n Q U Y   ÞN H § ¸P  ô N G   D §¥N  GI¸  Ë P   U Y   O ¹ C H   HI  Õ T   H U   Ó M) L Q H C TI K (§I T¸I § Þ N H   ¦  ù   TH U û   Ö N     C D ¸N  §I S¥N (KÌ m  theo  uy Õ t   Þ n h   è   Q ® s 39/2005/Q§­B N N ng µ y     07 th¸ng  n¨m   7  2005   ñ a   é   ë ng   é   c B tr B N«ng  nghi Ö p   µ   v Ph¸t  Ón  tri n«ng   th«n)
  2. C H¦¥N G  I NH÷ N G   U Y   ÞN H   H U N G Q § C §iÒ u   M ô c   Ý ch,  1.  ® yªu  Ç u: c Ban  h µ nh   ® Þ n h  m ø c,  ® ¬ n  gi¸ lËp quy  ho¹ch  chi tiÕt c¸c khu  (®i Ó m)  t¸i   ® Þ n h   , nh» m   È y   c  ® nhanh   c«ng   t¸c  Ëp,  È m   Þ n h   µ   l th ® v phª  duy Öt  quy   ¹ch     ho chi tiÕt c¸c    khu   ®i Ó m)     Þ n h     ù   thuû   i Ö n   ¬ n   ( t¸i® c D ¸n  ® S La. §iÒ u   Ph¹ m   vµ   i  îng  d ô ng: 2.  vi  ®è t ¸p  1.  ¹ m    ¸p  ô ng  cho   Ph vi: d c¸c quy   ¹ch   ho chi  Õt  ti c¸c khu   ®i Ó m)     Þ n h     ( t¸i® c D ù   thuû   i Ö n   ¬ n   ¸n  ® S La. 2 . §èi t ng: C¸c  lo¹i î  chi ph Ý  ph ô c  vô  cho  c«ng  t¸c lËp, thÈ m  ® Þ n h  quy   ho¹ch chi  Õt c¸c  ti   khu   ®i Ó m)     Þ n h     D ù   thuû   i Ö n   ¬ n   ( t¸i® c  ¸n  ® S La. C H¦¥N G  II § Þ N H   ø C,   M §¥N  GI¸  Ë P   U Y   O ¹ C H   HI  Õ T L Q H C TI C¸C   H U,   Ó M     Þ N H   ¦ K §I T¸I § C §iÒ u   Q uy   Þ n h   Ò   Þ n h   ø c,  n   3.  ® v® m ®¬ gi¸: 1 . Þ nh  m ø c  quy  ® Þ n h  t¹i  §  quy Õt   Þ n h  n µ y  lµ  ® c¨n   ® Ó  lËp d ù   cø to¸n chi  ph Ý  cho  c«ng     Ëp,  È m   Þ n h   t¸c l th ® quy   ¹ch  ho chi  Õt c¸c  ti   khu,  i Ó m     Þ n h     ù   ® t¸i® cD ¸n thuû   i Ö n   ¬ n   ® S La, bao   å m: g ­  uy   ¹ch  Q ho chi  Õt khu,  i Ó m     Þ n h     tËp  ti   ® t¸i® c  trung. ­  ¬ ng   b è   Ý    Þ n h     Ph ¸n  tr t¸i® c xen   Ð p. gh ­  uy   ¹ch  Q ho chi  Õt khu     Þ n h     ® «   Þ. ti   t¸i® c  th 2. § ¬ n     gi¸ quy   Þ n h   ¹iquy Õt   Þ n h   µ y   µ m   ® t  ® n l c¨n    Ó   Ëp  ù   cø ® l d to¸n, thÈ m     ® Þ n h  v µ  nghi Ö m  thu thanh  quy Õ t  to¸n chi ph Ý  lËp, thÈ m  ® Þ n h  quy  ho¹ch  chi  tiÕt c¸c    khu,  i Ó m     Þ n h     ® t¸i® c thuéc  ù   thuû   i Ö n   ¬ n   d ¸n  ® S La. 3. C ¬  së  x © y  d ù ng  ® Þ n h  m ø c,  ® ¬ n  gi¸,quy ho¹ch  chi tiÕt khu  ( ®i Ó m)  t¸i   ® Þ n h     ù   thuû   i Ö n   ¬ n   c D ¸n  ® S La. S ö  d ô ng   ¬ n       ® gi¸ do c¸c  é,  µ nh   B Ng trung   ng   µ   Þ a   ¬ ng   ∙  ¬ v® ph ® ban   µ nh   h trªn  ¬  së  v Ë n  d ô ng   ï  îp  íi ®i Ò u   Ö n   ùc  Õ   ñ a   ù   di  © n,    ® Þ n h     c ph h v  ki th tc D ¸n  d t¸i c thuû   i Ö n   ¬ n   ® S La,  ô   Ó   c th sau: ­  uy Õ t   Þ n h   è:  Q ® s 02/2000/Q§­B N N­ K H   µ y   ng 04/01/2000   ñ a   é   ë ng   é   c B tr B N«ng  nghi Ö p  vµ  PT N T  v Ò  vi Ö c  ban  h µ nh  gi¸ quy  ho¹ch  n«ng  nghi Ö p  vµ  n«ng   th«n. ­  uy Õ t  ® Þ n h  sè: 06/2005/Q§­B X D  ng µ y  03/02/2005  cñ a  B é  tr ng  B é   Q ë X © y   ù ng   Ò   Ö c   d v vi ban   µ nh   Þ n h   ø c   h ® m chi  Ý   ph quy   ¹ch  © y   ù ng. ho x d ­ Th«ng    t 03/2005/TT­B X D   µ y     ng 04 th¸ng    3 n¨m   2005   ñ a   é   © y   ù ng   ­ c BX d h íng  É n   i Ò u   Ø n h   ù   d ® ch d to¸n c«ng   ×nh  © y   ù ng   ¬   tr x d c b¶n. ­  uy Õ t   Þ n h   è:  Q ® s 519/2002/Q§­B K H   µ y   ng 26/8/2002   ñ a   é   ë ng   é   Õ   c B tr BK ho¹ch  v µ  § Ç u  t Ò  vi Öc  ban  h µ nh  t¹m  thêi khung  gi¸, ® Þ n h  m ø c  chi ph Ý  x © y    v   d ù ng  quy   ¹ch  ho tæng   Ó   th ph¸t triÓn    kinh  Õ   x∙  éi, ng µ nh,  t ­  h   l∙nh thæ.
  3. ­  uy Õ t   Þ n h   è:  Q ® s 62/2001/Q§­U B   µ y   ng 09/01/2001   ñ a   B N D   c U tØnh   ¬ n   S La   Ò   Öc   v vi ban   µ nh   ¬ n     h ® gi¸ kh¶o     © y   ù ng. s¸t x d ­  uy Õ t  ® Þ n h  sè: 32/2001/Q§­U B  ng µ y  26/6/2001  cñ a  U B N D  tØnh  Lai  Q Ch © u   ò)  Ò   Öc   (c v vi ban   µ nh   ¬ n     h ® gi¸ kh¶o     © y   ù ng. s¸t x d ­  uy Õ t   Þ n h   è:  Q ® s 7751/Q§­U B   µ y  ng 14/12/2001   ñ a   B N D   µnh   è   µ   c U th ph H N éi v Ò  vi Ö c  ban  h µ nh  t¹m  thêi ® ¬ n  gi¸:  c«ng  t¸c ® o  c ¾ m  m è c  giíi,® o  g ¾ n  to¹     ®é,  Ýnh   Ö n   Ých,  o   ¾ m   è c   t di t ®c m chia  ® Ê t   µ   è   l«  v s ho¸  b¶n     ô c   ô   ®å ph v c«ng     t¸c kh¶o     © y   ù ng   s¸t x d trªn  Þ a   µ n   µ nh   è   µ   éi. ® b Th ph H N §iÒ u   §¬ n     Ëp  4.  gi¸ l quy   ¹ch  ho chi  Õt  ti khu,  i Ó m     Þ n h     Ëp  ® t¸i® ct trung. 1.  éi  N dung  chi  Ý   ph cho  c«ng  t¸c  Ëp  l quy   ¹ch   ho chi  Õt  ti khu,  i Ó m     ® t¸i ® Þ n h     Ëp  ct trung  å m: g 1.1. Chi  Ý   © y  d ù ng   Ò   ¬ ng  (nhi Ö m  vô  thiÕt  Õ)   µ  d ù   ph x ® c k v to¸n lËp quy   ho¹ch: Gi¸ x © y   ù ng   Ò   ¬ ng   d ® c (nhi Ö m   ô   Õt  Õ)   µ   ù   v thi k v d to¸n  Ëp l quy   ¹ch     ho chi tiÕt khu  T§ C  ® îc tÝnh  b»ng  10 %  chi ph Ý  lËp  ®å  ¸n quy  ho¹ch  chi tiÕt khu  t¸i   ® Þ n h  c (theo  quy Õ t  ® Þ n h  sè: 06/2005/Q§­B X D  ng µ y  03/02/2005  cñ a  B é  tr ng   ë B é  X © y  d ù ng); ® îc quy  ® Þ n h  cô  th Ó  t¹i ô c  I,  III  m  II,  ­ ph ô  lôc 01  kÌ m  theo  quy   ® Þ n h   µ y. n 1.2.  Chi  Ý   i Ò u   ph ® tra, kh¶o     s¸t, lËp    b¶n     Ö n   ¹ng  ®å hi tr KT­X H   µ   Ëp  vl b¶n   ®å  quy  ho¹ch  kinh tÕ  ­ x∙ h éi cñ a  khu  (x∙)  ® Þ n h  c : ¸p d ô ng  ® ¬ n  gi¸ B¶ng  1,   t¸i Q uy Õ t  ® Þ n h  sè: 02/2000/Q§­B N N­ K H  ng µ y  04/01/2000  cñ a  B é  tr ng  B é  N«ng   ë nghi Ö p   µ   v Ph¸t  Ón  tri n«ng  th«n,  îc  ® quy   Þ n h   ô   Ó   ¹im ô c     Ph ô   ôc    Ì m   ® c th t   I ­  l 01 k theo  quy   Þ n h   µ y. ® n 1.3. Chi  Ý   Ëp    ph l quy   ¹ch   ho chi  Õt  ti khu,  i Ó m     Þ n h   : ¸p  ô ng   ¬ n     ® t¸i® c  d ® gi¸ B¶ng  5  ­ ph Ç n  IV Q uy Õ t  ® Þ n h  06/2005/Q§­B X D  ng µ y  03/02/2005  cñ a  B é  X © y   d ù ng   Ò   Þ n h   ø c   v® m chi  Ý   uy   ¹ch  © y   ù ng,  ô   Ó   ph Q ho X d c th sau: ­ Chi ph Ý  quy  ho¹ch  chi tiÕt ® Ê t  s¶n  xu Êt cho  ®i Ó m  t¸i® Þ n h  c : § îc quy     ® Þ n h   ô   Ó   ¹iM ô c     Ph ô   ôc    Ì m   c th t   II­  l 01 k theo quy   Þ n h   µ y. ® n ­  Chi  Ý   Ëp  ph l quy   ¹ch   ho chi  Õt  i Ó m   © n    thuéc   i Ó m     Þ n h   : § îc  ti ® d c ® t¸i® c  quy   Þ n h   ô   Ó   ¹iM ô c     Ph ô   ôc    Ì m   ® c th t   III­  l 01 k theo quy   Þ n h   µ y. ® n 1.4. Chi  Ý     ph cho  c«ng     o   c   Ëp  t¸c ® ®¹ l b¶n     Þ a   × nh   û  Ö   ®å ® h t l 1/2.000: Bao   å m   g c¸c  ¹ic«ng   Ö c:  lo   vi chi  Ý   ph c«ng     è ng   Õ   Æ t   t¸c kh ch m b»ng,  è ng   kh ch Õ  ®é  cao  v µ  ® o  vÏ b¶n  ®å   Þ a  h × nh  tû lÖ   ® 1/2.000:  îc quy  ® Þ n h  cô  th Ó  t¹i §   Ph ô   ôc    Ì m   l 02 k theo  quy   Þ n h   µ y. ® n 1.5. Chi ph Ý  cho  c«ng  t¸c ® o  ®¹ c  lËp b¶n  ®å  ® Þ a  h × nh   û lÖ  1/500: § îc  t quy   Þ n h   ô   Ó   ¹iPh ô   ôc    Ì m   ® c th t   l 02 k theo quy   Þ n h   µ y. ® n 1.6.  Chi ph Ý  c ¾ m  m è c  chia l«: ® îc quy  ® Þ n h  cô  th Ó  t¹i ô  lôc 02  kÌ m      Ph theo quy   Þ n h   µ y. ® n 1.7. Chi  Ý   kh¸c:   ph   ­ Chi ph Ý  thÈ m   Þ n h  quy  ho¹ch  chi tiÕt  ® khu, ®i Ó m  t¸i® Þ n h  c :  îc tÝnh     ® b»ng   %   chi  Ý   Ëp    quy   ¹ch  9   ph l ®å ¸n  ho khu   ®i Ó m)     Þ n h   ; ( t¸i® c ­ Chi  Ý   È m   Þ n h   Ò   ¬ ng   ph Th ® ® c (nhi Ö m   ô   Õt  Õ)   µ   ù   v thi k v D to¸n: ® îc  Ýnh     t b»ng   %   10 chi  Ý   È m   Þ n h   ph th ® quy   ¹ch  ho chi  Õt khu   ®i Ó m)     Þ n h   ; ti   ( t¸i® c
  4. ­ Chi ph Ý  qu¶n  lý quy  ho¹ch: § îc tÝnh  b»ng  6 %  so  víi chi ph Ý  lËp ®å  ¸n  quy   ¹ch  ho chi  Õt khu   ®i Ó m)     Þ n h   ; ti   ( t¸i® c ­ Chi ph Ý  c«ng  b è  quy  ho¹ch: § îc tÝnh  b»ng  3 %  chi ph Ý  lËp  ®å  ¸n quy   ho¹ch  chi tiÕt khu   ®i Ó m)  t¸i® Þ n h    (khi  (   c thanh  to¸n ph¶i  ã  d ù   c to¸n chi  Õt  îc  ti ® duy Öt), kinh  Ý   µ y   îc    ph n ® giao  cho   ñ   Ç u     ã   ch ® t c tr¸ch nhi Ö m     tæ chøc   ùc  Ö n. th hi 2. Gi¸ quy   ¹ch  ho chi  Õt  ti khu   ®iÓ m)     Þ n h     Ëp  ( t¸i® ct trung, bao   å m     g c¸c kho¶n: Chi  Ý   ph thu  Ë p   µi liÖu    th t  liªn quan, chi  Ý   © n   ph nh c«ng, chi  Ý   Ët  Öu,  ph v li chi  Ý   Ê u   ph kh hao  m¸y,  Õt  Þ,  thi b chi  Ý   ph qu¶n   ý,chi  Ý   éi  l  ph h ngh Þ   th«ng  qua   Õt   k q ñ a  lËp ®å  ¸n quy  ho¹ch, chi ph Ý  ®µ o  t¹o, åi  ìng   b d nghi Ö p  vô, b¶o   Ó m  y tÕ,  hi b¶o  hi Ó m  x∙ h éi, c«ng  ® o µ n  v µ  thu nh Ë p  ch Þ u  thu Õ  tÝnh  tr c (kh«ng  bao  g å m   í thu Õ     Þ  gi¸ tr gia t¨ng). 3.  ¬ n  gi¸ quy  ® Þ n h  t¹i ô c  1, ®i Ò u  4  c ñ a  quy  ® Þ n h  n µ y  ® îc tÝnh   §  m thªm   Ö   è   h s sau: Q uy   ¹ch  ho chi  Õt c¸c  ti   khu,  i Ó m     Þ n h     ¹ic¸c  vïng  h Ö   è       ® t¸i® ct  x∙  1:  s K = 1,0. Q uy   ¹ch  ho chi  Õt c¸c  ti   khu,  i Ó m     Þ n h     ¹ic¸c  vïng  h Ö   è       ® t¸i® ct  x∙  2:  s K = 1,1. Q uy   ¹ch  ho chi  Õt c¸c  ti   khu,  i Ó m     Þ n h     ¹ic¸c  vïng  h Ö   è       ® t¸i® ct  x∙  3:  s K = 1,2. §iÒ u   §¬ n     Ëp  ¬ ng   b è   Ý    Þ n h     5.  gi¸ l ph ¸n  tr t¸i® c xen   Ð p gh Bao  g å m  c¸c kho¶n: Chi ph Ý  thu thË p  tµi Öu  liªn quan, chi ph Ý  nh © n    li c«ng,  Ët  Öu,  v li chi  Ý   ph qu¶n   ý, chi  Ý   éi  l  ph h ngh Þ,  © y   ù ng   ¬ ng     x d ph ¸n. Khi thanh   to¸n ph¶i  ã   ù   c d to¸n  chi  Õt ® îc  B N D   ti   U huy Ö n,  Þ   phª  th x∙  duy Öt. Gi¸  Ëp  ¬ ng   b è   Ý    Þ n h     l ph ¸n  tr t¸i® c xen   Ð p   îc  Ýnh   gh ® t 1,5  Öu  ng/1   é   tri ®å h t¸i® Þ n h     îc  Õp  Ë n.   c® ti nh §iÒ u  6. § ¬ n  gi¸ lËp ph ¬ ng  ¸n bè  trÝ t¸i® Þ n h  c  ® «  thÞ  (thÞ  trÊn, thÞ  tø,     trung  © m   ô m   t c x∙). C«ng  t¸c lËp quy  ho¹ch  t¸i® Þ n h  c  ® «  thÞ  ® îc ¸p d ô ng  ® Þ n h  m ø c,  ® ¬ n  gi¸    ban   h µ nh   Ì m   k theo  uy Õ t   Þ n h   è:  Q ® s 06/2005/Q§­B X D   µ y   ng 03/02/2005   ñ a   é   ë ng   c B tr B é   © y   ù ng. X d C H¦¥N G  III Tæ   HøC   ùC   ÖN C TH HI 1.  û   U ban   © n   © n   nh d c¸c tØnh   ¬ n   S La, Lai  © u,   Ö n   Ch §i Biªn  Ón  tri khai  Öc   vi ¸p  ô ng   ¬ n   d ® gi¸,® Þ n h   ø c   Ëp,  È m   Þ n h     m l th ® quy   ¹ch   ho chi  Õt t¹iquy   Þ n h   µ y,  ti     ® n ® È y  nhanh  tiÕn  ®é  thÈ m  ® Þ n h,  phª  duy Öt  quy  ho¹ch  chi tiÕt khu  (®i Ó m)  t¸i   ® Þ n h     ù   thuû   i Ö n   ¬ n   c D ¸n  ® S La,  ¸p   ® øng   Õn    Ò   ti ®é ® ra. 2. Trong  qu¸ tr×nh  thùc hi Ö n, n Õ u  cã  nh ÷ ng  v íng m ¾ c  c Ç n  ®i Ò u  ch Ø nh   b æ  sung, ® Ò  ngh Þ  ñy  ban  nh © n  d © n  c¸c tØnh  S ¬ n  La, Lai Ch © u,  §i Ö n  Biªn  ph¶n  ¸nh  k Þ p  thêi b»ng  v¨n b¶n  v Ò  B é  N«ng  nghi Ö p  v µ  Ph¸t triÓn  N«ng  th«n   xe m   Ðt,  i Ò u   Ø n h,  æ   x ® ch b sung  cho   ï  îp. ph h Ph ô   ôc  l 01: § Þ N H   ø C   HI  Ý   Ë P   U Y   O ¹ C H   HI  Õ T   H U     Þ N H   ¦ M C PH L Q H C TI K T¸I § C
  5. I. Gi¸ ®i Ò u  tra, kh¶o  s¸t, Ëp  b¶n  ®å  hi Ö n  tr¹ng KT­X H  v µ  b¶n  ®å  quy    l ho¹ch tæng   Ó   ñ a   th c khu  (x∙)t¸i® Þ n h      c ¸p d ô ng  ® ¬ n  gi¸ B¶ng  1, Q uy Õ t  ® Þ n h  sè: 02/2000/Q§­B N N­ K H  ng µ y   04/01/2000   ñ a   é   ë ng   é   c B tr B N«ng   nghi Ö p   µ   N T   îc  © n   Ö   è:  M N     v PT ® nh hsK = 1,2  v µ   û  äng  t tr s¶n   È m   µ  %. ph l 50 * S¶n   È m   å m: ph g 1. Thuy Õ t  minh   µ   v c¸c  ô   ôc  Ì m   ph l k theo. 2. B¶n   : ®å ­ B¶n  ®å  hi Ö n  tr¹ng kinh  tÕ  v µ  x∙ h éi khu  (x∙) t¸i ® Þ n h  c : 1/10.000  ­    1/25.000. ­ B¶n     uy   ¹ch   ®å Q ho ph¸t  Ón  tri kinh  µ   Õ   h éi  v t x∙  khu     Þ n h   : 1/10.000     t¸i® c  ­ 1/25.000. II. Gi¸ lËp  Q uy  ho¹ch  chi tiÕt ® Ê t  s¶n  xu Êt n«ng  nghi Ö p, tû lÖ  b¶n  ®å   1/2.000 ­ ¸p d ô ng  ® ¬ n  gi¸ B¶ng  5, ph Ç n  IV Q uy Õ t  ® Þ n h  06/2005/Q§­B X D  ng µ y   03/02/2005  cñ a  B é  X © y  d ù ng  v Ò  ® Þ n h  m ø c  chi ph Ý  Q uy  ho¹ch  X © y  d ù ng  ® îc  nh © n  c¸c  Ö   è   h s K2000     = 0,7  µ   û  äng  v t tr s¶n   È m   µ  %. ph l 30 ­ S¶n   È m   å m: ph g B¶n     Ö n   ¹ng  Ê t   ®å hi tr ® s¶n   Êt  xu N«ng  nghi Ö p,  û  Ö   t l 1/2.000. B¶n     uy   ¹ch  ®å Q ho chi  Õt ® Ê t   ti   s¶n   Êt  xu n«ng  nghi Ö p,  û  Ö   t l 1/2.000. 3. Thuy Õ t  minh  tæng   îp,  ô   ôc. h ph l III  . Gi¸  Ëp  uy   ¹ch   l Q ho tæng   Ó   th kh«ng  gian  Õ n   óc  µ   ¹  Çng   ü   ki tr v h t k thu Ët  ®i Ó m   © n   , tû  Ö   d c   l 1/500. ¸p d ô ng  ® ¬ n  gi¸ B¶ng  5, ph Ç n  IV  Q uy Õ t  ® Þ n h  06/2005/Q§­B X D  ng µ y   03/02/2005  cñ a  B é  X © y  d ù ng  v Ò  ® Þ n h  m ø c  chi ph Ý  Q uy  ho¹ch  x © y  d ù ng  ® îc  nh © n  c¸c  Ö   è       h s K1 = 0,8;  M N     K = 1,2.  Trong   :    µ  ®ã K1 l khu   ùc   v quy   ¹ch   µ n   ho ho toµn  íi. m L u  ý: N éi dung, yªu  c Ç u  vµ  sè  l ng s¶n  ph È m  giao  n é p  cñ a  ®å  ¸n quy   î ho¹ch  chi tiÕt ®i Ó m  d © n  c cñ a  c¸c khu  (®i Ó m)  t¸i® Þ n h   c thùc hi Ö n  theo  quy     ® Þ n h   ñ a   Ët  © y   ù ng   µ   c Lu X d v Ngh Þ   Þ n h   Ò   ® v quy   ¹ch  © y   ù ng. ho x d Ph ô   ôc  l 02: GI¸  H¶ O   K S¸T  Þ A   × N H   µ   ¾ M   è C   HIA   § H VC M C L¤ 1.  ¬ n     § gi¸ kh¶o     o   c   Ëp  s¸t,® ®¹ l b¶n     Þ a   × nh,  ®å ® h bao   å m: g 1.1  Gi¸ kh¶o   s¸t, ® o   c   Ëp    ®¹ l b¶n     Þ a   × nh   û  Ö   ®å ® h (t l 1/2.000), bao  g å m:   Chi  Ý   ph c«ng     è ng   Õ   Æ t   t¸c kh ch m b»ng,  è ng   Õ     kh ch ®é cao   µ   o   Ï  v ® v b¶n     Þ a   ®å ® h × nh, ® îc ¸p d ô ng  theo  ® ¬ n  gi¸ c¸c ® Þ a  ph ¬ ng  quy  ® Þ n h  t¹i  quy Õt  ® Þ n h  sè:  62/2001/Q§­U B  ng µ y  09/01/2001  cñ a  U B N D  tØnh  S ¬ n  La  v µ  quy Õt  ® Þ n h  sè:  32/2001/Q§­U B  ng µ y  26/6/2001  cñ a  U B N D  tØnh  Lai Ch © u  (cò) v Ò  vi Öc  ban   h µ nh  ® ¬ n  gi¸ kh¶o  s¸t x © y  d ù ng  vµ  ® îc ®i Ò u  ch Ø nh  h Ö  sè: K K S  =  1,39  theo   Th«ng     è:  t s 03/2005/TT­B X D   µ y  ng 04/03/2005   ñ a   é   © y   ù ng. c BX d
  6. 1.2  Q uy   Þ n h   Ë t    íi® ê ng     ® m ®é l   chuy Ò n. § ê ng  chuy Ò n   Ê p   c 1 § ê ng  chuy Ò n   c Ê p     2 TT H¹ng   ô c m Di Ö n   §iÓ m   è ng   kh Di Ö n   §iÓ m   è ng   kh tÝch ch Õ   ®iÓ m) ( tÝch ch Õ   ®iÓ m) ( (K m 2) ( m 2) K 1 § Þ a  h × nh  c Ê p  II,   0,8    ­:­ 1 1,5 0,3­:­ 0,5 1,5 III 2 § Þ a   × nh   Ê p   h c IV 0,8    ­:­ 1 1,8 0,3­:­ 0,5 1,8 3 § Þ a   × nh   Ê p   h c V 0,8    ­:­ 1 1,95 0,3­:­ 0,5 1,95 4 § Þ a   × nh   Ê p   h c V 0,8    ­:­ 1 2,25 0,3­:­ 0,5 2,25 ­  u  ý: § èi víi L  khu  t¸i ® Þ n h  c  cã  m é t  ®i Ó m  t¸i ® Þ n h  c  sö  d ô ng  ® ê ng       chuy Ò n   Ê p   tèithiÓ u   c 2,    ph¶i  ã   ®i Ó m. c 3  1.3  uy   Þ n h   Ë t     Q ® m ®é thuû  chu È n   ü   k thu Ët: ­  Þ a   × nh   Ê p       m 2   ã   § h c II,III:1k c 1,5k m. IV:  m 2   ã   ­  Þ a   × nh   Ê p   § h c 1k c 1,8k m. ­  Þ a   × nh   Ê p   1k m 2   ã   § h c V:  c 1,95k m. VI:  m 2   ã   ­  Þ a   × nh   Ê p   § h c 1k c 2,25k m. 2.  Þ nh   ø c,  ¬ n     ¾ m   è c   íiquy   ¹ch  µ   è c   íichia  § m ® gi¸ c m gi   ho vm gi   l«. 2.1  Þ nh   ø c,   ¬ n     ¾ m   è c   íiquy   ¹ch   µ   è c   íichia  ® îc    § m ® gi¸ c m gi   ho vm gi   l«  ¸p d ô ng  ® ¬ n  gi¸ ban  h µ nh  t¹i uy Õ t  ® Þ n h  sè: 7751/Q§­U B  ng µ y  14/02/2001  cñ a    Q U B N D   µ nh   è   µ   éi  µ   îc  i Ò u   Ø n h   Th ph H N v® ® ch b»ng   Ö   è:  K S     hsK = 1,35 (¸p  ô ng   d cho   Þ a   µ n   µ   éi), K M N     ® b HN   = 1,2. 2.2    uy   Þ n h   Ò   Ë t     è c:  Q ® vm ®é m ­    ¾ m   è c   íiquy   ¹ch:  §o c m gi   ho 0,15  è c/ha. m ­    ¾ m   è c   §o c m chia  ® Ê t:  l«  0,75  è c/ha. m 3.  © n   Ê p   Þ a   × nh   Ph c ® h cho  c«ng     t¸c kh¶o     o   Ï  s¸t,® v b¶n     Þ a   × nh. ®å ® h Vi Ö c   © n   Ê p   Þ a   × nh   ph c ® h cho  c«ng     è ng   Õ   Æ t   t¸c kh ch m b»ng,  è ng   Õ   kh ch ®é   cao   µ   v c«ng   t¸c  o   Ï  ® v chi  Õt  ti b¶n     Þ a   × nh   îc  ùc  Ö n   ®å ® h ® th hi theo  c¸c quy   ® Þ n h   Ö n   µ nh   ñ a   µ   íc  µ   hi h c Nh n v c¸c  Þ a   ¬ ng. ® ph  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản