Quyết định 39/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định 39/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 39/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về giá bán định hướng xăng, dầu năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 39/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. quyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 39 /2005/Q§-BTC ngµy 03 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ gi¸ ®Þnh híng b¸n x¨ng, dÇu n¨m 2005 Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 170/2003/N§-CP ngµy 25/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Gi¸; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 187/2003/Q§-TTg ngµy 15/9/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ qu¶n lý kinh doanh x¨ng, dÇu; Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 476/VPCP- KTTH ngµy 02/7/2005 cña V¨n phßng ChÝnh phñ th«ng b¸o ý kiÕn cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh gi¸ x¨ng, dÇu; Sau khi thèng nhÊt víi Bé Th¬ng m¹i, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Gi¸ ®Þnh híng (®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) b¸n x¨ng, dÇu cña mét sè chñng lo¹i chuÈn ë nhiÖt ®é thùc tÕ ®îc quy ®Þnh thèng nhÊt trong c¶ níc nh sau: Chñng lo¹i Gi¸ b¸n bu«n ®Þnh híng Gi¸ b¸n lÎ ®Þnh (®ång/ki l« gam) híng (®ång/lÝt) - X¨ng kh«ng ch× RON 92 8.800 - X¨ng kh«ng ch× RON 90 8.600 - X¨ng kh«ng ch× RON 83 8.400 - §iªden 0,5%S 6.500 - DÇu ho¶ 6.500 - Nhiªn liÖu ®èt lß (dÇu ma dót)(FO N°2B) 4.700 Møc gi¸ b¸n x¨ng, dÇu thùc tÕ do c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu x¨ng dÇu (hoÆc uû quyÒn cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ®¹i lý thuéc hÖ thèng ph©n phèi cña m×nh) quy ®Þnh theo híng dÉn hiÖn hµnh cña Bé Th- ¬ng m¹i.
  2. 2 Gi¸ c¸c lo¹i x¨ng, dÇu kh¸c do c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng, dÇu quy ®Þnh c¨n cø vµo gi¸ b¸n thùc tÕ cña c¸c lo¹i x¨ng, dÇu chuÈn trªn cïng thÞ trêng vµ chªnh lÖch chÊt lîng so víi c¸c lo¹i x¨ng, dÇu nªu trªn. §iÒu 2. §Þa ®iÓm b¸n hµng: - B¸n bu«n: hµng ®îc giao t¹i kho trung t©m tØnh, thµnh phè trªn ph¬ng tiÖn bªn mua; - B¸n lÎ: hµng ®îc b¸n t¹i c©y x¨ng vµ cöa hµng b¸n lÎ ë c¸c tØnh, thµnh phè trªn ph¬ng tiÖn bªn mua. §iÒu 3. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh: - Theo chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ mÆc dï gi¸ b¸n x¨ng, dÇu ®îc ®iÒu chØnh t¨ng, nhng c¸c s¶n phÈm chñ ®¹o: ®iÖn, than, xi m¨ng,... kh«ng ®îc t¨ng gi¸ b¸n ra, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ, nhÊt lµ chi phÝ x¨ng, dÇu, h¹ gi¸ thµnh. C¸c ®¬n vÞ kinh doanh x¨ng, dÇu ph¶i tiÕp tôc gi¶m 5% chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp so víi n¨m 2004. - Bé Th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng, dÇu kiÓm kª hµng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh khi ®iÒu chØnh gi¸ ®¶m b¶o kh«ng x¶y ra tiªu cùc vµ ho¹t ®éng kinh doanh b¸n hµng th«ng suèt. - C¸c doanh nghiÖp kinh doanh nhËp khÈu x¨ng, dÇu ph¶i liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ hµnh vi vi ph¹m gi¸ b¸n x¨ng, dÇu cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ®¹i lý b¸n lÎ thuéc hÖ thèng ph©n phèi cña doanh nghiÖp m×nh. - Trêng hîp gi¸ c¶ x¨ng, dÇu trªn thÞ trêng thÕ giíi cã biÕn ®éng lín, Tæng c«ng ty X¨ng dÇu ViÖt Nam vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®îc Nhµ níc giao nhiÖm vô nhËp khÈu vµ kinh doanh x¨ng, dÇu cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hoµ cung cÇu vµ ph¶i ®¸p øng ®ñ nhu cÇu x¨ng, dÇu theo nhiÖm vô ®îc giao. - Së Tµi chÝnh c¸c tØnh, thµnh phè phèi hîp víi Së Th¬ng m¹i, Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ b¸n x¨ng, dÇu t¹i ®Þa ph¬ng, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng sai ph¹m vµ xö lý trong ph¹m vi quyÒn h¹n cña m×nh theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh hoÆc b¸o c¸o c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ 12 giê 00 ngµy 03 th¸ng 7 n¨m 2005 vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 17/2005/Q§-BTC ngµy 29/3/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.
Đồng bộ tài khoản