Quyết định 39/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
109
lượt xem
3
download

Quyết định 39/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 39/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 39/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 39/2005/Q§­TTg  ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2005 VÒ viÖc híng dÉn  thi hµnh §iÒu 121 cña LuËt X©y dùng Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u  1.  Ph¹m vi vµ ®èi tîng ®iÒu chØnh QuyÕt ®Þnh nµy quy ®Þnh viÖc xö lý c¸c c«ng tr×nh x©y   dùng  ®ang tån t¹i trªn l∙nh thæ ViÖt Nam nhng kh«ng phï  hîp víi quy  ®Þnh cña LuËt  X©y  dùng,  bao gåm c«ng tr×nh  x©y dùng phï  hîp víi quy ho¹ch  x©y dùng  ®îc duyÖt nhng  cha phï  hîp vÒ  kiÕn tróc; c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng phï  hîp víi quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖt. §i Ò u   2.   C«ng tr×nh x©y dùng  ®ang tån t¹i phï  hîp  víi quy ho¹ch x©y dùng nhng cha phï hîp vÒ kiÕn tróc C«ng   tr×nh   x©y   dùng   ®ang   tån   t¹i   phï   hîp   víi   quy   ho¹ch   nhng   cha   phï   hîp   víi   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   kiÕn   tróc,  c¶nh quan khu vùc cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn ban hµnh nh  quy  ®Þnh vÒ  h×nh khèi kiÕn tróc c«ng tr×nh, sè  tÇng c«ng  tr×nh; kiÕn tróc mÆt  ®øng c«ng tr×nh; cèt x©y dùng nÒn,  tÇng 1, c¸c tÇng; phÇn cho phÐp nh« ra cña ban c«ng tÇng  1,   mµu   s¾c   c«ng   tr×nh,   m¸i   c«ng   tr×nh   vµ   c¸c   quy   ®Þnh  kh¸c th×   ®îc phÐp tån t¹i theo hiÖn tr¹ng. Trêng hîp chñ  c«ng   tr×nh   cã   nhu   cÇu   c¶i   t¹o,   n©ng   cÊp,   söa   ch÷a   th×  ph¶i thùc hiÖn theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh cña LuËt X©y dùng  vµ c¸c quy ®Þnh vÒ kiÕn tróc, c¶nh quan cña khu vùc. §i Ò u   3.   C«ng   tr×nh   x©y   dùng   ®ang   tån   t¹i   nhng  kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng 1. §èi víi trêng hîp toµn bé c«ng tr×nh kh«ng phï hîp  víi quy ho¹ch x©y dùng th× ®îc xö lý nh sau:
  2. 2 a) Trêng hîp thùc hiÖn ngay quy ho¹ch x©y dùng, chñ  c«ng tr×nh x©y dùng ph¶i di chuyÓn vÒ khu quy ho¹ch vµ ®­ îc ®Òn bï theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b) Trêng hîp cha thùc hiÖn quy ho¹ch x©y dùng th× ®îc  phÐp tån t¹i theo hiÖn tr¹ng. NÕu chñ  c«ng tr×nh cã  nhu  cÇu th× ®îc söa ch÷a, c¶i t¹o, l¾p ®Æt thiÕt bÞ bªn trong  nhng kh«ng  ®îc lµm thay  ®æi kiÕn tróc, kÕt cÊu chÞu lùc  vµ  an toµn cña c«ng tr×nh. Trêng hîp söa ch÷a, n©ng cÊp,  c¶i t¹o mµ  theo quy  ®Þnh ph¶i xin cÊp phÐp x©y dùng th×  chñ   c«ng   tr×nh   ph¶i   xin   cÊp   phÐp   x©y   dùng   t¹m   cã   thêi  h¹n.   Khi   thùc   hiÖn   quy   ho¹ch   x©y   dùng,   chñ   c«ng   tr×nh  ph¶i tù thùc hiÖn ph¸ dì theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng. 2.   §èi   víi   trêng   hîp   mét   phÇn   c«ng   tr×nh   kh«ng   phï   hîp víi quy ho¹ch x©y dùng th× ®îc xö lý nh sau : a) Trêng hîp thùc hiÖn ngay quy ho¹ch x©y dùng, chñ  c«ng tr×nh  x©y dùng ph¶i ph¸ dì  phÇn kh«ng  phï  hîp víi  quy ho¹ch x©y dùng vµ   ®îc  ®Òn bï  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt.  PhÇn  diÖn tÝch mÆt b»ng  khu   ®Êt  cßn  l¹i   ®îc phÐp  x©y dùng nhng ph¶i tu©n theo quy ho¹ch x©y dùng, quy ®Þnh   vÒ  kiÕn tróc, c¶nh quan cña khu vùc, quy chuÈn x©y dùng,  tiªu chuÈn x©y dùng vµ ®îc xö lý cô thÓ nh sau : ­   NÕu   phÇn   diÖn   tÝch   ®Êt   cßn   l¹i   nhá   h¬n   15   m2  cã  chiÒu  réng  mÆt tiÒn hoÆc chiÒu  s©u so víi  chØ  giíi  x©y  dùng nhá h¬n 3 m th× kh«ng ®îc phÐp x©y dùng. ­ NÕu phÇn diÖn tÝch ®Êt cßn l¹i tõ 15 m2  ®Õn nhá h¬n  40 m2 cã  chiÒu réng mÆt tiÒn tõ  3 m trë  lªn vµ  chiÒu s©u  so víi chØ giíi x©y dùng tõ  3 m trë  lªn th×   ® îc phÐp x©y  dùng kh«ng qu¸ 2 tÇng. ­ C¸c trêng hîp cßn l¹i  ®îc phÐp x©y dùng nhng ph¶i  tu©n theo quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖt. b) Trêng hîp cha thùc hiÖn quy ho¹ch x©y dùng th× ®îc  phÐp tån t¹i theo hiÖn tr¹ng. NÕu chñ  c«ng tr×nh cã  nhu  cÇu n©ng cÊp, söa ch÷a, c¶i t¹o c«ng tr×nh  ë  phÇn kh«ng  phï hîp quy ho¹ch x©y dùng th× ph¶i xin cÊp phÐp x©y dùng  t¹m cã thêi h¹n. Trêng hîp chñ c«ng tr×nh cã nhu cÇu n©ng  cÊp, c¶i t¹o,  x©y  dùng  míi  ë  phÇn  diÖn  tÝch kh«ng  tr¸i  víi quy ho¹ch x©y dùng vµ  phÇn diÖn tÝch nµy cã   ®ñ   ®iÒu  kiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n nµy th×  ph¶i xin cÊp  phÐp x©y dùng theo quy  ®Þnh cña LuËt X©y dùng. Khi thùc  hiÖn   quy   ho¹ch   x©y   dùng,   chñ   c«ng  tr×nh   ph¶i   thùc  hiÖn   theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy. §i Ò u  4.  Tæ chøc thùc hiÖn 1. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp c¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô  ®îc giao cã tr¸ch nhiÖm:
  3. 3 a) Rµ  so¸t, thèng kª toµn bé  nh÷ng c«ng tr×nh, diÖn   tÝch c«ng tr×nh kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng, c¸c   quy  ®Þnh vÒ  kiÕn tróc, c¶nh quan  ®∙  ® îc duyÖt thuéc ph¹m  vi qu¶n lý  cña m×nh vµ  lËp kÕ  ho¹ch xö  lý  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. b) Rµ  so¸t, thèng kª c¸c khu vùc  ®∙ cã  quy ho¹ch x©y  dùng nhng cha cã  c¸c quy  ®Þnh vÒ  kiÕn tróc, c¶nh quan  ®Ó  ban hµnh theo thÈm quyÒn. c) Tæ chøc lËp, c«ng bè  quy ho¹ch x©y dùng theo quy  ®Þnh cña LuËt X©y dùng  ®èi víi nh÷ng khu vùc cha cã  quy  ho¹ch x©y dùng. d) Tæ chøc häp c¸c tæ d©n phè, khu d©n c   ®Ó  phæ biÕn  c«ng khai c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ  viÖc   thùc  hiÖn   QuyÕt   ®Þnh  nµy;   c«ng   bè   c«ng   khai   nh÷ng   c«ng tr×nh n»m trong khu vùc gi¶i to¶, møc ®Òn bï ®èi víi  c«ng tr×nh ph¶i gi¶i to¶ ngay. 2.  Uû  ban nh©n  d©n  cÊp tØnh  cã  tr¸ch  nhiÖm  tæ chøc  triÓn khai vµ  chØ  ®¹o  ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn, x∙ thùc  hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi,   híng dÉn,  ®«n  ®èc c¸c  ®Þa ph¬ng thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh nµy  vµ tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. §i Ò u  5.  §iÒu kho¶n thi hµnh 1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ   ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản