intTypePromotion=1

Quyết định 39/QĐ-UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 39/QĐ-UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 39/QĐ-UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Ngân hàng chỉ định thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 39/QĐ-UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ  t Þ ch U û   a n  C h ø n g  kh o¸n  h µ  n íc  C b N S è  39/Q§­U B C K 3  n g µ y  26 th¸ng 11 n¨ m  1999  Ò  vi Ö c  V c h Ê p  thu Ë n  N g © n  h µ n g  C h Ø  ® Þ n h  T h a n h  to¸n  C h ñ  t Þ ch  û   U ban C h ø n g  kho¸n N h µ  n íc  ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 15/CP  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  µy  h ng 02/03/1993  vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­ C¨n cø  NghÞ  ®Þnh  sè  75/CP  cña Ch Ýnh  phñ  ban hµnh  ngµy  28/11/1996 vÒ   Öc  µnh  Ëp Uû     vi th l   ban  Chøng  kho¸n Nhµ   íc;   n ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 48/1998/N§­   ña  Ýnh  ñ  CP c Ch ph ban  µnh  µy  h ng 11/07/1998 vÒ     Chøng kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng kho¸n; ­ X Ðt  n    µm  ©n   µng    ®¬ xin l Ng h ChØ   nh  ®Þ Thanh to¸n cña  ©n   µng    Ng h §Çu   µ  tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam;  i     ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýKinh  l  doanh  Chøng  kho¸n, Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1.  Êp  Ën  ©n   µng  Çu   µ    iÓn ViÖt Nam   µm  Ch thu Ng h § t v Ph¸ttr     l Ng ©n  µng  h ChØ   nh  ®Þ Thanh    ôc  ô  to¸nph v cho  Öc  vi thanh      to¸nc¸cgiao dÞch    chøng kho¸n t¹ Trung  ©m     i t Giao  Þch  d Chøng  kho¸n. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   v¨n    tr V Qu¶n  ý Kinh  l  doanh  chøng  kho¸n,thñ tr ng    n  Þ  éc  û       ë c¸c ®¬ v thu U ban  Chøng kho¸n Nhµ   íc,Trung  ©m     n  t Giao  Þch  d Chøng  kho¸n,Ng ©n  µng  Çu   µ    h § tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam,    µnh   i     c¸cth viªnl ký  µ    li    u  v c¸cbªn  ªnquan  ã c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2