Quyết định 391/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 391/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 391/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung TT 04/2002/TT-NHNN ngày 3/7/2003 hướng dẫn thực hiện việc giảm lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại nhà nước đối với thương nhân khu vực II, III miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc theo quy định tại NĐ 02/2002/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 391/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  N h µ  n íc S è  391/2003/Q§­N H N N   th n g µ y 28  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c s ö a ® æ i,  æ   u n g  ® i Ó m  3 T h « n g  t  b s s è 04/2002/TT­N H N N   g µ y  3/7/2002  ñ a  n c T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc h í ng d É n  th ù c  Ö n   ® n hi vi Ö c gi¶ m  l∙i u Ê t  h o  vay c ñ a N g © n  h µ n g  th¬ n g   ¹ i   s c m n h µ   íc ® è i víi th¬ n g  n h © n  k h u  v ù c II,  m i Ò n  n ó i, n    III   h¶i ® ¶ o  v µ   ï ng ® å n g  b µ o   © n   é c theo q u y   Þ n h  t¹i v d t ®   N g h Þ  ® Þ n h  s è  02/2002/N§­C P  n g µ y   3/1/2002 c ñ a C h Ý n h  p h ñ Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 5    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é, c¬  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 02/2002/N§­   µy  th¸ng 1  CP ng 3    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  öa  æi    ph s ® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/1998/N§­ CP   µy  ng 31/3/1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v ph¸ttr Ón  ¬ng  ¹i miÒn  ói,h¶i   i th m  n   ®¶o  µ  ïng ®ång  µo  ©n  éc; vc   bd t ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Söa  æi, bæ   ®   sung  iÓ m   Th«ng    è  ® 3  t s 04/2002/TT­NHNN   ngµy  th¸ng 7  3    n¨m  2002  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íchíng dÉn  ùc c Th ®è Ng h Nh n     th   hiÖn  Öc  vi gi¶m    Êt cho  l∙su   i vay  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc®èi víith c Ng h th m  n      ­ ¬ng  ©n  nh khu  ùc  , I Òn  ói,h¶i ®¶o  µ  ïng  ng  µo  ©n  éc theo v II   II mi n   vv ®å bd t    quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 02/2002/N§­   µy  CP ng 3/1/2002  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph nh sau: “3.Th¬ng  ©n    nh vay  èn  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc ® îc gi¶m  v c Ng h th m  n    20%     Êtcho  l∙su   i vay  víi   Êtcho  so    i l∙su   vay th«ng  êng  ña  ©n  µng  ¬ng  th c Ng h th m¹inhµ  íct¹ thêi®iÓ m     n  i     cho vay.Trong  îp ®ång  Ýn  ông    â l∙suÊtcho    h  td ghir    i   vay th«ng  êng  µ    Êt® îcgi¶m.”. th v l∙su     i §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  m êin¨m  µy  Ó   2. Quy ®Þ n c hi l     sau    ng k tõngµy  ¨ng    ® C«ng  b¸o. §i Ò u 3.  ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  Th tr c¸c ®¬ v thu Ng H Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Héi ¬   ®ång  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  ¬ng  ¹inhµ  ®è c¸c Ng h Th m  nícchÞu    tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản