Quyết định 3927/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định 3927/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3927/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) Phường 10, Quận Phú Nhuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3927/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3927/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 10, quận Phú Nhuận ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận tại Tờ trình số 530/TTr-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7117/TTr-TNMT-KH ngày 04 tháng 9 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường 10, quận Phú Nhuận với các nội dung chủ yếu như sau: 1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010: a) Diện tích, cơ cấu các loại đất: Đơn vị tính: ha Thứ tự Chỉ tiêu Hiện trạng Quy hoạch đến Mã năm 2005 năm 2010 Diện tích Cơ cấu Diện tích Cơ cấu (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 33,27 100,00 33,27 100,00 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 33,27 100,00 33,27 100,00 Đất phi nông nghiệp 2 PNN 18,35 55,15 18,06 54,29 Đất ở 2.1 OTC Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT 18,35 100,00 18,06 100,00 Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT
  2. 14,20 42,68 14,52 43,65 Đất chuyên dùng 2.2 CDG 0,35 2,46 0,32 2,22 Đất trụ sở cơ quan, công 2.2.1 CTS trình sự nghiệp 0,93 6,55 0,93 6,40 Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA 2,44 17,18 2,33 16,04 Đất sản xuất, kinh doanh phi 2.2.3 CSK nông nghiệp Đất khu công nghiệp 2.2.3.1 SKK 2,44 100,0 2,33 100,0 Đất cơ sở sản xuất, kinh 2.2.3.2 SKC doanh Đất cho hoạt động khoáng 2.2.3.3 SKS sản Đất sản xuất vật liệu xây 2.2.3.4 SKX dựng, gốm sứ 10,48 73,80 10,94 75,34 Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC 5,70 54,39 6,11 55,87 Đất giao thông 2.2.4.1 DGT Đất thủy lợi 2.2.4.2 DTL Đất để chuyển dẫn năng 2.2.4.3 DNT lượng, truyền thông 0,03 0,25 Đất cơ sở văn hóa 2.2.4.4 DVH 1,69 16,13 1,60 14,60 Đất cơ sở y tế 2.2.4.5 DYT 2,59 24,71 3,08 28,12 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 2.2.4.6 DGD Đất cơ sở thể dục - thể thao 2.2.4.7 DTT 0,38 3,63 0,01 0,06 Đất chợ 2.2.4.8 DCH 0,12 1,15 0,12 1,10 Đất có di tích, danh thắng 2.2.4.9 LDT Đất bãi thải, xử lý chất thải 2.2.4.10 RAC 0,69 2,07 0,69 2,06 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN 0,03 0,09 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD Đất sông suối và mặt nước 2.5 SMN CD Đất phi nông nghiệp khác 2.6 PNK b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đơn vị tính: ha Thứ tự Loại đất Giai đoạn Mã 2006 - 2010 1 2 3 4 Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất PN0(a)/PN1(a) 3 0,37 chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở
  3. Đất trụ sở cơ quan TS0/PN1(a) 3.1 Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh SN0/PN1(a) 3.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA/PN1(a) 3.3 Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng CC0(a)/PN1(a) 3.4 0,37 đất Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD/PN1(a) 3.5 Đất sông suối và mặt nước CD SMN/PN1(a) 3.6 Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển PKT(a)/OTC 4 0,03 sang đất ở Đất chuyên dùng 4.1 CDG/OTC Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 4.1.1 CTS/OTC Đất quốc phòng, an ninh 4.1.2 CQA/OTC Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 4.1.3 CSK/OTC Đất có mục đích công cộng 4.1.4 CCC/OTC Đất tôn giáo, tín ngưỡng 4.2 TTN/OTC Đất nghĩa trang, nghĩa địa 4.3 NTD/OTC 0,03 Đất sông suối và mặt nước CD 4.4 SMN/OTC Đất phi nông nghiệp khác 4.5 PNK/OTC c) Diện tích đất phải thu hồi: Đơn vị tính: ha Thứ tự Loại đất phải thu hồi Giai đoạn Mã 2006 - 2010 1 2 3 4 1,33 Đất phi nông nghiệp 2 PNN 0,32 Đất ở 2.1 OTC Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT 0,32 Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 0,98 Đất chuyên dùng 2.2 CDG 0,03 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 2.2.1 CTS Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA 0,49 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 2.2.3 CSK 0,47 Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC
  4. 0,004 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN 0,03 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD Đất sông suối và mặt nước CD 2.5 SMN Đất phi nông nghiệp khác 2.6 PNK 2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi và diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 (tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập ngày 26 tháng 8 năm 2008 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 10, quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập ngày 18 tháng 8 năm 2008. Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 10, quận Phú Nhuận với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch: Đơn vị tính: ha Thứ tự Chỉ tiêu Phân theo kế hoạch từng năm Mã Năm Năm2 Năm Năm Năm 2006 007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 33,27 33,27 33,27 33,27 33,27 Đất phi nông nghiệp 2 PNN 18,24 18,15 18,13 18,10 18,06 Đất ở 2.1 OTC Đất ở tại nông thôn 2.1.1 ONT 18,24 18,15 18,13 18,10 18,06 Đất ở tại đô thị 2.1.2 ODT 14,34 14,43 14,45 14,48 14,52 Đất chuyên dùng 2.2 CDG 0,35 0,35 0,32 0,32 0,32 Đất trụ sở cơ quan, công trình 2.2.1 CTS sự nghiệp 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 CQA 2,39 1,95 1,95 2,33 2,33 Đất sản xuất, kinh doanh phi 2.2.3 CSK nông nghiệp Đất khu công nghiệp 2.2.3.1 SKK 2,39 1,95 1,95 2,33 2,33 Đất cơ sở sản xuất, kinh 2.2.3.2 SKC doanh Đất cho hoạt động khoáng 2.2.3.3 SKS sản Đất sản xuất vật liệu xây 2.2.3.4 SKX dựng, gốm sứ 10,66 11,20 11,24 10,90 10,94 Đất có mục đích công cộng 2.2.4 CCC 5,93 6,02 6,04 6,07 6,11 Đất giao thông 2.2.4.1 DGT
  5. Đất thủy lợi 2.2.4.2 DTL Đất để chuyển dẫn NL, truyền 2.2.4.3 DNT thông 0,03 0,03 0,03 Đất cơ sở văn hóa 2.2.4.4 DVH 1,64 1,60 1,60 1,60 1,60 Đất cơ sở y tế 2.2.4.5 DYT 2,59 3,08 3,08 3,08 3,08 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 2.2.4.6 DGD Đất cơ sở thể dục - thể thao 2.2.4.7 DTT 0,38 0,38 0,38 0,01 0,01 Đất chợ 2.2.4.8 DCH 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Đất có di tích, danh thắng 2.2.4.9 LDT Đất bãi thải, xử lý chất thải 2.2.4.10 RAC 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 TTN Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 NTD Đất sông suối và mặt nư- 2.5 SMN ớc CD Đất phi nông nghiệp khác 2.6 PNK 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đơn vị tính: ha Thứ Chỉ tiêu Diện Phân theo kế hoạch từng năm tự tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 0,37 0,37 Đất phi nông nghiệp không thu tiền 3 sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở Đất trụ sở cơ quan 3.1 Đất công trình sự nghiệp không kinh 3.2 doanh Đất quốc phòng, an ninh 3.3 0,37 0.37 Đất có mục đích công cộng không thu 3.4 tiền sử dụng đất Đất nghĩa trang, nghĩa địa 3.5 Đất sông suối và mặt nước CD 3.6 0,03 0,03 Đất phi nông nghiệp không phải đất 4 ở chuyển sang đất ở Đất chuyên dùng 4.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự 4.1.1 nghiệp Đất quốc phòng, an ninh 4.1.2
  6. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 4.1.3 nghiệp Đất có mục đích công cộng 4.1.4 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 4.2 0,03 0,03 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 4.3 Đất sông suối và mặt nước CD 4.4 Đất phi nông nghiệp khác 4.5 3. Kế hoạch thu hồi đất: Đơn vị tính: ha Thứ Chỉ tiêu Diện Chia ra các năm tự tích Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 1,33 0,26 0,58 0,05 0,40 0,04 Đất phi nông nghiệp 2 0,32 0,14 0,09 0,02 0,03 0,04 Đất ở 2.1 Đất ở tại nông thôn 2.1.1 0,32 0,14 0,09 0,02 0,03 0,04 Đất ở tại đô thị 2.1.2 0,98 0,10 0,48 0,03 0,37 Đất chuyên dùng 2.2 0,03 0,03 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự 2.2.1 nghiệp Đất quốc phòng, an ninh 2.2.2 0,49 0,05 0,44 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 2.2.3 nghiệp 0,47 0,05 0,04 0,37 Đất có mục đích công cộng 2.2.4 0,004 0,004 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 2.3 0,03 0,03 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.4 Đất sông suối và mặt nước CD 2.5 Đất phi nông nghiệp khác 2.6 Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận có trách nhiệm: 1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; 2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; 3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 10, quận Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành
  7. Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Nguyễn Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản