Quyết định 40/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định 40/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 40/2003/QĐ-TTg về việc hiệu chỉnh một số nội dung thuộc quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010 có xét triển vọng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 40/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 3 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 40/2003/Q -TTG NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2003 V VI C HI U CH NH M T S N I DUNG THU C QUY HO CH PHÁT TRI N I N L C VI T NAM GIAI O N 2001-2010 CÓ XÉT TRI N V NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25/12/2001; Xét ngh c a B Công nghi p (công văn s 4505/CV-KH T ngày 13 tháng 11 năm 2002), ý ki n th m nh c a H i ng Th m nh Nhà nư c v các D án u tư (công văn s 19/T NN ngày 29 tháng 01 năm 2003); ý ki n c a các B , các ngành liên quan v vi c hi u ch nh Quy ho ch phát tri n i n l c Vi t Nam giai o n 2001- 2010 có xét tri n v ng n năm 2020. QUY T NNH: i u 1. Hi u ch nh m t s n i dung thu c Quy ho ch phát tri n i n l c Vi t Nam giai o n 2001-2010 có xét tri n v ng n năm 2020 (g i t t là Quy ho ch i n V hi u ch nh), sau ây: 1. V nhu c u ph t i: năm 2005: 48,5-53,0 t kWh; năm 2010: 88,5-93 t kWh. 2. V phát tri n ngu n i n: - B Công nghi p ch o T ng công ty i n l c Vi t Nam và các ch u tư khác có liên quan Ny nhanh ti n thi công các d án ngu n i n và lư i i n; nâng c p các ngu n i n hi n có; i m i phương th c v n hành và qu n lý áp ng nhu c u ph t i ngày càng tăng, ch t lư ng, hi u qu và ti t ki m. - Danh m c các công trình ngu n i n do T ng công ty i n l c Vi t Nam là ch u tư nêu t i Ph l c 1 (kèm theo). - Danh m c các công trình ngu n i n do các doanh nghi p không thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam là ch u tư nêu t i Ph l c 2 (kèm theo). Khuy n khích các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t tham gia u tư theo hình th c Công ty c ph n trong ó T ng công ty nhà nư c gi c ph n chi ph i i v i các d án i n s d ng than khu v c Qu ng Ninh, các d án thu i n có công su t kho ng 100 MW.
 2. - B Công nghi p s m ban hành giá mua i n và thông báo danh m c c th các d án các doanh nghi p không thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam tham gia. Công su t, a i m và th i gian xây d ng các công trình ngu n i n s ư c c p có thNm quy n quy t nh trư c khi Ch u tư phê duy t Báo cáo nghiên c u kh thi c a t ng d án c th . 3. V phát tri n lư i i n: a) Ny nhanh ti n xây d ng các d án lư i i n cao th , c th là các d án ư ng dây 500 kv Phú M - Nhà Bè - Phú Lâm; Plâycu - Phú Lâm; Plâycu - D c S i - à N ng - Hà Tĩnh - Thư ng Tín theo ti n ra. b) Các d án lư i i n hi u ch nh (xem danh m c t i Ph l c 3). 4. V ngu n v n u tư: a) T ng công ty i n l c Vi t Nam ư c huy ng m i ngu n v n u tư các công trình ngu n và lư i i n theo cơ ch t vay, t tr (vay v n ODA, vay v n tín d ng trong và ngoài nư c, vay tín d ng xu t khNu c a ngư i cung c p thi t b , vay v n thi t b tr b ng hàng, phát hành trái phi u, v n góp c ph n); ti p t c th c hi n cơ ch Trung ương, a phương, Nhà nư c và nhân dân cùng làm phát tri n lư i i n nông thôn. b) Khuy n khích các nhà u tư trong, ngoài nư c tham gia xây d ng các công trình ngu n i n và lư i i n phân ph i theo các hình th c u tư: nhà máy i n c l p (IPP), h p ng xây d ng - chuy n giao (BT), h p ng xây d ng - v n hành - chuy n giao (BOT), liên doanh, Công ty c ph n. 5. V m t s cơ ch chính sách: a) Ny nhanh ti n tri n khai các d án, cho phép T ng công ty i n l c Vi t Nam b qua bư c l p Báo cáo nghiên c u ti n kh thi các d án ngu n i n và lư i i n ã ư c ghi t i các Ph l c c a Quy t nh này. b) Cho phép T ng công ty i n l c Vi t Nam ư c ch nh cơ quan tư v n trong nư c làm tư v n chính i v i các d án ngu n i n và lư i i n. Nh ng v n ph c t p ư c ký h p ng thuê cơ quan tư v n nư c ngoài tr giúp. c) B Công nghi p ph i h p v i B Tài chính nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph cơ ch h tr v n ngân sách cho u tư ngu n và lư i i n ph c v phát tri n kinh t , xã h i vùng sâu, vùng xa; c p v n cho các ngu n năng lư ng t i ch không có lư i i n qu c gia; tách ho t ng công ích ra kh i s n xu t kinh doanh c a T ng công ty i n l c Vi t Nam. d) Các Ngân hàng thương m i ư c phép cho T ng công ty i n l c Vi t Nam vay vư t 15% v n t có c a ngân hàng u tư các công trình i n n u xét th y có hi u qu và sau khi Báo cáo nghiên c u kh thi c a d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t.
 3. ) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph i h p ch t ch v i B Công nghi p, T ng công ty i n l c Vi t Nam và các ch u tư khác gi i quy t vi c n bù, tái nh cư liên quan n các d án ngu n i n và lư i i n theo ti n ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các n i dung khác th c hi n theo Quy t nh s 95/2001/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. B trư ng B Công nghi p, Th trư ng các B , các ngành liên quan, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng Qu n tr và Ban Giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C 1 CÁC D ÁN NGU N I N DO T NG CÔNG TY I N L C VI T NAM LÀM CH U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2003/Q -TTg ngày 21 tháng 3 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. CÁC NGU N I N V N HÀNH GIAI O N 2003-2005 STT Tên nhà máy Công su t - MW Năm v n hành 1 uôi hơi Phú M 2.1 160 2003 2 uôi hơi c a Phú M 2.1 MR 160 2005 3 TBKHH Phú M 4 450 2003 - 2004 4 Nhi t i n than Uông Bí MR 300 2005 5 Thu i n Sê San 3 273 2005 - 2006 II. CÁC NGU N I N V N HÀNH GIAI O N 2006 - 2010 6 Th y i n Tuyên Quang 342 2006 - 2007 7 Th y i n i Ninh 2 x 150 2007 - 2008 8 Th y i n A Vương 1 170 2007 9 M r ng Th y i n Thác Mơ 75 2008
 4. 10 Th y i n Qu ng Tr 70 2007 11 Th y i n ak Rinh 100 2007 12 Th y i n PleiKrong 110 2008 13 Th y i n B n L (Ngh An 1) 300 2008 14 Th y i n ng Nai 3-4 510 2009 - 2010 15 Th y i n Sông Tranh 2 120 2009 16 Th y i n Sông Côn 2 70 2010 17 Th y i n Sông Ba H 250 2010 - 2011 18 Th y i n Thư ng Kon Tum 220 2010 - 2011 19 Th y i n Buôn Kư p 280 2008 - 2009 20 Th y i n B n Chát 200 2010 21 Th y i n An Khê + Ka Nak 163 2009 22 Buôn Tua Srah 85 2009 23 Th y i n Sre Pok 3 180 2009 - 2010 24 Th y i n Sê San 4 330 Sau 2010 25 Nhi t i n d u - khí Ô Môn I 600 2006 - 2007 26 Nhi t i n than Ninh Bình MR 300 2007 27 Nhi t i n than Uông Bí MR, t 300 2008 máy 2 28 Nhi t i n Nhơn Tr ch 600 (*) 2007 - 2008 29 Nhi t i n Nghi Sơn 600 2010 - 2011 30 Nhi t i n H i Phòng 600 (**) 2006 - 2007 31 Nhi t i n Qu ng Ninh 600 2008 - 2009 32 Nhi t i n Ô Môn II (theo công 750 2010 - 2011 ngh TBKCTHH) (*) Giai o n 1: 600 MW (**) Giai o n 1: Theo công ngh t than PH L C 2 CÁC D ÁN NGU N I N DO DOANH NGHI P NGOÀI T NG CÔNG TY I N L C VI T NAM LÀM CH U TƯ
 5. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2003/Q -TTg ngày 21 tháng 3 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. CÁC NGU N I N V N HÀNH GIAI O N 2003-2005 STT Tên nhà máy Công su t - MW Năm v n hành 1 Thu i n C n ơn 72 2003 2 Nhà máy i n Phú M 3 720 2003 3 Nhà máy i n Phú M 2.2 720 2004 4 Nhi t i n Na Dương 100 2004 5 Nhi t i n Cao Ng n 100 2005 T ng 1.712 II. CÁC NGU N I N V N HÀNH GIAI O N 2006 - 2010 STT Tên nhà máy Công su t - MW Năm v n hành 1 Thu i nC a t 97 2008 2 Thu i n Sê San 3A 100 2006 3 Thu i n B c Bình 35 2006 4 Thu i n Srok Phu Miêng 54 2006 5 Thu i n Ngòi Bo 20 2006 6 Thu i n Ngòi Phát 35 2006 7 Thu i n Nh n H c & B n C c 32 2006 8 Thu i n La Ngâu 38 2006 9 Thu i n Bình i n 20 2006 10 Thu i n Trà Som 24 2006 11 Thu i n Eak Rông Rou 34 2006 12 Thu i nB oL c 23 2006 13 Thu i n i Nga 20 2006 14 Thu i n ak Rti h 72 2006 15 Thu i n Thác Mu i 53 2007 16 Thu i n Na Le 90 2007 17 Thu i n C c San - Chu Linh 70 2007 18 Thu i n an Sách 6 2007
 6. 19 Thu i n a Dâng achamo 16 2007 20 Thu i n N m Mu 11 2008 21 Thu i n Sông Hi u 5 2008 22 Thu i n Eak Rông Hnăng 65 2008 23 Thu i n Iagrai 9 2008 24 Nhi t i n Cà Mau 720 2006 25 Nhi t i n CNm Ph 300 2006 PH L C 3 PHÁT TRI N LƯ I I N GIAI O N 2002-2010 B NG 3.1 Ư NG DÂY 500 KV (Ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2003/Q -TTg ngày 21 tháng 3 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) Tên công trình S m ch x km Chi u dài Ghi chú Các công trình xây d ng giai o n 2002 - 2005 Pleicu - Phú Lâm (m ch 2) 1 x 547 547 2003 Phú M - Nhà Bè 2 x 49 98 2003 Nhà Bè - Phú Lâm 1 x 16 16 2003 Nhà Bè - Ô Môn 1 x 180 180 2005 Pleiku - D c S i - à N ng 1 x 300 300 2004 à N ng - Hà Tĩnh 1 x 390 390 QII/2005 Hà Tĩnh - Thư ng Tín 1 x 335 335 2005 - 2006 R vào tr m 500 kV Nho Quan 2 x 30 60 2005 T ng 1.926 Các công trình xây d ng giai o n 2006 - 2010 R vào ng Nai 3 & 4 2 x 20 40 2008 - 2009 Qu ng Ninh - Thư ng Tín 1 x 110 110 2007 - 2008 Phú Lâm - Ô Môn 1 x 170 170 2006 - 2007 Phú M - Nhơn Tr ch 1 x 30 30 2008 - 2009
 7. Song Mây - Nhơn Tr ch 1 x 20 20 2008 - 2009 Song Mây - Tân nh 1 x 30 30 2008 - 2009 T ng 400 B NG 3.2. CÁC TR M BI N ÁP 500 KV STT Tên công trình S máy x MVA Công su t - MVA Ghi chú Các công trình xây d ng giai o n 2002 - 2005 1 Nhà Bè 2 x 600 1200 2004 2 Phú M 2 x 450 900 2003 3 à N ng 1 x 450 450 máy 2 - 2004 4 Ô Môn 1 x 450 450 2005 - 2006 5 Tân nh 1 x 450 450 2005 - 2006 6 Thư ng Tín 1 x 450 450 2005 - 2006 7 Nho Quan 1 x 450 450 2005 - 2006 T ng 4.350 Các công trình xây d ng giai o n 2006 - 2010 1 Thư ng Tín 1 x 450 450 Máy 2 (2007 - 2008) 2 Tân nh 1 x 450 450 Máy 2 3 D cS i 2 x 450 900 2006 - 2008 4 Di Linh 1 x 450 450 ng b i Ninh 5 Nhơn Tr ch 1 x 450 450 2008 6 Qu ng Ninh 1 x 450 450 2007 - 2009 7 Song Mây 1 x 600 600 2008 - 2009 8 Ô Môn 1 x 450 450 Máy 2 T ng 4.200 T ng c ng 8.550 B NG 3.3. Ư NG DÂY 220 KV STT Mi n Tên công trình S m ch Chi u Ghi chú x km dài
 8. Các công trình ưa vào năm 2002-2005 1 Mi n Nam nh - Thái Bình 1 x 30 30 C t 2 m ch B c 2 Thái Bình - H i Phòng 2 x 45 90 2004 3 B c Giang - Thái Nguyên 1 x 55 55 2003 4 Vi t Trì - Sơn La 1 x 190 190 V n hành 110 kV 5 ng Hoà - ình Vũ 1 x 17 17 2005 6 Hà ông - Thành Công 2 x 10 20 2005 - 2006 7 Mai ng-An Dương- 2 x 18 36 2005 - 2006 Chèm 8 Vi t Trì - Yên Bái 2 x 75 150 2004 - 2005 9 Uông Bí - Tràng B ch 2 x 19 38 2005 10 Mi n Hoà Khánh - Hu 1 x 80 80 Treo m ch 2 Trung 11 à N ng - Hoà Khánh 1 x 12 12 " 12 a Nhim - Nha Trang 1 x 140 140 2003 - 2004 13 Dung Qu t - D c S i 2 x 10 20 2005 - 2006 14 Sê San 3 - Pleiku 2 x 35 70 2005 - 2006 15 Hu - ng H i 1 x 170 170 2005 - 2006 16 à N ng - D c S i 1 x 100 100 căng dây m ch 2 17 Mi n Nhà Bè - Tao àn 2 x 10 20 Cáp + DZK Nam 18 Nhà Bè - Cát Lái 2 x 10 20 2005 19 Phú M - Cát Lái 2 x 35 70 2002 - 2003 20 Long Bình - Th c 1 x 16 16 m ch 2 21 Cát Lái - Th c 2 x 10 20 2003 22 Bà R a - Vũng Tàu 2 x 15 30 2005 23 i Ninh - Di Linh 2 x 39 78 ng b i Ninh 24 B o L c - Tân Rai 2 x 20 40 2005
 9. 25 Tân nh - Bình Hoà 2 x 18 36 2004 - 2005 26 Th c - Hóc Môn 1 x 16 16 m ch 2 27 Tân nh - Phư c Long 2 x 70 140 2004 - 2005 28 Tân nh - Tr ng Bàng 1 x 50 50 c t 2 m ch 29 Kiên Lương - Châu c 1 x 70 75 2005 30 Ô Môn - Trà Nóc 2 x 15 30 2005 31 Cà Mau - Ô Môn (ho c 2 x 150 300 2005 - 2006 R ch Giá) 32 Cà Mau - B c Liêu 1 x 70 70 2005 33 Ô Môn - Th t N t 2 x 28 56 2003 - 2004 34 Th t N t - Châu c 2 x 70 140 2003 T ng 2.425 Các công trình xây d ng giai o n 2006 - 2010 1 Mi n Na Hang - Yên Bái 2 x 160 320 B c 2 r i Nho Quan 4x4 16 3 N . HPhòng - ình Vũ 2 x 17 34 4 N .HPhòng - V t Cách 2 x 19 38 5 r H i Dương - H i Dương 2 x 15 30 6 Hà Tĩnh - Th ch Khê 2x9 18 7 Vân Trì - Sóc Sơn 2 x 25 50 8 Vân Trì - Chèm 2 x 10 20 9 Hu i Qu ng - Sơn La 2 x 20 40 10 Thanh Hoá - Hà Tĩnh 1 x 215 215 11 B n L - Vinh 2 x 150 300 12 N .Q.Ninh - Hoành B 2 x 15 30 13 N .Q.Ninh - N CNm Ph 2 x 30 60 14 Uông Bí - Tràng B ch 2 x 20 40 15 Mi n D c S i - Qu ng Ngãi 1 x 40 40 Trung 16 H Sông Ba - Tuy Hoà 2 x 40 80 17 Quy Nhơn - Tuy Hoà 1 x 95 95
 10. 18 Tuy Hoà - Nha Trang 1 x 110 110 19 Srêpok3 - Buôn Kư p 1 x 20 20 20 Buôn Kư p - KrôngBuk 2 x 45 90 21 T.KonTum - Pleiku 2 x 70 140 22 A Vương - Sông Côn - à 2 x 70 140 N ng 23 Dung Qu t - Sông Tranh 2 2 x 75 150 24 Sê San 4 - Pleiku 2 x 43 86 25 Sê San 3 - Sê San 3A 1 x 10 10 26 Mi n Nhà Bè - Cát Lái 2 x 10 20 Nam 27 Hàm Thu n - Phan Thi t 1 x 60 60 28 Song Mây - Long Bình 2 x 30 60 29 Trà Nóc - Sóc Trăng 1 x 75 75 30 B c Liêu - Sóc Trăng 1 x 53 53 31 r Tháp Mư i 2 x 10 20 32 Tân nh - Tr ng Bàng 1 x 50 50 Căng dây m ch 2 33 Nhơn Tr ch - Cát Lái 2 x 10 20 34 Tân nh - CN Sông Bé 2 x 12 24 35 M Tho - B n Tre 1 x 35 35 36 a Nhim - à L t 1 x 50 50 T ng 2.639 B NG 3.4. CÁC TR M 220 KV STT Mi n Tên công trình S máy x Công su t Ghi chú MVA MVA Các công trình xây d ng giai o n 2002 - 2005 1 Mi n ình Vũ 1 x 125 125 2005 B c 2 An Dương 1 x 250 250 2005 3 Mai ng 2 x 250 500 2005 4 B c Ninh 1 x 125 125 2005
 11. 5 Hoành B 1 x 125 125 Máy 2 6 Nghi Sơn 1 x 125 125 2003 7 Ph N i 1 x 125 125 Máy 2 8 Sóc Sơn 1 x 125 125 Máy 2 9 Thái Bình 1 x 125 125 2002 - 2003 10 Thái Nguyên 1 x 125 125 Máy 2 11 Thành Công 1 x 250 250 2005 12 Uông Bí 1 x 125 125 2005 13 Vi t Trì 1 x 125 125 Máy 2 14 Xuân Mai 2 x 125 250 2002 - 2005 15 Yên Bái 1 x 125 125 2004 - 2005 16 Mi n D cS i 1 x 125 125 Máy 2 Trung 17 ng H i 1 x 125 125 Thay MBA 18 Dung Qu t 1 x 125 125 19 Hoà Khánh 2 x 125 250 2003 - 2005 20 KrongBuk 1 x 63 63 Máy 2 21 Nha Trang 1 x 125 125 " 22 Mi n i Ninh 1 x 63 63 ng b i Nam Ninh 23 Bình Hoà 1 x 250 250 Máy 2 24 Bà R a 1 x 125 125 25 B c Liêu 1 x 125 125 26 Cát Lái 2 x 250 500 2003 27 Cà Mau 1 x 125 125 2005 - 2006 28 Châu c 1 x 125 125 2004 29 Kiên Lương 1 x 125 125 30 Long Thành 1 x 250 250 Máy 2 31 M Tho 1 x 125 125 32 Nam Sài Gòn 1 x 250 250 2005 33 Phư c Long 2 x 125 250 2004 - 2005
 12. 34 Tân nh 1 x 250 250 35 Tân Rai 2 x 125 250 ng b luy n nhôm 36 Tao àn 2 x 250 500 2003 - 2004 37 Th t N t 2 x 125 250 38 Th c 2 x 250 500 Thay MBA-2003 39 Tr ng Bàng 1 x 125 125 40 Tr An 1 x 63 63 Máy 2 41 Vũng Tàu 1 x 125 125 42 Vĩnh Long 1 x 125 125 Máy 2 T ng 7.939 Các công trình xây d ng giai o n 2006 - 2010 1 Mi n ình Vũ 1 x 125 125 Máy 2 B c 2 ng Hoà 2 x 250 500 Thay MBA 3 An Dương 1 x 250 250 Máy 2 4 B c Giang 1 x 125 125 Máy 2 5 H i Dương 1 x 125 125 6 N H i Phòng 1 x 125 125 7 N Qu ng Ninh 2 x 250 500 8 Na Hang 2 x 63 126 2007 - 2008 9 Nam nh 1 x 125 125 Máy 2 10 Nghi Sơn 1 x 125 125 Máy 2 11 Ph Lý 1 x 125 125 12 Sơn Tây 1 x 125 125 13 Sơn La 1 x 125 125 14 Thái Bình 1 x 125 125 Máy 2 15 Thành Công 1 x 250 250 Máy 2 16 Tràng B ch 1 x 125 125 Máy 2 17 Vân Trì 2 x 250 500 2006 18 V t Cách 1 x 125 125 Máy 2
 13. 19 Xuân Mai 1 x 125 125 Máy 2 20 Mi n Dung Qu t 1 x 125 125 Máy 2 Trung 21 Hu 1 x 125 125 Máy 2 22 Ba n 1 x 63 63 23 ng H i 1 x 125 125 Thay MBA 24 KrongBuk 1 x 125 125 Thay MBA 25 Qu ng Ngãi 1 x 125 125 26 Quy Nhơn 1 x 125 125 Máy 2 27 Tam Kỳ 1 x 125 125 28 Tuy Hoà (Phú Yên) 1 x 125 125 29 Mi n B n Tre 1 x 125 125 Nam 30 Cà Mau 1 x 125 125 Máy 2 31 Cao Lãnh (Tháp Mư i) 1 x 125 125 32 Châu c 1 x 125 125 Máy 2 33 CN Sông Bé 1 x 125 125 34 Kiên Lương 1 x 125 125 Máy 2 35 Long An 2 x 125 250 36 M Tho 1 x 125 125 Máy 2 37 Nam Sài Gòn 1 x 250 250 Máy 2 38 Phan Thi t 1 x 125 125 39 Bình Phư c (TP HCM) 2 x 250 500 40 Sóc Trăng 1 x 125 125 41 Song Mây 1 x 125 125 42 Tân Bình 2 x 250 500 43 Vũng Tàu 1 x 125 125 Máy 2 T ng 7.689
Đồng bộ tài khoản